LPC223/2017
ID intern unic:  372683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 223
din  02.11.2017
privind modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 689     Data intrarii in vigoare : 24.05.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Antreprenoriatul social este o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este soluţionarea unor probleme sociale în interesul comunității. Prevederile capitolelor I–VI se aplică activităţii de antreprenoriat social în măsura în care nu contravin prevederilor capitolului VI1.”
    2. Legea se completează cu capitolul VI1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VI1
ANTREPRENORIATUL SOCIAL ŞI ÎNTREPRINDEREA
SOCIALĂ

    Articolul 361. Antreprenoriatul social
    1. Activitatea de antreprenoriat social, desfășurată de întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, este orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.
    2. Organizaţiile necomerciale (asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase şi instituţii private) desfășoară activitatea de antreprenoriat social după obținerea statutului de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserţie în condițiile articolelor 362 și 363.
    3. Prin categorii defavorizate ale populației se subînțeleg persoanele și familiile defavorizate, astfel cum sînt definite în Legea asistenței sociale nr. 547/2003.
    4. Constituie activităţi de antreprenoriat social activităţile din domeniile orientate spre:
    a) crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei;
    b) protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale familiilor lor în scopul incluziunii sociale a acestora;
    c) promovarea posibilităţilor de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, de consultanţă şi asistenţă la iniţierea unei activităţi de întreprinzător;
    d) realizarea activităţilor care să contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în regiuni şi în interiorul lor, consolidarea oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, susţinerea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi a colectivităţilor locale, orientată spre dezvoltarea social-economică a localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi regionale de dezvoltare;
    e) prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi spre asigurarea sustenabilităţii financiare în vederea dezvoltării şi extinderii serviciilor sociale;
    f) promovarea activităţilor de protecţie a mediului;
    g) gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului;
    h) promovarea activităţilor de protecţie a patrimoniului naţional;
    i) realizarea activităţilor de turism şi sport în scopul recreerii şi al socializării;
    j) realizarea activităţilor extraşcolare;
    k) realizarea activităţilor din domeniile educaţiei, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei şi asistenţei sociale, a celor ce țin de creşterea bunăstării și dezvoltarea comunitară, dacă aceste activităţi sînt îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice şi sociale şi creşterea incluziunii sociale.
    5. Lista genurilor de activitate din domeniile prevăzute la punctul 4 se stabileşte de Guvern.
    Articolul 362. Întreprinderea socială
   1. Întreprinderea socială este întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar şi care îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul capitol.
    2. Întreprinderile sociale de inserţie sînt întreprinderi sociale care au ca scop crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.
    Articolul 363. Condiţii pentru atribuirea statutului de întreprindere
                           socială şi a statutului de întreprindere socială de inserţie
    1. Pot obţine statut de întreprindere socială societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, constituite de entitățile specificate la articolul 362 punctul 1, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activităţi în cel puţin unul dintre domeniile prevăzute la articolul 361 punctul 4;
    b) asigură asociaţilor drept de vot egal, indiferent de participaţiunea la capitalul social;
    c) reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute la articolul 361 punctul 4 şi stipulate expres în actul de constituire;
    d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurînd niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 5;
    e) nu au datorii la bugetul public naţional;
    f) stipulează expres în actul de constituire domeniile în care desfăşoară activitatea, condiţiile menţionate la literele b) şi c) din prezentul punct, precum şi faptul că:
    – nu distribuie proprietatea, dobîndită din momentul obţinerii statutului de întreprindere socială din activităţi de antreprenoriat social, şi mai mult de 10% din profit între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de reorganizare sau lichidare;
    – în caz de lichidare, transmite activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor săi către una sau mai multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserţie sau organizaţii necomerciale care au obţinut statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie.
    2. Pot obţine statut de întreprindere socială de inserție societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie, constituite de entitățile specificate la articolul 362 punctul 1, care, suplimentar la condiţiile menţionate la punctul 1 din prezentul articol, cu excepţia literei a), îndeplinesc cumulativ și următoarele condiţii:
    a) au, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparținînd categoriilor defavorizate ale populaţiei, astfel încît timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
    b) stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.
    3. Statutul de întreprindere socială sau statutul de întreprindere socială de inserţie se atribuie de Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social pe un termen de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se face dovada că sînt respectate condiţiile care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se obţine din momentul înscrierii sintagmei „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserţie” în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă.
    Articolul 364. Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social
    1. Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social (în continuare – Comisie) este un organ colegial care se instituie prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii şi exercită următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează studii şi rapoarte în domeniul antreprenoriatului social;
    b) participă la elaborarea politicilor publice şi a actelor normative în domeniul antreprenoriatului social;
    c) înaintează recomandări privind îmbunătăţirea mediului de dezvoltare a antreprenoriatului social;
    d) atribuie şi retrage statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserţie.
    2. Comisia este alcătuită din 11 membri:
     a) 2 reprezentanți din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, cîte un reprezentant din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Finanţelor și Ministerului Justiţiei, la nivel de secretar de stat;
    b) un reprezentant al Asociației Primarilor din Republica Moldova;
   c) 4 membri din rîndul reprezentanţilor organizaţiilor necomerciale (asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase și instituţii private) care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social şi al reprezentanţilor întreprinderilor sociale, inclusiv al întreprinderilor sociale de inserţie.
    3. Membrii menţionaţi la punctul 2 litera c) sînt selectaţi pe bază de concurs, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Modul de organizare şi desfăşurare a concursului se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    4. În vederea atribuirii statutului de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie, Comisia poate cere solicitanţilor de statut doar acte ce confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 363 punctele 1 şi 2.
    5. Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei este asigurată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    6. Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, componenţa nominală a acesteia, modul de atribuire şi de retragere a statutului de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie, inclusiv procedura de examinare a solicitării privind atribuirea unui astfel de statut, precum şi controlul privind conformarea la statutul de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie se stabilesc de Guvern.
    Articolul 365. Măsuri de sprijin şi încurajare a antreprenoriatului
                           social
    1. Statul acordă facilităţi fiscale pentru dezvoltarea antreprenoriatului social conform Codului fiscal.
    2. Întreprinderile sociale de inserție beneficiază de:
    a) consiliere gratuită din partea autorităților și instituțiilor publice la constituirea şi/sau la dezvoltarea afacerii;
    b) dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice;
    c) ajutor de stat prin intermediul programelor de stat aprobate cu respectarea legislației în domeniu.
     3. Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de următoarele facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale:
    a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost atribuit statutul de întreprindere socială de inserție;
    b) sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere pentru acestea;
    c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
    d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite, acordate de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.”
    Art. II. – Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 261 cu următorul cuprins:
    „Articolul 261. Activitatea de antreprenoriat social a asociaţiei
                             obşteşti
    (1) Antreprenoriatul social este o formă a activităţii economice a asociaţiei obşteşti.
    (2) Asociaţia obştească poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăţi cu răspundere limitată sau cooperative de producţie.”
    Art. III. – Legea nr. 581/1999 cu privire la fundaţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118–119, art. 556), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Activitatea de antreprenoriat social a fundaţiei
    (1) Antreprenoriatul social este o formă a activităţii economice a fundaţiei.
    (2) Fundaţia poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăţi cu răspundere limitată sau cooperative de producţie.”
    Art. IV. – Articolul 3 din Legea nr. 1007/2002 privind cooperativele de producţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71–73, art. 575), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prevederile prezentei legi se aplică cooperativelor de producţie cu statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie în măsura în care nu contravin prevederilor cap. VI1 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.”
    Art. V. – La articolul 9 din Legea nr. 102/2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 70–72, art. 312), cu modificările şi completările ulterioare, litera l) va avea următorul cuprins:
    „l) organizațiile neguvernamentale, inclusiv cele care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social, precum şi întreprinderile sociale, inclusiv întreprinderile sociale de inserţie;”.
    Art. VI. – Legea nr. 125/2007 privind libertatea de conștiință, de gîndire și de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu articolul 311 cu următorul cuprins:
    „Articolul 311. Activitatea de antreprenoriat social a cultului religios
    (1) Antreprenoriatul social este o formă a activității economice a cultului religios.
    (2) Cultul religios poate desfășura activități de antreprenoriat social în conformitate cu prevederile Legii nr. 854/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăți cu răspundere limitată sau cooperative de producție.”
    Art. VII. – Articolul 1 din Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 548), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prevederile prezentei legi se aplică societăţilor cu răspundere limitată cu statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserţie în măsura în care nu contravin prevederilor cap. VI1 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.”
    Art. VIII. – Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155–158, art. 541), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (3) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) întreprinderile sociale, inclusiv întreprinderile sociale de inserţie.”
    2. La articolul 11 alineatul (2), după cuvintele „întreprinderi cu scop lucrativ,” se introduc cuvintele „întreprinderile sociale, inclusiv întreprinderile sociale de inserţie,”.
    Art. IX. – Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155–159, art. 508), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 32 alineatul (1), după cuvintele „în întreprinderi specializate” se introduc cuvintele „ , în întreprinderi sociale de inserţie”.
    2. La articolul 34, alineatul (3) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) la întreprinderile sociale de inserţie.”
    3. Articolul 36:
    la alineatul (1), după cuvintele „întreprinderi specializate” se introduc cuvintele „şi/sau întreprinderi sociale de inserţie”;
    la alineatul (2), după cuvintele „Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova” se introduce textul „ , precum şi de către întreprinderile sociale de inserţie al căror capital social este deţinut în proporţie de 100% de societăţile şi asociaţiile obşteşti ale     persoanelor cu dizabilităţi, create pentru realizarea scopurilor statutare proprii, în cadrul cărora 50% şi mai mult din numărul total al lucrătorilor angajaţi sînt persoane cu dizabilităţi”;
    la alineatul (3), după cuvintele „Întreprinderile specializate” se introduce textul „şi întreprinderile sociale de inserţie prevăzute la alin. (2)”;
    la alineatul (4), după cuvintele „ale persoanelor cu dizabilităţi” se introduce textul „şi întreprinderile sociale de inserţie prevăzute la alin. (2)”.
    Art. X. – La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402), cu modificările și completările ulterioare, după cuvintele „ateliere protejate” se introduc cuvintele „și întreprinderi sociale de inserție”.
    Art. XI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va aproba actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi;
    c) va crea structurile necesare pentru implementarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 223. Chișinău, 2 noiembrie 2017.