LPC137/2007
ID intern unic:  324775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 137
din  21.06.2007

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 112-116     art Nr : 504
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art. I. - Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 3), cuvintele
    ”a autorizaţiilor de încadrare în cîmpul muncii permanente sau cu termen fix” se înlocuiesc cu cuvintele “a permisului de muncă permanent sau cu termen fix”, iar cuvintele “a autorizaţiilor de încadrare în cîmpul muncii cu termen fix” se înlocuiesc cu cuvintele “a permisului de muncă cu termen fix”.
    2. La articolul 3 punctul 3):
    la litera f), cuvintele “documentelor privind declaraţia de chemare” se înlocuiesc cu cuvîntul “invitaţiei”;
    literele m), n), o) şi p) vor avea următorul cuprins:
    “m) pentru eliberarea permisului de muncă
    permanent                                                             36 lei
    n) pentru eliberarea duplicatului permisului
    de muncă permanent în locul celui pierdut
    sau din cauza imposibilităţii de a fi folosit                72 lei
    o) pentru eliberarea permisului de
    muncă cu termen fix                                               720 lei
    p) pentru eliberarea duplicatului permisului
    de muncă cu termen fix în locul celui       
    pierdut sau din cauza imposibilităţii de a fi
    folosit, precum şi pentru prelungirea
    permisului de muncă cu termen fix”.                       360 lei
    3. Articolul 4 alineatul (6):
    în partea introductivă, sintagma “Serviciul de Stat Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”;
    la punctul 2), cuvintele “autorizaţiei de încadrare în cîmpul muncii” se înlocuiesc cu cuvintele “permisului de muncă”.
    Art. II. - Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art. 54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), sintagma “Direcţiei Principale pentru Refugiaţi de pe lîngă Departamentul Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţiei refugiaţi a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne”.
    2. La articolul 7 alineatul (5), sintagma “Ministerul Afacerilor Externe” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    Art. III. - Legea nr.1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaţilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1003), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (4), cuvîntul “definitivă” se înlocuieşte cu cuvîntul “irevocabilă”.
    2. La articolul 7 alineatul (2), după cuvintele “ai familiei” se introduc cuvintele “cu gradul I de rudenie”.
    3. La articolul 10:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 10. Direcţia refugiaţi a Biroului migraţie şi azil
    (1) Autoritatea care administrează şi soluţionează problemele solicitanţilor de azil, ale refugiaţilor şi ale beneficiarilor de protecţie umanitară sau temporară este Direcţia refugiaţi a Biroului migraţie şi azil - subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne (denumită în cele ce urmează - Direcţie refugiaţi). Regulamentul direcţiei, structura şi statul de personal ale acesteia se aprobă de către directorul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (denumit în cele ce urmează - Birou migraţie şi azil).”
    la alineatele (2) şi (3), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    4. Articolul 11:
    în titlul articolului, sintagma “Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţiei refugiaţi”;
    alineatul (1):
    în partea introductivă, sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”;
    la litera c), cuvintele “directorul general al Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “directorul Biroului migraţie şi azil”;
    la litera d), sintagma “Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţiei refugiaţi”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Controlul asupra realizării atribuţiilor Direcţiei refugiaţi se pune în sarcina directorului Biroului migraţie şi azil.”
    5. Articolul 12:
    titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 12. Atribuţiile şefului Direcţiei refugiaţi
     (1) Direcţia refugiaţi este condusă de şeful acesteia, numit în funcţie de către ministrul afacerilor interne.”
    la alineatul (2), partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
    “(2) Şeful:
    a) asigură buna funcţionare a Direcţiei refugiaţi;”
    la alineatul (3), cuvîntul “directorul” se înlocuieşte cu cuvîntul “şeful”.
    6. Articolul 13:
    în cuprinsul articolului, cuvintele “directorului general al Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “directorului Biroului migraţie şi azil”;
    la alineatul (2), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Biroul migraţie şi azil”.
    7. La articolul 14 alineatul (3), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    8. Articolul 15:
    la alineatul (4), cuvintele “directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şefului Direcţiei refugiaţi”;
    la alineatul (6), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    9. Articolul 16:
    la alineatul (1), cuvintele “directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şeful Direcţiei refugiaţi”;
    la alineatul (3), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    10. Articolul 17:
    la alineatul (1) litera b), cuvintele “definitive şi” se exclud;
    la alineatul (3) litera h), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    11. La articolul 19 alineatul (2), cuvintele “directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi, directorului general al Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “şefului Direcţiei refugiaţi, directorul Biroului migraţie şi azil”.
    12. La articolul 20 alineatul (3), cuvintele “directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şeful Direcţiei refugiaţi”.
    13. La articolul 203 alineatul (3) litera b), cuvîntul “definitivă” se înlocuieşte cu cuvîntul “irevocabilă”.
    14. La articolul 231 alineatul (2), cuvintele “directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şeful Direcţiei refugiaţi”.
    15. La articolul 232 alineatul (2), cuvintele “directorul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şeful Direcţiei refugiaţi”.
    16. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Documentele specificate la alin.(1) şi (2) se eliberează de Ministerul Afacerilor Interne în baza deciziei şefului Direcţiei refugiaţi.”
    17. Articolul 26:
    la alineatele (2)-(6), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”;
    la alineatul (5), cuvintele “directorului general al Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “directorului Biroului migraţie şi azil”.
    18. La articolul 27 alineatele (1) şi (5), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    19. La articolul 29, sintagma “Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţiei refugiaţi”.
    20. La articolul 30, sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    21. După articolul 30 se introduce articolul 301 cu următorul cuprins:
    “Articolul 301. Depunerea unei noi cereri
    O nouă cerere de acordare a uneia din formele de protecţie se depune numai în cazul pronunţării hotărîrii irevocabile asupra cererii anterioare, dacă:
    a) au apărut circumstanţe noi care nu au putut fi prezentate de către solicitantul de azil pe parcursul procedurii anterioare de examinare a cererii;
    b) au survenit transformări de ordin politic, militar, legislativ sau social în ţara de origine, care pun în pericol viaţa sau libertatea solicitantului de azil.”
    22. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele “Direcţia Principală pentru Refugiaţi, directorul” se înlocuiesc cu cuvintele “Direcţia refugiaţi, şeful”;
    la alineatul (2), cuvintele “directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şefului Direcţiei refugiaţi”;
    la alineatul (3), sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”;
    la alineatul (4), cuvintele “definitive şi” se exclud.
    23. La articolul 32, cuvintele “directorului Direcţiei Principale pentru Refugiaţi” se înlocuiesc cu cuvintele “şefului Direcţiei refugiaţi”.
    24. După articolul 32 se introduce articolul 321 cu următorul cuprins:
    “Articolul 321. Încetarea statutului de refugiat
    Statutul de refugiat încetează în caz de:
    a) deces al beneficiarului;
    b) redobîndire, în mod voluntar, de către beneficiar a cetăţeniei pierdute sau dobîndire a unei noi cetăţenii, beneficiind de protecţia ţării al cărei cetăţean a devenit;
    c) renunţare de către beneficiar la statutul de refugiat acordat în conformitate cu prezenta lege.”
    25. Titlul capitolului IX va fi:
 “ÎNCETAREA, RETRAGEREA ŞI ANULAREA
 STATUTULUI  DE REFUGIAT”

    26. La articolul 34, literele a), e) şi g) se exclud.
    27. Articolul 35:
    în partea introductivă, cuvintele “poate fi anulat” se înlocuiesc cu cuvintele “se anulează”;
    la litera b), cuvîntul “definitivă” se înlocuieşte cu cuvîntul “irevocabilă”.
    28. La articolul 36:
    titlul articolului va fi:
    “Consecinţele încetării, retragerii sau anulării statutului de refugiat”;
    la alineatul (1), cuvîntul “Retragerea” se înlocuieşte cu cuvintele “Încetarea, retragerea”;
    la alineatul (2), după cuvintele “a încetat” se introduc cuvintele “ , a fost retras sau anulat”.
    29. La articolul 38 alineatul (2) liniuţa 1, sintagma “Direcţia Principală pentru Refugiaţi” se înlocuieşte cu sintagma “Direcţia refugiaţi”.
    Art. IV. - Legea nr.1518-XV din 6 decembrie 2002 cu privire la migraţiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1-2, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va fi: “Lege cu privire la migraţie”.
    2. În cuprinsul legii, termenul “migraţiune” se înlocuieşte cu termenul “migraţie”.
    3. La articolul 1, noţiunea “sistem informaţional automatizat al migraţiunii populaţiei” se înlocuieşte cu noţiunea “sistem informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei”.
    4. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Realizarea politicii migraţionale revine Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei şi Comerţului, care, prin subdiviziunile lor specializate, exercită funcţiile de gestionare, coordonare şi reglementare a proceselor migraţionale, inclusiv a migraţiei forţei de muncă, în colaborare cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu activitate relevantă în domeniu.”
    5. Articolele 8 şi 9 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 8. Competenţa funcţională a Ministerului
                        Afacerilor Interne şi a Ministerului   
                        Economiei şi Comerţului în domeniul
                        gestionării, coordonării şi reglementării  
                        proceselor migraţionale
    (1) De competenţa funcţională a Ministerului Afacerilor Interne ţin:
    a) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat unice în domeniul migraţiei şi azilului;
    b) elaborarea şi înaintarea propunerilor privind direcţiile prioritare ale politicii migraţionale a statului, strategiile de dezvoltare şi soluţiile de reformă în domeniul migraţiei şi azilului;
    c) prognozarea, gestionarea şi monitorizarea fluxurilor migraţionale;
    d) implementarea şi monitorizarea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul migraţiei şi azilului, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu standardele internaţionale;
    e) reprezentarea Guvernului, în modul stabilit, în relaţiile cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei şi azilului şi stabilirea cadrului de cooperare multilaterală în domeniu, precum şi cooperarea cu organismele internaţionale, cu reprezentanţele acestora şi cu organele similare din alte state, în scopul soluţionării problemelor ce ţin de domeniul migraţiei şi azilului;
    f) cooperarea cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele economice ale Republicii Moldova din străinătate şi cu cele acreditate în Republica Moldova în scopul derulării proiectelor şi programelor comune în domeniul migraţiei şi azilului;
    g) elaborarea şi implementarea mecanismelor regimului de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor, inclusiv a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor, în Republica Moldova;
    h) supravegherea, controlul, monitorizarea şi analiza respectării legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului şi altor acte normative aferente problematicii în cauză;
    i) crearea, administrarea şi dezvoltarea sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei, perfecţionarea exploatării bazei de date referitoare la toate categoriile de migranţi, solicitanţi de azil şi refugiaţi şi asigurarea, în limitele împuternicirilor, a funcţionării mecanismelor regionale şi internaţionale de schimb de date în domeniul migraţiei, inclusiv a celor elaborate şi implementate de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Organizaţia Internaţională a Muncii, Eurodat, Eurostat, Eurodac etc.;
    j) acordarea statutului de imigrant sau de repatriat, eliberarea, prelungirea sau anularea adeverinţei de imigrant cetăţenilor străini şi apatrizilor;
    k) eliberarea şi anularea confirmărilor de repatriere;
    l) acordarea statutului de refugiat şi eliberarea actelor de identitate pentru refugiaţi;
    m) eliberarea, la cererea persoanelor fizice şi juridice, a invitaţiilor pentru cetăţenii străini şi apatrizi;
    n) eliberarea vizelor de ieşire şi de ieşire-intrare şi prelungirea valabilităţii vizelor de intrare, cu excepţia celor diplomatice;
    o) expulzarea şi extrădarea, după caz, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor;
    p) alte acţiuni prevăzute de legislaţie.
    (2) De competenţa funcţională a Ministerului Economiei şi Comerţului ţin:
    a) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii, strategiilor şi direcţiilor prioritare în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    b) prognozarea, gestionarea şi monitorizarea fluxurilor lucrătorilor migranţi;
    c) promovarea, în comun cu alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, a politicii privind protecţia socială şi juridică a lucrătorilor migranţi;
    d) elaborarea şi implementarea mecanismelor de reglementare a proceselor migraţiei forţei de muncă;
    e) implementarea şi monitorizarea aplicării instrumentelor juridice internaţionale în domeniul migraţiei forţei de muncă şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniu cu standardele internaţionale;
    f) reprezentarea Guvernului, în modul stabilit, în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cooperarea multilaterală cu organismele internaţionale, reprezentanţele acestora şi cu organele similare din alte state în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    g) elaborarea, negocierea şi încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă şi protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi;
    h) asigurarea colectării, păstrării, prelucrării, difuzării şi schimbului de informaţii referitoare la procesele migraţionale ale forţei de muncă pe plan intern şi extern;
    i) eliberarea, prelungirea sau anularea permiselor de muncă cetăţenilor străini şi apatrizilor;
    j) participarea la implementarea, în colaborare cu alte instituţii statale, locale, internaţionale şi organizaţii neguvernamentale, a proiectelor de facilitare a repatrierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova şi de reintegrare a acestora în societate;
    k) coordonarea activităţii agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă în angajarea cetăţenilor peste hotare;
    l) implementarea instrumentelor juridice de cooperare bilaterală şi multilaterală în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    m) medierea angajării cetăţenilor Republicii Moldova la muncă în străinătate.
    Articolul 9.  Competenţa altor organe centrale de
                        specialitate ale administraţiei publice
    (1) În scopul promovării şi realizării eficiente a politicii de stat migraţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, conform competenţei lor, vor contribui la realizarea politicii statului în domeniul migraţiei şi azilului şi vor informa, în termen de 10 zile, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei şi Comerţului despre activitatea desfăşurată în domeniu:
    a) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - despre vizele de intrare eliberate;
    b) Ministerul Dezvoltării Informaţionale - despre schimbările survenite în starea familială a imigrantului, despre înregistrarea agenţilor economici cu participarea cetăţenilor străini, precum şi despre actele de identitate ale imigranţilor eliberate şi anulate;
    c) Serviciul Vamal - despre sancţiunile aplicate cetăţenilor străini şi apatrizilor, solicitanţilor de azil şi refugiaţilor pentru încălcarea legislaţiei în vigoare;
    d) Serviciul Grăniceri - despre cetăţenii străini, apatrizii şi cetăţenii Republicii Moldova care au intrat în ţară, au ieşit din ţară sau cărora le-a fost interzisă intrarea sau ieşirea, precum şi despre încălcările comise de către aceştia în zona de frontieră;
    e) Serviciul de Informaţii şi Securitate - despre cetăţenii străini, apatrizii, solicitanţii de azil şi refugiaţii care prezintă pericol pentru securitatea naţională, au fost sau sînt implicaţi în activitatea organizaţiilor teroriste internaţionale, în finanţarea sau sprijinirea acestor organizaţii şi a unor terorişti aparte, au săvîrşit infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii sau infracţiuni grave de altă natură, inclusiv militare, definite în actele internaţionale;
    f) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a permisului de muncă;
    g) organele fiscale - despre cazurile de încălcare a legislaţiei fiscale de către persoanele fizice cetăţeni străini şi persoanele juridice ai căror conducători sînt cetăţeni străini;
    h) instituţiile de învăţămînt şi de cercetări ştiinţifice, publice sau private - despre terminarea sau suspendarea studiilor ori cercetărilor ştiinţifice, despre transferarea elevilor, studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor străini la alte instituţii de învăţămînt, întreprinderi, organizaţii sau despre exmatricularea lor.
    (2) Ministerul Dezvoltării Informaţionale va informa periodic Ministerul Economiei şi Comerţului cu privire la înregistrarea agenţilor economici cu participarea cetăţenilor străini, iar întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, - despre desfacerea contractului individual de muncă încheiat cu lucrătorul imigrant sau despre încetarea relaţiilor de muncă cu acesta în urma decesului, declarării dispariţiei fără urmă ori declarării morţii.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne va informa, în termen de 10 zile:
    a) Ministerul Dezvoltării Informaţionale - despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a adeverinţelor de imigrant şi a documentelor de identitate pentru refugiaţi;
    b) Ministerul Economiei şi Comerţului - despre anularea, înainte de expirarea termenului de valabilitate, a adeverinţelor de imigrant;
    c) Serviciul Grăniceri - despre cetăţenii străini şi apatrizii cărora intrarea pe teritoriul Republicii Moldova le-a fost interzisă sau suspendată.”
    6. La articolul 14 alineatul (1), sintagma “Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerului Afacerilor Interne”.
    7. La articolul 15, alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    “e) la intrarea în ţară, nu justifică scopul imigrării.”
    8. Articolul 17:
    la alineatul (1), cuvintele “în scopul reducerii şomajului intern” se exclud;
    la alineatul (2), cuvîntul “Imigrantul” se înlocuieşte cu cuvintele “Lucrătorul imigrant”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Cetăţenii străini sau apatrizii care s-au stabilit cu traiul permanent în Republica Moldova pot desfăşura activitate de muncă în baza permisului de şedere.”
    la alineatul (5), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”.
    9. La articolul 20 alineatul (2), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    10. La articolul 24 alineatele (1) şi (2), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    11. Articolul 25:
    la alineatul (1), cuvîntul “imigrantul” se înlocuieşte cu cuvintele “lucrătorul imigrant”, iar sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Pentru obţinerea permisului de muncă, angajatorul este obligat să se adreseze la Ministerul Economiei şi Comerţului.”
    la alineatul (4) litera a), cuvîntul “titularului” se înlocuieşte cu cuvîntul “angajatorului”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) Permisul de muncă permanent se eliberează cetăţenilor străini şi apatrizilor care posedă specialităţi deosebit de solicitate în ţară, specialiştilor de înaltă calificare invitaţi de Guvern la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice.”
    12. La articolul 26:
    în cuprinsul articolului, sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”;
    alineatul (2) se completează în final cu textul “în baza contractului de îndeplinire a lucrărilor şi serviciilor, în care se stipulează obligaţia părţii trimiţătoare de a achita cheltuielile ce ţin de şederea în Republica Moldova a lucrătorului detaşat”.
    13. La articolul 27, sintagma “Biroul Naţional Migraţiune sau reprezentanţii acestuia din unităţile administrativ-teritoriale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    14. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele “mijloace speciale al Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “subdiviziunii specializate a Ministerului Afacerilor Interne şi la contul instituţiei subordonate Ministerului Economiei şi Comerţului”.
    15. La articolul 31 alineatele (2) şi (3), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.
    16. La articolul 32 alineatul (3), cuvintele “Biroului Naţional Migraţiune, Ministerului Afacerilor Externe sau a altor autorităţi interesate” se înlocuiesc cu cuvintele “autorităţilor interesate”.
    17. Articolul 33:
    la alineatul (1), cuvintele “Inspectoratul de Stat Migraţiune, creat în cadrul Biroului Naţional Migraţiune” se înlocuiesc cu cuvintele “subdiviziunea specializată a Ministerului Afacerilor Interne”, iar cuvintele “directorul general al biroului” - cu cuvîntul “ministru”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin intermediul instituţiilor din subordine, efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în domeniul migraţiei de muncă în limita competenţelor sale stabilite de legislaţie.”
18. Articolele 34 şi 37 se exclud.
    Art. V. - Articolul 10 alineatul (1) din Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812) se modifică după cum urmează:
    la punctele 1) şi 2), cuvintele “şi Biroul Naţional Migraţiune” se exclud;
    la punctul 6), sintagma “Biroul Naţional Migraţiune” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Afacerilor Interne”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr.137-XVI. Chişinău, 21 iunie 2007.