HGA1073/2008
ID intern unic:  329175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1073
din  19.09.2008
cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat
de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri,
modificarea şi abrogarea unor acte normative
Publicat : 26.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 178     art Nr : 1080
    Abrogată prin HG938 din 17.10.18, MO398-399/19.10.18 art.1044; în vigoare 19.10.18

    MODIFICAT
   
HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493
   
HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864


    NOTĂ:
   
În textul anexei nr.2 la hotărîre, cuvintele „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se exclud prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493
    În tot textul hotărîrii cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    În punctul 1 al Hotărîrii, în denumirea Regulamentului, în tot textul Regulamentului şi în anexele nr.1 şi nr.2 la Regulament, sintagma „Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare” se substituie cu sintagma ”Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor”, la cazul gramatical respectiv prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864
    În vederea asigurării procesului de implementare eficientă a principiului ghişeului unic, optimizării modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, precum şi în scopul realizării prevederilor art.VI al Legii nr. 102-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.380), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care se permite trecerea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor, conform anexei nr.2;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.
   
[Pct.1 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.
    3. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Serviciul Vamal, în termen de trei luni, vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare              Anatolie Gorodenco

    Nr. 1073. Chişinău, 19 septembrie 2008.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 19 septembrie 2008

LISTA
punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care
se permite trecerea mărfurilor
supuse controlului
sanitar-veterinar sau fitosanitar

    Se permite trecerea (introducerea şi scoaterea) mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau  fitosanitar prin următoarele puncte de trecere auto a frontierei de stat:
    Sculeni - Sculeni;
    Leuşeni - Albiţa;
    Giurgiuleşti - Galaţi;
    Giurgiuleşti - Reni;
    Tudora - Starokazacie;
    Otaci – Moghiliov-Podolsk;
    Briceni - Rosoşeni;
    Criva - Mamaliga.
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1073
din 19 septembrie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor,
şi Serviciul Vamal în procesul controlului
de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor
    [Titlul modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat la importul, exportul şi tranzitul mărfurilor (în continuare – Regulament) este elaborat în scopul asigurării procesului de implementare eficientă a principiului ghişeului unic, optimizării modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, precum şi în scopul realizării prevederilor art. VI al Legii nr. 102-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.102, art.380).
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile expuse infra au următoarele semnificaţii:
    organe vamale – Serviciul Vamal, birou vamal sau post vamal, împuternicit să efectueze operaţiunea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    [Pct.2 noțiunea "autoritate sanitar-veterinară " exclusă prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.2 noțiunea "autoritate fitosanitară " exclusă prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    mărfuri supuse controlului – mărfurile ce se trec peste frontieră de stat, care, în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare, sînt supuse controlului sanitar-veterinar sau fitosanitar.
   
[Pct.2 noțiunea modificată prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Capitolul II
ATRIBUŢIILE ORGANELOR VAMALE
    3. Organele vamale exercită controlul şi vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere stabilite de legislaţia în vigoare.
    4. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor supuse controlului se efectuează în corespundere cu prevederile legislaţiei vamale, precum şi cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament referitor la controlul sanitar-veterinar sau cel fitosanitar.
    [Pct.5 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    6. Organele vamale vor autoriza importul/exportul/tranzitul mărfurilor supuse controlului numai după finalizarea controlului sanitar-veterinar sau al celui fitosanitar.
    [Pct.6 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
   
[Pct.7 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    [Pct.8 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    9. Deplasarea de la punctele de trecere a frontierei pînă la organele vamale din interior (sau pînă la celălalt punct de trecere a frontierei – în cazul tranzitului internaţional) al mărfurilor care nu au fost puse în circulaţie liberă se efectuează sub supraveghere vamală în regim vamal de tranzit.
    10. Mărfurile supuse controlului, prevăzute în anexele nr.1 şi nr.2 la prezentul Regulament, se vămuiesc în regim vamal de import numai cu asigurarea posibilităţii de a efectua controlul sanitar-veterinar şi/sau fitosanitar.
    11. Organele vamale asigură
posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră cu încăperi de serviciu în cadrul posturilor vamale organizate în punctele de trecere a frontierei de stat, abilitate cu dreptul de vămuire a mărfurilor respective.
   
[Pct.11 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.11 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    12. Organele vamale asigură accesul permanent al
Agenţiei Naționale pentru Siguranța Alimentelor la informaţia cu privire la trecerea mărfurilor supuse controlului peste frontiera de stat.
   
[Pct.12 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    13. Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor asigură informarea operativă a organelor vamale despre lista organelor abilitate să elibereze avizele şi autorizaţiile de import sau de export, mostrele actelor permisive, precum şi lista criteriilor de risc pentru mărfurile supuse controlului aflate în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
   
[Pct.13 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Capitolul III
ATRIBUŢIILE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR, ÎN DOMENIUL SANITAR-VETERINAR
   
[Capitolul III titlul modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    14. Sînt supuse controlului sanitar-veterinar mărfurile enumerate în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    141. Produsele de la poziţiile tarifare 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1201 00, 1201 00 900, 2102, 2102 20 190, 2102 20 900, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2306 30 000, 2306 41 000, 2306 49 000, 2306 90 050, 2306 90 900, 2501 00 şi 2501 00 990 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor fi utilizate ca hrană pentru animale.
   
[Pct.141 în redacţia HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.141 introdus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    142. Produsele de la pozițiile tarifare 1516, 1516 10, 1516 10 100, 1516 10 900, 1517, 1517 10, 1517 10 100, 1517 10 900, 1517 90, 1517 90 100, 1517 90 990, 1518 00, 1518 00 910, 1518 00 950, 1518 00 990, 1521, 1521 90 100, 1521 90 910, 1521 90 990, 1522 00, 1522 00 100, 1522 00 310, 1522 00 390, 1522 00 990, 1702, 1806, 1806 90 310, 1901, 1901 10 000, 2103, 2103 90 900, 2104, 2106, 3001, 3101 00 000 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în     care vor fi de origine animală sau vor fi compuşi din componenţi de origine animală.
   
[Pct.142 în redacţia HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.142 introdus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    143. Produsele de la poziţiile tarifare 1213 00 000 şi 2703 00 000 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor avea scop zootehnic.
    [Pct.143 introdus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    144. Produsele la poziţiile tarifare 3005, 3006, 3006 70 000, 3808 şi 9705 00 000 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor fi de uz veterinar sau zoologic.
    [Pct.144 introdus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    145. Mărfurile de la poziţia tarifară 9508 vor fi supuse controlului sanitar-veterinar numai în cazul în care acestea vor fi utilizate în transportarea, întreţinerea şi cazarea animalelor.
    [Pct.145 introdus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    15. Introducerea în ţară a mărfurilor în regim de import/export/tranzit se efectuează în conformitate cu prevederile art.33 al Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    [Pct.15 în redacţia HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    16.
Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră instituite în cadrul posturilor vamale organizate în punctele de trecere a frontierei de stat la momentul plasării în regim vamal de import/export efectuează următoarele controale ale mărfurilor:
   
[Pct.16 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.16 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    a) controlul documentelor care însoţesc lotul respectiv de marfă;
    b) controlul identităţii mărfii ce se importă;
    c) controlul fizic al mărfii ce se importă, inclusiv prelevarea probelor pentru
efectuarea investigaţiilor într-un laborator acreditat, în condițiile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
   
[Pct.16 lit.c) modificată prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    17. În cazul constatării rezultatelor pozitive ale controlului, inspectorul sanitar-veterinar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră permite importul/exportul lotului respectiv de marfă în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
   
[Pct.17 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.18 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    [Pct.19 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]

    20. La depistarea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar ce nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare,
inspectorul sanitar-veterinar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră adoptă decizia în conformitate cu cerinţele sanitar-veterinare.
   
[Pct.20 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU SIGURANŢA
ALIMENTELOR ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI SĂNĂTĂŢII
PLANTELOR
   
[Capitolul IV titlul modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    21. Sînt supuse controlului fitosanitar mărfurile enumerate în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    22. Introducerea în ţară a mărfurilor supuse controlului fitosanitar se permite în baza permisului de import (tranzit) respectiv, prezentat de către agentul economic şi controlului efectuat de către inspectorul fitosanitar.
    [Pct.22 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    23.
Posturile de control sanitar-veterinar și fitosanitar la frontieră instituite în cadrul posturilor vamale organizate în punctele de trecere a frontierei de stat la momentul plasării în regim vamal de import efectuează controlul fitosanitar primar al mărfurilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 
   Controlul secundar se efectuează la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul fitosanitar din cadrul subdiviziunii teritoriale amplasate în raza punctului de descărcare, devamare.
   
[Pct.23 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Pct.23 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    24. În cazul constatării rezultatelor pozitive ale controlului,
inspectorul fitosanitar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră permite importul lotului respectiv de marfă.
   
[Pct.24 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    25. Exportul mărfurilor supuse controlului fitosanitar se autorizează în baza Certificatului fitosanitar de export (reexport) şi controlului efectuat de către inspectorul fitosanitar.
    [Pct.25 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
   
26. Tranzitul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare se autorizează numai în baza permisului de carantină pentru import (tranzit), eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare şi controlului efectuat de către inspectorul fitosanitar în cazul controlului vamal la punctele de trecere a frontierei de stat de către autoritatea vamală.
    [Pct.26 modificat prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
    [Pct.27 exclus prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
   
28. În cazul depistării unui organism dăunător ascuns sau constatării lipsei de conformitate cu cerinţele fitosanitare la momentul controlului mărfurilor importate, inspectorul fitosanitar din cadrul postului de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră sau al punctelor interne de control informează imediat Serviciul Vamal şi Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor despre cazul depistat.
    [Pct.28 în redacţie HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    29. La depistarea mărfurilor supuse controlului fitosanitar ce nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor adoptă decizia în conformitate cu cerinţele fitosanitare.
   
[Pct.29 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    30. Organele vamale,
Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor asigură o conlucrare eficientă în vederea asigurării unei protecţii adecvate a teritoriului ţării şi  sănătăţii publice, precum şi facilitării comerţului internaţional.
   
[Pct.30 modificat prin HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    31. Organele şi autorităţile menţionate în prezentul Regulament stabilesc de comun acord  listele subdiviziunilor teritoriale abilitate să efectueze, în caz de suspecţii, controlul sanitar-veterinar şi fitosanitar nemijlocit în punctele de trecere a frontierei de stat.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 în redacţia HG436 din 17.06.15, MO190-196/24.07.15 art. 493]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG787 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.864]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din 19 septembrie 2008

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Ultimul alineat din capitolul II al Principiilor de bază ale protecţiei sanitare a teritoriului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.556 din 10 octombrie 1996 „Cu privire la protecţia sanitară a teritoriului Republicii Moldova de importul şi răspîndirea bolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.608) se completează la început cu cuvintele „În cazul anunţării în modul stabilit a carantinei, pentru perioada carantinei,” şi în continuare după text.
    2. Din punctul 7 alineatul douăzeci şi trei al Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 423 din 3 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.505), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „efectuează controlul şi supravegherea sanitaro-epidemiologică în locurile de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova” se exclud.
    3. Regulamentul tehnologic general de interacţiune a organelor de control şi  prestare a serviciilor în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 9 august 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) în tot textul Regulamentului sintagmele ce urmează se substituie în modul corespunzător:
    „Departamentul Vamal” - “Serviciul Vamal”;
    „plăţi vamale” - „drepturi de import/export”;
    „furate” – „sustrase”;
    „trupele de grăniceri” – „Serviciul Grăniceri”;
    b) capitolul „Noţiuni Generale”:
    la alineatul doi, după sintagma „(în continuare - serviciile controlului de stat la frontieră,)” se introduc cuvintele „precum şi asigurarea implementării principiului ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei”;
    la alineatul patru, cuvintele „de ministerele  şi departamentele implicate în control şi prestare a serviciilor” se substituie cu cuvintele „de către Serviciul Vamal de comun acord cu Serviciul de Grăniceri”;
    alineatul cinci se exclude;
    la alineatul zece, cuvintele „Sistemul informaţional „Frontiera” se exclud;
    la alineatul unsprezece, cuvintele „rubricile  „taxa  locală” şi „dezinfecţia transportului” se substituie cu cuvintele „rubrica „taxa locală”;
    la alineatul treisprezece, cuvîntul „Instituţiile” se substituie cu cuvîntul „Birourile”;
    c) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autoturismelor”:
    la alineatul doi subalineatul întîi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    d) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autocarelor”:
    la alineatul doi subalineatul trei, după cuvintele „control vamal” se introduc două subalineate noi cu următorul cuprins:
    „informarea călătorilor despre prevederile de bază ale legislaţiei vamale cu privire la modul de trecere a bunurilor peste frontiera de stat;
    oferirea posibilităţii de declarare a bunurilor ce se trec peste frontiera de stat;”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „informaţia despre legislaţia vamală în vigoare; întocmirea declaraţiilor vamale;” se exclud;
    e) capitolul „Norme tehnice generale. Ieşirea din ţară. Controlul autocamioanelor”:
    la alineatul doi subalineatul întîi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „şi mărfurilor transportate” se exclud;
    la alineatul doi subalineatul trei, cuvintele „întocmirea declaraţiei vamale; perfectarea actelor de însoţire (CMR, carnetul TIR etc.); întocmirea şi  perfectarea  actelor vamale,  cu  înregistrarea în registrele speciale a mijloacelor  de transport, mărfurilor şi călătorilor” se exclud;
    f) capitolul „Norme tehnice generale. Intrarea în ţară. Controlul autoturismelor”, alineatul doi subalineatul doi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    g) capitolul „Norme tehnice generale. Intrarea în ţară. Controlul autocarelor”:
    la alineatul doi cuvintele „controlul sanitaro-epidemiologic” se exclud;
    la alineatul doi, după cuvintele „controlul vamal” se introduc trei subalineate cu următorul cuprins:
    „informarea călătorilor despre prevederile de bază ale legislaţiei vamale cu privire la modul de trecere a bunurilor peste frontiera de stat;
    oferirea posibilităţii de declarare a bunurilor ce se trec peste frontiera de stat;
    întocmirea şi perfectarea actelor vamale, cu înregistrarea mărfii şi mijlocului de transport în registre speciale;”;
    la alineatul doi, cuvintele „distribuirea formularelor de declaraţii vamale (în caz de necesitate); informarea călătorilor despre legislaţia vamală în vigoare” se exclud;
    la  alineatul doi, după cuvîntul „prestarea” se introduc cuvintele „în cazurile prevăzute de legislaţie”;
    la alineatul doi, cuvintele „înregistrarea în registrele speciale a unităţilor de transport, a persoanelor, delegaţiilor, grupurilor turistice etc.;
    întocmirea şi eliberarea actelor vamale (declaraţii, procese-verbale)” se exclud.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1073
din19 septembrie 2008

LISTA
hotărîrilor care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1052 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la reglementarea activităţii serviciilor în punctele de trecere şi control la frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1114), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.1316 din 19 decembrie 2000 „Cu privire la paza frontierei de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.14).
    3. Alineatul patru din punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 808 din 9 august 2000 „Cu privire la interacţiunea serviciilor, reglementarea perceperii plăţilor şi automatizarea sistemului de evidenţă la efectuarea controlului în punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102-105, art.903).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1126 din 28 august 2002 „Cu privire la aprobarea Concepţiei şi Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de evidenţă şi control al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor (încărcăturilor), care trec frontiera de stat şi/sau vamală „Frontiera” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.1251), cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Pct.25 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10 ianuarie 2006 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Dezvoltării Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.13-15, art.85).