HCCC15/1998
ID intern unic:  291695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 15
din  27.05.1998
cu privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul electoral
şi a Hotărîrii Parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998
Publicat : 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 54
În numele Republicii Moldova
Curtea Constituţională în componenţa:
Pavel BARBALAT               - preşedinte
Nicolae CHISEEV               - judecător
Mihai COTOROBAI           - judecător-raportor
Constantin LOZOVANU     - judecător
Gheorghe SUSARENCO     - judecător-raportor
Ion VASILATI                     - judecător-raportor
cu participarea  Alionei Balaban, grefier, reprezentanţilor Preşedintelui - dl Mihai Petrachi, consilier prezidenţial, deputat în Parlament, dna Raisa Grecu, şefa Serviciului acte ale Preşedintelui Republicii Moldova, deputatului Parlamentului de legislatura a  XIII-a Fiodor  Angheli, în lipsa reprezentantului Parlamentului legal citat, în conformitate cu art. 135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, a examinat în şedinţă  plenară publică dosarul privind controlul  constituţionalităţii unor  prevederi  din Codul electoral, adoptat de către Parlament  la  21 noiembrie  1997,  şi  a  Hotărîrii Parlamentului nr.  1508-XIII  din  18 februarie 1998.
Temei pentru examinarea dosa rului au servit sesizările Preşedintelui Republicii Moldova şi deputaţilor în Parlamentul de legislatura a XIII-a Fiodor  Angheli  şi  Aurel  Cepoi, acceptate  spre examinare  în  fond, conexate  într-un singur dosar şi incluse în ordinea de zi prin  decizia Curţii Constituţionale din 16 aprilie 1998.
În procesul examinării  preliminare  a sesizărilor în  cauză  Curtea Constituţională  a solicitat puncte de vedere Parlamentului,  Guvernului şi Curţii Supreme de Justiţie.
Examinînd materialele  dosarului  şi  audiind  argumentele  părţilor expuse în cadrul şedinţei,
Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t :
La 21 noiembrie  1997  Parlamentul a adoptat Codul  electoral,  care stabileşte  modul  de  organizare  şi  desfăşurare  a  alegerilor Parlamentului,  pentru  funcţia de Preşedinte al Republicii  Moldova şi pentru autorităţile  administraţiei publice locale, precum şi modul  de organizare  şi  desfăşurare  a referendumurilor. La 18  februarie 1998 Parlamentul a  adoptat  Hotărîrea  nr. 1508-XIII  "Privind  asigurarea unităţii aplicării unor prevederi din Codul electoral pe întreg teritoriul republicii în campania electorală, la numărarea şi atribuirea mandatelor, la confirmarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul de legislatura a XIV-a". Prin  hotărîrea  menţionată,  Parlamentul  a interpretat  prevederile art. 13 alin.(3) din Codul electoral, stabilind că  în  cazul în care funcţia deţinută de candidat se află în  stare de incompatibilitate cu funcţia de deputat în Parlament la care candidează, candidatul  îşi  suspendă,  pe durata campaniei electorale, de  la data înregistrării  sale de către Comisia Electorală Centrală şi pînă în ziua votării  sau  pînă  la data excluderii lui din alegeri,  activitatea  în funcţia pe care o deţine.
Parlamentul, de  asemenea, a interpretat prevederile art. 86 şi  87 din  Codul electoral, statuînd că în operaţia de atribuire a  mandatelor Comisia Electorală Centrală include doar concurenţii electorali, inclusiv candidaţii independenţi, care în cadrul alegerilor parlamentare au  obţinut mai mult de patru la sută din voturile valabil exprimate  în ansamblu pe ţară.
În sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova şi în cele ale deputaţilor în Parlament Fiodor Angheli şi Aurel Cepoi se susţine că prevederile art.86 şi 87 din Codul electoral, prin care pentru candidaţii  independenţi  este  stabilit pragul electoral  de  4%  drept condiţie  pentru  includerea lor în operaţia de atribuire  a  mandatelor parlamentare, contravin dispoziţiilor art. 2 alin.(1), art. 16 alin.(2), art. 38, 54, 61 alin.(1) şi (2), art. 66 lit.c), art. 72 alin.(2) lit.c) din Constituţie, precum şi normelor consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice şi în Documentul Reuniunii  de la Copenhaga  a Conferinţei  pentru  dimensiunea  umană a C.S.C.E. în  toate  cele  trei sesizări  neconstituţionalitatea  pragului electoral  pentru  candidaţii independenţi se argumentează prin faptul că:
a) în practica  ţărilor care aplică sistemul electoral  proporţional cu o singură circumscripţie electorală naţională nu au fost înregistrate cazuri de stabilire a pragului electoral pentru candidaţii independenţi;
b) stabilirea  acestui  prag  electoral   îngrădeşte dreptul constituţional  al  cetăţeanului  de  a solicita  funcţii  politice  sau publice;
c) pentru obţinerea  unui mandat de deputat în Parlament un candidat independent  are  nevoie  de 4 ori mai multe voturi  valabile decît  un candidat de pe listele partidelor sau blocurilor electorale.
Dl Fiodor Angheli a sesizat Curtea  Constituţională şi asupra neconstituţionalităţii prevederilor art. 73 alin.(2) din Codul electoral,  potrivit cărora alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură  circumscripţie electorală naţională, precum şi a prevederilor art. 203 din Codul electoral, care stipulează că Codul intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data adoptării lui. Autorul sesizării consideră că alegerile Parlamentului   într-o  singură circumscripţie  electorală naţională nu garantează alegerea în Parlament a  reprezentanţilor Găgăuziei  (Gagauz-Yeri), prin urmare, se  încalcă prevederile  art. 16 alin.(2),  38 şi 39 din  Constituţie,  precum  şi prevederile   actelor  internaţionale  privind  apărarea   minorităţilor naţionale.
După părerea  autorului sesizării, clauzele cuprinse înart. 203  din Codul  electoral  contravin  art. 76 din  Constituţie,  deoarece  prevăd aplicarea  Codului electoral nu din momentul intrării lui în vigoare, ci de la data adoptării.
În sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova se menţionează că sînt neconstituţionale şi prevederile art.13 alin.(3) din Codul electoral, conform  cărora,  în  cazul  în  care candidatul se  află  în  stare  de incompatibilitate cu funcţia la care candidează, acesta îşi suspendă, pe durata campaniei electorale, activitatea în funcţia pe care o deţine. în sesizare se afirmă că, potrivit art. 70 alin.(1) şi (2) din Constituţie, incompatibilitatea se referă la calitatea de deputat în Parlament, şi nu la statutul de candidat pentru alegerile de deputaţi.
Concomitent, şeful statului solicită recunoaşterea neconstituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr.1508-XIII din 18 februarie  1998,  invocînd argumentul  că  legiuitorul  a  interpretat prevederile  art. 13 alin.(3) şi ale art. 86 şi 87 din Codul  electoral, care este lege organică. Acest lucru urma să fie făcut printr-o lege, şi nu prin hotărîre, se subliniază în sesizare.
Examinînd sesizarea Preşedintelui  Republicii Moldova şi  cele  ale deputaţilor  Fiodor  Angheli  şi  Aurel Cepoi, punctele  de  vedere  ale Parlamentului,  Guvernului  şi  Curţii Supreme de  Justiţie,  precum  şi concordanţa  dintre  textele  legale, ce fac  obiectul  sesizărilor,  şi dispoziţiile constituţionale, Curtea Constituţională reţine următoarele:
1. Conform art.2 alin.(1) din Constituţie, suveranitatea naţională aparţine  poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele  sale reprezentative, în formele stabilite de Legea Supremă.  Una  din  formele principale de exercitare  de  către  poporul Republicii Moldova a suveranităţii naţionale este participarea, potrivit art.  38 din Constituţie, la alegerea Parlamentului. Este de remarcat că procedurile electorale, aşa cum demonstrează practica internaţională şi cea naţională, sînt reglementate, de regulă, nu în textele constituţiilor, ci pe cale legislativă. Art. 61 din Constituţie statuează  expres că  Parlamentul este ales prin vot  universal,  egal, secret  şi  liber  exprimat,  în baza legii  electorale  organice.  Prin urmare,  Parlamentul  este în măsură să adopte orice tip de scrutin  sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Rămîne la discreţia organului legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat, majoritar, proporţional sau mixt, şi care să fie pragul electoral pentru concurenţi  în  vederea  includerii  lor  în  operaţia  de atribuire  a mandatelor. Opţiunea  pentru o variantă sau alta şi consfinţirea ei  în legea  electorală  depinde  de  situaţia social-politică  din  ţară,  de nivelul de dezvoltare al sistemului politic din societate.
Curtea Constituţională consideră că alegerile constituie nu numai un mijloc  de  exercitare  de către cetăţeni a  drepturilor  lor  politice, consacrate  de  Constituţie, ci şi un mijloc de dotare  a  instituţiilor unui stat democratic cu o capacitate coerentă de expresie, pentru a face posibilă  organizarea  unor centre de decizie politică, eficiente şi  în măsură să imprime activităţii de stat o orientare general nefragmentată.
Deci,  aplicarea  sistemului  electoral proporţional cu  pragul  de  4%, inclusiv  pentru candidaţii independenţi, după cum prevăd art. 86 şi  87 din Codul electoral, prin sine însăşi nu contravine Constituţiei.
Pragul electoral  este  axat în principiu pe ideea că  la  guvernare trebuie  să  aibă acces partidele politice care se bucură de  o  anumită credibilitate în masa electoratului sau pe ideea maturităţii politice şi civice  a  candidaţilor,  precum  şi  pe alte  considerente  ce  ţin  de contextul socio-politic concret.
Curtea Constituţională,  de  asemenea, nu poate  reţine  argumentele formulate  în  sesizări  că  în practica ţărilor  care  aplică  sistemul electoral  proporţional cu o singură circumscripţie electorală naţională nu  au fost înregistrate cazuri de stabilire a pragului electoral pentru candidaţii  independenţi.  După  cum s-a menţionat deja,  statul  aplică legal  un  anumit  tip  de scrutin pornind  de  la  nivelul  dezvoltării sistemului politic al societăţii, de la problemele pe care şi le propune pentru  soluţionare şi de la alte circumstanţe. Aceasta este o chestiune de oportunitate politică.
Pragul electoral  de 4%, stabilit pentru candidaţii independenţi, nu îngrădeşte,  după cum se susţine în sesizări, dreptul constituţional al cetăţeanului  de  a  solicita  funcţii politice  sau  publice  cu  titlu individual  şi nu încalcă principiul egalităţii votului exprimat. Art.38 alin.(3) din Constituţie garantează cetăţenilor Republicii Moldova dreptul de a fi aleşi în condiţiile legii, inclusiv în organul reprezentativ suprem,  şi  nu  alegerea  ca  atare.  Astfel,  dreptul constituţional  de a fi aleşi în Parlamentul de legislatura a XIV-a  (22 martie 1998), în afară de partidele politice şi blocurile electorale, şi l-au exercitat 60 de candidaţi independenţi.
Cît priveşte afirmaţia expusă în sesizări că pragul electoral pentru candidaţii  independenţi încalcă principiul egalităţii votului, este  de menţionat  că  egalitatea  votului nu are nici o legătură cu  faptul  că concurenţii electorali nu au întrunit numărul necesar de voturi.
Din cele arătate  rezultă  că  prevederile art. 86 şi 87 din  Codul electoral  nu contravin dispoziţiilor art. 2 alin.(1), art. 16 alin.(2), art.  38, 39 şi art. 61 din Constituţie privind suveranitatea şi puterea de  stat,  egalitatea în faţa legii, dreptul de vot şi dreptul de  a  fi ales,  dreptul  la administrare şi alegerea  Parlamentului.  Prevederile art. 86 şi 87 din Codul electoral nu contravin nici normelor consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice.
Avînd în vedere considerentele expuse mai sus, nu pot fi recunoscute neconstituţionale nici prevederile art.73 alin.(2) din Codul electoral, conform  cărora  alegerile  Parlamentului se efectuează  într-o  singură circumscripţie  electorală  naţională.  Argumentul  invocat  de  autorul sesizării  Fiodor  Angheli că Codul electoral nu garantează alegerea  în Parlament  a  reprezentanţilor  Găgăuziei  (Gagauz-Yeri)  nu  poate  fi reţinut,  deoarece  este neconvingător. Alegerile pentru Parlamentul  de legislaturile  a XIII-a  şi  a  XIV-a, efectuate într-o  singură circumscripţie  electorală  naţională,  demonstrează  că  în  organul legislativ  au  fost aleşi şi reprezentanţi ai minorităţilor  naţionale, inclusiv găgăuzi.
Este adevărat  că  în  literatura de specialitate  alegerile  într-o singură  circumscripţie electorală naţională sînt tratate neunivoc, însă trebuie  remarcat  că sînt tratate neunivoc, de fapt, toate tipurile  de sisteme    electorale   practicate   în   regimurile    constituţionale, relevîndu-se  avantajele şi dezavantajele lor, dar acest lucru nu  poate servi ca argument pentru a declara neconstituţionale prevederile art. 73 alin.(2)) din Codul electoral.
3. Curtea Constituţională,  de  asemenea,  consideră  că  restricţia prevăzută de art. 13 alin.(3) din Codul electoral pentru candidaţii care se află în stare de incompatibilitate cu funcţia la care candidează este conformă  prevederilor art. 16 alin.(2), art. 39 alin.(3) şi art. 54 din Constituţie,  întrucît  ar  fi contrar moralei publice, în  general,  şi deontologiei electorale, în special, ca o anumită categorie de persoane, în  virtutea  funcţiilor pe care le deţin, să poată  influenţa  opţiunea electoratului. în aceste condiţii, şansele egale ale candidaţilor pentru alegerile de deputaţi ar fi serios compromise. Mai mult ca atît, unele funcţii, pentru care  se instituie  această  restricţie, presupun încadrarea directă a celor care le deţin în procesul organizării şi desfăşurării alegerilor, cum ar fi, spre exemplu, cele de ministru, şef al  administraţiei  publice  locale  etc. Prin  urmare,  argumentul  din sesizarea şefului statului că în art.70 din Constituţie se are în vedere incompatibilitatea cu funcţia de deputat în Parlament, şi nu cu statutul de  candidat la mandatul de deputat în organul reprezentativ suprem,  nu poate fi acceptat.
4. Nu se poate   cădea  de  acord  nici  cu  punctul  de  vedere  al Preşedintelui Republicii Moldova, potrivit căruia hotărîrea Parlamentului  nr.  1508-XIII din 18 februarie 1998 contravine  art.  61 alin.(2) şi art. 66 lit.c) din Constituţie.
Potrivit art.  66  lit.c) din Legea Supremă, una din atribuţiile  de bază ale Parlamentului este interpretarea legilor şi asigurarea unităţii reglementărilor  legislative pe întreg teritoriul ţării. Prin  Hotărîrea nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998, contestată în sesizare, Parlamentul a  interpretat  dispoziţiile art. 13 alin.(3), art. 86 şi 87  din  Codul electoral,  ceea  ce  nu excede atribuţiilor sale  constituţionale.  Din textul   hotărîrii   respective  a  Parlamentului  reiese   că   organul reprezentativ  suprem nu a modificat şi nu a completat Codul  electoral, ci  a  interpretat unele prevederi din el. Or, adoptarea unor acte  prin care se interpretează o lege este competenţa exclusivă a Parlamentului.
5. Totodată,  Curtea   Constituţională,  efectuînd  controlul constituţionalităţii Codului electoral în ansamblu, a constatat că unele norme nu sînt în deplină concordanţă cu dispoziţiile Legii Supreme.
Art. 39 alin.(6)  din Codul electoral prevede că alegătorul poate fi înscris  numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare pe baza vizei de reşedinţă. Sintagma "pe baza vizei de reşedinţă" contravine  art. 38 alin.(2) din Constituţie, potrivit căruia  cetăţenii Republicii  Moldova  au  dreptul  de vot, şi deci de a  fi  înscrişi  în listele electorale, de la vîrsta de 18 ani, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie  în  modul  stabilit  de lege.  Cît  priveşte  interdicţiile cuprinse  în art. 13 alin.(1) lit.a), b) şi c) din Codul electoral,  ele sînt  exhaustive.  Legea  nu  recunoaşte lipsa  vizei  de  reşedinţă  ca restricţie  pentru  a  fi  înscris în listele electorale.  în  afară  de aceasta,   aşa-numita   "viză   de   reşedinţă"   a   fost   recunoscută neconstituţională  prin  Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 16 din  19 mai 1997* .
______________________
* "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" nr. 37 din 5 iunie 1997, art. 19.
6. În conformitate   cu  art. 142  alin.(3) din Codul electoral, problemele  supuse referendumului republican se avizează în prealabil de către  Curtea  Constituţională,  la solicitarea organului  care declară referendumul.  Această clauză din Codul electoral contravine vădit  art. 135   alin.(1)   lit.  d)  din  Constituţie,  potrivit   căruia   Curtea Constituţională   confirmă  rezultatele  referendumurilor   republicane.
Curtea  Constituţională  se  poate pronunţa  asupra  problemelor  supuse referendumului republican numai după încheierea referendumului, şi nu în prealabil.
7. Art. 142 alin.  (4)  din  Codul electoral  stipulează  că  actele adoptate  prin  referendum  republican au putere  juridică  supremă,  nu necesită  confirmare şi sînt executorii pe întreg teritoriul  Republicii Moldova.
Curtea Constituţională constată că sintagma "nu necesită confirmare" din  articolul  menţionat,  de asemenea, contravine art. 135  alin. (1) lit.d) din  Constituţie.  întrucît una  din atribuţiile Curţii Constituţionale este confirmarea  rezultatelor  referendumurilor republicane, actele  adoptate prin referendum pot avea putere  juridică numai  în cazul în care unica autoritate de jurisdicţie  constituţională confirmă rezultatele referendumului republican.
8. În conformitate  cu dispoziţiile art. 203, Codul electoral  intră în vigoare la data publicării şi se aplică de la data adoptării.
Curtea Constituţională  constată că sintagma "... şi se aplică de la data  adoptării" din art. 203 din Codul electoral intră în  contradicţie cu  dispoziţiile  art. 76 din Constituţie. Legea Parlamentului intră  în vigoare  la data  publicării  sau  la  data prevăzută  în  textul  ei, nepublicarea  legii atrage inexistenţa acesteia. Codul electoral a  fost adoptat de către Parlament  la 21  noiembrie 1997 şi  publicat  în "Monitorul  Oficial al Republicii Moldova" nr. 81 din 8 decembrie  1997.
Prin   urmare,  Parlamentul  a  dispus  aplicarea  unei  legi   organice inexistente.
Pentru considerentele  expuse, în temeiul art. 135 alin. (1)  lit.a) din  Constituţie,  art.  6  alin.(3)  şi  art.  62  lit.  a)  din  Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Prevederile  art.  13 alin.(3), art. 73 alin. (2), art. 86 şi  87 din  Codul electoral, precum şi Hotărîrea Parlamentuluinr. 1508-XIII din 18  februarie 1998 "Privind asigurarea unităţii aplicării unor prevederi din Codul electoral pe întreg teritoriul republicii în campania electorală,  la  numărarea  şi  atribuirea  mandatelor,  la  confirmarea rezultatelor  alegerilor  în  Parlamentul de legislatura a  XIV-a"  sînt constituţionale.
2. Declară neconstituţionale:
- sintagma "pe  baza  vizei de reşedinţă" din art. 39 alin. (6)  din Codul electoral;
- prevederile art. 142 alin.(3) din Codul electoral;
- sintagma "nu  necesită confirmare" din art. 142 alin.(4) din Codul electoral;
- sintagma "şi  se  aplică  de la data adoptării" din art.  203  din Codul electoral.
3. Prezenta hotărîre  este definitivă, nu poate fi supusă nici  unei căi  de  atac,  intră  în vigoare la data adoptării  şi  se  publică  în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE                          Pavel BARBALAT

Chişinău, 27 mai 1998.
Nr. 15.

O P I N I E  S E P A R A T Ă
Potrivit art.   27  alin.  (5)  din  Legea  cu  privire  la   Curtea Constituţională, îmi expun părerea asupra dosarului în cauză.
1. Curtea Constituţională   a   recunoscut   drept   constituţionale dispoziţiile Codului electoral, care prevăd:
- în cazul în  care candidatul se află în stare de incompatibilitate cu  funcţia la care candidează, acesta îşi suspendă, pe durata campaniei electorale, activitatea în funcţia pe care o deţine (art. 13 alin. (3);
- alegerile Parlamentului     se    efectuează    într-o     singură circumscripţie  electorală naţională, în care se aleg 101 deputaţi (art. 73 alin. (2);
- Comisia Electorală  Centrală totalizează numărul de voturi obţinut de  fiecare  concurent electoral cu sopul de a stabili dacă  aceştia  au obţinut  cel  puţin  patru  la sută din voturile  valabil  exprimate  pe întreaga ţară.
Concurenţii electorali care au obţinut mai puţin de patru la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară se exclud, prin hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale, din operaţia de  atribuire  a mandatelor (art. 86 alin. (2);
- numărarea mandatelor obţinute de concurenţii electorali (art. 87).
De asemenea,  a  fost  recunoscută constituţională Hotărîrea Parlamentului  nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998 "Privind  asigurarea unităţii aplicării  unor  prevederi  din  Codul  electoral  pe  întreg teritoriul republicii în campania electorală, la numărarea şi atribuirea mandatelor,  la  confirmarea rezultatelor alegerilor în  Parlamentul  de legislatura a XIV-a".
Ţin să-mi exprim  dezacordul  în  legătură cu punctul 1  din  partea rezolutivă  a hotărîrii Curţii Constituţionale, în care sînt recunoscute drept  constituţionale prevederile art. 73 alin. (2), art. 86 şi 87  din Codul  electoral, precum şi Hotărîrea Parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998.
Teza principală  din  partea argumentorie a hotărîrii se  rezumă  la faptul  că alegerea unei variante sau alta a sistemului electoral  este, după  cum  consideră Curtea Constituţională, competenţa legiuitorului. Pornind de la aceste considerente, Curtea Constituţională a ajuns la concluzia că  statuarea  de  către  legiuitor  în  Codul  electoral  a sistemului electoral proporţional cu pragul de patru la sută din numărul de  voturi  valabil exprimate, inclusiv pentru candidaţii  independenţi, prin sine însăşi nu contravine Constituţiei.
Este indiscutabil    că   alegerea   procedurilor   electorale    şi consfinţirea lor în Codul electoral constituie competenţa legiuitorului.
Această competenţă a legiuitorului trebuie să răspundă, însă, exigenţelor de armonizare a legilor adoptate în acest scop, în primul rînd  bazelor  orînduirii  constituţionale,  şi  în  al  doilea  rînd  - principiilor  constituţionale de structurare a organelor  reprezentative şi  executive  ale puterii de stat. Constituţia nu permite abaterea  sau renunţarea  la  aceste  principii. Abordate în context,  principiile  în cauză  sînt  chemate  să fie o garanţie a faptului că  voinţa  poporului constituie  baza puterii de stat (art. 38 alin. (1) din Constituţie). În virtutea celor  expuse,  Curtea  Constituţională  urma  să   aprecieze constituţionalitatea  prevederilor art. 73 alin. (2), art. 86 şi 87  din Codul  electoral  şi  a  Hotărîrii Parlamentului nr.  1508-XIII  din  18 februarie 1998, lucru pe care nu l-a făcut.
2. În sesizări   sînt   aduse   argumente   şi   despre   încălcarea dispoziţiilor  constituţionale generale referitoare la alegeri, care, de asemenea, nu au fost luate în considerare.
În cadrul şedinţei  Curţii Constituţionale s-a menţionat în repetate rînduri  că o serie de prevederi ale Codului electoral sînt într-atît de imperfecte,  încît aplicarea lor implică încălcarea gravă a  drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor.
După părerea  deputatului  în  Parlamentul de legislatura  a  XIII-a Fiodor  Angheli, unul din autorii sesizării, Codul electoral, adoptat în luna   martie  1997,  în  general,  şi  prevederile  despre   efectuarea alegerilor   Parlamentului   înt-o  singură  circumscripţie   electorală naţională,  cu 101 mandate, dispoziţia privind pragul electoral de patru procente  din  numărul de voturi valabil exprimate atît pentru  partide, cît   şi  pentru  candidaţii  independenţi,  în  particular,   contravin intereselor  legitime  ale  majorităţii alegătorilor, fapt  pe  care  îl denotă  rezultatele alegerilor: în actualul Parlament circa 30  procente din  numărul  deputaţilor sînt deputaţi din Parlamentul  de  legislatura anterioară,  în  special  locuitori ai oraşului Chişinău.  Peste  20  de raioane  ale  ţării  nu au reprezentanţii  lor.  Rezultatele  alegerilor denotă,  de  asemenea,  faptul ruperii legăturilor  între  alegători  şi deputaţi,  lipsa  responsabilităţii deputaţilor în faţa alegătorilor.  A răspunde  în  faţa  "întregului popor" înseamnă a nu  răspunde  în  faţa nimănui.
Dacă e să ne  călăuzim  de prevederile art. 73 alin. (2)  din  Codul electoral,  potrivit cărora alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură  circumscripţie electorală naţională, aceasta ar conduce iminent la  aceea  că din momentul alegerii candidatului în funcţia  de  deputat situaţia  sa  din punctul de vedere al răspunderii pentru  cuvintele  şi acţiunile  sale  se schimbă radical, deoarece alegătorii nu dispun de  o posibilitate  reală de a se întîlni cu deputatul ales, de a controla  şi de a aprecia activitatea lui.
Curtea Constituţională  nu  a dat aprecierea  cuvenită  prevederilor enumerate mai sus.
3. În hotărîrea  sa,  pronunţată  pe marginea  dosarului  în  cauză, Curtea  Constituţională  face referire la faptul că pragul electoral  de patru  procente, stabilit pentru candidaţii independenţi, nu îngrădeşte, după  cum se susţine în sesizări, dreptul constituţional al cetăţeanului de  a  solicita  funcţii politice sau publice şi nu  încalcă  principiul egalităţii  votului  exprimat.  Această poziţie nicidecum  nu  poate  fi acceptată.
Argumentele aduse  de autorii sesizării privind pragul electoral  de patru procente, stabilit pentru candidaţii independenţi, se referă nu la dreptul  de  a fi aleşi, ci la modalitatea de totalizare a  rezultatelor alegerii.  Instituirea pragului electoral de patru procente a pus într-o situaţie  inegală candidaţii independenţi în comparaţie cu candidaţii de pe  listele  partidelor,  ceea ce a condus  la  încălcarea  principiului egalităţii tuturor în faţa legii (art. 19 alin. (2) din Constituţie).
Din cele expuse  rezultă că prevedeile art. 73 alin. (2),art. 86  şi 87  din Codul electoral, precum şi Hotărîrea Parlamentului nr. 1508-XIII din 18 februarie 1998, prin conţinutul lor, nu corespund Constituţiei.

JUDECĂTOR
AL CURŢII CONSTITUŢIONALE                   Nicolae CHISEEV