LPC650/2001
ID intern unic:  312603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 650
din  16.10.2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 06.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 147     art Nr : 1167
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1:
la alineatul (2) litera j), cuvîntul "fiscal" se exclude;
articolul se completează cu alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
"(4) Blancheta patentei de întreprinzător şi duplicatul ei sînt documente de strictă evidenţă.
(5) Modul de ţinere a evidenţei, de repartizare şi de păstrare a blanchetelor patentei de întreprinzător şi a duplicatelor patentei se stabileşte de Ministerul Finanţelor.
(6) Evidenţa blanchetelor patentei de întreprinzător şi repartizarea lor primăriilor se efectuează de către autoritatea fiscală."
2. Articolul 3:
alineatul (7):
litera a) se completează în final cu cuvintele ", iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la poziţia 1.1 din anexă, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii, după caz, factura de expediţie, chitanţa de percepere a taxei vamale sau actul de achiziţie a mărfurilor;";
după litera a) se introduce o nouă literă b), cu următorul cuprins:
"b) să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administraţiei publice locale;";
literele b) şi c) devin literele c) şi d);
la alineatul (10), cuvintele "organul fiscal" se înlocuiesc cu cuvîntul "autoritatea";
alineatul (11) va avea următorul cuprins:
"(11) Relaţiile dintre titularul patentei şi organele de control se reglementează prin prezenta lege, legea bugetului pe anul respectiv şi legislaţia civilă.";
articolul se completează cu alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Patenta nu poate fi retrasă de la titularul ei."
3. Articolul 4:
alineatul (1) se completează în final cu propoziţia: "În cazul prevăzut la alin.(7), solicitantul depune cererea la primăria respectivă.";
la alineatul (3), cifrele "2.8, 2.9, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19" se înlocuiesc cu cifrele "2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16";
după alineatul (6) se introduce un nou alineat (7), cu următorul cuprins:
"(7) Patenta poate fi eliberată de primăria în a cărei rază de administrare solicitantul intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în baza patentei, în cazul dacă în localitatea respectivă nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal. Patenta eliberată de primărie este valabilă numai pe teritoriul administrat de aceasta.";
alineatele (7) şi (8) devin alineatele (8) şi (9).
4. Articolul 6:
la alineatul (1), cuvintele "la inspectoratul fiscal teritorial" se înlocuiesc cu cuvintele "la autoritatea";
la alineatul (6), după cuvîntul "teritorial" se introduc cuvintele "şi primărie";
articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) După expirarea termenului de valabilitate a patentei eliberate de primărie, duplicatul patentei se remite, în termen de 5 zile, autorităţii fiscale în a cărei rază de acţiune este amplasată primăria."
5. Articolul 7:
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Pentru genurile de activitate enumerate la poziţiile 2.9, 2.10, 2.19-2.27  din anexă, patenta se eliberează iniţial sau se prelungeşte pe o durată de cel puţin  12 luni.";
alineatul unic devine alineatul (1).
6. Articolul 8 alineatul (1) se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
"g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă."
7. Articolul 9:
alineatul (1):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) în cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute la art.3 alin.(7) lit.a), b) şi d) şi a prevederilor alin.(8);";
litera d) se exclude;
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul depistării de către organele de control a cazurilor de continuare a activităţii în baza patentei suspendate conform alin.(1) lit.b) şi c), acestea informează autoritatea fiscală teritorială sau primăria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod obligatoriu, numărul şi seria patentei."
8. La articolul 11 alineatul (1), cuvintele "organul fiscal" se înlocuiesc cu cuvintele "autoritatea care a eliberat patenta".
9. Articolul 12:
la alineatul (1), după cuvintele "resurselor naturale" se introduc cuvintele "taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale, taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea călătorilor";
alineatul (3) se exclude.
10. Articolul 13 se completează în final cu propoziţia: "În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător pe întreg teritoriul ţării, taxa lunară pentru patentă se achită în cuantum stabilit, specificat în rubrica "Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol" din anexă."
11. Articolul 14:
la alineatul (1):
cuvintele "la organul fiscal, odată cu" se înlocuiesc cu cuvintele "la contul bugetului de stat (la Trezoreria de Stat), o dată cu";
alineatul se completează în final cu textul: "Perceptorii fiscali ai primăriilor sînt în drept să încaseze taxa pentru patentă, cu transferarea ulterioară a acestor plăţi la contul bugetului de stat (la Trezoreria de Stat). Pe măsura încasării acestor plăţi, Trezoreria de Stat, în baza normativelor stabilite, distribuie mijloacele conform prevederilor art.17.";
la alineatul (2), cuvintele "organul fiscal" se înlocuiesc cu cuvintele "autoritatea fiscală sau, după caz, primăria".
12. După articolul 14 se introduce un nou articol 15, cu următorul cuprins:
"Articolul 15. Controlul şi responsabilitatea pentru eliberarea
                        patentei, prelungirea termenului ei de valabilitate
                             şi încasarea taxei pentru patentă
(1) Responsabilitatea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la eliberarea patentei şi prelungirea termenului ei de valabilitate, precum şi pentru încasarea taxei respective, o poartă autorităţile fiscale teritoriale şi, după caz, primăriile.
(2) Autorităţile fiscale exercită controlul asupra respectării de către primării a modului de eliberare a patentelor şi de prelungire a termenelor lor de valabilitate, verifică corectitudinea încasării, precum şi a virării, în termen şi integral, la buget a taxei pentru patentă.
(3) Primăria informează lunar autoritatea fiscală teritorială despre numărul patentelor eliberate şi prelungite, despre suma încasată de la eliberarea şi prelungirea termenelor lor de valabilitate şi despre numărul patentelor valabile la finele lunii gestionare."
13. Articolele 15-18 devin articolele 16-19.
14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
"Articolul 17  Distribuirea mijloacelor încasate de la
                          eliberarea patentelor şi de la prelungirea
                          termenelor lor de valabilitate
Mijloacele băneşti încasate de la eliberarea patentelor şi de la prelungirea termenelor lor de valabilitate se trec:
a) în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) - în proporţie de 70%;
b) în bugetul asigurărilor sociale de stat - în proporţie de 30%."
15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
"Articolul 18. Răspunderea
(1) Titularul patentei care nu a respectat obligaţiile prevăzute la art.3 alin.(7) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Titularilor de patente de întreprinzător li se interzice comercializarea băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun. În caz de depistare a comercializării băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun de către titularii de patente de întreprinzător, mărfurile nominalizate se confiscă în baza deciziei adoptate de Ministerul Afacerilor Interne sau de Serviciul Fiscal de Stat."
16. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
Art.II. - Patentele de întreprinzător eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la expirarea termenului indicat în ele.
Art.III. - Guvernul:
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 16 noiembrie 2001.
    Nr. 650-XV.
Anexă
la Legea cu privire la patenta
de întreprinzător
Cuantumul taxei lunare pentru patenta de întreprinzător
Genul de activitate Cuantumul taxei lunare,lei
Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol Celelalte municipii, oraşele Localiţile rurale
1 2 3 4
1. Comerţul cu amănuntul      
1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele şi din autovehicole pe pieţe organizate 180 90 50
2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii      
2.1. Întocmirea dărilor de seamă 300 200 100
2.2. Transportul călătoriilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri de pînă la 7 inclusiv 250 150 100
2.3. Transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri inflama      bile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive:- pînă la 1,5 tone - de la 1,5 la 3,5 tone- peste 3,5 la 7 tone, inclusiv cu remorcă- peste 7 tone, inclusiv cu remorcă 175200250400 90100125200 455070100
2.4. Servicii logopedice 80 40 20
2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior 140 70 35
2.6. Servicii veterinare, zootehnice 150 50 20
2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului 150 50 25
2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice 200 80 30
2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi acoperămintelor pentru      cap şi comercializarea 100 50 25
2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea 90 45 30
2.11. Servicii de spălătorie 90 45 30
2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane) 140 70 35
2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane) 100 50 30
2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane) 100 50 30
2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 persoane) 70 35 20
2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane) 100 50 25
2.17. Servicii de pîstrare a bagajelor 100 50 25
2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor aferente 100 60 30
2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere 200 75 30
2.20. Reparaţia locuinţelor 180 90 45
2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale - - 70
2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei 100 50 35
2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor 130 65 30
2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate electrice de încălzit    de uz casnic 100 50 25
2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic 150 75 40
2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a altor aparate      sau instrumente optice 90 45 30
2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale 110 55 30
2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, executate în mod      individual, servicii video 200 100 50
2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamelor,    prezentarea artistică 160 80 40
2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară (artizanat) şi     vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii 110 55 30
2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor inclusiv regizarea ceremoniilor 230200 120100 6550
2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor 50 50 50
2.33. Servicii de guvernant(ă) 80 40 20
2.34. Servicii hoteliere (în hoteluri cu un număr de locuri de pînă la 7) 100 50 25
2.35. Darea în chirie a locuinţelor şi a caselor individuale de locuit:- cu o cameră- cu două camere- cu trei camere- cu patru camere- cu cinci camere- cu mai mult de cinci camere 90120 150180220400 45608090110200 2530404555100
2.36. Darea în chirie/arendă a unor încăperi (suprafeţe) sau camere din componenţa locuinţalor sau a caselor individuale de locuit:- a unei camere- a două camere- a trei camere- a patru ţi mai multe camere 6090120150 30456080 15253040
2.37. Darea în arendă a încăperilor cu altă destinaţie decît a cea de locuinţă (garaje, şoproane, depozite) cu suprafaţa: - pînă la 50 m2- de la 50 la 100 m2- peste 100 m2 6090120 304560 152530
2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare 120 60 30
2.39. Organizarea discursurilor 600 300 30
2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, ghips, argilă, cimentinclusiv servicii de dulgherie 10080 6045 4030
2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate diferitelor ceremonii şi comercializarea lor 150 80 50
2.42. Xeroxare şi legatul cărţilor 150 75 30
2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din blană şi din piele şi comercializarea lor 200 120 100
2.44. Dobîndirea şi comercializarea calcarului - - 50
2.45. Producerea, prelucrarea şi comercializarea varului 50 50 50
2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă 100 75 50
2.47. Creşterea florilor şi comercializarea lor 150 75 40
2.48. Păstorit 60 40 25