HGO270/2019
ID intern unic:  380444
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 270
din  29.05.2019
cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei
de destinaţie a unor terenuri
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 303     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    În temeiul art. 8, 71 şi 83 din Codul funciar nr. 828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), art. 5 alin. (5) şi  art. 9 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art.279) şi art. 2 alin. (3) pct. 2) din Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art.32), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă transmiterea, în baza deciziilor consiliilor locale, a terenurilor indicate în anexa nr. 1, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, domeniul public, în proprietatea statului, domeniul public, administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
    2. Se schimbă categoria de destinaţie a  terenurilor indicate în anexa nr. 2 din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.
    3. Consiliile locale Sagaidac, Ecaterinovca şi Cimişlia din raionul Cimişlia în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice vor institui comisia de transmitere şi vor asigura transmiterea terenurilor, în termen de o lună, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Proprietăţii Publice.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                         Chiril Gaburici

    Nr. 270. Chişinău, 29 mai 2019.


    anexa nr.1

    anexa nr.2