HBNA217/1999
ID intern unic:  285480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 217
din  18.08.1999
privind modificarea şi completatrea
Regulamentului nr.3 9 cu privire la creditele "mari"
Publicat : 26.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 94-95     art Nr : 151     Data intrarii in vigoare : 26.08.1999
    Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea  art.11 şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.3, 28 şi 53 din  Legea  instituţiilor financiare, precum şi  în scopul optimizării controlului, modului  de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare,
S-A  H O T Ă R Î T:
    1. Se modifică  şi se completează Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele "mari" (proces-verbal  al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.37 din 1.12.1995, Monitorul Oficial  al Republicii Moldova nr.70 din 14.12.1995) după cum urmează:
    1.1. Punctul 1 al paragrafului E al Capitolului I după cuvîntul "Creditelor" se completează cu cuvintele "asigurate cu hîrtiile de valoare de stat emise de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, precum şi creditelor".
    1.2. Paragraful H al  Capitolului  I după cuvintele "finanţarea tranzacţiilor  comerciale" se completează cu cuvintele "acordurile REPO, plasările-garanţii la termen în bănci ".
    2. Controlul asupra  îndeplinirii prezentei hotărîri  îl exercită Departamentul Reglementare şi Supraveghere Bancară(dl Radu Musteaţa).
    3. Prezenta hotărîre intră  în vigoare la data publicării  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                      Dumitru URSU

    Chişinău, 18 august 1999.
    Nr. 217.