HCEC2295/2019
ID intern unic:  380479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2295
din  12.02.2019
cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile participanților
la referendumul republican consultativ
din data de 24 februarie 2019,
la situația din 4, 11, 18,
25 ianuarie 2019 și 1, 8 februarie 2019
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 916     Data intrarii in vigoare : 12.02.2019
    În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, aplicate în modul corespunzător în cazul referendumului republican, și în conformitate cu dispozițiile pct. 14 subpct. 1) și 2) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), precum și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1930 din 18 decembrie 2018, participanții la referendum prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral pentru referendum” și, ulterior, o dată la două săptămîni, rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru referendum.
    În calitate de participanți la referendum au fost înregistrate următoarele formațiuni politice:
    Partidul Democrat din Moldova (prin hotarîrea CEC nr.2006 din 28 decembrie 2018);
    Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (prin hotarîrea CEC nr.2007 din 28 decembrie 2018);
    Partidul Politic „Democrația Acasă” (prin hotarîrea CEC nr.2161 din 26 ianuarie 2019);
    Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” (prin hotarîrea CEC nr.2162 din 26 ianuarie 2019);
    Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” (prin hotarîrea CEC nr.2163 din 26 ianuarie 2019).
    Au deschis conturi cu mențiunea „Fond electoral pentru referendum”: Partidul Democrat din Moldova la data de 2 ianuarie 2019 și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova la data de 9 ianuarie 2019.
    În corespundere cu normele sus-menționate, au prezentat rapoarte privind veniturile și cheltuielile: Partidul Democrat din Moldova la 4 și 18 ianuarie 2019 și la 1 februarie 2019 și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova la 11 și 25 ianuarie 2019 și la 8 februarie 2019.
    În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată, prin prisma competenței instituționale, că Partidul Democrat din Moldova și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale regulamentului.
    Totodată, în baza prevederilor art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și pct. 4 subpct. 1)  din regulament, în caz de nedeschidere la bancă a contului cu menţiunea „Fond electoral pentru referendum”, concurentul electoral, în cazul de față participantul la referendum, în termen de 3 zile de la înregistrare, urmează să informeze despre acest fapt Comisia, asigurînd desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.
    În acest sens, Comisia Electorală Centrală a fost informată la 26 ianuarie curent de către Partidul Politic „Democrația Acasă” despre faptul că nu deschide cont electoral pentru campania electorală pentru referendumul republicat
consultativ.
    Nu au prezentat rapoarte privind veniturile și cheltuielile participanților la referendum, precum și nici o notă informativă privind neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral pentru referendum” Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” și Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”, ceea ce constituie o încălcare a art. 41 alin. (2) lit. c) și art. 43 din Codul electoral și a pct. 4 subpct. 1) și pct. 14 subpct. 1) și 2) din regulament, fapt pentru care formațiunile respective urmează a fi sancționate.
    În conformitate cu art. 22 alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (4) din Codul electoral și pct. 18 din regulament, rapoartele privind veniturile și cheltuielile participanților la referendum prezentate au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), la rubrica „Referendum din 24 februarie 2019”/„Susținerea financiară” cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    În temeiul art. 18 alin.(2), art. 22 alin. (2), art. 41, art. 43 și art. 75 alin. (2) lit. a)  din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și al Regulamentului privind finanțarea campaniei electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1 . Se ia act de rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 la situația din 4, 11, 18, 25 ianuarie și 1, 8 februarie 2019, prezentate de următorii participanți la referendum:
    Partidul Democrat din Moldova, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre;
    Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, conform datelor generalizate și prezentate în Anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
    2. Se avertizează Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” pentru nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2) lit. c) și art. 43 din Codul electoral și a pct. 4 subpct. 1) și pct. 14 subpct 1) și 2) din Regulamentul privind finanțarea campaniei electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015.
    3. Se obligă Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” să prezinte, în termen de 24 de ore de la data adoptării prezentei hotărîri, rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru referendum la situația din 8 februarie 2019 sau, după caz, să informeze Comisia despre neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral pentru referendum” .
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                    Alina RUSSU

    Secretar                                                                       Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2295. Chişinău, 12 februarie 2019.


Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2295 din 12 februarie 2019 

Partidul Democrat din Moldova


Perioada de raportare
Sold la începutul perioadei de raportare
Venituri, total
Cheltuieli, total
Sold la sfîrșitul perioadei de raportare
la data de 04.01.2019
0,00
0,00
0,00
0,00
la data de 18.01.2019
0,00
5000000,00
4375322,32
624677,68
la data de 01.02.2019
624677,68
7719000,00
8309709,70
33967,98

Anexa nr. 2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2295 din 12 februarie 2019 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova


Perioada de raportare
Sold la începutul perioadei de raportare
Venituri, total
Cheltuieli, total
Sold la sfîrșitul perioadei de raportare
la data de 11.01.2019
0,00
100000,00
0,00
100000,00
la data de 25.01.2019
100000,00
0,00
0,00
100000,00
la data de 08.02.2019
100000,00
0,00
22004,50
77995,50