HCCC69/1999
ID intern unic:  285891
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 69
din  14.12.1999
despre controlul constituţionalităţii art.14 alin.(2) din
Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998*
Publicat : 29.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 153     Data intrarii in vigoare : 14.12.1999
____________________________________
* M.O., 1998, nr. 50-51, art. 366.

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Pavel BARBALAT            - preşedinte
Constantin LOZOVANU    - judecător-raportor
Gheorghe SUSARENCO   - judecător
Ion VASILATI                    - judecător
cu participarea grefierului Aliona Balaban, deputatului în Parlament Victor  Cecan, preşedintele Comisiei pentru control şi petiţii,  autorul sesizării,   reprezentantului  permanent  al  Parlamentului  la   Curtea Constituţională  Ion Creangă, şef al sectorului relaţii cu  autorităţile publice  în Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului,  călăuzindu-se de  art.135  alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a)  din Legea  cu privire la Curtea Constituţională şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei  constituţionale,  a examinat în şedinţă  plenară  deschisă dosarul privind controlul constituţionalităţii art.14 alin.(2) din Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998.
Temei pentru  examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Victor Cecan, depusă în conformitate cu art.24 şi 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 septembrie 1999 sesizarea a fost admisă pentru examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
În procesul examinării  prealabile  au  fost  solicitate  puncte  de vedere  Parlamentului,  Preşedintelui  Republicii  Moldova,  Guvernului, Ministerului    Justiţiei,   Ministerului   Dezvoltării    Teritoriului, Construcţiilor  şi  Gospodăriei Comunale şi Departamentului  Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil.
Examinînd materialele  dosarului,  audiind informaţia prezentată  de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de părţi,
Curtea Constituţională
a constatat:
În scopul creării   cadrului   juridic  necesar  pentru   asigurarea eficienţei   şi   fiabilităţii  sistemului   energetic,   aprovizionării economiei  naţionale  şi  a  populaţiei cu  resurse  energetice,  la  19 februarie  1998  Parlamentul  a adoptat Legea cu privire  la  energetică nr.1525-XIII  (în  continuare  - Legea cu privire la  energetică),  care stabileşte  principiile de bază ale activităţii furnizorilor de  resurse energetice,   relaţiile  de  drept  şi  economice  dintre  furnizori  şi consumatori.
Art.14 din Legea   sus-menţionată  intitulat  "Evidenţa   resurselor energetice" în alin.(2) stipulează că aparatele de evidenţă a consumului de resurse energetice se află la balanţa furnizorului, care este obligat să le menţină în conformitate cu normele în vigoare.
Autorul sesizării,  invocînd art.9, art. 46 alin.(1) şi (2) şi  art. 127  alin.(1)  din Constituţie, consideră că dispoziţia  respectivă  din art.14    alin.(2)   din   Legea   cu   privire   la   energetică   este neconstituţională.
În sesizare se  menţionează că aparatele de evidenţă a consumului de resurse  energetice folosite în sectorul privat constituie  proprietatea privată  a  consumatorului. Din art.14 alin.(2) din Legea cu privire  la energetică  reiese  însă că acestea sînt proprietate a  furnizorilor  de gaze  şi energie electrică, care activează în baza proprietăţii publice, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o expropriere.
Raportînd dispoziţiile  contestate la prevederile constituţionale ce reglementează dreptul  de  proprietate (art.9 alin. (1) şi  (2),  art.46 alin.(1) şi (2) şi art.127 alin.(1), autorul menţionează că proprietatea este  publică şi privată, este ocrotită de stat şi nu poate fi  folosită în  detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.  Dreptul la  proprietatea privată este garantat şi exproprierea nu se poate  face decît  pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă  şi  prealabilă  despăgubire.  Or,  art.14  alin.(2)  din  Legea nominalizată  nu  conţine  dispoziţii  despre o  dreaptă  şi  prealabilă despăgubire.
Examinînd argumentele   şi   faptele  expuse  în   şedinţă,   Curtea Constituţională reţine următoarele.
Fondul sesizării    ţine   de   domeniul   aplicării    prevederilor constituţionale ce reglementează dreptul de proprietate privată.
În Republica Moldova relaţiile de proprietate sînt reglementate prin art.  9, 46, 127 şi 128 din Constituţie, precum şi prin Legea cu privire la proprietate nr. 459-XII din 22 ianuarie 1991**.
_______________________________
** Monitor, 1991, nr. 3-6, art. 22.

Astfel, potrivit  art.9  alin.(1) şi (2), art. 46 alin. (1) şi  (2), art.  127  alin.(1) din Constituţie, există două tipuri de  proprietate:
publică şi privată. Statul ocroteşte proprietatea şi aceasta nu poate fi folosită  în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului. Dreptul  la  proprietatea  privată este garantat şi nimeni nu  poate  fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Parlamentul a  stabilit  în art.14 alin.(2) din Legea cu privire  la energetică  că aparatele de evidenţă a consumului de resurse  energetice se  află  la  balanţa furnizorului, care este obligat să le  menţină  în conformitate  cu  normele în vigoare. Din sensul acestei  dispoziţii  se poate  conchide că aparatele de evidenţă aflate la balanţa  furnizorului constituie  patrimoniul  acestuia,  care reprezintă  prin  sine  anumite caracteristici  juridice  ce  îl  definesc în raport  cu  alte  entităţi juridice.    
La 17 septembrie  1998,  prin  Legea cu privire la  gaze  nr.136-XIV (art.33  alin.(3)  lit.a))  şi  Legea cu privire  la  energia  electrică nr.137-XIV*   (art.35   alin.(4)  lit.a),  Parlamentul  a  stabilit   că consumatorul  suportă  cheltuielile  pentru  racordare,  obligîndu-l  să acopere   cheltuielile  pentru  procurarea,  verificarea  şi  instalarea contoarelor  de  evidenţă  a consumului de  resurse  energetice,  pentru instalaţii, dispozitive, conducte, necesare racordării consumatorului la reţeaua de transport sau de distribuţie. Or, conform art. 9 din Legea cu privire  la  proprietate,  dreptul de proprietate apare ca  rezultat  al producerii  sau  dobîndirii  bunurilor  în urma  unei  tranzacţii,  prin moştenire,  prin  restabilirea  dreptului de proprietate sau  prin  alte mijloace care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
_____________________________
* M.O., 1998, nr. 111-113, art. 679, art. 681.

Prin urmare, Curtea Constituţională relevă că legislatorul a acordat consumatorului  dreptul  de proprietate asupra aparatelor de evidenţă  a consumului  de  resurse energetice consumatorul devenind proprietar  din momentul procurării acestora.
În virtutea conţinutului  noţiunii  şi elementelor constitutive  ale dreptului  de proprietate, consumatorul dobîndeşte dreptul de exercitare a  posesiei, folosinţei şi dispoziţiei în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi în interes propriu, în condiţiile determinate de lege.
Astfel, se poate  conchide  că  sintagma "aparatele  de  evidenţă  a consumului  de  resurse  energetice se află  la  balanţa  furnizorului", cuprinsă  în  norma  supusă  controlului  constituţionalităţii,  lezează dreptul  de proprietate privată, consfinţit şi garantat prin prevederile constituţionale.  Curtea  Constituţională consideră că aplicarea  normei contestate  constituie  o  expropriere,  care este  o  restricţie  adusă dreptului de proprietate al consumatorului.
Potrivit art.46   alin.(1)  şi  (2)  din  Constituţie,  dreptul   la proprietatea  privată  este  garantat şi nimeni nu poate  fi  expropriat decît  pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă  şi  prealabilă despăgubire. Examinînd din  această  perspectivă concordanţa  textului Legii cu privire la energetică cu textele  Legilor nr. 136-XIV şi nr. 137-XIV, Curtea Constituţională constată că în aceste legi  nu  a  fost stabilită cauza de utilitate publică, mai  mult  decît atît, nu a fost prevăzută o dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Avînd în vedere  cele expuse, Curtea Constituţională consideră că în cazul  dat  au  fost  încălcate dispoziţiile art. 9  alin.(1),  art.  46 alin.(1)  şi  (2)  şi art. 127 alin.(1) din  Constituţie.  Prin  urmare, prevederile  art.  14 alin.(2) din Legea cu privire la  energetică  sînt neconstituţionale.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin.(1)  lit.a), art.140 din Constituţie, art. 26 din Legea cu  privire la Curtea Constituţională, art. 61 şi  art. 62 lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Declară neconstituţional art.14 alin.(2) din Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării, nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi se publică  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE                          Pavel BARBALAT

Chişinău, 14 decembrie 1999.
Nr. 69.