HBNA76/1997
ID intern unic:  285616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 76
din  03.10.1997
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr. 3/09 cu privire la creditele "mari"
Publicat : 16.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 118     Data intrarii in vigoare : 03.10.1997

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    S-a examinat:  informaţia dlui Radu MUSTEAŢĂ privind modificarea  şi completarea Regulamentului nr. 3/09 cu privire la creditele "mari".
Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art. 28 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul definitivării (aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare) controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr. 3/09 cu privire la creditele "mari" (proces-verbal nr. 37 din 01.12.95) după cum urmează:
1. Punctul 1  al paragrafului B al capitolului II cuvintele "care au cele  mai mari datorii nete la credit" se substituie cu cuvintele  "care constituie după mărime primele datorii nete la credit".
2. Paragraful  H al Capitolului I (modificarea şi completarea din  8 iulie 1997, Hotărîrea CA al BNM nr. 6) după cuvintele "suma creditelor băncii" se completează cu cuvintele "(inclusiv factoringul, cambiile, cambiile scontate, cardurile de credit, overdrafurile temporare permise, finanţarea tranzacţiilor comerciale)".
II. Departamentul  Reglementare şi Supraveghere Bancară  va întreprinde  măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii  hotărîrii în cauză de către colaboratorii Băncii Naţionale.
III. Controlul  asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se  pune  în sarcina  Departamentului  Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl  Radu MUSTEAŢĂ).
IV. Prezenta Modificare intră  în vigoare din data  adoptării cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                                           Leonid TALMACI

Chişinău, 3 octombrie 1997.
Nr. 76.