DCC21/2019
Внутренний номер:  380419
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Nr. 21
от  11.02.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii
Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018
cu privire la modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 970/2017
(circumscripțiile uninominale [nr. 2])
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 103     Дата вступления в силу : 11.02.2019
    Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
    dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
    dnei Raisa APOLSCHII,
    dlui Aurel BĂIEȘU,
    dlui Corneliu GURIN,
    dlui Artur REȘETNICOV,
    dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
    cu participarea dlui Gheorghe Reniță, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă pe 8 februarie 2019,
    Înregistrată pe aceeaşi dată,
    Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând pe 11 februarie 2019 în camera de consiliu,
    Pronunţă următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La originea cauzei se află excepția de necon-stituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017, ridicată de către dl Sergiu Urecheanu în dosarul nr. 3-360/2019, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.
    2. Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională, pe 8 februarie 2019, de către dl judecător Vitalii Ciumac de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) şi g) din Constituţie.
    A. Circumstanțele litigiului principal
    3. Pe 23 ianuarie 2019, dl Sergiu Urecheanu a depus la Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 25 din municipiul Chișinău o cerere privind înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Partidului politic Partidul Nostru în circumscripția uninominală nr.25 însoțită de setul de documente prevăzute de Codul electoral, printre care și 29 de liste de subscripție cu 632 de semnături ale susținătorilor.
    4. Prin Hotărârea sa nr. 25 din 28 ianuarie 2019, Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 25 a refuzat să înregistreze acest candidat. În argumentarea acestei hotărâri, s-a invocat faptul că 143 de semnături sunt nule, inclusiv din motivul că există cazuri în care aceiași susținători se regăsesc și în alte circumscripții electorale. În acest sens, s-a reținut că, pe 8 noiembrie 2018, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 1096 cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.970/2017, prin care secția de votare nr. 15 din circumscripția uninominală nr. 23, mun. Chișinău, a fost substituită cu secția de votare nr.16 din circumscripția uninominală nr. 25, municipiul Chișinău, iar secția de votare nr. 16 din circumscripția uninominală nr. 25, municipiul Chișinău – cu secția de votare nr. 15 din circumscripția uninominală nr.23, municipiul Chișinău. Astfel, Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 25 a menționat că în procesul de colectare a semnăturilor contestatarul trebuia să colecteze semnăturile în limitele circumscripției electorale uninominale nr. 25, municipiul Chișinău, așa cum au fost stabilite acestea prin Hotărârea Guvernului nr. 1096 din 16 noiembrie 2018.
    5. Pe 30 ianuarie 2019, dl Sergiu Urecheanu a contestat Hotărârea Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 25 în fața Comisiei Electorale Centrale.
    6. Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2220 din 2 februarie 2019, această contestație a fost respinsă.
    7. Pe 5 februarie 2019, dl Sergiu Urecheanu a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat anularea hotărârii Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 25 din 28 ianuarie 2019.
    8. În cadrul ședinței de judecată, dl Sergiu Urecheanu a ridicat excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018.
    9. Prin încheierea din 7 februarie 2019, Judecătoria Chişinău, sediul Râșcani, a admis ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a trimis sesizarea la Curtea Constituţională, în vederea soluţionării acesteia.
    B. Legislația pertinentă
    10. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:
Articolul 1
Statul Republica Moldova
    „[…]
    (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”
Articolul 7
Constituţia, Lege Supremă
    „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”
Articolul 102
Actele Guvernului
    „[…]
    (2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor.”
Articolul 114
Înfăptuirea justiţiei
    „Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.”
Articolul 134
Statutul
    „[…]
    (3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.”
Articolul 135
Atribuţiile
    „(1) Curtea Constituţională:
    a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    […].”
    11. Prevederile relevante ale Codului electoral sunt următoarele:
Articolul 80
Circumscripţiile electorale
    „(1) Alegerile parlamentare se organizează în baza unei circumscripţii naţionale, care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova şi secţiile de votare din străinătate, precum şi în baza a 51 de circumscripţii uninominale, inclusiv constituite pentru localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) şi peste hotare.
    (2) Circumscripţiile uninominale se aprobă de Guvern în baza deciziei unei comisii independente, a cărei componenţă este stabilită prin hotărâre de Guvern şi din care fac parte obligatoriu reprezentanţi ai:
    a) Comisiei Electorale Centrale;
    b) Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova;
    c) Preşedinţiei Republicii Moldova;
    d) fracţiunilor şi grupurilor parlamentare;
    e) partidelor politice extraparlamentare care la ultimele alegeri parlamentare au obţinut peste 2% din voturile valabil exprimate;
    f) Adunării Populare a Găgăuziei;
    g) asociaţiilor minorităţilor naţionale;
    h) autorităţilor publice locale;
    i) Biroului pentru Relaţii cu Diaspora;
    j) societăţii civile şi mediului academic din domeniu, inclusiv geografi şi sociologi.
    […]
    (7) Revizuirea hotarelor circumscripţiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puţin de un an înaintea alegerilor ordinare.
    […].”
    12. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017 sunt următoarele:
    „În temeiul art. 37 din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) şi art. 14 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 7-17, art. 34), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017 cu privire la aprobarea circumscripţiilor uninominale permanente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 1080) se modifică după cum urmează:
    1) secţia de votare nr. 15 din circumscripţia uninominală nr. 23, mun. Chişinău, se substituie cu secţia de votare nr. 16 din circumscripţia uninominală nr. 25, mun. Chişinău;
    2) secţia de votare nr. 16 din circumscripţia uninominală nr. 25, mun. Chişinău, se substituie cu secţia de votare nr. 15 din circumscripţia uninominală nr. 23, mun. Chişinău;
    3) la rubrica „Total:” din circumscripţia uninominală nr. 23, cifrele „55469” se substituie cu cifrele „55967”;
    4) la rubrica „Total:” din circumscripţia uninominală nr. 25, cifrele „55161” se substituie cu cifrele „54663”.
    […].”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate
    13. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul a invocat faptul că Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.970/2017 cu încălcarea a mai multor prevederi legislative. În special, acesta susține că Hotărârea contestată contravine prevederilor articolului 80 alin. (7) din Codul electoral, potrivit cărora „revizuirea hotarelor circumscripţiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puţin de un an înaintea alegerilor ordinare”.
    14. De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate pretinde că, la adoptarea Hotărârii nr. 1096 din 8 noiembrie 2018, Guvernul a încălcat principiul potrivit căruia hotărârile de Guvern se adoptă pentru executarea legilor și nu trebuie să fie contrare acestora.
    15. În opinia sa, hotărârea contestată contravine articolelor 1 alin. (3), 4, 7 și 102 alin. (2) din Constituție.
    B. Aprecierea Curții
    16. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.
    17. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017, ține de competența Curții Constituționale.
    18. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl Sergiu Urecheanu, parte în dosarul nr. 3-360/2019, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    19. Prin Hotărârea contestată a fost modificată Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970 din 15 noiembrie 2017 cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente, i.e.: secția de votare nr. 15 din circumscripția uninominală nr. 23 din municipiul Chişinău a fost substituită cu secția de votare nr. 16 din circumscripţia uninominală nr. 25 din municipiul Chişinău.
    20. Deși autorul sesizării a invocat faptul că Hotărârea contestată ar încălca articolele 1 alin. (3), 4, 7 și 102 alin. (2) din Constituție, în realitate acesta critică hotărârea în discuție doar din perspectiva articolului 80 alin. (7) din Codul electoral, potrivit căruia „revizuirea hotarelor circumscripțiilor uninominale nu poate fi efectuată în mai puțin de un an înaintea alegerilor ordinare”.
    21. Așadar, Curtea observă că autorul sesizării solicită, de fapt, un control al legalității Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018, și nu unul al constituționalității acesteia.
    22. Curtea reține că hotărârile Guvernului sunt acte de reglementare secundară (secundum legem), care sunt emise în vederea executării legilor și, prin urmare, trebuie să nu contravină acestora.
    23. Totuși, controlul legalității unei hotărâri a Guvernului excede rolului constituțional al Curții Constituționale. Controlul de legalitate al unor asemenea acte le revine, prin definiție, instanțelor de judecată. Această concluzie decurge din articolul 114 din Constituție, potrivit căruia justiţia este înfăptuită în numele legii numai de instanţele judecătoreşti, dar și din articolul 134 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit căruia Curtea Constituţională garantează supremația Constituţiei.
    24. Mai mult, în ipoteza în care Curtea ar admite spre examinare în fond prezenta excepție de neconstituționalitate, ea şi-ar ignora propria jurisprudență (a se vedea DCC nr. 1 din 14 iulie 2011; DCC nr. 7 din 30 decembrie 2011, § 35; DCC nr. 16 din 9 februarie 2018, § 21; DCC nr. 27 din 29 martie 2018, § 24; DCC nr. 101 din 6 septembrie 2018, § 32; DCC nr. 11 din 29 ianuarie 2019, § 23-25), în care a menționat în mod constant că hotărârile Guvernului cu caracter normativ sunt susceptibile de controlul legalităţii, care ţine de competenţa instanţelor de judecată.
    25. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că sesizarea este inadmisibilă şi, prin urmare, nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.
    Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
    1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1096 din 8 noiembrie 2018 cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2017, ridicată de către dl Sergiu Urecheanu în dosarul nr. 3-360/2019, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTE                                                         Mihai POALELUNGI

    Nr. 21. Chișinău, 11 februarie 2019.