HGC876/2008
ID intern unic:  328660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 876
din  18.07.2008
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului 
Publicat : 25.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 134-137     art Nr : 880
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).     

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI 

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe şi integrării europene         Andrei Stratan
    Ministrul justiţiei                                                             Vitalie Pîrlog
    Ministrul finanţelor                                                          Mariana Durleşteanu

    Nr. 876. Chişinău, 18 iulie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 876 din 18 iulie 2008

Modificările şi completările ce se
 operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. În punctul 3 din Note la capitolul I subpunctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284) cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele “(3 zile lucrătoare)” se substituie prin cuvintele “(pînă la 3 zile lucrătoare)”.
    2. Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 “Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 25-28, art. 177) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) se introduce un punct nou, 151, cu următorul cuprins:
    “151. Pentru apostilarea actelor, solicitantul depune o cerere, care conţine numele, prenumele solicitantului, date referitor la domiciliu, actul de identitate, lista actelor depuse pe care se solicită aplicarea apostilei, titularul actului pe care se solicită aplicarea apostilei, data, semnătura. La cerere se anexează bonul de plată, care face dovada achitării plăţii.”;
    2) la punctul 19 alineatul doi, cuvîntul “Registrul” se substituie prin cuvîntul “Fişierul”;
    3) la punctul 21, cuvintele “registru separat” se substituie prin cuvîntul “fişier”;
    4) la punctul 22 prima propoziţie, cuvîntul “registru” se substituie prin cuvîntul “fişier”;
    5) punctul 24 se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    “Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgenţă se eliberează depunătorilor cu apostila aplicată în decurs de pînă la 3 zile lucrătoare”;
    6) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
aplicarea apostilei
Nr.
d/o
Data
aplicării
apostilei
Numele,
prenumele şi calitatea solicitantului
Numele şi calitatea

persoanei respon-

sabile care a semnat actul oficial

Autoritatea care a aplicat sigiliul
sau ştampila

Tipul actului, titularul, numărul şi data înregistrării


Registra-
torul
 
Numele,
prenumele
persoanei care a semnat apostila
Numărul apostilei Suma achitată
1      2          3             4             5 6           7            8 9       10