HGC256/2019
ID intern unic:  380433
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 256
din  29.05.2019
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 694/2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ
militarilor prin contract ai Armatei Naționale
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 292     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 21 alin. (5) din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129-131, art. 618), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 694/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, art. 812) se modifică după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) în denumire şi la punctul 1, cuvintele „Armatei Naționale” se substituie cu cuvintele „Forțelor Armate”;
    b) punctul 2 se completează cu cuvintele „și Ministerului Afacerilor Interne”;
    2) în Regulament:
    a) în denumire şi la punctul 1, cuvintele „Armatei Naționale” se substituie cu cuvintele „Forțelor Armate”;
    b) la punctul 3:
    cuvintele „dar care nu va depăși salariul de funcție al locatarului” se substituie cu cuvintele „dar care nu va depăși valoarea de referință pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar pentru anul în curs”;
    se completează cu următoarea propoziţie: „Valoarea de referință menționată se stabilește anual prin legea bugetului de stat.”;
    c) la punctul 14, propoziția a doua va avea următorul cuprins:
    „Plata indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract se efectuează din sursele bugetare ale structurilor respective, la locul de îndeplinire a serviciului militar/special, concomitent cu plata salariului.”;
    d) la punctul 16, cuvintele „ministrului apărării” se substituie cu cuvintele „conducătorului structurii militare”, iar textul „din salariul de funcție, conform ultimei funcții de bază deținute de militar” se substituie cu textul „din valoarea de referință pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar pentru anul în curs”;
    e) punctul 18 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) refuzul militarului de a fi asigurat cu spațiu locativ de serviciu conform normelor stabilite de legislație.”;
    f) la punctul 21, după cuvintele „Ministerul Apărării” se introduc cuvintele „și Ministerul Afacerilor Interne”, iar cuvîntul „transmite” se substituie cu cuvîntul „transmit”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

     PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Ion Chicu
    Ministrul apărării                                                         Eugeniu Sturza
    Ministrul afacerilor interne                                         Alexandru Jizdan

    Nr. 256. Chişinău, 29 mai 2019.