HGM1228/2007
ID intern unic:  325964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1228
din  13.11.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea,
proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor
de evidenţă a consumurilor de apă
Publicat : 23.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 180-183     art Nr : 1287
    MODIFICAT
   
HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793

    În  scopul reglementării procesului de instalare şi exploatare a  contoarelor de apă şi optimizării  activităţii de contorizare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se  aprobă Regulamentul privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, conform anexei nr.1.
    2. Aparatele de evidenţă a consumului de apă aflate în exploatare şi care corespund cerinţelor tehnice de instalare şi actelor normative în vigoare se vor utiliza pînă la uzarea lor completă în baza rezultatelor verificării metrologice sau deteriorării.
    3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi organizaţiile interesate, în termen de 3 luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.
    4. Autorităţile administraţiei publice locale, la finele fiecărui an, vor monitoriza desfăşurarea lucrărilor de instalare a  aparatelor de evidenţă la consumatori, în funcţie de mijloacele de finanţare, conform prevederilor Regulamentului sus-menţionat.
    5. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.


    PRIM-MINISTRU                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul administraţiei publice locale                             Valentin Guznac

    Nr. 1228. Chişinău, 13 noiembrie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotarîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie 2007
REGULAMENT
privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia
şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), Legii metrologiei nr.647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.13, art.124), Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.14-17, art.49).
    2. În sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    aparat de evidenţă a apei (contor de apă) – aparat destinat pentru înregistrarea volumului de apă consumat;
    aviz tehnic de înregistrare – document eliberat de Organismul Naţional de Metrologie în baza declaraţiei solicitantului de a efectua lucrări de metrologie, impunînd obligaţiuni care decurg din actele normative în vigoare;
    consum de apă – volumul de apă consumat din reţelele de distribuţie centralizate sau din interiorul blocului, determinat în baza indicaţiilor contoarelor instalate la utilizatori, iar în lipsa contoarelor, conform normelor de consum în vigoare;
    operator (furnizor) – agent economic care, în baza contractului încheiat cu utilizatorul (consumatorul) sau utilizatorul casnic, livrează apă şi evacuează apele uzate;
    punct de delimitare (limită de separaţie) – loc în care se divizează reţelele de apă ale utilizatorului şi operatorului, conform criteriului de proprietate;
    tarif distinct – tarif destinat pentru achiziţionarea, instalarea, verificarea metrologică periodică, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă;
    utilizator (consumator) – persoană fizică sau juridică care, în baza contractelor încheiate cu operatorul (furnizorul), consumă apă (potabilă, tehnologică, menajeră, ape uzate – în continuare apă) prin conectarea instalaţiilor sale la reţelele respective în unul sau mai multe puncte de alimentare.
    În cazul blocurilor locative, utilizatorul (consumatorul) este distribuitor de servicii de alimentare cu apă pînă la încheierea contractelor între operator (furnizor) şi utilizatorii casnici;
    utilizator casnic – orice persoană fizică care beneficiază de servicii de alimentare cu apă pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională;
   verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă (contoarelor) – modalitate de control metrologic legal, prin care se constată şi se confirmă că un aparat de evidenţă îndeplineşte cerinţele indicate în reglementările de metrologie legală respective.
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor raporturilor juridice apărute în legătură cu achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
    4. Cerinţele prezentului Regulament se extind asupra tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor a căror activitate ţine de alimentarea cu apă (operatori), precum şi asupra instituţiilor publice, agenţilor economici şi proprietarilor de locuinţe, indiferent de forma lor de proprietate şi apartenenţa departamentală.
    5. Serviciile de alimentare cu apă se prestează doar în temeiul contractelor directe, încheiate între operator (furnizor) şi utilizator (consumator) sau operator (furnizor) şi utilizator casnic.
    6. La proiectarea construcţiilor noi, reconstrucţiei sau reparaţiei capitale a obiectivelor existente trebuie prevăzută în mod obligatoriu instalarea aparatelor de evidenţă pentru fiecare utilizator.
    7.  Nu se admite racordarea noilor utilizatori la reţelele centralizate de alimentare cu apă fără instalarea aparatelor de evidenţă.
    8. Nu se admite recepţia construcţiilor noi şi a celor reconstruite şi reparate capital fără instalarea aparatelor de evidenţă a consumului de apă.
   9. Tipul concret al aparatelor de evidenţă trebuie selectat de către operator (furnizor), conform modelelor aprobate şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, cu includerea tipului respectiv în condiţiile tehnice eliberate de operator.
   10. Activităţile de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică, în termenele indicate în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal a aparatelor de evidenţă, se efectuează:
    la branşamentele obiectivelor ce aparţin instituţiilor publice - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare prevăzute în bugetele publice;
    la branşamentele obiectivelor ce aparţin agenţilor economici - în conformitate cu clauzele contractuale încheiate între utilizator şi operator, din contul mijloacelor financiare proprii ale agenţilor economici;
    la branşamentele blocurilor locative, aflate în exploatare - de către operator, din contul mijloacelor financiare, prevăzute în tarifele respective de alimentare cu apă şi canalizare, calculate conform Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate;
    în apartamentele blocurilor locative, încăperile locuibile în cămine, precum şi în case individuale - de către operator (furnizor) în baza contractului bilateral, prin aplicarea unui tarif distinct, aprobat de către autorităţile administraţiei publice locale pentru contorizarea consumului de apă. În lipsa contractului respectiv, toate lucrările de achiziţionare, instalare, exploatare, întreţinere şi reparaţie, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă se execută din contul consumatorului.
II.  Elaborarea documentaţiei pentru instalarea
aparatelor de evidenţă
    11. Pentru obţinerea condiţiilor tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentele ce confirmă dreptul de proprietate (posesie):
    a) contract de vînzare-cumpărare;
    b) contract de locaţiune;
    c) certificat de moştenitor.
   12. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examinează actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind instalarea aparatului de evidenţă.
   13. Elaborarea documentaţiei de proiect pentru instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru toate categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă, sisteme interioare (art. 8 pct. 16) din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate).
    La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează documentaţia cu operatorul.
III. Executarea lucrărilor de instalare şi recepţie
a aparatelor de evidenţă
    14. Instalarea aparatelor de evidenţă se efectuează în conformitate cu documentaţia de proiect.
    15. Lucrările de instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către agenţii economici ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de construcţie a edificiilor şi aviz tehnic de înregistrare, eliberat de Organismul Naţional de Metrologie.
   16. Pe toată perioada de executare a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă o poartă executantul  lucrărilor.
    17. După finalizarea lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmesc acte  privind îndeplinirea lucrărilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
    18.  Actul de recepţie şi punere în funcţiune a lucrărilor de instalare a aparatelor de evidenţă se întocmeşte în cîte un exemplar pentru fiecare semnatar (anexa nr.1).
    În baza acestui act se întocmeşte fişa de evidenţă a consumului de apă, conform anexelor nr. 4 sau nr. 5 la prezentul Regulament.
    19. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatului de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.
IV. Exploatarea aparatelor de evidenţă
    20. Exploatarea aparatelor de evidenţă include lucrările de întreţinere, reparaţie, verificare metrologică şi înlocuire a acestora.
    21. Întreţinerea aparatelor de evidenţă  prevede:
    a) cercetarea vizuală şi controlul asupra stării sigiliilor aplicate;
    b) înscrierea indicaţiilor contoarelor;
    c) întocmirea prescripţiilor, conform anexelor nr.6-10 şi 14 la prezentul Regulament, după caz.
    22. Reparaţia aparatelor de evidenţă se efectuează în ateliere specializate şi include următoarele:
    demontarea aparatului şi a elementelor asamblate;
    desfacerea aparatului;
    spălarea, curăţirea elementelor corpului aparatului de tină şi rugină (în caz de necesitate, prelucrarea de sablaj a corpului contorului);
    depistarea şi înlăturarea deranjamentelor (defectelor);
    înlocuirea detaliilor uzate;
    vopsirea, asamblarea, reglarea .
   23. Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare, stabilit în lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, sau, la cererea operatorului, utilizatorului (verificare metrologică de expertiză), în laboratoarele cu competenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.
    În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte.
    24. La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sînt rupte sigiliile ş.a.).
    În cazul în care utilizatorul (consumatorul) nu a informat în timp de 72 ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenelor de înlăturare a lor, conform anexelor nr.11-13 la prezentul Regulament, după caz.
    25. Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la branşamente,  se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.
    Notă: Anexele nr. 2, 3 şi 14 la prezentul Regulament se vor aplica în perioada exploatării  aparatului de evidenţă.

    anexele nr.1-14

Anexa nr. 2
la Hotarîrea Guvernului nr.1228
din 13 noiembrie  2007
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.634 din 5 iulie 2000 „Cu privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare a consumurilor de apă şi energie termică” (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2000, nr. 81-83, art.723).
   
[Pct.2 abrogat prin HG722 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.793]
    3. Alineatul cinci din punctul 10 al Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la /reconectării la sistemele  de încălzire şi alimentare  cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art.263), punctul 3 din anexa nr. 5 la Regulament şi anexa nr. 1 la Contractul-model  de alimentare cu apă potabilă şi apă menajeră  a apartamentelor din blocurile locative/ încăperilor locuibile în cămine.