HCC7/1999
ID intern unic:  285892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  11.02.1999
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din
Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998* şi a Hotărîrii Guvernului
nr.947 din 8 septembrie 1998**
Publicat : 25.02.1999 în Monitorul Oficial Nr. 19     Data intrarii in vigoare : 11.02.1999
_________________________-  
* Legea nr. 93-XIV  din  15  iulie 1998 "Cu privire  la  patenta  de întreprinzător", M.O., 1998, nr. 72-73 , art. 485.
  ** Hotărîrea  Guvernului nr. 947 din 8 septembrie 1998 "Despre unele măsuri  pentru punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 "Cu privire la patenta de întreprinzător", M.O., 1998, nr. 85-86, art. 906.
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
  Pavel BARBALAT          - preşedinte
Nicolae CHISEEV         - judecător
Mihai COTOROBAI         - judecător
Constantin LOZOVANU   - judecător
Gheorghe SUSARENCO    - judecător-raportor
cu participarea   grefierului  Tatiana  Berladean,  deputatului   în Parlament    Victor    Cecan,   autorul   sesizării,    reprezentantului Parlamentului   Ion  Creangă,  şef  al  sectorului  pentru  legătura  cu autorităţile publice în Direcţia juridică a aparatului Parlamentului, în temeiul  art.  135 alin. (1) lit. a) din Constituţie şi art. 4 alin  (1) din  Legea  cu privire la Curtea Constituţională, a examinat în  şedinţă plenară  deschisă  dosarul privind controlul  constituţionalităţii  unor prevederi  din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 "Cu privire la patenta de  întreprinzător"  şi a Hotărîrii Guvernului nr. 947 din 8  septembrie 1998  "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova nr.  93-XIV  din  15  iulie  1998  "Cu  privire  la  patenta  de întreprinzător".
Temei pentru  examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Victor Cecan, preşedintele Comisiei pentru control şi petiţii, depusă  în conformitate cu art. 24 şi 25 din Legea cu privire la  Curtea Constituţională.
Prin decizia  Curţii Constituţionale din 18 noiembrie 1998 sesizarea a fost acceptată pentru examinare în fond.
Examinînd materialele  dosarului  şi punctele de  vedere  solicitate Parlamentului,  Guvernului,  Ministerului Justiţiei, audiind  informaţia prezentată  de  judecătorul-raportor şi argumentele expuse de  părţi  în şedinţă,
Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t :
La 15 iulie 1998  Parlamentul a adoptat Legea nr. 93-XIV "Cu privire la patenta de întreprinzător".
Potrivit Legii,  titularul  patentei (certificat de  stat  normativ, atestînd  dreptul  de  a desfăşura un anumit gen  de  activitate  într-o anumită  perioadă  de timp) este supus impozitării. În  corespundere  cu art.13, impozitarea titularului patentei se efectuează sub formă de taxă pentru  patentă,  care  include: impozitul pe venit;  taxa  pe  valoarea adăugată,  dacă titularul nu s-a înregistrat ca plătitor al acestei taxe în  conformitate  cu  titlul  III din  Codul  fiscal;  impozitul  pentru folosirea   resurselor  naturale;  taxa  pentru  evacuarea  (deversarea) substanţelor poluante în mediu şi plăţile obligatorii în Fondul Social.
În art. 14 din  Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 se stipulează  că taxa  pentru patentă prevăzută pentru genurile de activitate indicate în anexa la Lege se stabileşte de Guvern, iar potrivit art. 19 alin.  întîi subalin.  doi  din  această Lege, Guvernul este obligat să  fixeze  taxa pentru patentă în termen de o lună.
Întru executarea  dispoziţiilor  Legii, la 8 august 1998 Guvernul  a adoptat  Hotărîrea  nr.  947  "Despre unele  măsuri  pentru  punerea  în aplicare  a  Legii Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie  1998  "Cu privire  la  patenta  de întreprinzător", prin care  a  stabilit  taxele lunare  pentru  genurile de activitate desfăşurate în baza  patentei  de întreprinzător.
Autorul sesizării  consideră  că art. 14 din Legea nr. 93-XIV,  prin care  Guvernul  stabileşte taxa pentru patentă, şi art. 19  alin.  întîi subalin.  doi, prin care Guvernul este obligat, în termen de o lună,  să stabilească  taxa  pentru patentă, vin în contradicţie cu art.  132  din Constituţie.
Punînd pe rol  dosarul  în cauză, Curtea  Constituţională  consideră necesar  să  examineze articolele contestate din Legea nominalizată  sub raportul   conformităţii  lor  dispoziţiilor  art.  6,  58  şi  132  din Constituţie.
Art. 58 din Constituţie  stabileşte  că  cetăţenii au  obligaţia  să contribuie,  prin  impozite şi prin taxe, la cheltuielile  publice,  iar sistemul   legal  de  impuneri  trebuie  să  asigure  aşezarea  justă  a sarcinilor fiscale. Totodată, articolul prevede că, afară de prestaţiile stabilite prin lege, orice alte prestaţii sînt interzise.
Art. 132 din  Constituţie statuează că impozitele, taxele  (inclusiv prestaţiile  stabilite  pentru  cetăţeni)  şi orice  alte  venituri  ale bugetului  de  stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de  stat,  ale bugetelor  raioanelor, oraşelor şi satelor se stabilesc, conform  legii, de organele reprezentative respective. Articolul, de asemenea, interzice orice alte prestări.
Din analiza textelor  citate se poate conchide că, pentru asigurarea egalităţii  în  drepturi a cetăţenilor, pentru justa impunere fiscală  a lor,  pentru  garantarea principiilor constituţionale de  legalitate,  a dreptului  fiecărui cetăţean de a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile, Constituţia   pune   în  sarcina  organelor  reprezentative   respective stabilirea  prin lege a impozitelor, taxelor şi oricăror altor  venituri ale  bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale,  deoarece anume  cetăţenii suportă, în ultimă instanţă, toate cheltuielile  legate de plata taxelor şi impozitelor.
Codul Fiscal,  adoptat la 24 aprilie 1997, prin art. 6 alin. (2)  şi (3)   raportează  unele  părţi  componente  ale  taxei  pentru   patentă (impozitul   pe  venit  şi  taxa  pe  valoarea  adăugată)  la   sistemul impozitelor  şi taxelor republicane (de stat), iar alte părţi componente ale taxei (impozitul pentru folosirea resurselor naturale) - la sistemul impozitelor  şi  taxelor  locale.  Alineatul  (4)  din  acelaşi  articol stipulează că impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată reprezintă surse de regularizare a veniturilor sistemului bugetar.
Art. 17 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător prevede că:    
"Mijloacele băneşti  încasate  la  patentare, inclusiv  la  vînzarea patentelor la licitaţii, se trec:
a) în bugetul de stat - în mărime de 35%;
b) în bugetele locale (la locul de eliberare a patentei) - în mărime de 35%;
c) în Fondul Social - în mărime de 30%".
Astfel, avînd   în   vedere  prevederile  cadrului   legal,   Curtea Constituţională  concluzionează că taxa pentru patentă prevăzută  pentru genurile  de  activitate indicate în anexa la Legea  supusă  controlului constituţionalităţii   constituie   o  sursă  de  reglementare  atît   a veniturilor la bugetul de stat, cît şi a veniturilor la bugetele locale, şi  stabilirea cuantumului acesteia, ca un element al impozitării,  este competenţa  Parlamentului (în baza art. 60 şi 66 lit a) din Constituţie) în  partea ce ţine de impozitele republicane, şi competenţa  consiliilor locale,  ca expresie a principiului autonomiei locale, stipulat în  art. 107 din Constituţie, în partea ce ţine de impozitele locale.
Curtea Constituţională  reţine  că, potrivit dispoziţiilor  generale ale  Codului  fiscal, la stabilirea impozitelor şi taxelor  legislativul determină:
subiectele impunerii,
obiectele impunerii,
cotele taxei,
modul şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor.
Aşadar, legislativul,  în  baza  art. 66 lit.  a)  din  Constituţie, pentru  executarea  prevederilor  art.  58 şi 132  din  Constituţie,  la stabilirea prin lege a impozitelor, taxelor şi a oricăror altor venituri ale  bugetului  de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale  de  stat, pentru  aşezarea  justă a sarcinilor fiscale şi asigurarea  publicităţii acestora, urma să indice în Legea nr. 93-XIV din 25 iulie 1998 subiectul şi  obiectul impunerii, cotele (cuantumurile) taxei, precum şi modul  şi termenele de achitare a ei.
Ca organ reprezentativ    suprem   (art.   60   din    Constituţie), legislativul  nu  era  în  drept să delege această sarcină  a  sa  altor organe,  în  special  organelor executive, întrucît  aceasta  contravine principiului  constituţional  de separaţie a puterilor în  stat.  Curtea conchide  că delegarea către Guvern, prin Legea nr. 93-XIV din 15  iulie 1998,  a  dreptului  de  a stabili cuantumul  taxei  pentru  patenta  de întreprinzător,  ca o sursă a veniturilor în buget, vine în contradicţie cu art. 6, 58 şi 132 din Constituţie.
Astfel, Curtea  constată că prevederile art. 14 alin. (1) din  Legea nr.  93-XIV din 15 iulie 1998 sînt neconstituţionale, ceea ce, implicit, atrage  neconstituţionalitatea  art.  19 alin. întîi  subalin.  doi  din aceeaşi lege.
În şedinţa Curţii  autorul sesizării a înaintat un demers, prin care a  solicitat controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr. 947 din  8 septembrie 1998 "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii  Republicii  Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 "Cu  privire  la patenta  de întreprinzător", care a fost acceptat şi examinat în aceeaşi şedinţă a Curţii Constituţionale.
Conform Hotărîrii  respective, Guvernul a aprobat cuantumul  taxelor lunare  pentru  genurile de activitate desfăşurate în baza  patentei  de întreprinzător.
Cuantumul taxelor  pentru  patenta de întreprinzător  constituie  un element  obligatoriu  al  sarcinilor fiscale pentru  anumite  genuri  de activitate  şi  se  stabileşte într-un act al  organului  reprezentativ.
Potrivit  art. 60 şi 112 din Constituţie, în Republica Moldova  organele reprezentative sînt Parlamentul şi consiliile locale.
Guvernul, potrivit  art.  96  din  Constituţie,  asigură  realizarea politicii  interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a  administraţiei  publice.  Actele  Guvernului, prin  care  se  asigură exercitarea  funcţiilor  acestuia,  potrivit  art.  102  alin.  (2)  din Constituţie, se emit prin organizarea executării legilor. Constituţia nu abilitează  Guvernul  cu  dreptul de a stabili norme  primare  în  acele domenii ale relaţiilor sociale care necesită reglementare legală.
În această ordine  de  idei, Curtea Constituţională nu poate  reţine argumentele  invocate  de  Parlament referitor la dreptul  de  a  delega împuternicirile   sale   legislative  organului  executiv.   Constituţia Republicii  Moldova,  prin art. 6, a stabilit principiul  separaţiei  şi colaborării   puterilor   în  stat.  Colaborarea  puterilor   executivă, legislativă   şi   judecătorească   este  prevăzută   doar   în   limita prerogativelor ce le revin potrivit Constituţiei.
Prin urmare,  delegarea  de către Parlament a împuternicirilor  sale legislative  Guvernului,  inclusiv  în  partea  ce  ţine  de  stabilirea cuantumurilor   unor   prestări  obligatorii  către  bugetul  de   stat, contravine principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat.
Hotărîrile Guvernului  nu pot conţine norme juridice primare, nu pot stabili  norme  generale şi obligatorii. Ele trebuie să fie  subsecvente legilor adoptate anterior de Parlament.
Pentru considerentele   expuse,  Curtea  Constituţională  recunoaşte drept  neconstituţională  Hotărîrea Guvernului nr. 947 din 8  septembrie 1998, care în realitate introduce un element al impunerii fiscale, lucru ce ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului.
În temeiul art.  135 alin. (1) lit.a), art. 140 din Constituţie,art. 26  din  Legea cu privire la Curtea Constituţională, art. 62  din  Codul jurisdicţiei constituţionale, pentru motivele arătate,
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Declară neconstituţionale  prevederile art. 14 alin. (1) şi  art. 19  alin. întîi subalin. doi din Legea nr. 93-XIV din 15 iulie 1998  "Cu privire  la  patenta de întreprinzător" şi Hotărîrea Guvernului nr.  947 din  8 septembrie 1998 "Despre unele măsuri pentru punerea în aplicare a Legii  Republicii  Moldova nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 "Cu  privire  la patenta de întreprinzător", cu excepţia pct. 4 al Hotărîrii.
2. Prezenta hotărîre  este definitivă, nu poate fi supusă nici  unei căi  de  atac,  intră  în vigoare la data adoptării  şi  se  publică  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
  
PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE                             Pavel BARBALAT

Chişinău, 11 februarie 1999.
Nr. 7.