HGC280/2019
ID intern unic:  380452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  29.05.2019
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.93/2019 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la
organizarea procedurii de implementare
a proiectelor
de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi
a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii
de implementare
a proiectelor de renovare/construcţie
a blocurilor sanitare în instituţiile
de învăţămînt primar,
gimnazial şi liceal
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 311     Data intrarii in vigoare : 31.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.93/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie  timpurie  şi  a Regulamentului  cu privire  la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.48, art.80) se modifică după cum urmează:
    1) hotărîrea se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Pentru proiectele aflate în derulare de renovare/construcţie/dotare a instituţiilor de învăţămînt beneficiare, ale căror contracte au fost încheiate în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova va asigura cofinanţarea acestora în baza documentelor confirmative privind executarea lucrărilor, prevăzute de legislaţie.”;
    2) în anexele nr.1 şi nr.2:
    la punctul 22, propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Beneficiarii proiectului și Fondul de Investiții Sociale din Moldova, pe de o parte, și contractorul, pe de altă parte, vor semna un contract de antrepriză pentru implementarea proiectului.”;
    se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:
    „231. Achizițiile de bunuri se vor efectua de către Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Achizițiile de lucrări și achizițiile de servicii se vor efectua de către beneficiarii proiectului.”;
    punctul 28 va avea următorul cuprins:
    „28. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii finanțate din contul bugetului de stat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii finanțate din contul mijloacelor acordate de către partenerii de dezvoltare/donatori pentru implementarea proiectelor se efectuează conform prevederilor acordului de asistență. În cazul în care acordul de asistență nu stabilește modul de efectuare a achizițiilor, acestea se efectuează în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Ion Chicu

    Nr. 280. Chişinău, 29 mai 2019.