HGC263/2019
ID intern unic:  380437
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 263
din  29.05.2019
pentru modificarea Regulamentului privind modul deplată a pensiilor
stabilite în sistemul public de pensii
și alocațiilor sociale de stat, aprobat
prin Hotărîrea
Guvernului nr. 929/2006
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 296     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 247), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 1008), se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului, cuvintele „prestator de servicii de plată”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestator de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 5 alineatul doi, textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”;
    3) la punctul 171, după cuvîntul „valorizate”, în ambele cazuri, se introduc cuvintele „și majorate”, după cuvîntul „valorizare” – cuvintele „și majorare”, iar textul „cuantumul pensiei indexate va depăși 1500 de lei” se substituie cu textul „cuantumul pensiei va depăși 1500 de lei”;
    4) se completează cu punctele 172 și 341 cu următorul cuprins:
    „172. Suportul financiar de stat nu se acordă beneficiarului de pensie care și-a stabilit domiciliul în străinătate.”;
    „341. În cazul în care persoana își stabilește domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale, pensia stabilită în condițiile prevăzute de Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii încetează din luna următoare celei în care beneficiarul a fost radiat din evidență și se reia în condițiile prezentului Regulament.”;
    5) punctul 35 va avea următorul cuprins:
    35. Beneficiarului de pensie de asigurări sociale care și-a stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale pensia stabilită i se plătește lunar, pentru luna în curs, prin intermediul prestatorului de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, desemnat de către beneficiar.”;
    6) se completează cu punctele 351–357 cu următorul cuprins:
    „351. Pentru stabilirea și/sau plata pensiei, beneficiarul depune personal cererea la casa teritorială de asigurări sociale de la ultimul domiciliu din Republica Moldova, prezintă în original și copie actul de identitate din sistemul național de pașapoarte și copia actului de identitate din țara de domiciliu al beneficiarului, tradusă și autentificată în modul stabilit de legislație.
    În cazul în care actul de identitate din țara de domiciliu nu conține informații despre domiciliu, acesta urmează să prezinte documentul oficial eliberat de autoritatea statului străin care atestă domiciliul acestuia în străinătate, tradus și autentificat în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.
    352. Pensia se plătește de la data depunerii cererii pentru 12 luni, la expirarea cărora beneficiarul are obligația să prezinte sau să transmită la adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale Certificatul de viață, completat conform formularului prevăzut în anexă, la fiecare 12 luni de la data eliberării.
    353. Beneficiarul de pensie va completa Partea A a Certificatului de viață și îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către beneficiarul de pensie.
    Misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu al beneficiarului de pensie, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale vor completa Partea B a Certificatului de viață.
    La autentificarea Certificatului de viață, misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale verifică dacă datele completate de beneficiar în Partea A a Certificatului de viață sînt valabile și corespund datelor din actele confirmative.
    354. Certificatul de viață autentificat conform pct. 353 va fi transmis Casei Naționale de Asigurări Sociale prin intermediul poștei sau al persoanei împuternicite printr-o procură.
    355. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite Certificatul de viață în termenul indicat la pct. 352, plata pensiei se suspendă începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.
    După prezentarea sau transmiterea certificatului de viață, plata pensiei se reia de la data suspendării, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale.
    356. Certificatul de viață va fi întocmit într-un singur exemplar original, pentru a fi prezentat/transmis Casei Naționale de Asigurări Sociale.
    Pentru autentificarea Certificatului de viață la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu, solicitantul va achita taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare.
    357. În cazul în care beneficiarul de pensie revine și își stabilește domiciliul în Republica Moldova, plata pensiei se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului II.”;
    7) punctul 37 se abrogă;
    8) la punctul 39, textul „6 luni” se substituie cu textul „12 luni”;
    9) se completează cu următoarea anexă:

    anexă

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                        Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                    Ion Chicu

    Nr. 263. Chişinău, 29 mai 2019.