LPM177/2007
ID intern unic:  324836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 177
din  20.07.2007

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 10.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 117-126     art Nr : 534
    MODIFICAT
    LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12
    LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. – La articolul 34 din Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, cuvintele „ , şi se utilizează pentru protecţia muncii angajaţilor” se exclud.
   Art.II. – La articolul 44 alineatul 1 din Legea nr.880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu modificările ulterioare, propoziţia a doua se exclude.
   
Art.III . – Articolele 41 şi 43 din Legea nr.1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.3), cu modificările ulterioare, se exclud.
   Art.IV.
Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
Capitolul VI1
SERVICII DE SĂNĂTATE SUPLIMENTARE ACORDATE
ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÎNT

    Articolul 511. Servicii  de sănătate suplimentare acordate
                          copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile
                          de învăţămînt
   (1) Copiilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt, pe lîngă asistenţa medicală acordată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, programelor naţionale de sănătate şi programelor de sănătate cu destinaţie specială, li se acordă servicii de sănătate suplimentare.
    (2) Nomenclatorul serviciilor de sănătate suplimentare acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt se elaborează de Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, şi se aprobă de Guvern.
    (3) Serviciile de sănătate suplimentare se acordă copiilor, elevilor şi studenţilor de către personalul medical al instituţiilor de învăţămînt, conform normelor aprobate de Guvern, cu suportarea cheltuielilor din bugetele instituţiilor de învăţămînt.”
    Art.V. – Articolul 37 din Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Art.37. – (1) Cheltuielile pentru elaborarea documentelor normative în construcţii se finanţează de la bugetul de stat.
    (2) Investitorii sau proprietarii construcţiilor, indiferent de tipul de proprietate, participă la crearea mijloacelor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii prin virarea la bugetul de stat a defalcărilor în mărime de 0,5 la sută din volumul investiţiilor în capitalul fix pentru obiectivele care nu sînt finanţate din bugetul public naţional, dar nu mai mult de 50 de mii lei la un obiect. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrărilor executate, prin intermediul organului central de specialitate.
    (3) Pentru virarea cu întîrziere a defalcărilor specificate la alin.(2) se aplică sancţiunile şi penalităţile prevăzute de legislaţia fiscală.
    (4) Administrarea defalcărilor specificate la alin.(2) se efectuează de Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, în baza unui regulament aprobat de Guvern.”
   Art.VI. – Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
     1. La articolul 8 alineatul (1), litera d) se exclude.
    2. La articolul 12 punctul 1), după cuvintele ,,de folosinţă a acestora” se introduc cuvintele ,, , plată obţinută sub formă de remuneraţie de autor în fiecare caz de realizare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe,”.
     3. La articolul 14  alineatul (3), textul „alin.(1), (3) şi (31)” se înlocuieşte cu textul „alin. (1), (3), (31), (33) şi (34)”.
    4. Articolul 15:litera a) va avea următorul cuprins:„a) pentru  persoane  fizice, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorilor individuali, în mărime de:
    - 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei;
    - 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei;”
    articolul se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c)  pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali – în mărime de 0% din venitul impozabil.”
    5. La articolul 17 alineatul (2) litera b), cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    6. Articolul 18 litera m) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia celor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, aferente perioadelor fiscale de pînă la1 ianuarie 2008”.
   7. Articolul 20:
    litera p) se exclude;
    la litera z4), cuvintele „majorărilor de întîrziere şi a sancţiunilor fiscale” se înlocuiesc cu cuvintele „restanţelor la bugetul public naţional”;
    articolul se completează cu litera z8) cu următorul cuprins:
    „z8) veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 de ani şi mai mult.”
    8. La articolul 24 alineatul (9), cuvintele „ , care se determină în mod proporţional, în funcţie de ponderea venitului scutit de impozitare în suma totală a veniturilor constatate în evidenţa financiară pe parcursul anului fiscal” se exclud.
    9. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Deducerea dobînzilor plătite sau calculate de către o persoană juridică (cu excepţia instituţiilor financiare) persoanelor fizice şi juridice se acceptă în limita ratei de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune.”
    10. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele „şi cu art.27” se înlocuiesc cu cuvintele „ ,  cu art.24 şi 27”.11.
    La articolul 27 alineatul (9) litera b), cuvintele „plata pentru arendă (locaţiune)” se înlocuiesc cu cuvintele „suma calculată a arendei (locaţiunii)”.
    12. La articolul 33 alineatul (1) şi articolul 34 alineatul (1), cifra „5400” se înlocuieşte cu cifra „6300”.
    13. Articolul 35:
    la alineatul (1), cifra „1440” se înlocuieşte cu cifra  „1560”, iar cifra „5400” – cu cifra „6300”;
    la alineatul (2) litera d), cifra „5400” se înlocuieşte cu cifra „6300”.
   14.  Articolul 36:
    la alineatul (2), după textul „lit.a) şi b)” se introduce textul „şi la art. 533”;
   la alineatul (6),  cuvintele „achitate de asigurat şi de persoana asigurată” se înlocuiesc cu cuvintele „calculate de angajator, precum şi a sumelor primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice asigurate conform legislaţiei”.
    15. La articolul 511, cuvîntul „Casa” se înlocuieşte cu cuvîntul „Compania”.
    16. În denumirea capitolului 8, după cuvîntul „CAZUL” se introduce cuvîntul „ORGANIZĂRII,”.
    17. Articolul 55 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Contribuţiile la capital
    (1) Contribuţiile cu active la capitalul  agentului economic în schimbul cotei de participaţie în capitalul lui nu sînt supuse impozitării.
    (2) Pentru persoana care a contribuit cu active, baza valorică a titlului de proprietate (acţiuni, certificat de participaţie, alt document ce confirmă  participarea în capitalul agentului economic) este egală cu baza valorică ajustată  a activelor transmise ca contribuţie.”
    18. Articolul 56 alineatul (2) se completează în final cu textul „şi art.801”.
    19. La articolul 58, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În sensul prezentului capitol, prin control se înţelege deţinerea în capitalul agentului economic a unei cote de participaţie, în care se includ:
    a) cel puţin 80% din drepturile de vot decisiv ale tuturor formelor de participare cu drept de vot decisiv;
    b) cel puţin 80% din numărul total de acţiuni în cazul oricărei alte forme de participare.”
    20. La articolul 695 alineatul (2), cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „18”.
   
21. Articolul 71:
    la litera j) propoziţia a doua, după cuvintele „concesionarea oricărui drept de autor” se introduc cuvintele „şi/sau a drepturilor conexe”;
    după litera t) se introduce litera t1) cu următorul cuprins:
    „ t1) veniturile din cîştiguri de la acţiunile de publicitate şi de la jocurile de noroc;”
    22. Articolul 83 alineatul (2) litera b):
    la liniuţa 1, cifra „5400” se înlocuieşte cu cifra „6300”;
    la liniuţele 2 şi 3,  cifra „21000” se înlocuieşte cu cifra „25200”.
    23. La articolul 88 alineatul (6), cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    24. La articolul 89, alineatul  (2) se exclude.
    25. Articolul 901:
    alineatul (31):
    la litera b), cuvintele „precum şi din mijloacele băneşti” şi cuvintele  „acordate acestora” se exclud;
    litera c) se exclude;la alineatul (32):
    după cuvintele „art.801” se introduc cuvintele „ , art.89 în partea ce ţine de reţinerea impozitului din royalty achitat în folosul agenţilor economici”;
   alineatul se completează cu propoziţia: „Prevederile prezentului alineat nu se aplică în cazul achitării dividendelor în folosul persoanelor fizice rezidente aferente perioadelor fiscale de pînă la 1 ianuarie 2008.”
    după alineatul (32) se introduc alineatele (33) şi (34) cu următorul cuprins:
    „(33) Fiecare plătitor de cîştiguri de la jocurile de noroc este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărime de 10%.
    (34) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decît cele specificate la art.90 alin.(1) în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 5% din valoarea contractului. Persoanele menţionate sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sînt deservite. Acest impozit se achită lunar cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) duspă data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.

      la alineatul (4), textul „alin.(1), (3) şi (31)” se înlocuieşte cu textul „alin.(1), (3), (31), (33) şi (34)”.
     26. La articolul 91, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Persoanele menţionate la art.90 alin.(1) reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de:
    a) 15% – din dividende;
    b) 15% – din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară acordate acestuia, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;
    c) 10% – din alte venituri neindicate la lit.a) şi b).”
    27. La articolul 93 punctul 6), cuvintele „în procesul activităţii de întreprinzător” se exclud.
    28. La articolul 94, litera c) se completează în final cu cuvintele „şi care nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112”.
    29. La articolul 96 litera b):
    la liniuţa 2, cuvintele „şi Protecţiei Sociale” se exclud;
    după liniuţa 2 se introduce o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „ - 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 3006 10, 3006 20 000, 3006 30 000, 3006 40 000, 3006 60, 3006 70 000, 3707 90, 3808 40, 3821 00 000, 3822 00 000, 4014, 4015, 4818 90, 9001 10 900, 9001 30 000, 9001 40, 9001 50, 9018 31,  9018 32, 9018 39 000; ”
   
[Pct.30 exclus prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
    31. Articolul 102:
     la alineatul (2), textul „pct.24)” se înlocuieşte cu textul „pct.23)”;
     la alineatul (8) litera f), după cuvintele „semnătură digitală” se introduc cuvintele „sau scrisă la prestarea serviciilor”.
     32. Articolul 103 alineatul (1):
    la punctul 4) după cuvintele „la bilanţul altei întreprinderi de stat” se introduc cuvintele „sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale”;
     la punctul 12), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv serviciile de intermediere a acestora;”
    punctul 17) va avea următorul cuprins:
    „17) serviciile prestate de transportul urban în comun, de transportul suburban şi interurban auto, feroviar şi fluvial de pasageri, precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul urban în comun, transportul suburban şi interurban auto, feroviar şi fluvial de pasageri;”
    33. La articolul 104 litera a), cuvintele „cu aeronave” se înlocuiesc cu cuvintele „aerian, auto, feroviar şi fluvial, ”.
   
[Pct.34 exclus prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
    35. La articolul 121 alineatul (2), lit.b) şi c) se completează în final cu cuvintele „ , cu excepţia art.1231”.
    [Pct.35 modificat prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
     36. Articolul 123:
    la alineatul (5), cuvintele „ , articolele din tutun” se exclud, cuvintele „timbru de acciz” se înlocuiesc cu cuvintele „ „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” ” , cuvintele „timbrelor de acciz” – cu cuvintele „ „Timbrelor de acciz. Mărcilor comerciale de stat” ”,  iar cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” – cu cuvîntul „Guvern”;
    după alineatul (5) se introduce alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Articolele din tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova ori importate pentru comercializare pe teritoriul ei, precum şi mărfurile  procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectuează în procesul fabricării mărfurilor supuse accizelor pînă la importarea acestora, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz. Modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz se stabileşte de Guvern.”
    la alineatul (6), cuvintele „timbru de acciz” se înlocuiesc cu cuvintele „ „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” ”.
    37. După articolul 123 se introduce articolul 1231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1231.Modul de calculare a accizelor la
                              ţigaretele cu filtru
    (1) La ţigaretele cu filtru (poziţia tarifară 2402 20), accizele se calculează ca sumă a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei stabilite în sumă absolută la volumul în expresie naturală (1000 bucăţi) la momentul expedierii din încăperea de acciz sau la momentul importării şi a accizei determinate prin aplicarea (înmulţirea) cotei ad valorem în procente stabilite la preţul maxim de vînzare cu amănuntul.
    (2)  Preţul maxim de vînzare cu amănuntul este preţul la care  produsul a fost vîndut altor persoane pentru consum final şi care include toate impozitele şi taxele.
   (3) Preţul maxim de vînzare cu amănuntul pentru orice marcă de ţigarete cu filtru se stabileşte de persoanele care produc ţigarete cu filtru în Republica Moldova (producătorul local) sau care importă ţigarete cu filtru şi se înregistrează în modul stabilit de Guvern.
    (4) Se interzice vînzarea de către alte persoane a ţigaretelor cu filtru pentru care nu au fost stabilite şi declarate preţuri maxime de vînzare cu amănuntul.
    (5) Se interzice vînzarea de către orice persoană a ţigaretelor cu filtru la un preţ ce depăşeşte  preţul maxim de vînzare cu amănuntul.”
    38. La articolul 124, alineatul (6) se completează în final cu cuvintele „  , în modul stabilit de Guvern”.
    39. Anexa la titlul IV:
    la poziţia tarifară 2203 00 coloana 4, cifra „1,20” se înlocuieşte cu cifra  „1,35”;
    poziţia tarifară 1604 30 901 se exclude;poziţia tarifară 1604 30  va avea următorul cuprins:

1604 30


Icre negre (caviar) şi înlocuitori de icre negre

valoarea în lei


25%”


     la poziţia tarifară 2208 coloana 4, cifrele „10”, „0,10” şi „45”, „0,35” se înlocuiesc cu cifrele „12”, „0,12” şi „50”, „0,40”;
    la poziţia tarifară 2402 20 coloana 4, textul „6,50 lei + 3%, dar nu mai puţin de 8,70 lei” se înlocuieşte cu textul „6,00 lei + 3%”;poziţia tarifară 3303 00 100 va avea următorul cuprins:

3303 00

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

10%”

    40. În note la anexa titlului IV:
     la punctul 1, după cuvintele „timbrelor de acciz” se introduc cuvintele „sau „Timbrului de acciz. Mărcii comerciale de stat” ”;
     la punctul 2, în ambele cazuri, după cuvintele „timbru de acciz” se introduc cuvintele „sau „Timbru de acciz. Marca comercială de stat” ”.
     41. După articolul 166 se introduce articolul 1661 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1661. Aportul Băncii Naţionale a Moldovei
                                în evidenţa instituţiilor financiare licenţiate
    Banca Naţională a Moldovei prezintă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării licenţei, a modificării sau retragerii acesteia, informaţia iniţială şi, ulterior, informaţia actualizată referitor la instituţiile financiare şi filialele acestora, participante la sistemul automatizat de plăţi interbancare.”
     42. Articolul 187:
     la alineatul (3), litera j) se completează în final cu cuvintele „ori semnătura digitală aplicată în modul stabilit de Guvern”;
     alineatul (5) va avea următorul cuprins:„
    (5) Darea de seamă fiscală se consideră prezentată la data la care organul fiscal o primeşte, dacă este întocmită în modul stabilit de legislaţia fiscală şi dacă este perfectată în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
     43. Articolul 228 alineatul (5):
     litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) contribuabililor care au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul unui buget – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;”
     alineatul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) contribuabililor care au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală)  la contul altui buget (bugetul de stat, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală)  – pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data transferului efectiv;”
    44. Articolul 253:
    la alineatul (1),  textul „de la 1.000 la 1.500 de lei”  se înlocuieşte cu textul „de 3000 de lei”;
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    la alineatul (4), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „30”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal, persoanele fizice se sancţionează cu o amendă în mărime de 1000 de lei, persoanele juridice – în mărime de 3000 de lei, iar neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară se sancţionează cu amendă de 10000 de lei.”
    alineatul (6) se exclude.
    45. Articolul 254:
    titlul articolului va fi: „Neutilizarea maşinilor de casă şi de control. Neeliberarea documentului de plată pentru călătorie”; după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Transportarea călătorilor în microbuz, autobuz, autocar, autocar clasificat pe stele pe rutele interurbane  fără bilete, fără bon de casă emis de maşina de casă şi control cu memorie fiscală sau fără document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în modul stabilit de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 6000 de lei pentru fiecare caz de încălcare.”
    46. Articolul 255 va avea următorul cuprins:
  „Articolul 255. Neprezentarea informaţiei despre sediu
   Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui (filialelor, reprezentanţelor, sucursalelor, secţiilor, magazinelor, depozitelor, unităţilor comerciale etc.) se sancţionează cu amenda de 4000 de lei.”
    47. Articolul 256:
    alineatele (1), (2)  şi (3) se exclud;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Încălcarea de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a prevederilor art.167 se sancţionează cu amendă în mărime de 1500 lei.”
    la alineatul (6), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „30”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
   „(7) Neînregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A. sau de subiect al impunerii cu accize se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din volumul de livrări impozabile.”
    48. Articolul 257:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Întocmirea incompletă sau neadecvată a documentelor primare de evidenţă în scopuri fiscale (sau lipsa totală a lor) şi/sau a dărilor de seamă fiscale se sancţionează cu  amendă în mărime de 500 lei pentru fiecare caz.”
    alineatele (3) şi (4) se exclud;
    la alineatul (5), textul „de la 18000 la 25000 de lei” se înlocuieşte cu textul „de 30000 de lei, cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art.189 alin.(2) din prezentul cod”.
    49. Articolul 259:
    la alineatul (1), cuvintele „persoanelor juridice” se înlocuiesc cu cuvintele „agenţilor economici”, iar cifra „5” se înlocuieşte cu cifra „10”;
    la alineatul (3), cifra „0,5” se înlocuieşte cu cifra „2”;
    la alineatul (5), cifra „0,1” se înlocuieşte cu cifra „1”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Neexecutarea sau executarea eronată de către instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil se sancţionează cu amendă de 200 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat.”
    50. Articolul 260:
    la alineatul (1), cifra „25” se înlocuieşte cu cifra „30”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit, se aplică o amendă în mărime de 25% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.”
    51. Articolul 261:
    alineatele (2) şi (3) se exclud;
    la alineatul (4), cifra „20” se înlocuieşte cu cifra „30”;
    alineatul (5) va avea  următorul cuprins:
    „(5) Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, taxelor şi/sau majorărilor de întîrziere, prin nereflectarea în evidenţă şi, respectiv, neprezentarea dărilor de seamă, se sancţionează cu amendă în mărimea impozitului,  taxei şi/sau  majorărilor de întîrziere nedeclarate. În cazul aplicării amenzii în conformitate cu prezentul alineat, amenda prevăzută la alin.(1) şi la art.260 alin.(1) nu se aplică.”
    52. Articolul 262:
    titlul articolului va fi: „Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz, a  „Timbrelor de acciz. Mărcilor comerciale de stat” ”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Lipsa timbrelor de acciz,  „Timbrelor de acciz. Mărcilor comerciale de stat” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor timbre de acciz, „Timbre de acciz. Mărci comerciale de stat” falsificate ori nevalabile se sancţionează în cazul în care subiectul impunerii cu acciz comercializează, transportă sau depozitează mărfuri fără timbre de acciz, „Timbre de acciz. Mărci comerciale de stat” sau cu timbre de acciz, „Timbre de acciz. Mărci comerciale de stat” falsificate ori nevalabile, cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz.”
    alineatul (2) se exclude.
    53. După articolul 262 se introduce articolul 2621 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2621.  Nerespectarea regulilor de
                               comercializare a ţigaretelor cu filtru
    (1) Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori se sancţionează cu amendă de 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru
aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei.
    (2) Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate
sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără indicarea preţului maxim de vînzare cu amănuntul declarat şi a datei fabricării imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru), se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din valoarea ţigaretelor cu filtru, aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete cu filtru) preţul şi data fabricării.
    [Pct.53 modificat prin LP299-XVI din 21.12.07, MO5-7/11.01.08 art.27]
    54. Articolul 263:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin.(2)–(4), persoanele fizice se sancţionează cu  amendă în mărime de 1000 de lei, iar agenţii economici – în mărime de 5000 de lei.”
     la alineatul (2), cuvintele „de la 540 la 900 de lei” se înlocuiesc cu cuvintele „de 1000 de lei”, iar cuvintele „de la 1000 la 2000 de lei” – cu cuvintele „de 5000 de lei”;
     la alineatul (4), cifra „10” se înlocuieşte cu cifra „20”.55.
    La articolul 276 punctul 2), cuvintele „şi/sau îmbunătăţirile de pe ele – clădiri, construcţii, apartamente” se înlocuiesc cu cuvintele „ , clădirile, construcţiile, apartamentele”.
   56. La articolul 278 alineatul (1), cuvintele „şi/sau îmbunătăţirile de pe ele – clădiri, construcţii, apartamente” se înlocuiesc cu cuvintele „ , clădirile, construcţiile, apartamentele”, iar cuvîntul „îmbunătăţirile” – cu cuvintele „bunurile imobiliare”.
    57. La articolul 280 alineatul (4),  cuvintele „este utilizată ca” se înlocuiesc cu cuvintele „are destinaţia de”.
    58. Articolul 281:
    alineatul (1):
    în propoziţia întîi, după cuvîntul „imobiliare” se introduc cuvintele „ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)”;
    la propoziţia a doua, cuvintele „În municipiile” se înlocuiesc cu cuvintele „Pentru aceste categorii de contribuabili, în municipiile”;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:„
    (11) Persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, pornindu-se de la baza impozabilă a acestora,  conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului fiscal în curs, şi, pînă la 1 iulie a aceluiaşi an, prezintă inspectoratelor fiscale teritoriale calculul impozitului pe bunurile imobiliare. Pentru bunurile imobiliare dobîndite după expirarea termenului stabilit pentru prezentarea calculului impozitului pe bunurile imobiliare, calculul respectiv se prezintă nu mai tîrziu de ultima zi de lucru a anului fiscal în curs. În acelaşi termen se achită şi obligaţiunea fiscală calculată pentru bunurile imobiliare.”
    59. Articolul 283:
    la alineatul (1), litera k) se completează  în final cu cuvintele „şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi”;
    la alineatul (2), cuvintele „pentru loturile de pe lîngă casă în limitele stabilite” se înlocuiesc cu cuvintele „pentru loturile de pe lîngă locul de trai (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă locul de trai şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)”, iar după cuvintele „(apartamente şi case de locuit individuale)” se introduc cuvintele „şi terenurile aferente acestor bunuri”.
   60. La articolul 286, după cuvîntul „impozitului” se introduc cuvintele „calculat pentru bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)”.
    61. Anexa la titlul VI:
    în denumirea anexei, după cuvintele „(apartamente şi case de locuit individuale)” se introduc cuvintele „ , a terenurilor aferente acestor bunuri”;
    în denumirea coloanei a treia, cuvintele „bunului imobiliar scutit” se înlocuiesc cu cuvintele „bunurilor imobiliare scutite”.
    62. La articolul 289 alineatul (2) litera i), cuvintele „pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)” se înlocuiesc cu cuvintele „pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)”.
    63. La articolul 290 litera i), în ambele cazuri, cuvintele „pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)” se înlocuiesc cu cuvintele „pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)”.
    64. Articolul 291:
    la litera c), liniuţa 2 va avea următorul cuprins:
    „ - metrul pătrat de suprafaţă publicitară a obiectivului de publicitate exterioară;”
    la litera i), cuvintele „pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)” se înlocuiesc cu cuvintele „pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)”.
    65. Anexa la titlul VII:
    la litera c):
   în coloana 2, cuvintele „Numărul unităţilor de publicitate exterioară (afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice)” se înlocuiesc cu cuvintele „Metrul pătrat de suprafaţă publicitară a obiectivului de publicitate exterioară”;
    în coloana 3, cuvintele „1800 lei pentru o unitate la amplasare” se înlocuiesc cu cuvintele „500 lei la amplasare”; 
    la litera i) coloana 1, cuvintele „pe rutele municipale, orăşeneşti şi săteşti (comunale)” se înlocuiesc cu cuvintele „pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)”.
    66. Articolul 299:
    punctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) Normă de consum a apei – cantitatea de apă necesară pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător şi/sau utilizarea la hidrocentrale.”
    punctul 8) va avea următorul cuprins:
    „8) Apa extrasă – apa obţinută din obiectivele  acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova.”
    67. Articolele 302 şi 303 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 302. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.
    Articolul 303. Obiectul impuneriiObiect al impunerii  este volumul apei extrase din fondul apelor sau volumul de apă utilizată de hidrocentrale.”
    68. Articolele 305 şi 306 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 305. Modul de calculare a taxei
    (1) Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.
    (2) Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de  Guvern.
    Articolul 306. Înlesniri fiscaleTaxa nu se aplică pentru:
    a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;
    b) apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
    c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;
    d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora;
    e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului  penitenciar sau livrată acestora.”
    69. Anexa nr.1 la titlul VIII va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.1
    Cotele taxei pentru apă Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:
    1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 1 leu;
    2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală  extrasă, de altă apă extrasă destinată  îmbutelierii – 16 lei;
    3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de  hidrocentrale  – 0,06 lei.”
    70. La articolul 338 alineatul (1), după cuvintele „în Republica Moldova” se introduc cuvintele „ , folosite de către persoanele fizice în scopuri personale, iar de către persoanele juridice şi persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător - în activitatea de întreprinzător”.
    71. Articolul 341:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Taxa se calculează ţinîndu-se cont de caracteristicile tehnice ale autovehiculului, specificate în certificatul de înmatriculare al acestuia, şi se indică în documentul de plată.”
    la alineatul (5), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: 
    ”Taxa nu se achită pentru autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice în scopuri personale, pentru autovehiculele nefolosite de persoanele juridice şi fizice în activitatea de întreprinzător,  inclusiv autovehiculele rebutate, precum şi pentru cele provizoriu neexploatate, scoase din circulaţie sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor.”
    după alineatul (8) se introduce alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) Dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca  microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează în conformitate cu cotele stabilite la pct.2 şi 6 din anexa nr.1 la prezentul titlu.”
    72. În anexa nr.6 la titlul IX pct.3 coloana a patra, cifra „108” se înlocuieşte cu cifra „500”.
    Art.VII. – Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 24:
    la alineatul (16), cuvintele  „subsecţiunilor 14–21, 24–36, 45 şi 60 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei” se înlocuiesc cu cuvintele „anexei nr.7”,  iar cuvintele „Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” – cu cuvintele „Ministerului Economiei şi Comerţului”;
    la alineatul (18), textul „alin.(16)” se înlocuieşte cu textul „alin.(17)”;
    la alineatul (21):în partea introductivă, textul „alin.(19)” se înlocuieşte cu textul „alin.(20)”;
    la litera a), textul „alin.(19)” se înlocuieşte cu textul „alin.(20)”;
    la ultimul subalineat, textul „alin.(19)” se înlocuieşte cu textul „alin.(20)”.
    2. Articolul 25:alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prezentul capitol stabileşte garanţiile prealabile, curente şi ulterioare la legalizarea capitalului, în partea ce ţine de inviolabilitatea acestui capital, şi neurmărirea din partea autorităţilor administraţiei publice împuternicite a persoanelor ce participă la procesul de legalizare a capitalului pentru evitarea plăţilor fiscale sau pentru încălcări fiscale.”
    la alineatul (3) litera b), după cuvîntul „cade” se introduc cuvintele „sau este suspectat că va cădea”.
    3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Implementarea prezentului articol
    Banca Naţională a Moldovei  este împuternicită să elaboreze acte normative cu privire la implementarea prezentului capitol, inclusiv instrucţiuni ce ţin de procedurile de prevenire şi combatere a spălării banilor, pe care instituţiile financiare sînt obligate să le execute ca parte componentă a procesului de legalizare a capitalului.”
    4. La articolul  27, noţiunea „nerespectare a confidenţialităţii (secretului)” va avea următorul cuprins:
    „nerespectare a confidenţialităţii (secretului) – orice acţiune sau inacţiune care s-a soldat cu transmiterea oricărei informaţii ce se referă la subiectul legalizării şi la capitalul legalizat către persoane terţe,  cu excepţia persoanelor cu funcţie de răspundere din Banca Naţională a Moldovei şi din  alte organe competente, conform prezentului capitol, actelor normative adoptate de Banca Naţională a Moldovei, sau reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice împuternicite în cazurile prevăzute de art.25 alin.(2);”
    5. Articolul 30:
    alineatul  (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În afară de subiecţii legalizării capitalului şi de reprezentanţii acestora, participanţii la legalizarea capitalului sînt Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei (în continuare – instituţii financiare), Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală, care îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile în procesul de legalizare a capitalului conform prevederilor prezentului capitol.”
     la alineatul (2) propoziţia întîi, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Procuratura Generală,” se exclud.
    6. La articolul 31 alineatul (2), după cuvintele „a prezentului capitol” se  introduc cuvintele „şi a intrării în vigoare a actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.
    7. La articolul 32 alineatul (2) punctul 1, litera c) se completează  în final cu cuvintele „sau în baza altor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.
    8. La articolul 33 alineatul (1) litera a), după cuvintele „prevederilor art.32 alin. (2) pct.1” se introduc cuvintele „şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei”.
     9. Articolul 35:
     la alineatul (1), literele b), c) şi e) se exclud;
     alineatul (2) se exclude.
    10. La articolul 38,  litera b) se exclude.
    11. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se exclude.
    12. Legea se completează cu anexa nr.7 cu următorul cuprins:
 „Anexa nr.7

Lista activităţilor efective *


Divizi-

unea

Denumirea


1
2
14

Alte ramuri ale industriei extractive

15

Industria alimentară şi a băuturilor

16
Fabricarea produselor de tutun
17
Fabricarea produselor textile
18

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

19

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

20

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

21

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

24
Industria chimică
25

Producţia de articole din cauciuc  şi din material plastic

26

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

27
Industria metalurgică
28

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

29

Fabricarea de maşini şi echipamente

30

Fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

31

Producţia de maşini şi aparate electrice

32

Producţia de echipamente şi aparate pentru radio, televiziune şi comunicaţii

33


Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi producţia de ceasuri

34

Producţia mijloacelor de transport rutier

35

Producţia altor mijloace de transport

36

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

45
Construcţii
60
Transporturi terestre

    * Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei (CAEM) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 2005),  diviziunile 14–21, 24–36, 45 şi 60.”

    Art.VIII. – Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997  pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (81)  cu  următorul cuprins:
    „(81) În perioada de pînă la 1 iulie 2008, nu se aplică taxa pe valoarea adăugată la importul şi comercializarea ulterioară, pentru a asigura întreprinderile de panificaţie şi sectorul zootehnic, a grîului şi meslinului (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la unu) (poziţia tarifară 1001), secarei (poziţia tarifară 1002 00 000), orzului (poziţia tarifară 1003 00), porumbului (poziţia tarifară 1005), făinii de grîu sau meslin (poziţia tarifară 1101 00), făinii de secară (poziţia tarifară 1102 10 000) şi a mărfurilor de la poziţia tarifară 2309 90 „ – Altele”,  în modul stabilit de Guvern.”
    Art.IX. – La articolul 12 alineatul (1) din  Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72–73, art.485),  cu modificările ulterioare, cuvintele „taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale” se înlocuiesc cu cuvintele „taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţile de deservire socială”, iar cuvintele „ , taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea călătorilor” se exclud.
    Art.X. – Articolul 21 din Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39–41, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Programele şi acţiunile pentru tineret se finanţează în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Programele elaborate de autorităţile administraţiei publice locale şi de organizaţiile de tineret necomerciale vor fi finanţate în bază de concurs, prin intermediul organului central de specialitate şi al autorităţilor administraţiei publice locale.”
    Art.XI. – Legea nr.499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106–108, art.512), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 noţiunea „copii invalizi cu severitatea I, II, III”, cifra „16” se  înlocuieşte cu cifra „18”.
    2. La  articolul 3 litera c), cifra „16” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    3. La  articolul 6 alineatul (1) litera a), cifra „16” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    4. La articolul 7 alineatul (3), cifra „16” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    5. La  articolul 8 literele b) şi c), cifra „16” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    6. La articolul 14 alineatul (1) litera a), cifra „16” se înlocuieşte cu cifra „18”.
    Art.XII. – Legea nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.70–72, art.507), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 punctul 3), cuvintele „sub 16 ani” se înlocuiesc cu cuvintele „în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    2. La articolul 7 alineatul (1) litera a), cuvintele „sub 16 ani” se înlocuiesc cu  cuvintele „în vîrstă de pînă la 18 ani”.
    
[Art.XII abrogat prin LP160 din 05.07.12, MO160-164/03.08.12 art.541; în vigoare 01.07.12]
    Art.XIV. –  Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (3), după cuvintele  „case de locuit individuale” se introduc cuvintele „ , terenurile aferente fondului cu destinaţie locativă”;
    la alineatul (7) litera d),  cuvintele „întreprinzătorului individual, gospodăriei ţărăneşti (de fermier)” se înlocuiesc cu cuvintele „întreprinzătorilor individuali”.
    2. La anexa nr.2 punctul 3 propoziţia a doua, cuvintele „este utilizată ca” se înlocuiesc cu cuvintele „are destinaţie de”.
    Art.XV. – La articolul 9 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18–19, art.57), cu modificările ulterioare, după cuvintele „cheltuielilor de bază aprobate ale bugetului de stat” se introduc cuvintele „ , cu excepţia cheltuielilor efectuate din veniturile cu destinaţie specială prevăzute în legislaţie,”.
    Art.XVI. – La articolul 10 din Legea nr. 135-XV din 20 martie 2003 privind meşteşugurile artistice populare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84–86, art.390), cu modificările ulterioare, litera f) se exclude.
    Art.XVII. – Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2005, nr.34–35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Taxa de executare se transferă pe contul de depozit al oficiului de executare, cu virarea ulterioară la bugetul de stat.”
    2. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul anulării hotărîrii în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, suma taxei de executare se restituie din  bugetul de stat dacă se prevede întoarcerea executării.”
    3. La articolul 35 alineatul (3), cuvintele „în fondul special” se înlocuiesc cu cuvintele „la un cont special.” 
    4. La articolul 36 alineatul (1), cuvintele „pe contul de depozit” se înlocuiesc cu  cuvintele „ pe contul special”.
    Art. XVIII. – Articolul 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75–78, art.314),  cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la  alineatul (4), după cuvîntul „comercializarea” se introduc cuvintele „(inclusiv exportul)”;
    la alineatul (7), cuvintele „(întocmirea facturilor fiscale)” se exclud.
    Art.XIX. – Legea nr.204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126–130, art.603), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (4), cuvintele „ , de un fond de dezvoltare a sistemului de executare, constituit în baza art. 33 din Codul de executare,”  se exclud.
    2. Articolul 25:la alineatul (1), cuvintele „şi din resursele fondului de dezvoltare a sistemului de executare” se exclud;alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „ , precum şi din resursele fondului de dezvoltare a sistemului de executare” se exclud.
    Art.XX. – Legea nr.268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142–145, art.702) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul XXXV, punctul 4 se exclude.
    2. La articolul LXVI, subalineatul 2 se exclude.
    Art.XXI. –  (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului VII punctul 1 alineatele 2–6, care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2006; articolelor IV şi V, articolului VI punctele 3–6, punctul 7 alineatele 1, 3 şi 4, punctele 9, 12, 13, 17, 19–26, punctul 29 alineatul 2, punctele 30, 32–35, 37, 39, punctul 50 alineatul 2, punctul 53, punctul 59 alineatul 1, punctele 62–69, 72, articolelor XI–XIII, articolului XVII, articolului XIX,  care se pun în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2008.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art.XXII. – Articolul VII punctul 1 alineatele 2–6 se pun în aplicare, cu începere de la 1 ianuarie 2006, doar pentru subiecţii impunerii care, la 1 ianuarie 2006, beneficiau de scutirea de impozitul pe venit conform art.24 alin. (18) şi  (21) din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Maria POSTOICO

    Nr.177-XVI. Chişinău, 20 iulie 2007.