DCC31/2019
Внутренний номер:  380425
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Nr. 31
от  25.02.2019
de inadmisibilitate a sesizării nr.39g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor
prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105
din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor
[așa cum a fost modificată prin
Legea nr. 153 din 1 iulie 2016]
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 109     Дата вступления в силу : 25.02.2019
    Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
    dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
    dnei Raisa APOLSCHII,
    dlui Aurel BĂIEŞU,
    dlui Corneliu GURIN,
    dlui Artur REȘETNICOV,
    dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
    cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
    Având în vedere sesizarea depusă pe 21 februarie 2019,
    Înregistrată la aceeași dată,
    Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând pe 25 februarie 2019 în camera de consiliu,
    Pronunță următoarea decizie:
    ÎN FAPT
    1. La originea cauzei se află excepția de necon-stituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016], ridicată de către dl avocat Constantin Scutelnic în dosarul nr. 2a-2913/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.
    2. Sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 21 februarie 2019, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Chișinău (Maria Guzun, Grigore Dașchevici și Liuba Pruteanu), în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    A. Circumstanțele litigiului principal
    3. Pe 15 martie 2017, dl Vasile Bîrcă a depus o cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Excelent Capital” privind încasarea contravalorii serviciilor, a penalităților și a cheltuielilor de judecată.
    4. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 14 iunie 2018, cererea de chemare în judecată înaintată de către dl Vasile Bîrcă împotriva S.R.L. „Excelent Capital” a fost admisă.
    5. Pe 21 iunie 2018, S.R.L. „Excelent Capital” a contestat cu apel hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 14 iunie 2018.
    6. Pe 10 ianuarie 2019, dl avocat Constantin Scutelnic, apărător ales al S.R.L. „Excelent Capital”, a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016]. Aceste prevederi stabilesc că „dacă vânzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului conform prevederilor alin. (1), ei sunt obligaţi să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficiențele apărute la produsul vândut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. În caz contrar, ei sunt obligați să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin.(1)”.
    7. Prin încheierea din 12 februarie 2019, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională în vederea soluționării acesteia.
    B. Legislația pertinentă
    8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:
Articolul 20
Accesul liber la justiţie
    „(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 54
Restrângerea exerciţiului unor drepturi
sau al unor libertăţi
    „(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
    (2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
    (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
    (4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
    9. Prevederile relevante ale Legii nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016] sunt următoarele:
Articolul 18
Remedierea, înlocuirea, restituirea contravalorii
produsului, serviciului necorespunzător, reducerea
preţului

    (1) Remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care nu sunt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către vânzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract.
    (2) Dacă vânzătorul, prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului conform prevederilor alin. (1), ei sunt obligaţi să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul vândut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. În caz contrar, ei sunt obligați să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin.(1).
    [...].”
    ÎN DREPT
    A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate
    10. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul consideră că termenul de 14 zile, instituit prin articolul 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016], este unul foarte mic pentru a demonstra vinovăția cumpărătorului, prin efectuarea unei expertize a produsului vândut și/sau a serviciului prestat. Ca urmare a nerespectării acestui termen, vânzătorul și/sau prestatorul este obligat să plătească despăgubiri sau să restituie contravaloarea bunului ori să-l înlocuiască.
    11. În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 20 şi 54 din Constituție.
    B. Aprecierea Curţii
    12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.
    13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, ține de competența Curții Constituționale.
    14. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Constantin Scutelnic, în dosarul nr. 2a-2913/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Sesizarea este formulată de către un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.
    15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă textul „într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenției de către consumator” din articolul 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016].
    16. Curtea menționează că impunerea unui termen în interiorul căruia vânzătorul și/sau prestatorul trebuie să remedieze deficiențele produselor sau serviciilor este o măsură concepută să protejeze consumatorul, aflat într-o poziție dezavantajoasă. În acest fel, legislatorul îi responsabilizează pe vânzătorii și/sau pe prestatorii implicați în comercializarea produselor și serviciilor și, în consecință, asigură un nivel sporit de protecție a consumatorului.
    17. În cazul în care vânzătorul și/sau prestatorul refuză să satisfacă reclamaţia consumatorului, ei sunt obligaţi să dovedească vina consumatorului în ceea ce priveşte deficiențele apărute la produsul vândut, serviciul prestat prin expertiza tehnică efectuată de o terţă parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislaţia, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenţiei de către consumator. Prin refuzul satisfacerii reclamației consumatorului, vânzătorul și/sau prestatorul își aroga sarcina demonstrării vinovăției consumatorului.
    18. Astfel, Curtea observă că termenul de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării pretenției de către consumator este un termen în care vânzătorul și/sau prestatorul trebuie să depună o cerere de efectuare a expertizei tehnice. Curtea reţine că, la aplicarea prevederilor contestate, instanţa de judecată trebuie să ţină cont inclusiv de prevederile legale care reglementează modul şi procedura de efectuare a expertizelor potrivit exigențelor interpretării sistematice.
    19. Cu referire la încălcarea prevederilor articolului 20 din Constituţie, Curtea menționează că prevederile legale care fac obiectul excepției de neconstituţionalitate nu îngrădesc accesul la justiție al vânzătorului și/sau al prestatorului.
    20. Având în vedere cele menționate supra, Curtea reține că excepţia de neconstituţionalitate este nefondată.
    Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
    1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 18 alin. (2) din Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor [așa cum a fost modificată prin Legea nr. 153 din 1 iulie 2016], ridicată de către dl avocat Constantin Scutelnic în dosarul nr. 2a-2913/18, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.
    2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTE                                                            Mihai POALELUNGI

    Nr. 31. Chișinău, 25 februarie 2019.