LPM107/2008
ID intern unic:  328199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 107
din  16.05.2008
cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 20.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 417
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolele 428  şi 4211 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.II. - În cuprinsul Legii nr.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.259), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.III. - Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 21 alineatul (4), sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin cuvintele “a Ministerului Sănătăţii, a Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    2. La articolul 281 alineatele (4), (5), (6) şi (8), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    3. La articolul 35 alineatele (5) şi (7), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului”.
    4. Articolul 41 alineatul (5):
    la litera h), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”;
    la litera n), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin cuvintele “Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu alte ministere de resort,”.
    5. La articolul 53 alineatul (6), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin cuvintele “Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu alte ministere de resort”.
   [Art.IV abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.V. -  În cuprinsul Legii nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare,  sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.VI. - În cuprinsul Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.79), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.VII. - La articolul 5 din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.VIII. - În cuprinsul Legii nr. 81-XV din 28 februarie 2003 privind cantinele de ajutor social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67- 69, art. 283), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.IX. - La articolul 224, la articolul 238 alineatul (2) şi la articolul 385 alineatul (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.X. - În cuprinsul Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.392), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XI. - În cuprinsul Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XII. - În cuprinsul Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, art.510), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XIII. - La articolul 2 din Legea nr.77-XVI din 12 mai 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei şi Republica Moldova, semnat la 5 ianuarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.359), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XIV. - La articolul  2 din Legea nr.207-XVI din 29 iulie 2005 pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 575),  sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XV. - La articolul 2 din Legea nr.238-XVI din 20  octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.92 privind cazarea echipajelor la bordul navei (revizuită) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.699), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XVI. - La articolul 2 din Legea nr.239-XVI din 20 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.133 privind cazarea echipajelor la bordul navei (dispoziţii complementare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.701), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XVII. - Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 alineatul (1):
    punctul 4):
    în partea introductivă, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin textul “Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    litera c) se exclude;
    alineatul se completează cu punctul 41) cu următorul cuprins:
    “41) Ministerul Sănătăţii elaborează programe de acordare a asistenţei medicale, inclusiv psihiatrice, stabileşte instituţiile medicale care vor acorda această asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane;”.
    2. La articolul 20 alineatul (2):
    în prima propoziţie,  sintagma “Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin cuvintele “Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”;
    în propoziţia a doua,  sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XVIII. - În cuprinsul Legii nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.867), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XIX. - În cuprinsul Legii nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.839), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XX. - La articolul 2 din Legea nr.318-XVI din 15 decembrie 2005  privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la  6 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,  nr.1-4, art.2), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XXI. - La articolul 29 alineatul (9) din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările ulterioare, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XXII. - În cuprinsul Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 200), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XXIII. - La articolul 2 din Legea nr.67-XVI din 30 martie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.277), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XXIV. - La articolul 2 din Legea nr.87-XVI din 20 aprilie 2006 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183 privind revizuirea Convenţiei (revizuite) asupra protecţiei maternităţii din 1952 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.320), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    Art.XXV. - La articolul 2 din Legea nr.277-XVI din 29 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului de finanţare (Proiectul privind controlul gripei aviare şi gradul de pregătire în caz de pandemie umană şi activităţile de răspuns) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 659), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii”.
    Art.XXVI. - La articolul 2 din Legea nr.339-XVI din 17 noiembrie 2006  pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.152 privind securitatea şi igiena muncii în operaţiunile portuare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.186-188, art.875), sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin  sintagma “Ministerul Sănătăţii”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.107-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.