HGC688/2009
ID intern unic:  332737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 688
din  13.11.2009
cu privire la modificarea, completarea
şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 766
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei nr.1, modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul sănătăţii                                                 Vladimir Hotineanu

    Nr. 688. Chişinău, 13 noiembrie 2009.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 688
din 13 noiembrie 2009
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007
    Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.131-135, art.970), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 3, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „Formularul pentru prezentarea informaţiei privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate produse sau importate, conform anexei nr.5”.
    punctul 4:
    la alineatul unu, cuvintele „ce va utiliza marca comercială de stat” se exclud;
    alineatul doi se exclude;
    punctele 5, 8, 10 şi 12 se exclud;
    punctele 7 şi 11 vor avea următorul cuprins:
    „7. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, precum şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi instituţiile subordonate acestuia vor elabora şi vor implementa, pînă la 10 ianuarie 2010, modificări la mecanismul de monitorizare a calităţii apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate prin intermediul paginii web www.moldapa.md.”;
    „11. Persoanele fizice şi juridice ce produc sau importă şi plasează pe piaţă ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă informaţia privind circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi a băuturilor nealcoolice îmbuteliate, conform formularului din anexa nr.5. Persoanele fizice şi juridice ce produc ape minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice îmbuteliate vor prezenta informaţia o dată la 10 zile, iar importatorii de aceste mărfuri – după fiecare tranzacţie de import.”;
    2) la anexa nr. 3, punctul 22 va avea următorul cuprins:
    „22. Băuturile nealcoolice vor fi depozitate şi comercializate în locuri ferite de îngheţ şi de acţiunea directă a razelor solare.”;
    3) anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 934 din 15 august 2007

circulaţia apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor

nealcoolice îmbuteliate produse sau importate 


 
 
1.

DATE DESPRE CERTIFICATUL IGIENIC

1.1.
Seria şi numărul
 
1.2.
Data eliberării
 
1.3.

Termenul de valabilitate

 
1.4.
Organul emitent
 
1.5.

Referinţa la copia electronică a documentului

 
 
 
 
2.

DATE DESPRE PROCESUL-VERBAL DE TESTĂRI

2.1.

Numărul documentului

 
2.2.
Data întocmirii
 
2.3.
Laboratorul
 
2.4.

Referinţa la copia electronică a documentului

 
 
 
 
3.

DATE DESPRE LOTUL DE PRODUSE

3.1.
Tipul produsului
 
3.2.
Grupa produsului
 
3.3.

Denumirea produsului

 
3.4.

Capacitatea ambalajului (L)

 
3.5.

Termenul de valabilitate

 
3.6.
Mărimea lotului
 
 
 
 
4.

DATE DESPRE PRODUCĂTOR

4.1.
IDNO
 
4.2.
Denumirea
 
4.3.

Adresa întreprinderii producătorului / importatorului 

 
4.4.
Telefon
 
4.5.
Fax
 
4.6.
E-mail
 
4.7.

Numele, prenumele conducătorului”.

 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 688
din 13 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1531 din 29 decembrie 2007 „Privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat de evidenţă a producţiei marcate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12, art. 68).
    2. Punctul 4 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1065 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 177, art. 1070).
    3. Punctul 4 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 402).