HGC265/2019
ID intern unic:  380439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 265
din  29.05.2019
pentru modificarea Regulamentului privind modul
de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 586/2017
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 298     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 71/2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art. 314 ), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul privind modul de ținere a Registrului medical, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 586/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 277-288, art. 703), se modifică după cum urmează:
    1) punctul 3 se completează cu subpunctul 6) cu următorul cuprins:
    „6) Portalul  certificatelor de concediu medical”;
    2) la punctul 8, cuvintele „și deținătorul” se exclud;
    3) se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins:
    „81. Deținători ai sistemelor informaționale care formează Registrul medical sînt:
Deținător
Sisteme informaționale

Compania Națională de Asigurări în Medicină

1) SIA AMP
2) SIA AMS

3) Portalul certificatelor de concediu medical

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

SIERUSS

Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui

SIA SS
Agenția de Transplant
SIA Transplant”;

     4) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Destinatari ai datelor sistemelor informaționale sînt autoritățile și instituțiile după cum urmează:
Sisteme informaționale
Destinatari ai datelor
1) SIA AMP

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Compania Națională de Asigurări în Medicină, prestatorii de servicii medicale, subdiviziunile de sănătate ale autorităților administrației publice locale

2) SIA AMS
3) SIERUSS
4) SIA SS
5) SIA Transplant
6) Portalul certificatelor de concediu medical

Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, prestatorii de servicii medicale, subdiviziunile de sănătate ale autorităților administrației publice locale”;


    5) denumirea capitolului III va avea următorul cuprins:
„III. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE  POSESORULUI ȘI
ALE DEȚINĂTORILOR REGISTRULUI MEDICAL”;

    6) capitolul III se completează cu punctele 101 și 102 cu următorul cuprins:
    „101. Posesorul Registrului medical este obligat:
    1) să asigure auditul protecției datelor cu caracter personal;
    2) să asigure condiții juridice pentru crearea și ținerea Registrului medical; 
    3) să informeze deținătorii despre modificările legislative care afectează funcționarea Registrului medical;
    4) să informeze registratorii despre vulnerabilitățile Registrului medical.
    102. Posesorul Registrului medical are dreptul:
    1) să stabilească prioritățile de dezvoltare ale sistemelor informaționale care formează Registrul medical;
    2) să solicite deținătorilor dezvoltarea funcționalităților noi în conformitate cu prioritățile de politici în domeniul sănătății și asigurării obligatorii de asistență medicală;
    3) să modifice documentația privind gestiunea și exploatarea sistemelor informaționale care formează Registrul medical;
    4) să delege deținătorului Registrului medical și/sau registratorului dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, asigurare a protecției datelor cu caracter personal, asigurare a auditului și administrării sistemelor informaționale.”;
    7) punctul 11 se completează cu subpunctul 18) cu următorul cuprins:
    „18) să asigure dezvoltarea funcționalităților noi în sistemele informaționale deținute, în conformitate cu prioritățile stabilite de posesor”;
    8) punctul 15 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins:
    „5) certificate de concediu medical”;
    9)  la punctul 16, subpunctul 6) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) date despre certificatele de concediu medical”;
    10) punctul 22 se completează cu textul „ , serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), conform Hotărîrii Guvernului nr. 708/2014, serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), conform Hotărîrii Guvernului nr. 405/2014, platforma de interoperabilitate (MConnect), conform Hotărîrii Guvernului nr. 211/2019”;
    11) punctul 23 se completează cu textul „ , Sistemul informațional integrat al Casei Naționale de Asigurări Sociale (SII „Protecția Socială”) prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate”;
    12) la punctul 36, după cuvintele „semnăturii electronice” se introduc cuvintele „avansate calificate”;
    13) la punctul 44, după textul „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” se introduc cuvintele „și deținătorii”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepția  punctului 1 subpunctele 10) și 11), care intră în vigoare la 1 iulie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                  Silvia Radu

    Nr. 265. Chişinău, 29 mai 2019.