HGC987/2018
ID intern unic:  377586
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 987
din  10.10.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția
bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Publicat : 12.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 396-397     art Nr : 1043     Data intrarii in vigoare : 12.10.2018
    În temeiul art.55  alin. (7) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.666/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.150, art.710).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                 Octavian Armaşu

    Nr. 987. Chişinău, 10 octombrie 2018.


Aprobat
prin  Hotărîrea Guvernului nr. 987/2018
 
REGULAMENT
cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor
prin cererea ofertelor de prețuri
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    invitație de participare – informație ce se transmite de către autoritatea contractantă nemijlocit operatorului economic și conține informația prevăzută în anexa nr.3 la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    anunț de participare – informație ce se publică în Buletinul achizițiilor publice sau se transmite de către autoritatea contractantă nemijlocit operatorului economic și conține informația prevăzută în anexa nr.3 la Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
    ofertă de prețuri – act prin care se reflectă propunerea sub formă bănească a valorii unor bunuri, servicii comparate și corelate prin prisma cantității, calității și a altor criterii.
    2. Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri (în continuare  – Regulament) stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor de prețuri în scopul economisirii banilor publici și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței între aceștia.
    3. Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și ale altor acte normative aplicabile.
    4. Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. Excepție constituie achiziția de bunuri și servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp, ale căror condiții de achiziționare se modifică în funcție de perioada în care sînt realizate.
    5. Contractele de achiziție se încheie pe un an bugetar, iar pentru achizițiile de bunuri și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziție, însă realizarea acesteia urmează a fi asigurată în limitele alocațiilor anuale prevăzute în aceste scopuri și precizate anual în contract.
    6. Toate comunicările și schimburile de informații în temeiul prezentului Regulament sînt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, în conformitate cu art. 32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
    7. Contractele de achiziții publice care au ca obiect procurarea unor bunuri sau prestări de servicii ce nu pot face obiectul licitației electronice se vor atribui prin desfășurarea unui alt tip de procedură de achiziție publică, și anume licitație deschisă, licitație restrînsă, negocieri cu publicarea, dialog competitiv.
II. CONDIŢII DE ORGANIZARE
    8. Procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autoritate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor necesare pentru satisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 000 de lei.
    9. La achiziția bunurilor și/sau serviciilor a căror valoare estimativă nu depășește 150 000 de lei, autoritatea contractantă va transmite operatorilor economici în scris, prin mijloace electronice de comunicare, sau, ca excepție, prin alte mijloace de comunicare, invitația de participare, urmînd ca pînă la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare – SIA RSAP) cel puțin trei oferte.
    10.  La achiziția bunurilor sau serviciilor a căror valoare estimativă depășește 150 000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice.
    11. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice, desemnați de către autoritatea contractantă, desfășoară procedura cererii ofertelor de prețuri prin SIA RSAP și respectă regulile și obligațiile prevăzute de Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
III. ÎNTOCMIREA ŞI TRANSMITEREA INVITAŢIEI
SAU ANUNŢULUI DE PARTICIPARE
    12. Autoritatea contractantă întocmește invitația sau anunțul de participare în limba de stat și, după caz, în una dintre limbile de circulație internațională, prin intermediul SIA RSAP.
    13. Autoritatea contractantă oferă acces liber, direct, total și gratuit, prin mijloace electronice, la documentația de atribuire de la data publicării anunțului de participare sau de la data la care a expediat invitația de participare. În textul anunțului sau al invitației de participare se specifică adresa electronică exactă la care documentația de atribuire va fi disponibilă. Anunțul de participare și documentația de atribuire vor fi accesibile online, în cadrul SIA RSAP, pe întreaga durată de desfășurare a procedurii de achiziție.
    14. Autoritatea contractantă stabilește criterii minime de calificare și selecție  a operatorilor economici în invitația sau anunțul de participare. Autoritatea contractantă trebuie să asigure corelația dintre informațiile solicitate prin invitația sau anunțul de participare și cele incluse în Documentul Unic de Achiziții European (în continuare – DUAE), în vederea completării de către operatorii economici interesați.
    15.  Autoritatea contractantă are obligația să precizeze în documentația de atribuire modalitatea de calcul al punctajului în baza căruia se va realiza clasamentul ofertanților.
    16.  În cazul în care criteriul utilizat este „costul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-preț” sau „cel mai bun raport calitate-cost”, determinarea ofertei cîștigătoare în cadrul licitației electronice se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Factorii de evaluare a ofertei, precum și algoritmul de punctare se precizează în mod clar și detaliat în documentația de atribuire.
    17. În cazul lipsei surselor de finanțare, anunțul de participare și documentația de atribuire vor fi acceptate spre publicare de SIA RSAP după indicarea de către autoritatea contractantă a argumentelor justificative.
    18. În  documentația de atribuire se vor indica:
    1) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiția ca aceste elemente să fie cuantificabile și să poată fi exprimate în cifre sau procente;
    2) eventualele limite ale valorilor pînă la care elementele pot fi îmbunătățite, astfel cum rezultă acestea din specificațiile care definesc obiectul contractului;
    3) informațiile care urmează a fi puse la dispoziție ofertanților pe parcursul licitației electronice și momentul în care aceste informații vor fi disponibile;
    4) informațiile relevante privind procesul licitației electronice;
    5) condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze,  în special cu referire la numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului dintre runde, la pasul minim de licitare care, dacă este cazul, va fi solicitat pentru licitarea noilor oferte;
    6) informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condițiile tehnice și modalitățile concrete de realizare a conectării.
    19. Operatorul economic poate solicita autorității contractante clarificări pe marginea invitației sau anunțului de participare. La orice solicitare de acest fel, autoritatea contractantă va răspunde în termen de o zi lucrătoare, dar nu mai tîrziu de o zi pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite prin SIA RSAP fiecărui operator economic care a depus o cerere de participare răspunsurile la orice solicitare de clarificare, însoțite de întrebările aferente, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    20. Oferta se elaborează de către operatorul economic interesat în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire și se depune  utilizînd SIA RSAP pînă la data și ora-limită pentru depunere, indicate în anunțul sau în invitația de participare. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate modifica documentația de atribuire prin emiterea unor amendamente, ținînd cont de prevederile art. 39 din
Legea nr.131/ 2015 privind achizițiile publice. Orice amendament emis va face parte din documentația de atribuire și va putea fi accesat odată cu aceasta. În vederea oferirii unui timp rezonabil pentru a se conforma amendamentului, autoritatea contractantă va prelungi, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data publicării în SIA RSAP a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.
IV. DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR
    21. Orice operator economic are dreptul de a se angaja sau nu într-o astfel de procedură de achiziție.
    22. În invitația sau anunțul de participare, autoritatea contractantă stabilește o dată-limită de prezentare a ofertelor de prețuri, a specificațiilor tehnice și DUAE, astfel încît operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei de prețuri și a celorlalte documente solicitate.
    23. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puțin 7 zile – pentru bunuri și 12 zile – pentru servicii.
    24. Ofertele vor fi întocmite în limba de stat, iar în cazurile stabilite în art. 38 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în una dintre limbile de circulație internațională.
    25. Operatorul economic are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire. Oferta, scrisă și semnată electronic, se prezintă utilizînd SIA RSAP pînă la data și ora-limită pentru depunere, fixate de către autoritatea contractantă în invitația sau anunțul de participare.
    26. Pînă la expirarea termenului-limită de prezentare a ofertelor, operatorul economic poate modifica/înlocui oferta prin trimiterea unei noi oferte. Toate ofertele depuse de către operatorii economici vor fi înregistrate, dar numai cea mai recentă ofertă va fi ulterior deschisă pentru examinare și evaluare.
    27. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Evaluarea ofertelor se efectuează în perioada de valabilitate a acestora.
    28. Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept să accepte sau să respingă propunerea respectivă.
    29. În cazul în care ofertantul nu a informat autoritatea contractantă în scris, în termenul solicitat, despre prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, se consideră că el a refuzat prelungirea acestuia.
    30. La expirarea termenului-limită de prezentare a ofertelor, SIA RSAP va  publica automat toate ofertele primite și va expedia operatorilor economici care au depus oferte un comunicat pentru înregistrare la licitația electronică.
    31. Atribuirea unui contract de achiziții publice pentru bunuri și servicii prin cererea ofertelor de preţuri este precedată de licitația electronică, care se va baza pe unul dintre următoarele elemente ale ofertei:
    1) exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;
    2) pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.
    32. Atunci cînd achizițiile de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri sînt împărțite în loturi, licitația electronică se desfăşoară pentru fiecare lot în parte.
    33. SIA RSAP lansează licitația electronică la data și ora indicate în comunicatul expediat pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.
    34. În cazul în care  a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar  grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție.
    35. În timpul licitației electronice, ofertantul poate:
    1) să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice;
    2) să ofere o valoare nouă  ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare.
    36. Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa codul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, clasamentul actual al operatorilor economici enumerați (fără specificarea denumirii participantului) și timpul rămas pînă la sfîrșitul rundei.
    37. Licitația electronică se va finaliza atunci cînd numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. În momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice.
    38. La finalizarea licitației electronice, SIA RSAP va pune la dispoziția autorității contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanții participanți și pe baza criteriului de atribuire specificat în invitația sau anunțul de participare.
    39. Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decît cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.
    40. După finalizarea licitației electronice, grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a analiza și de a verifica specificația tehnică a ofertantului conform cerințelor tehnice și criteriilor prevăzute în invitația sau anunțul de participare, evaluînd-o prin admis/respins.
    41. După verificarea specificației tehnice a ofertantului conform cerințelor tehnice și criteriilor prevăzute în invitația sau anunțul de participare, grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul să solicite de la ofertantul cîștigător al licitației electronice, prin intermediul SIA RSAP, și să examineze documentele justificative aferente DUAE. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice descalifică ofertantul dacă constată că datele de calificare ale acestuia, specificate în DUAE, sînt eronate sau incomplete ori operatorul economic a refuzat prezentarea documentelor justificative aferente DUAE și trece la următorul ofertant.
    42. În situația în care, în urma demersurilor realizate de autoritatea contractantă, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează, în termenele stabilite în invitația sau anunțul de participare, în mod corespunzător îndeplinirea integrală a criteriilor de calificare, autoritatea contractantă aplică prevederile pct. 40 și 41 în cadrul procedurilor de evaluare a ofertelor pentru ofertantul clasat pe locul următor. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice  vor documenta acceptarea sau respingerea ofertei electronice prin înregistrarea deciziei în SIA RSAP, cu anexarea documentelor relevante.
    43. Procedura de cerere a ofertelor de prețuri pentru care nu a fost publicat anunțul de participare în Buletinul achizițiilor publice se consideră desfășurată doar dacă au fost depuse cel puțin 3 oferte.
    44. Dacă, drept rezultat al invitației de participare, nu a fost acumulat numărul necesar de oferte, prevăzut în pct. 43, aceasta se desfășoară în mod repetat, cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice.
    45. Cîștigătoare este oferta care satisface toate cerințele stabilite conform documentelor/cerințelor de calificare și criteriului de atribuire prevăzut în invitația sau anunțul de participare.
    46. Oferta se respinge dacă:
    1) aceasta este anormal de scăzută, în situația în care ofertantul nu reușește să demonstreze accesul său la o tehnologie specială sau la condiții de piață mai avantajoase, ce i-ar permite să ofere un asemenea preț scăzut al ofertei;
    2) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție;
    3) oferta de prețuri nu are un preț fixat;
    4) nu corespunde cerințelor expuse în invitația sau anunțul de participare sau s-a constatat comiterea unor acte de corupție și acte conexe acestora.
    47. Decizia grupului de lucru sau, după caz, a specialistului certificat privind atribuirea contractelor, inclusiv rezultatele evaluării, vor fi publicate de către autoritatea contractantă în cadrul SIA RSAP, în vederea notificării operatorilor economici cu privire la rezultatele procedurii de achiziție.
    48. În caz de anulare a procedurii de achiziție, autoritatea contractantă va publica o notificare în cadrul SIA RSAP privind anularea procedurii, cu specificarea motivelor pentru anularea acesteia în conformitate cu art. 67 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
    49. Autoritatea contractantă, în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea ofertei cîștigătoare, va informa în scris toți participanții despre rezultatele procedurii de achiziție a bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, precum și despre motivele respingerii, în cazul ofertelor respinse, și despre motivele descalificării, în cazul ofertanților descalificați.
    50. La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și va genera, în cadrul SIA RSAP, contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire. 
    51. În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic cîștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.
    52. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    53. Litigiile apărute în legătură cu organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție prevăzute de prezentul Regulament se vor soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice.