LPM56/2008
ID intern unic:  327695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 56
din  20.03.2008
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 80     art Nr : 263
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

   
[Art.I abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.II. - Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82-83, art. 671), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    “Art.4. - (1) Parlamentul numeşte 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre care este specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului.
    (2) Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru garantarea respectării drepturilor şi a libertăţilor constituţionale ale copilului şi realizării, la nivel naţional, de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere de toate nivelurile, a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.”
    2. Articolul 5:
    la alineatul (2), cuvintele “şi de către Guvern” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele “şi minorităţile naţionale” se exclud.
    3. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) În cazul încetării mandatului avocatului parlamentar în temeiurile prevăzute la art.9, se va numi un nou avocat parlamentar în cel mult 2 luni.”
    4. Articolul 9  va avea următorul cuprins:
    “Art.9. - (1) Mandatul avocatului parlamentar încetează în caz de:
    a) demisie;
    b) imposibilitate de a exercita mandatul din motiv de sănătate, conform certificatului medical;
    c) retragere a încrederii de către Parlament;
    d) expirare a mandatului;
    e) deces.
    (2) În caz de demisie sau de expirare a mandatului, avocatului parlamentar i se garantează locul de muncă anterior, iar în lipsa acestui loc de muncă (în caz de lichidare, de reorganizare a unităţii, de reducere a statelor de personal etc.) i se acordă, cu consimţămîntul lui, un loc de muncă echivalent la aceeaşi unitate sau la alta.
    (3) Demisia, imposibilitatea de a exercita mandatul din motiv de sănătate sau decesul se constată în şedinţă plenară a Parlamentului prin adoptarea unei hotărîri în care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului.
    (4) Propunerea de retragere a încrederii poate fi înaintată de Preşedintele Republicii Moldova ori de cel puţin 20 de deputaţi în Parlament în următoarele cazuri:
    a) încălcare a obligaţiilor prevăzute la art.26;
    b) rămînere definitivă a unei sentinţe de condamnare;
    c) nerespectare a cerinţelor stabilite la art.8 alin.(3).
    (5) Comisia pentru drepturile omului prezintă Parlamentului un aviz argumentat privind propunerea înaintată.
    (6) Hotărîrea privind retragerea încrederii de către Parlament se adoptă cu votul a două treimi din deputaţii aleşi, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(4) lit.b) în care hotărîrea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.”
    5. Articolul 10:
    la alineatul (1), după sintagma “de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului” se introduce sintagma “de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului,”;
    la alineatul (2), textul “În cazul în care normele legilor interne sînt mai blînde decît cele internaţionale, prioritate au normele legilor interne.” se exclude.
    6. Articolul 11:
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) avînd următorul cuprins:
    “(21) Distribuirea domeniilor de activitate ale avocaţilor parlamentari are loc prin decizie a lor, luată de comun acord, şi se aprobă prin ordin al directorului Centrului pentru Drepturile Omului.”
    la alineatul (3), cuvintele “personalul auxiliar” se substituie prin cuvintele “funcţionarii Centrului”.
    7. Articolul 13:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care cuvintele “interese legitime” se substituie prin cuvîntul “libertăţi”;
    se completează cu alineatul (2) avînd următorul cuprins:
    “(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului examinează petiţii privind protecţia drepturilor copilului şi, în limitele competenţei, este în drept să acţioneze din proprie  iniţiativă.”
    8. La articolul 16, textul “cererile privind legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi” se exclude.
    9. Articolul 20:
    alineatul (1):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) să respingă cererea, explicînd petiţionarului procedura pe care acesta este în drept să o folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile;”
    la litera c), cuvintele “cu consimţămîntul petiţionarului” se exclud;
    litera d) se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În termen de 10 zile, avocatul parlamentar înştiinţează petiţionarul că cererea lui este acceptată spre examinare, este remisă organelor competente sau este respinsă, indicînd motivele respingerii.”
    la alineatul (3), cuvîntul “primi” se substituie prin cuvîntul “accepta”;
    la alineatul (4), cuvîntul “descoperirii” se substituie prin cuvîntul “apariţiei”.
    10. La articolul 23 alineatul (3), cuvîntul “suspendarea” se substituie prin cuvîntul “încetarea”.
    11. Articolul  34:
    alineatul (1) se completează cu textul: “Raportul va conţine un capitol consacrat situaţiei privind respectarea drepturilor copilului.”
    la alineatul (2), cuvintele “şi minorităţile naţionale” se exclud.
    12. Articolul 35:
    la alineatul (2), cuvintele “Personalul auxiliar” se substituie prin cuvintele “Funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului”;
    la alineatul (3), cuvintele “ , statele de personal” se exclud.
    13. La articolul 36, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    “(2) Directorul Centrului pentru Drepturile Omului efectuează conducerea generală a Centrului: coordonează activitatea avocaţilor parlamentari, angajează şi eliberează funcţionarii Centrului şi reprezentanţii în teritoriu, defineşte îndatoririle lor, organizează pregătirea rapoartelor anuale, reprezintă Centrul în ţară şi în străinătate.
    (3) În absenţa directorului Centrului pentru Drepturile Omului, prin ordinul acestuia, se desemnează un avocat parlamentar, care va asigura interimatul funcţiei de director.”
    14. După articolul 36 se introduce articolul 361 cu următorul cuprins:
    “Art.361. - (1) Avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului reprezintă Centrul pentru Drepturile Omului în relaţiile cu alte autorităţi şi cu instituţii din ţară şi din străinătate care promovează şi asigură protecţia drepturilor copilului.
    (2) În exercitarea atribuţiilor, avocatul parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului este asistat de Serviciul pentru protecţia drepturilor copilului, subdiviziune specializată în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului, care funcţionează în baza regulamentului acestuia.”
    15. La articolul 37 alineatul (1), cuvintele “retribuirea muncii” se exclud.
    16. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În alte municipii şi oraşe pot fi create reprezentanţe ale Centrului pentru Drepturile Omului ca subdiviziuni teritoriale, care îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) primesc zilnic în audienţă cetăţeni în sediul reprezentanţei;
    b) organizează, potrivit unui orar, audienţa cetăţenilor din teritoriu;
    c) informează mass-media locală şi populaţia asupra problemelor referitoare la drepturile şi libertăţile omului;
    d) analizează situaţia din teritoriu a respectării drepturilor omului şi prezintă lunar Centrului raport despre această situaţie;
    e) informează neîntîrziat avocaţii parlamentari despre cazurile de încălcări care necesită intervenţia lor operativă;
    f) îndeplinesc, în baza unui mandat al avocaţilor parlamentari, unele din atribuţiile acestora, şi anume:
    - participă la examinarea unor cauze în instanţe competente;
    - efectuează periodic vizite preventive în locurile unde sînt sau pot fi persoane private de libertate;
    - au întrevederi şi convorbiri cu persoana reţinută sau arestată; 
    g) în urma activităţii desfăşurate, înaintează Centrului propuneri, inclusiv propuneri de îmbunătăţire a lucrului reprezentanţei.”
    Art.III. - În anexa nr.4 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, compartimentul “Centrul pentru Drepturile Omului” va avea următorul cuprins:
    “Centrul pentru Drepturile Omului
    Consilier al avocatului parlamentar     1100-1650
    Şef serviciu                                       1100-1650
    Contabil-şef                                      1100-1650
    Şef reprezentanţă                              1100-1650
    Consultant principal                           1000-1500
    Consultant superior                            900-1400
    Specialist principal                             800-1200
    Specialist coordonator                       750-1100".
    Art.IV. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.56-XVI. Chişinău, 20 martie 2008.