HGO1305/2007
ID intern unic:  326118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1305
din  28.11.2007

cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de
 subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015

Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 1356
    În scopul  stabilirii principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare pentru elaborarea, monitorizarea şi realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli prin intermediul sistemului de subvenţionare, precum şi concentrării tuturor resurselor bugetare cu această destinaţie în fondul respectiv, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anii 2008-2015 (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, la elaborarea actelor normative şi legislative, va ţine cont de principiile expuse în Concepţia nominalizată.
    3. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.


    Prim-ministru                                                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                                             Anatolie Gorodenco
    Ministrul finanţelor                                                                                      Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                                              Igor Dodon

    Nr. 1305. Chişinău, 28 noiembrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1305
din 28 noiembrie 2007

CONCEPŢIA
sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli
pentru anii 2008-2015
I. DISPOZIŢII GENERALE
    Concepţia sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare - Concepţia) este elaborată în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării - bunăstarea poporului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 1 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.104-106, art.853), Hotărîrii Guvernului nr. 813 din 11 iulie 2006 “Cu privire la Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 124-125, art.909).
II. SITUAŢIA ACTUALĂ
  În planul strategic în domeniul agriculturii pentru anii 2007-2009 din Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pe anii 2007-2009 se menţionează că “una din problemele-cheie ale sectorului agrar este elaborarea şi implementarea unui mecanism nou de subvenţionare a producătorilor agricoli. Moldova dispune de resurse limitate pentru subvenţionarea sectorului agricol. În acest sens, utilizarea eficientă a resurselor bugetare alocate este esenţială. De aceea, este foarte importantă selectarea minuţioasă a direcţiilor de utilizare a subvenţiilor din punctul de vedere al contribuţiei lor în atingerea cu maximă eficienţă a obiectivelor Guvernului privind creşterea economică şi reducerea sărăciei.
  Cadrul general actual de aplicare a diverselor măsuri de politică agricolă, realizate pentru susţinerea producătorilor agricoli, este deseori diferenţiat în funcţie de conjunctură şi, în foarte multe cazuri, este promovat fără o argumentare temeinică în ceea ce priveşte necesitatea, eficienţa aplicării măsurilor de politică agricolă şi, în final, utilitatea acestora pentru sectorul agrar. Este notoriu faptul că o buna parte din domeniile care au beneficiat de susţinere din partea statului au fost selectate în funcţie de conjunctură şi în afara unui cadru strategic pe termen mediu şi lung de dezvoltare şi modernizare a sectorului agrar.
    Pe de altă parte, sistemul actual de subvenţionare a producătorilor agricoli se caracterizează prin aplicarea unui mecanism de gestiune şi repartizare a resurselor bugetare variabil, ineficace, netransparent şi birocratizat, ceea ce implică nevalorificarea totală a resurselor financiare alocate din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. Ca urmare, se operează modificări sistematice în Legea bugetului de stat şi în regulamentele aprobate de Parlament şi Guvern.
   Din motivele indicate este iminentă îndeplinirea măsurii incluse în Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de activitate al Guvernului pe anii 2005-2009, care prevede revizuirea sistemului existent de subvenţionare în agricultură în contextul obiectivelor Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi introducerea unui nou sistem care să asigure o utilizare mai eficientă a resurselor.
III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CONCEPŢIEI
  Scopul prezentei Concepţii constă în stabilirea principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare în elaborarea, monitorizarea şi realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli prin intermediul sistemului de subvenţionare a lor. Obiectivele principale ale prezentei Concepţii sînt următoarele:
    1) modelarea unui sistem unic de subvenţionare a producătorilor agricoli, indispensabil de priorităţile stabilite în documentele de politici agricole ale statului, racordat la necesităţile diverselor grupe de agricultori din mediul rural;
   2) stabilirea sectoarelor şi fundamentarea direcţiilor principale din agricultură, susţinute financiar de stat prin repartizarea mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli, aprobat anual prin Legea bugetului de stat;
    3) repartizarea raţională a resurselor financiare din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli;
    4) determinarea criteriilor de bază obligatorii la stabilirea condiţiilor de eligibilitate pentru beneficiarii din agricultură privind acordarea de ajutor din partea statului;
    5) crearea sistemului instituţional pentru gestionarea resurselor financiare destinate subvenţionării producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor din partea statului.
    Conform prezentei Concepţii, sistemul de subvenţionare a producătorilor agricoli va fi revizuit cu scopul creării condiţiilor pentru:
    1) sporirea competitivităţii şi productivităţii economiei rurale, cu o mai mare orientare spre piaţă;
    2) asigurarea autosuficienţei alimentare în ţară, prin susţinerea producătorilor de culturi agricole autohtoni, şi micşorarea volumului de import al produselor alimentare;
    3) încurajarea investiţiilor în sectoarele profitabile, pentru a reduce nivelul de dotaţie a agriculturii şi a facilita crearea unui mediu de afaceri fiscalizat, care să genereze venituri la bugetul de stat;
   4) stimularea creşterii productivităţii culturilor agricole şi a îmbunătăţirii calităţii produselor agricole, prin introducerea unor baremuri de productivitate şi calitate obligatorii la acordarea de sprijin din partea statului pentru creşterea culturilor agricole;
    5) stimularea creşterii producţiei agricole organice şi a producţiei agricole destinate exportului;
    6) promovarea egalităţii de şanse, stimularea ocupării şi stoparea migraţiei din mediul rural, combaterea sărăciei, creşterea capacităţii de a răspunde la cerinţele sporite pentru o calitate mai bună a vieţii.
    Aplicarea sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prezenta Concepţie, nu substituie alte forme de susţinere a producătorilor agricoli realizate de către stat sau de terţe părţi.
IV. PRINCIPII
    Principalele principii în realizarea politicilor agricole prin intermediul aplicării sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli sînt următoarele:
  1) principiul concentrării şi aplicării obiectivelor prioritare pentru dezvoltarea rurală în vederea conjugării eforturilor şi resurselor direcţionate spre relansarea şi modernizarea sectorului agricol. Acest principiu reprezintă trei aspecte: concentrarea sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli; acordarea asistenţei în baza unor programe cu scopuri bine determinate; selectivitatea, în sensul alegerii unui număr limitat de priorităţi;
    2) principiul participării, concretizat prin consultarea şi participarea reprezentanţilor comunităţii de afaceri şi societăţii civile, a altor parteneri sociali în faza de concepere, elaborare şi implementare a politicilor publice, prin oferirea de oportunităţii egale pentru diverse grupe de producători agricoli prin sporirea transparenţei, accesului la informaţie, instruirii şi limitării stricte a excepţiilor;
  3) principiul transparenţei, concretizat prin asigurarea transparenţei complete privind gestionarea resurselor financiare alocate din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli şi oferirea de informaţii de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli - beneficiari de subvenţii şi a componenţei nominale a comisiilor abilitate cu repartizarea mijloacelor financiare din fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. Totodată, realizarea acestui principiu se va efectua prin crearea unui mecanism naţional pentru centralizarea informaţiei privind ajutoarele de stat acordate în Moldova, ajustat în vederea elaborării unor rapoarte anuale privind volumul, tipurile şi beneficiarii acestor ajutoare;
   4) principiul eficienţei, concretizat prin stimularea producătorilor agricoli în vederea obţinerii unor performanţe materializate prin atingerea de indicatori cantitativi şi calitativi plauzibili;
    5) principiul continuităţii, concretizat prin perfecţionarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea autorităţilor responsabile de aplicarea sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi a reglementărilor aprobate de către Parlament şi Guvern pentru repartizarea şi gestionarea resurselor financiare alocate în vederea subvenţionării producătorilor agricoli;
    6) principiul egalităţii, concretizat prin egalitatea drepturilor şi responsabilităţilor producătorilor agricoli - beneficiari de ajutor din partea statului şi prevenirea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
   7) principiul responsabilităţii, concretizat prin asumarea de responsabilităţi de către beneficiarii de subvenţii - drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
V. DIRECŢII PRIORITARE
   Direcţiile prioritare stipulate în prezenta Concepţie corespund obiectivelor de politică agricolă trasate în Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării - bunăstarea poporului”, Programul Naţional “Satul Moldovenesc” (2005-2015), Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015.
    Prin intermediul sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli vor fi subvenţionate următoarele direcţii prioritare şi sectoare din agricultură:
    Direcţia prioritară I: Modernizarea sectorului agrar. Pentru modernizarea sectorului agrar vor fi subvenţionate activităţile investiţionale legate de crearea unităţilor de procesare şi manipulare a producţiei agricole, dotarea cu tehnică şi utilaj agricol, crearea infrastructurii de colectare a produselor agricole, asigurarea cu materie primă agricolă, înfiinţarea plantaţiilor multianuale, unităţilor de producere a materialului semincer, săditor şi reproductiv, dezvoltarea sferei serviciilor în agricultură.
    Direcţia prioritară II: Activităţi agricole performante în sectorul vegetal şi animalier. Pentru sporirea productivităţii şi competivităţii în agricultură, stabilizarea pieţei, asigurarea securităţii alimentare şi a veniturilor echitabile pentru agricultori vor fi acordate plăţi directe, în funcţie de cultura agricolă, speciile de animale şi păsări, de randamentul mediu individual în cazul corespunderii cu cel regional, precum şi în funcţie de suprafaţa actuală efectivă sau efectivul de animale din posesie. Lista culturilor agricole, speciilor de animale şi păsări va fi extinsă gradual pentru facilitarea diversificării producţiei agricole.
VI. CRITERII DE ELIGIBILITATE OBLIGATORII PENTRU SOLICITANŢII
ACORDĂRII DE AJUTOR PRIN INTERMEDIUL FONDULUI DE SUBVENŢIONARE

    La repartizarea mijloacelor financiare prin intermediul sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli se aplică doar criteriile de eligibilitate obligatorii, stipulate în prezenta Concepţie, care trebuie să fie întrunite de solicitanţii de subvenţii cumulativ sau separat. Prezentul Concept prevede următoarele criterii de eligibilitate:
    1) dovada dreptului de proprietate sau de arendă a bunurilor agricole prin acte justificative, permise de legislaţia în vigoare;
    2) lipsa restanţelor la bugetele de toate nivelurile;
    3) garantarea îndeplinirii nivelului minim de “bună practică agricolă” prin asigurarea protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor şi plantelor, respectarea standardelor de bunăstare a animalelor, cerinţei de a menţine toate terenurile agricole în bune condiţii agricole şi de mediu (cerinţele încrucişate);
    4) asigurarea riscurilor de producţie în activităţile agricole legate de obţinerea recoltei culturilor agricole, de creşterea animalelor şi păsărilor, de întreţinerea familiilor de albine şi de producerea peştilor;
    5) justificarea şi dovada atingerii plafoanelor de productivitate şi calitate în sectoarele vegetal şi animalier;
    6) dovada comercializării producţiei agricole sau procurării materiei prime agricole prin acte justificative permise de legislaţia în vigoare;
    7) garantarea cofinanţării din mijloace proprii a activităţilor investiţionale subvenţionate prin intermediul sistemului de subvenţionare a producătorilor agricoli;
   8) asigurarea de garanţii privind iniţierea procedurilor de reorganizare sau de lichidare a întreprinderii sau a organizaţiei solicitante de subvenţii pentru activităţile investiţionale.
VII. SISTEMUL INSTITUŢIONAL
    În conformitate cu Planul de acţiuni privind implementarea şi realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 21 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.74-77, art.604), va fi creată Agenţia Agricolă pentru Plăţi şi Intervenţie, în scopul perfecţionării modului de gestionare a cheltuielilor publice în vederea promovării dezvoltării sectorului agrar.
VIII. REZULTATE SCONTATE
    Realizarea prezentei Concepţii va contribui la:
   concentrarea tuturor mijloacelor bugetare, destinate susţinerii producătorilor agricoli, în fondul pentru susţinerea sectorului agrar şi ajustarea acestuia la priorităţile strategice stabilite pentru dezvoltarea sectorului agricol pe termen mediu şi lung. Astfel, mijloacele financiare destinate susţinerii sectorului agricol vor fi gestionate mai eficient, mai transparent şi vor avea un impact mai mare asupra dezvoltării sectorului agricol;
   crearea sistemului instituţional pentru gestionarea resurselor financiare destinate subvenţionării producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susţinere a agricultorilor din partea statului;
   susţinerea din partea statului a unei game mult mai variate de producători agricoli care asigură valorificarea totală a mijloacelor financiare destinate producătorilor agricoli;
   asigurarea autosuficienţei alimentare în ţară, prin susţinerea producătorilor de culturi agricole autohtoni şi diminuarea importului de produse alimentare;
   crearea unui mediu de afaceri în mediul rural care să genereze venituri la bugetul de stat şi bugetele locale;
   încurajarea investiţiilor în activităţile agricole, în crearea infrastructurii rurale şi modernizarea bazei materiale a sectorului agroalimentar;
   stimularea sporirii productivităţii culturilor agricole şi a îmbunătăţirii calităţii produselor agricole;
   stimularea creşterii volumului producţiei agricole organice şi al producţiei agricole destinate exportului;
   crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural.