LPC286/2007
ID intern unic:  326977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 286
din  20.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 104     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 4 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu punctul 141) cu următorul cuprins:
    “141) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale):
    - în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice sau juridice care se eschivează de la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    - în acţiunile intentate împotriva prestatorilor de servicii medicale sau lucrătorilor medicali, în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora;
    - în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice sau juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate şi în acţiunile în regres.”
    Art.II. - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se exclude.
    2. Articolul 4:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    “(2) Asiguratul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi şi/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competenţa lui.
    (3) Asigurat pentru persoanele angajate (salariaţi) este angajatorul.”
    la alineatul (4):
    partea introductivă se completează în final cu cuvintele “cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la     alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual”;
    la literele d) şi e), cuvintele “frecvenţa la” se înlocuiesc cu cuvintele “învăţămînt de”;
    articolul se completează cu alineatele (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    “(9) Evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern, indicate la alin.(4), se ţine de următoarele instituţii abilitate ale Republicii Moldova:
    a) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate - pentru categoriile indicate la lit.a)-f);
    b) autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi - pentru categoriile indicate la lit.g), l) (persoanele care îngrijesc la domiciliu invalizi din copilărie de gradul I ţintuiţi la pat cu vîrsta de la 16 la 18 ani) şi la lit.m);
    c) prestatorii publici de asistenţă medicală primară - pentru categoria indicată la lit.h);
    d) Casa Naţională de Asigurări Sociale - pentru categoriile indicate la lit.i), j) (persoane civile) şi lit.l) (persoanele care îngrijesc la domiciliu copii invalizi cu severitatea I cu vîrsta de pînă la 16 ani);
    e) ministerele de forţă, structurile de forţă - pentru categoriile indicate la lit.i) şi j) (ofiţeri);
    f) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - pentru categoria indicată la lit.k);
    g) alte instituţii abilitate, în cazurile prevăzute de legislaţie.
    (10) În procesul ţinerii evidenţei persoanelor asigurate, asigurătorul poate utiliza informaţia necesară din Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept, furnizată în mod gratuit de Ministerul Dezvoltării Informaţionale.”
    3. La articolul 5 alineatul (2), cuvîntul “patronilor” se înlocuieşte cu cuvîntul “angajatorilor”.
    4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 6.      Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă
                             medicală

    (1) Calitatea de persoană asigurată se confirmă prin eliberarea de către asigurător, în modul stabilit, a poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în temeiul căreia persoana asigurată beneficiază de volumul integral de asistenţă medicală, prevăzut în Programul unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale.
    (2) Poliţa de asigurare este un document de strictă evidenţă şi se eliberează de asigurător în baza:
    a) listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, prezentate şi actualizate de angajatori;
    b) listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului, prezentate şi actualizate de instituţiile abilitate, indicate la art.4 alin.(9);
    c) actelor de identitate şi altor documente care certifică dreptul de obţinere a poliţei de către persoanele obligate prin lege să se asigure în mod individual.
    (3) Modelul poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, modul de eliberare şi de ţinere a evidenţei poliţelor se aprobă de Guvern.
    (4) Acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează odată cu pierderea calităţii de persoană asigurată în cazul:
    a) radierii de către angajator sau instituţia abilitată, stabilită la art.4 alin.(9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;
    b) pierderii de către persoana asigurată a dreptului de domiciliere în Republica Moldova;
    c) expirării termenului de valabilitate a poliţei;
    d) suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii;
    e) încorporării în serviciul militar în termen;
    f) acordării concediului neplătit cu o durată mai mare de o lună;
    g) şomajului tehnic;
    h) suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului;
    i) decesului persoanei asigurate.”
    5. Articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Asiguratul este în drept să obţină de la asigurător informaţii despre îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale legale faţă de persoanele asigurate.”
    la alineatul (2):
    partea introductivă şi literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    “ (2) Asiguratul, inclusiv notarii privaţi şi avocaţii, este obligat:
    a) în cazul unităţilor, notarilor privaţi şi avocaţilor, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială (ramurală) a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
    b) să achite primele de asigurare în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;”
    la litera d), cuvintele “ , o dată cu încheierea contractului de asigurare,” se înlocuiesc cu cuvintele “direct sau, în cazul în care asigurat este Guvernul, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art.4 alin.(9),”;
    la litera e), după cuvîntul “asigurătorului” se introduc cuvintele “direct sau, în cazul în care asigurat este Guvernul, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art.4 alin.(9),”.
    6. Articolul 11:
    la alineatul (1) litera a), cuvintele “de profil general” se înlocuiesc cu cuvintele “de familie”;
    alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    “c) să fie înregistrată la un medic de familie.”
    7. Articolul 12:
    la alineatul (2), litera a) se exclude;
    la alineatul (3):
    litera a) se înlocuieşte cu literele a) şi a1) cu următorul cuprins:
    “a) să realizeze, conform legii, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul ei;
    a1) să încheie cu prestatorii de servicii medicale contracte de acordare a asistenţei medicale persoanelor asigurate;”
    la litera b), cuvintele “la momentul încheierii contractului de asigurare” se înlocuiesc cu cuvintele “în modul stabilit”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;”
    8. La articolul 14 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Prestatorii de servicii medicale răspund, în conformitate cu legislaţia şi cu clauzele contractului, pentru volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate, pentru refuzul de a acorda asistenţă medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi pentru împiedicarea exercitării de către asigurător a funcţiilor sale de control.”
    9. La articolul 16 alineatul (1) partea introductivă, cuvintele “obţinute din primele de asigurare” se înlocuiesc cu cuvintele “totale acumulate”.
    10. Articolul 17:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului asigurat al persoanei, conform prevederilor legislaţiei.”
    la alineatul (8), cuvîntul “contractului” se înlocuieşte cu cuvîntul “poliţei”.
    Art.III. - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvintele “alte forme de retribuire a muncii, la onorarii” se înlocuiesc cu cuvintele “alte recompense”.
    2. La articolul 2, după cuvintele “de întreprinzător,” se introduc cuvintele “asupra notarilor şi avocaţilor,”.
    3. Articolul 3:
    noţiunea “angajat” va avea următorul cuprins:
    “angajat - salariat încadrat de angajator prin contract individual de muncă sau prin contracte pentru desfăşurarea unor activităţi sau prestarea unor servicii permise de     legislaţie, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii;”
    la noţiunea “primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cuvintele “şi contractului de asigurare” se exclud;
    articolul se completează în final cu două noţiuni cu următorul cuprins:
    “angajator - unitate sau persoană fizică, inclusiv notar privat sau avocat, care foloseşte munca salariată a angajaţilor;
    alte recompense - orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia     drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.”
    4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    “Art.4. - (1) Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc în anexa nr.1.
    (2) Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, se stabilesc în anexa nr.2.”
    5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    “Art.6. - Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1 se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.”
    6. La articolul 7, cuvintele “la art.4 lit.e) şi în anexa nr.3” se înlocuiesc cu cuvintele  “în anexa nr.2”.
    7. Articolul 11 se exclude.
    8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    “Art.12. - Categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv cele finanţate din bugetul public naţional, precum şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sînt obligate, concomitent cu plata salariilor şi altor recompense, să vireze la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu prezenta lege.”
    9. La articolele 14 şi 21, cuvintele “anexa nr.1” se înlocuiesc cu cuvintele “art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”.
    10. Articolele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    “Art.15. - (1) Plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală sînt obligaţi să prezinte băncilor şi unităţilor Trezoreriei de Stat documentele de plată pentru achitarea salariilor şi contribuţiilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    (2) Băncile şi unităţile Trezoreriei de Stat vor elibera mijloace băneşti pentru achitarea salariilor şi altor recompense concomitent cu virarea integrală de pe conturile plătitorilor pe contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în conformitate cu legislaţia.
    (3) Primele se consideră achitate din momentul încasării acestora la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria Centrală în Banca Naţională a Moldovei.
    Art.16. - Categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mod individual.”
    11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    “Art.19. - Compania Naţională de Asigurări în Medicină prezintă Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică rapoarte trimestriale şi anuale privind utilizarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în forma şi în termenele stabilite de legislaţie.”
    12. La articolul 20, cuvintele “o dată pe lună, la momentul încasării mijloacelor financiare pentru retribuirea muncii” se înlocuiesc cu cuvintele “odată cu plata salariilor şi altor recompense”.
    13. Articolele 22, 23 şi 24 vor avea următorul cuprins:
    “Art.22. - (1) Persoanele fizice incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita integral o primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe anul respectiv.
    (2) Prin legea fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se poate stabili o reducere a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru unele categorii de plătitori prevăzute la anexa nr.2 în cazul în care aceştia vor achita prima de asigurare în termenul stabilit la alin.(1).
    Art.23. - Persoanele fizice care nu au fost incluse şi care pe parcursul anului de gestiune se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.2 vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termen de 15 zile de la data includerii în categoria respectivă, în cuantum proporţional numărului de luni complete rămase pînă la sfîrşitul anului de gestiune.”
    “Art.24. - În conformitate cu legislaţia, unităţile, notarii privaţi şi avocaţii se vor înregistra la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină  în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrării de stat a unităţii sau obţinerii licenţei de notar sau avocat.”
    14. La articolele 25 şi 27, cuvintele “unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,” se înlocuiesc cu cuvîntul “angajatorilor”.
    15. La articolul 26 alineatul (1), cuvintele “Întreprinderile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare” se înlocuiesc cu cuvintele “Categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1”.
    16. La articolul 27, cuvintele “concedierea angajatului” se înlocuiesc cu cuvintele “modificările survenite în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate”.
        17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    “Art.29. - (1) Diminuarea cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu o amendă egală cu suma diminuării.
    (2) Diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense, din care urmau să fie calculate prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se sancţionează cu o amendă în mărimea sumei primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate din suma diminuării sau tăinuirii.
    (3) Pe lîngă amenda aplicată conform alin.(1) şi (2), de la plătitori se va percepe suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată din suma cu care a fost diminuat fondul de retribuire a muncii şi alte recompense ori din suma cu care au fost diminuate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, şi se va calcula penalitate pentru nevirarea în termen a acestei sume la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.”
    18. La articolul 31, cuvintele “dărilor de seamă” se înlocuiesc cu cuvîntul “rapoartelor”.
    19. La articolul 32, cifrele “1-4” se înlocuiesc cu cifrele “1-3”.
    20. Anexele nr.1-4 se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezenta lege.
“Anexa nr.1
Categoriile de plătitori
ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense
    1. Angajatorii.
    2. Angajaţii, inclusiv:
    a) persoanele care deţin funcţii elective ori care activează în organizaţii sindicale sau patronale, în autorităţi executive, legislative sau de drept;
    b) persoanele angajate în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova, indiferent de sursa finanţării activităţii lor, dacă acordurile internaţionale nu stipulează altfel;
    c) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în asociaţii şi organizaţii obşteşti, înregistrate conform legislaţiei în vigoare;
    d) cetăţenii Republicii Moldova angajaţi în ambasade, consulate şi în alte misiuni permanente, situate pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) persoanele angajate de către fondatorii de întreprinderi individuale şi de către alţi angajatori persoane fizice;
    f) persoanele angajate de notari privaţi şi avocaţi.
    3. Unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii privaţi şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense.
    4. Persoanele fizice care primesc alte recompense.

Anexa nr.2
Categoriile de plătitori
ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
în sumă fixă, care se asigură în mod individual
    1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:
    a) proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari;
    b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau invalizilor;
    c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri agricole;
    d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi;
    e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor agricole.
    2. Notarii privaţi şi avocaţii, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege.
    3. Alte persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
Anexa nr.3
Tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
    1. Ajutorul material acordat în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, ajutorul material unic acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, prin decizie a consiliului fondului republican sau a consiliului fondului local de susţinere socială a populaţiei.
    2. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat de către angajator angajaţilor sau foştilor angajaţi la principalul loc de muncă, în alte cazuri decît cele specificate la pct.1.
    3. Sumele compensatorii, în limitele stabilite de legislaţie (diurnele de deplasare şi sumele plătite în locul diurnelor, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere.
    4. Indemnizaţiile plătite conform art.24 alin.(3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
    5. Sumele de compensare a salariului neachitat în termen, acordate în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.535 din 7 mai 2003.
    6. Sumele primite de către angajaţi cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de către donatorii externi în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
    7. Sumele plătite persoanelor care îşi fac studiile la învăţămîntul de zi.
    8. Sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurarea obligatorie sau benevolă, indiferent de faptul din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări.
    9. Indemnizaţiile plătite în caz de concediere, în conformitate cu legislaţia.
    10. Sumele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte speciale şi alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor de tratament în sanatorii, a biletelor în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii.
    11. Sumele ce se constituie din valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la principalul loc de muncă, precum şi sumele ce se constituie din valoarea premiilor în obiecte şi a recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii.
    12. Bursele elevilor, studenţilor, rezidenţilor şi doctoranzilor înscrişi la cursurile de zi şi bursele sportivilor, stabilite conform legislaţiei.
    13. Sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, şcolile de meserii şi şcolile medii de cultură generală pentru lucrările executate de ei.
    14. Sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere cu lucrul, în interes de serviciu, în altă localitate.
    15. Retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere.
    16. Indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional.
    17. Indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998.
    18. Indemnizaţia acordată pentru incapacitate temporară de muncă.
    19. Indemnizaţiile de asigurări sociale.
    20. Indemnizaţia pentru copii, alocaţia socială, alocaţia lunară de stat, alocaţia nominală de stat şi compensaţia nominativă, plătite de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite în sistemul de asigurări sociale de stat.
    21. Toate tipurile de pensii stabilite conform legislaţiei cu privire la pensii.
    22. Veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare).
    23. Cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor.
    24. Cîştigurile de la loterii desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern.
    25. Recompensa pentru donarea de sînge.
    26. Sumele primite de persoane fizice asigurate sub formă de granturi (ajutor cu titlu gratuit), acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici, în mărimea stabilită de legislaţie.
    27. Sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii.
    28. Sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri.
    29. Ajutorul material acordat de organizaţiile sindicale şi patronale conform regulamentelor acestora.”
    Art.IV. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 85, alineatul (1) se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    “o) Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) - în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice care se eschivează de la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; în acţiunile intentate împotriva prestatorilor de servicii medicale sau a lucrătorilor medicali, în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora; în acţiunile intentate împotriva persoanelor fizice şi juridice responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate şi în acţiunile în regres.”
     2. Articolul 345 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
     “l) rezultă din neachitarea de către persoanele fizice şi juridice a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.”
    Art.V. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
    (2) Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.286-XVI. Chişinău, 20 decembrie 2007.