LPC115/2008
ID intern unic:  328180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 115
din  22.05.2008
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 407
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 5 din Legea nr.1163-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138, art.970), cu modificările ulterioare:
    alineatul (1) litera b), textul “şi produsele izotopice” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Importul, tranzitul şi reexportul de pe teritoriul Republicii Moldova al agenţilor de afecţiuni umane, animale şi vegetale, al variantelor acestor agenţi, modificate genetic, sînt interzise.”
    Art.II. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836),  cu modificările ulterioare, punctul 22) va avea următorul cuprins:
    “22) activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă  la categoriile I-III;”.
    Art.III. - Articolul 385 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Articolul 385.   Supravegherea şi controlul de stat
                                asupra activităţilor nucleare şi
                                radiologice
   Supravegherea şi controlul de stat în domeniul activităţilor nucleare şi radiologice sînt exercitate de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.”
    Art.IV. - La articolul 11 alineatul (3) din  Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), cu modificările ulterioare, textul “activităţilor care vizează” se substituie cu textul “care vizează activităţile nucleare şi radiologice,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian   LUPU

    Nr.115-XVI. Chişinău, 22 mai 2008.