HGA155/1995
ID intern unic:  292410
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 155
din  06.03.1995
Cu privire la aprobarea Proiectului director al informatizării
societăţii în Republica Moldova şi a mecanismului realizării lui
Publicat : 24.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 017     art Nr : 125
Abrogat prin HG255/09.03.05, MO46-50/25.03.05 art.336
MODIFICAT
HG492/17.07.95, MO50/07.09.95
În scopul organizării  şi coordonării lucrărilor de informatizare a economiei naţionale şi  creării  unui  suport  informatic  în   baza tehnologiilor informaţionale avansate conform Concepţiei de informatizare a societăţii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă  Proiectul  director  al informatizării  societăţii  în Republica Moldova (se anexează).
2. Se stabileşte  că ministerele, departamentele, alte structuri ale administraţiei    de   stat,   comitetele   executive   ale    organelor administraţiei publice locale şi primăriile oraşelor:
vor realiza lucrările    de   informatizare   în   domeniu   conform proiectelor   directoare,   elaborate   în  consens  cu   Concepţia  de informatizare a societăţii şi sus-numitul Proiect director şi coordonate cu Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii;
vor prezenta  Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii anual pînă la 1 decembrie, programele lucrărilor de informatizare pe anul următor.
3.Departamentul   Statisticii,   de   comun  acord   cu   Ministerul Comunicaţiilor  şi  Informaticii, va elabora în termen de o lună  şi  va întroduce, începînd cu anul 1995, un formular statistic cu periodicitate anuală  vizînd  stadiul  de informatizare a  obiectivelor  enumerate  în Proiectul director, cheltuielile fiind suportate din Bugetul de Stat.
4. Controlul  executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                  ANDREI SANGHELI
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.155 din 6 martie 1995
P R O I E C T U L   D I R E C T O R
AL INFORMATIZĂRII SOCIETĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
1. BAZA DE ELABORARE
Proiectul director al informatizării societăţii în Republica Moldova denumit  în  continuare Proiectul director, este elaborat de  Ministerul Comunicaţiilor   şi   Informaticii  în  colaborare  cu  ministerele   şi departamentele  cointeresate  conform  Hotărîrii  Guvernului  Republicii Moldova  nr.415 din 5 iulie 1993 "Cu privire la aprobarea Concepţiei  de informatizare  a  societăţii  şi a mecanizmului ei de  realizare".  Prin aceaaşi hotărîre a fost instituită şi Comisia interdepartamentală pentru informatizare sub preşedenţia ministrului comunicaţiilor şi informaticii formată  din  factorii de decizie ai ministerelor şi departamentelor  şi abilitată   cu  funcţia  de  coordonator  principal  al  lucrărilor   de informatizare în Republica Moldova. În cadrul lucrărilor acestei Comisii ministerele  şi departamentele şi-au prezentat cerinţele, propunerile şi obiecţiile  privind  conţinutul Proiectului director  prin  participarea specialiştilor  informaticieni  în  grupul de utilizatori  al  numitului Proiect.
Grupul de proiectare  şi-a  definitivat elaborările avînd drep  bază Centrul   Republican   de  Informatică  (în  continuare  -  C.R.I.)   cu participarea  specialiştilor Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii (în   continuare  -  M.C.I.),  Biroul  de  Proiectare  şi  Construire  a Sistemelor  Automatizate de Conducere (în continuare - P.C.S.A.C.) şi  a altor organizaţii de specialitate.
Pentru elaborarea  Proiectului director, prin hotărîrea nr.2 din  17 septembrie  1993 a Comisiei interdepartamentale pentru informatizare,  a fost adoptată utilizarea metodologiei RACINES (Rationalisation des Chaix InformatiquES)  utilizată de administraţia publică franceză şi din  alte ţări vest-europene.
La elaborarea  Proiectului  director  Ministerul  Comunicaţiilor  şi Informaticii  a beneficiat de o serioasă susţinere a Comisiei  Naţionale de  Informatică  din  Romănia, care i-a  oferit  materialele  (Proiectul director  pentru  informatizarea  societăţii romăneşti)  şi  consultanţa necesară.  Este  important  de menţionat că  Proiectul  director  pentru informatizarea  societăţii  romăneşti  a fost  elaborat  prin  asistenţa tehnică  şi metodologică a firmei franceze de consultanţă şi  cercetare- proiectare   a  sistemelor  informatice  SEMA-Group  şi  a  firmei  Data Centralen-Danemarca, care a realizat concepţia şi exploatarea sistemelor informatice  integrate  ale  administraţiei  publice  în  Danemarca.  La consultările  oferite părţii romăne de firma SEMA-Group au participat şi specialiştii M.C.I.
Proiectul director  determină orientările strategice ale dezvoltării informatizării,  respectiv tehnologiilor informaţionale (în continuare - T.I.), în Republica Moldova şi propune spre aplicare un plan de acţiuni, recomandate în intervalul 1995-2001.
Proiectul director  se referă la dezvoltarea generală a informaticii şi  utilizarea acesteia în Republica Moldova, a sistemelor de informaţie prioritare  interministeriale (intersectoriale): utilizarea  informaţiei şi  aplicaţiilor  comune. El exclude sistemele de  informaţie  specifice ministerelor  şi  celorlalte organe ale administraţiei publice, care  se conţin în cadrul proiectelor directoare proprii.
În consecinţă  se  are  în  vedere:  contextul  necesar  dezvoltării generale  a  informatizării  în  Moldova,  inclusiv  crearea  premiselor necesare  interoperabilităţii  sistemelor  de  informaţii  din  diferite domenii;  sistemele  de informaţie intersectoriale  prioritare  necesare realizării coerenţei sistemelor de informaţie ale administraţiei publice şi  ale agenţilor cu capital majoritar de stat, resurse  informaţionale, respectiv  informatice,  comune  mai multor sisteme  de  informaţie  ale administraţiei publice, bănci de date de interes general.
Concomitent în   Proiectul  director  se  ţine  seama  de  cerinţele sistemelor  de  informaţie  specifice organelor  administraţiei  publice precum sînt:
- sistemele Ministerului  Economiei şi Ministerului Finanţelor, care au  un impact decisiv asupra resurselor statului şi care contribuie la o mai  bună  dirijare  a lor şi la vărsarea în termene  a  impozitelor  şi taxelor în bugetul de stat;
- sistemul Departamentului Statisticii, care are  o  importanţă considerabilă  pentru asigurarea organelor administrative cu  informaţia necesară şi cu modelele adecvate asistării conducerii macroeconomice;
- sistemul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care asigură  calcularea  pensiilor şi indemnizaţiilor,  urmărirea  şomajului etc.;
- sistemul informatic  bancar  care, avînd în aparenţă  un  caracter sectorial,  este  de  o importanţă generală,  deoarece  prin  efectuarea operativă   a  decontărilor  şi  interschimbului  bancar,   influenţează considerabil dezvoltarea economico-socială;
- sistemul informatic al activităţilor Guvernului Republicii Moldova care prezintă o evidenţă importantă în conducerea macroeconomică.
II. SITUAŢIA INIŢIALĂ A INFORMATIZĂRII
SOCIETĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Informatizarea    societăţii   în   Republica   Moldova   poate   fi caracterizată  drept  necorespunzătoare,  atît  cantitativ  (dotarea  cu calculatoare  la  un  locuitor fiind cu 10 ordine de mărime  sub  cea  a ţărilor  europene  avansate), cît şi calitativ (întîrzieri de 15 ani  în realizarea  unor  aplicaţii informatice reprezentative). La  acestea  se adaugă  şi  întîrzierile  de  zeci de ani  în  implementarea  sistemelor informatice ale administraţiei publice, specificate în tabelul 1.
Tabelul 1
Întîrzieri în informatizarea societăţii în
Republica Moldova (conform situaţiei din
1 ianuarie 1993)
______________________________________________________________________
               Domenii                   !Anul punerii în funcţiune    !Întîrzi-
                                         !-------------------------------    !ere, ani
                                         !Pe plan mondial  !În Moldo-  !
                                         !                   !va           !
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Aplicaţii informatizabile
  Sisteme integrate de conducere a
  întreprinderilor                            1964             1974      10
  Bănci de date publice/videotex            1975              -            18
  Transferul electronic al fondu-
  rilor                                       1975              -            18
  Generalizarea utilizării codului
  de bare (liniar)                            1975              -            18
  Întroducerea sistemelor de
  programare şi gestiune bazate
  pe sistemul de operare UNIX               1980              -            13
       2. Echipamente
  Utilizarea calculatoarelor per-
  sonale compatibile cu IBM PC              1982            1988          6
  Reţele locale de calculatoare             1982            1990          8
  Aplicarea staţiilor de lucru
  grafice                                     1980            1990         10
-------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nivelul mijloacelor   programate  în  republică  se   caracterizează printr-un  decalaj de circa 10-20 ani faţă de ţările industrial avansate (vezi tabelul 2).
Tabelul 2
Utilizarea softului suport pentru lucrări de
informatizare în Republica Moldova
_______________________________________________________
     Domeniul         ! Aplicaţiile     !Utilizarea în Moldova!
_______________________________________________________
Sisteme de operare     Mici şi mij-       Nu se folosesc
                       locii UNIX
                       V.3 sau UNIX
                       V.4 MS DOS                -"-
                       Windows              Foarte rar
Baze de date           Modele rela-       Nu se folosesc
                       ţionale,lim-       (se utilizează
                       baj SQL,sis-       sisteme tip
                       teme ORACLE          DBASE)
                       şi PARADOX
Limbaje                G4L Prolog        Practic nu este folosit
                       Fortran,                  -"-
                       Cobol,
                       Pascal,C++        Se utilizează la nivelul
                                         ţărilor avansate
Comunicaţii           X.25,TCP/IP,     Se folosesc după caz
                        Reţele locale      (cu întîrziere de circa
                        IEEE 802.X         5-10 ani)
Transfer de           FTAM               Nu se utilizează
fişiere
Metode/               MERISE,RACINES,   Metodologia RACINES
instrumente           CASE-tehnolo-     este folosită episodic
                        gie
-----------------------------------------------------------------------------
    Situaţia iniţială   de  la  care  a  pornit  elaborarea  Proiectului director   al  informatizării  societăţii  în  Republica  Moldova   este prezentată în tabelul 3.
Tabelul 3
Numărul sistemelor informatice, tehnicii
de calcul, reţelelor de calculatoare,
centrelor de calcul şi bazelor de date
în Republica Moldova,conform evidenţei
statistice de la 1 ianuarie 1993
--------------------------------------------------------------------
                         Denumirea                         ! Unităţi
--------------------------------------------------------------------
1. Sisteme Informatice (S.I.), total                         217
            inclusiv:
S.I. ale organelor supreme de stat                            -
S.I. la nivel de ministere şi departamente                    19
S.I. ale întreprinderilor şi organizaţiilor                   43
S.I. pentru gestiunea informaţiei cu caracter general       74
S.I. de proiectare                                            17
S.I. de administrare procese tehnologice                    13
Alte S.I.                                                       51
Seturi de probleme şi probleme separate                    814
2. Calculatoare, total                                        6853
        inclusiv:
calculatoare universale                                       62
minicalculatoare                                               329
microcalculatoare                                            504
personaliere                                                  5958
3.Reţele de calculatoare                                      47
4.Centre de calcul                                            26
5.Baze de date                                                68
--------------------------------------------------------------------
    Ministerele,  departamentele  şi alte structuri  ale  administraţiei publice  dispun  de  centre  de calcul  bugetare  sau  compartimente  de informatică specializate care, în majoritatea lor, au devenit în ultimii ani  întreprinderi cu autogestiune şi autofinanţare completă. Din  cauza dotării  cu tehnologii depăşite, valoarea reală a echipamentelor acestor centre  de  calcul  este  foarte  redusă.  Principalul  lor  capital  îl constituie,   în   fond,   clădirile  şi  experienţa   personalului   de specialitate,  însă nici acestea practic nu sînt valorificate din  lipsa echipamentelor adecvate (vezi tabelul 4).
Tabelul 4
Înzestrarea cu tehnică de calcul conform situaţiei la
1 ianuarie 1993 (unităţi)
-------------------------------------------------------------------------------------
     Ministere, departamente      ! Calculatoare   !Minical-  !Microcalcu-
                                    ! universale     !culatoa-  !latoare
                                    !                !re          !
                                     ------------------------------------------------
                                    ! EC     !Alte     !CM   !Alte  ! PC    !Alte
------------------------------------------------------------------------------------
                 1                  !  2     !   3     ! 4   ! 5    !  6    ! 7
------------------------------------------------------------------------------------
Ministerul Economiei                  1        -       -     -      56      17
Ministerul Agriculturii şi Ali-
mentaţiei                               5        -      23     -     235     226
Ministerul Industriei                14        -      37    116    381     469
Departamentul Arhitecturii şi
Construcţiilor                          -        -       3     -      42      38
Ministerul Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor                8        2       7     7     109      99
Departamentul Comerţului              1        -      10     4      15      46
Ministerul Finanţelor                 1        -       -     -     122      17
Ministerul Comunicaţiilor şi
Informaticii                            2        1       5     -     103      80
Ministerul Sănătăţii                  1        -      19     -     109     212
Ministerul Învăţămîntului             7        -      13     5     289    2170
Ministerul Afacerilor Interne         1        1       -     -     206      26
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei                   2        -       -     -      86      23
Ministerul Serviciilor Comunale
şi Exploatării
Fondului de Locuinţe                  1        -       -     -       2      12
Secretariatul Parlamentului
Republicii Moldova                    -        -       2     -      11      18
Departamentul Protecţia
Mediului Înconjurător                 -        -       -     -       7       3
Departamentul Statisticii             6        -       16    -      37      85
Departamentul Standarde,Metro-
logie şi Supraveghere Tehnică         -        -       -     -       3       9
Ministerul Privatizării şi
Administrării Proprietăţii de
Stat                                    -        -       -     -       -       2
Departamentul Energetică,
Resurse Energetice şi Combustibil     1        2       13    2      51      213
-----------------------------------------------------------------------------------
În aceste condiţii, s-au accentuat următoarele tendinţe:
diversificarea  activităţii,  inclusiv derularea  activităţilor  pur comerciale:
reducerea personalului, îndeosebi sub presiunea creşterii permanente a  costurilor  materiale şi de retribuţie. Migrarea personalului a  avut loc  spre alte întreprinderi, de regulă din alte ramuri. Multe centre de calcul  şi  compartimente de informatică specializate s-au  integrat  în instituţiile deservite.
În anul 1992  centrele de calcul şi alte organizaţii specializate de calcul   aveau  circa  10000  salariaţi,  dintre  care  2500  constituia personalul   de  proiectare,iar  7500  -  personalul  de  exploatare  şi asigurare tehnică.
Lipsa unui suport  informatic eficient în sfera economiei  naţionale are următoarele consecinţe:
a) dificultăţi  în  cunoaşterea  completă,  corelată  şi  precisă  a stadiului   şi  tendinţelor  evoluţiei  economiei  naţionale,   condiţie necesară pentru asugurarea calităţii conducerii macroeconomice;
b) dificultatea  funcţionării  agenţilor economici prin  lipsa  unor informaţii   necesare   care  nu  pot  fi  elaborate  decît   la   nivel macroeconomic;
c) temporizarea  sau  realizarea  dificilă a reformei  economice  şi sociale;
d) pierderi ale  bugetului  de stat ca urmare a  posibilităţilor  de evaziune fiscală;
e) dificultatea  colaborării  cu  partinerii străini,  ca  urmare  a decalajului tehnologic în tehnologiile informaţiei şi telecomunicaţiilor în  special în domeniul financiar, bancar, al comerţului exterior şi  al statisticii generale.
În cadrul administraţiei  de  stat,  aproape  fiecare  minister  sau departament  a iniţiat acţiuni proprii, adesea fără suportul proiectelor directoare  de  informatizare  şi  fără  a  conlucra  cu  departamentele potenţial interesate în utilizarea informaţiei generale.
În lipsa unei legislaţii care ar proteja produsele program, domeniul elaborării şi comercializării acestora aproape că, nu este dezvoltat.
Inexistenţa unei  reţele  publice  de transport a  datelor  a  făcut dificilă  promovarea  vînzării de informaţie, domeniu încă foarte  puţin abordat.
La nivelul administraţiei publice se constată, în principal:
predominanţa  sistemelor  autonome de prelucrare a informaţiei şi  a monoutilizării de microcalculatoare, care nu pot constitui baza necesară pentru integrarea sistemelor;
dezvoltarea sistemelor   autonome   de  prelucrare  a   informaţiei, necompatibile pentru efectuarea schimbului necesar informaţional;
schimbul redus   de   informaţie  (pe  suporţi   magnetici)   între organizaţiile administraţiei publice.
În ultimul timp  au  fost elaborate şi au început să fie  exploatate sisteme  de  informaţie de interes general. Se dezvoltă  rapid  sistemul informatic   bancar,   statistic  etc.  Astfel,   asigurarea   coerenţei informaţionale  şi a interoperabilităţii sistemelor informatice  devine, deci, o măsură de importanţă majoră.
III. OBIECTIVELE PROIECTULUI DIRECTOR
Proiectul director  al informatizării societăţii prevede  realizarea următoarelor obiective principale:
1) definitivarea  stategiei şi politicii naţionale de informatizare, privind  metodele, standardele, tehnologiile, cercetările şi elaborările în domeniul informaticii;
2) facilitarea tranziţiei sistemului economic spre economia de piaţă şi   dezvoltarea   social-economică   prin   realizarea   unui   context informaţional, adecvat cerinţelor actuale;
3) renovarea  şi perfecţionarea sistemelor de conducere şi  gestiune ale organizţiei;
4) utilizarea  largă  a  tehnologiilor informaţionale  în  cele  mai diverse domenii ale activităţii sociale şi economice;
5) perfecţionarea,  în baza utilizării T.I. avansate, a  calităţilor profesioniste ale personalului din organele administraţiei publice.
Atingerea acestor  obiective  principale va asigura, în  consecinţă, creşterea eficienţei şi siguranţei, funcţionării administraţiei publice, optimizarea relaţiilor informaţionale (prin utilizarea unor formulare şi proceduri  standard)  ale instituţiilor publice, agenţilor economici  şi populaţiei,  aceste  acţiuni  fiind  corelate  cu  exigenţele  nivelului european.  De  asemenea,  se  va asigura o  evidenţă  mai  minuţioasă  a veniturilor  şi cheltuielilor statului şi se vor releva noi posibilităţi de  prestare  a  serviciilor informaţionale către agenţii  economici  şi populaţie.
Este necesar  de  menţionat că realizarea  prevederilor  Proiectului director  şi  aplicarea unei politici de contex, apte să  contribuie  la informatizarea  tuturor  sferelor  de  activitate  ale  societăţii  sînt posibile numai cu condiţia sporirii rolului statului.
IV. ORIENTĂRI STRATEGICE
Realizarea obiectivelor   Proiectului  director  prevede  promovarea anumitor  orientări  strategice  în  care se va ţine  cont  de  situaţia curentă  în informatizarea societăţii, de posibilităţile de finanţare şi perspectivele  de dezvoltare ale domeniului în cauză. La momentul actual este necesar să se asigure:
1) compatibilitatea    internaţională,   în   special   la   nivelul Comunităţii  Economice Europene (interoperabilitate, standardizare).  În acest  context, Proiectul director recomandă adoptarea unui ansamblu  de standarde şi de măsuri de standardizare (conform anexelor C şi D);
2) conceptul arhitecturii sistemelor deschise (O.S.I.), care asigură independenţa de furnizorii de echipamente şi include următoarele domenii:    
a) metode şi  metodologii de planificare, proiectare şi dezvoltare a sistemelor informatice;
b) limbaje de programare;
c) baze de date relaţionale;
d) protocoale de comunicaţie;
e) achiziţii   de   produse  informatice  şi  servicii   compatibile recomandărilor C.E.E;
3) utilizarea în comun a informaţiei şi resurselor informatice (crearea  Reţelei  Publice Transport Date, Nomenclatoarelor  Unitare  şi Registrelor   Permanente,  datelor  de  interes  general,  implementarea sistemelor  de  informaţie prioritare cu aplicaţie largă (S.I.P.A.L.  pe domenii etc.);
4) compatibilitatea sistemelor  informatice  în  baza utilizării metodologiilor de elaborare şi tehnologiilor informaţionale de vîrf;
5) promovarea   unui   cadru  legislativ  specific   informatizării, compatibil   cu   cel  practicat  în  Comunitatea  Economică   Europeană (protecţia datelor cu caracter personal, protecţia dreptului de autor şi a produselor program etc.);
6) aplicarea  conceptului  de  ghiseu  unic  în  scopul  minimizării surselor  informaţionale  şi majorării eficienţei de utilizare comună  a informaţiei.
V. PRIORITĂŢILE INFORMATIZĂRII
Informatizarea  societăţii în Republica Moldova impune, reieşind din obiectivele  primordiale  ale  informatizării principalelor  domenii  de dezvoltare, următoarele priorităţi detalizate în desenul nr.1:
- informatizarea sferei sociale;
- informatizarea sferei producerii materiale;
- informatizarea la nivel de stat şi teritorial-administrativ.
                                                                  
Desenul nr.1
               +----------------------------------------+
               |     Informatizarea    principalelor    |
               |  domenii  de  dezvoltare  a societăţii |
               +----------------------+-----------------+
                        Direcţiile de | informatizare
      +-------------------------------+---------------------------+
   +--+--------------+       +--------+---------+     +-----------+------+
+--| Informatizarea  |       | Informatizarea   |     |  Informatizarea  |
|  |    sferei       |    +<-+ în domeniul      |   +<+ la nivel de stat |
|  |    sociale      |    |  | producerii       |   | | şi teritorial-   |
|  |                 |    |  | materiale        |   | | administrativ    |
|  +-----------------+    |  +------------------+   | +------------------+
|  +-----------------+    |  +------------------+   |  +------------------+
|  | Elaborarea      |    |  | Elaborarea       |   |  |  Elaborarea      |
|  | proiectelor     |    |  | proiectelor      |   |  | proiectelor      |
+->| metodologico-   |->+ +->| metodologico-    |->++->| metodologico-    |->+
|  | organizaţionale |  | |  | organizaţionale  |  ||  | organizaţionale  |  |
|  | şi a standarde- |  | |  | şi a standarde-  |  ||  | şi a standarde-  |  |
|  | lor             |  | |  | lor              |  ||  | lor              |  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  ||  +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  ||  +------------------+  |
|  | Informatizarea  |  | |  | Informatizarea   |  ||  |  Informatizarea  |  |
+->| ocrotirii       |->+ +->| ramurii construc-|->++->| Parlamentului şi |->+
|  | sănătăţii       |  | |  | toare de maşini  |  ||  | Guvernului       |  |
|  |                 |  | |  | şi aparate       |  ||  |                  |  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  ||  +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  ||  +------------------+  |
|  | Informatizarea  |  | |  | Informatizarea   |  ||  |  Informatizarea  |  |
+->| învăţămăntului  |->+ +->| complexului      |->++->| complexelor inter|->+
|  | public          |  | |  | energetic        |  |   | departamentale   |  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |   +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |   +------------------+  |
|  | Informatizarea  |  | |  | Informatizarea   |  |   |  Proiecte        |<-+
+->| deservirii      |->+ +->| complexului      |->+   |                  |
|  | sociale         |  | |  | agroindustrial   |  |   +------------------+
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
|  | Informatizarea  |  | |  | Informatizarea   |  |
+->| asistenţei      |->+ |  | sferei construc- |->+
|  | sociale a       |  | +->| ţiilor           |  |
|  | populaţiei      |  | |  |                  |  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
|  | Informatizarea  |  | |  | Informatizarea   |  |
|  | asistenţei      |  | +->| sferei transpor- |  |
+->| juridice a      |->+ |  | tului            |->+
|  | populaţiei      |  | |  |                  |  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
|  +-----------------+  | |  +------------------+  |
+->|  Proiecte       |  | |  | Informatizarea   |  |
   |                 |<-+ +->|telecomunicaţiilor|->+
   +-----------------+    |  +------------------+  |
                          |  +------------------+  |
                          |  | Informatizarea   |  |
                          |  |protecţiei naturii|  |
                          +->| şi silviculturii |->+
                             |                  |  |
                             +------------------+  |
                             +------------------+  |
                             |    Proiecte      |<-+
                             +------------------+
Priorităţile  incluse în Proiectul director se referă la următoarele domenii:
A. Contextul   tehnologiilor  informaţionale  pentru   administraţia publică şi agenţii economico-sociali;
B. Sistemele   de  informaţie  prioritare  cu  aplicaţie  largă  ale administraţiei publice:
sisteme de asigurare  a compatibilităţii informaţionale  (S.I.P.A.L. generale);
sisteme de informaţie    destinate   unor   aplicaţii   comune   ale organizaţiilor  în deverse sfere ale administraţiei publice  (S.I.P.A.L. pe domenii);
C. Corelarea   politicii   de  context  cu  dezvoltarea   sistemelor informatice.
A. Contextul tehnologiilor informaţionale
              
    Contextul tehnologiilor  informaţionale  include opt  componente  de importanţă majoră:
    1) cadrul normativ juridic specific informatizării;
    2) Reţeaua Publică  Transport  Date (în continuare - R.P.T.D.) -  ca suport  tehnic  şi tehnologic al schimbului de informaţii  în  sistemele social-economice;
    3) clasificatoarele şi nomenclatoarele unitare de interes general şi registrele permanente;
    4) standardizarea în domeniul T.I.;
    5) procurarea resurselor informatice pentru administraţia publică şi agenţii cu capital majoritar de stat;
    6) instruirea   şi   perfecţionarea  personalului  în   managementul informaţional;
    7) asigurarea infrastructurii de dezvoltare a T.I.;
    8) managementul   activităţilor  de  implementare  în  administraţia publică.
1. Cadrul normativ juridic specific informatizării
  
    Dezvoltarea T.I.  impune  existenţa unui cadru legislativ  specific, precum  şi aprobarea unor reglementări de ordin tehnic şi procedural  în următoarele domenii:
    protecţia persoanelor  prin  respectarea regimului  confidenţial  al fişierilor  şi  bazelor  de date cu  informaţie  individuală  (protecţia datelor personale);
    protecţia programelor de calculator;
    protecţia informaţiei din sisteme şi a celei transmise;
    prevederi generale referitoare la S.I.P.A.L.;
    prevederi pe domenii referitoare la S.I.P.A.L.
    Majoritatea ţărilor   europene   dispun  de   legislaţii   specifice tehnologiilor  informaţionale,  însă deocamdată o armonizare  deplină  a acestora încă nu a fost realizată.
Protecţia datelor personale
---------------------------
   Actuala legislaţie  nu  conţine  prevederi referitoare  la  protecţia datelor  personale  în procesul prelucrării informaţiei. În  Comunitatea Economică Europeană diferenţele dintre legislaţiile ţărilor membre au un diapazon  destul  de  amplu,  mergînd de la  libertate  totală  pînă  la stabilirea unor limite stricte de prelucrare a datelor.
    Diferenţele normative   privind   accesul  şi  manipularea   datelor personale se relevă în:
    modalităţile de acces al fiecării persoane la datele ce o privesc şi controlul acestora;
    posibilităţile  de  combinare  din  diverse  fişiere  a  informaţiei referitoare la una şi aceeaşi persoană;
    utilizarea datelor în cadrul tranzacţiilor comerciale;
    aplicarea principiului anonimatului în analiza statistică;
    exercitarea controlului asupra utilizării datelor personale de către un organ independent.
    Proiectul director  propune  constituirea Agenţiei Naţionale  pentru Supravegherea  Datelor,  în  atribuţiile căreia să  fie  date  protecţia datelor  personale  şi administrarea Registrului  Populaţiei  Republicii Moldova,   precum   şi,  în  comun  cu  Ministerul   Comunicaţiilor   şi Informaticii, elaborarea legislaţiei privind protecţia datelor personale şi asigurarea respectării ei.
Protecţia produselor program
Actualmente,  protecţia  produselor  program se  efectuează  conform dispoziţiilor  Convenţiei  universale  privind dreptul de  autor  de  la Jeneva,  la care Moldova a aderat în anul 1993, precum şi potrivit Legii Republicii  Moldova  "Cu  privire la drepturile de autor  şi  drepturile conexe"  care prevede şi protecţia drepturilor de autor ale  creatorilor de programe. Legea menţionată însă nu cuprinde integral aria problemelor privind protecţia dreptului de autor în domeniul informaticii. De aceea, Proiectul director preconizează definitivarea şi supunerea spre adoptare a  legilor  "Cu  privire la protecţia juridică a produselor  program  şi bazelor  de  date" şi "Cu privire la protecţia persoanelor referitor  la prelucrarea  automatizată  a datelor cu caracter personal", precum şi  a unor  acte normative aferente vizînd securitatea datelor, contractele de muncă, comercializarea serviciilor şi produselor informatice etc.
Numitele proiecte de legi sînt în proces de elaborare, urmînd să fie prezentate Guvernului spre examinare în trimestrul I anul curent.
Adoptarea acestor legi ar permite:
    intensificarea schimburilor de produse program cu ţările avansate şi firmele furnizoare de profil;
    dezvoltarea industriei naţionale de produse şi servicii informatice;
    atragerea capitalului străin în investiţiile domeniului informatic.
2. Reţeaua Publică Transport Date (R.P.T.D.)
R.P.T.D. va asigura schimbul permanent de informaţii între sistemele informatice  ale  administraţiei  publice şi  ale  agenţilor  economici.
Crearea  acestei  reţele  trebuie realizată pe  baza  echipamentelor  şi softului   modern,  cu  respectarea  standardelor  şi  protocoalelor  de comunicaţii utilizate în practica ţărilor avansate.
    Proiectul director  propune  următoarele modalităţi de organizare  a lucrărilor de creare a R.P.T.D.:
    aderarea la serviciile  firmelor  de  profil  din  străinătate  (EDS COMPAQ, Computerland etc);
    crearea unor întreprinderi mixte cu firme de profil din străinătate;
    aderarea la serviciile firmelor de profil locale.
Considerăm că  cea  mai potrivită soluţie ar fi crearea  unei  firme mixte  specializate, care ar desfăşura, în paralel cu crearea  R.P.T.D., şi şcolarizarea personalului de administrare şi utilizare a reţelei.
În prealabil,   este  necesar  să  fie  formulate  şi  sistematizate cerinţele  informaţionale  ale  potenţialilor  utilizatori  din  diverse domenii  pentru definitivarea topologiei şi tipurilor de echipamente ale R.P.T.D.
3. Clasificatoarele şi nomenclatoarele unitare de interes
general şi registrele permanente
Pentru a se asigura   coerenţa   informaţională  şi  integrarea   în R.P.T.D.  a  sistemelor informatice ale economiei naţionale,  se  impune elaborarea  sistemului de nomenclatoare unitare de interes general şi de registre permanente (N.U.R.P.) ca entităţi informaţionale de bază.     În acest context,  se  propune  demararea  lucrărilor  de  creare  a acestui   sistem  conform  unui  program  elaborat  de  ministerele   şi departamentele  interesate. Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii va fi  responsabil  de coordonarea lucrărilor de creare şi  administrare  a N.U.R.P.  şi a celor de asigurare normativ-metodologică. Lista  N.U.R.P. propuse  pentru  a  fi  elaborate şi gestionate  de  către  instituţiile responsabile  conform  Hotărîrii nr.3 din 17 septembrie 1993 a  Comisiei interdepartamentale   pentru   informatizare  "Cu  privire  la   crearea nomenclatoarelor  unitare de interes general şi registrelor permanente", este  prezentată în anexele A şi B, care constituie părţi integrante ale prezentului Proiect director.
4. Standardizarea în domeniul T.I.
Standardizarea  în  domeniul informatizării va asigura  coerenţa  şi interoperabilitatea  sistemelor  informatice din  cadrul  administraţiei publice şi agenţilor social-economici.
Concomitent,  se va asigura o reducere considerabilă a cheltuielilor pentru  procurarea (marketing, calitate, preţ) şi exploatarea produselor informatice,  iar obţinerea îndependenţei faţă de furnizorii concreţi de produse  din  domeniu  va  permite promovarea unui  asemenea  aspect  al standardizării   cum  este  conceptul/arhitectura  sistemelor   deschise (O.S.I.).
Aplicarea obligatorie a standardelor internaţionale în domeniul T.I. de către organele administraţiei publice şi agenţii economici cu capital majoritar   de  stat  va  minimiza  în  consecinţă  cheltuielile  pentru prestarea serviciilor informatice şi va spori calitatea lor.
În anexele C   şi   D  la  prezentul  Proiect  director  se   propun standardele  de  bază ale O.S.I. şi unele compartibilităţi şi  interfeţe ale produselor informatice de program.
La momentul actual,  pentru  implementarea masivă a standardelor  în domeniul T.I. se impune derularea următoarelor măsuri suplimentare:
cooperarea cu  organisme internaţionale ale C.E.E. şi ale altor ţări (I.S.O.,  Institutul Romăn de Standardizare, C.N.I., I.C.I. din Romănia, V.N.I.I.K. din Federaţia Rusă etc);
intensificarea  activităţii Centrului Republican de Informatică şi a altor  firme  de  specialitate în scopul familizării  utilizatorilor  cu noile  T.I., inclusiv folosirea sistemelor de operare UNIX şi bazelor de date relaţionale (SQL, ORACLE, DBASE etc);
arhitectura reţelelor  locale  (LAN) şi cu arie largă  de  aplicaţie (WAN), softului aplicativ pe domenii.
5. Procurarea resurselor informatice pentru administraţia
publică şi agenţii cu capital majoritar de stat
Politica de achiziţie  în  acest domeniu are ca  obiectiv  reducerea costurilor   T.I.  ca  urmare  a  utilizării  standardelor  la  vînzarea mijloacelor informatice.
În acest context,   Proiectul   director   propune   elaborarea   şi utilizarea ghidurilor speciale de achiziţionare a produselor informatice (echipamente, programe, reţele, sisteme deschise).
În ţările C.E.E. se utilizează ghidurile de bază GOSIP şi EPHOS, care  propun  utilizatorilor recomandări în domeniile T.I. (hard,  soft, reţele,  arhitectura  sistemelor deschise etc). Este absolut necesar  ca aceste  ghiduri să fie procurate şi difuzate utilizatorilor interni  din domeniul informaticii.
6. Instruirea şi perfecţionarea personalului
în managementul informaţional
Pentru a dispune  de  un  personal  cu  o  calificare  optimă,  este necesară  perfecţionarea  la scară naţională a procesului de  învăţămînt universitar   şi  postuniversitar  cu  specializare  în  informatică  şi management.  Concomitent, se impune îmbunătăţirea programelor de  studiu în vederea însuşirii aprofundate a următoarelor profiluri informatice:
tehnologii informaţionale  (sisteme  deschise, UNIX, baze  de  date, reţele   de  calculatoare,  metodologii  de  elaborare  şi  realizare  a sistemelor informatice);
managementul şi marketingul pieţei informaţionale;
specialităţi   în  informatică  (ingineri,  analişti,  programatori, operatori etc.).
De asemenea,  este  necesară dezvoltarea sistemului de  instruire  a conducătorilor şi specialiştilor administraţiei publice şi ai unităţilor social-economice.  Ca o stringentă necesitate se impune în acest context crearea   în  republică  a  centrelor  de  instruire  şi  management  în informatică.
7. Asigurarea infrastructurii de dezvoltare a T.I.
Un rol important  în  acest  domeniu îl are politica  de  cercetare- dezvoltare. La momentul actual, este oportună orientarea spre programele de  cercetare-dezvoltare  ale  C.E.E., îndeosebi  programul  ESPRIT,  şi corelarea  investigaţiilor deja elaborate cu aceste programe.  Proiectul director  prevede, de asemenea, coordonarea acestor activităţi cu C.N.I. şi  Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Informatică (în continuare  - I.C.I.)  din  Romănia,  prin  intermediul  aderării  la  convenţiile  şi programele  comune  în  care  se vor recomanda  următoarele  domenii  de cercetare-dezvoltare:
    implementarea  sistemelor  informatice integrate cu baze de date  şi cunoştinţe;
    crearea reţelelor locale, metropolitane, naţionale şi transfrontiere;
    automatizarea culegerii datelor;
    modelarea asistată   pe  calculator  a  analizei  şi  deciziilor  în sistemele social-economice;
    însuşirea şi transferul T.I. avansate.
    Pentru crearea   şi   dezvoltarea   infrastructurii   indispensabile informatizării se consideră raţională desemnarea Centrului Republican de Informatică  al M.C.I. în calitate de structură responsabilă de  crearea şi, respectiv, dotarea ei adecvată.
8. Managementul activităţilor de implementare a T.I. în          
administraţia publică
În acest domeniu  managementul activităţilor privind T.I. trebuie să derive  dintr-o  strategie bine fundamentată de fabricare, procurare  şi distribuire  a  produselor  şi  serviciilor  informatice,  care  să  fie racordată   la  necesităţile  pieţei  şi  alte  utilizatorilor.  Aceasta presupune  procurarea  T.I.  avansate şi intensificarea  colaborării  în acest  domeniu  cu  firme de specialitate din  ţările  C.E.E.  Aderarea Republicii  Moldova la organismele internaţionale va permite  rezolvarea acestor probleme.
În faza iniţială,  însă,  este  necesar să folosim  în  mod  creator experienţa Romăniei şi a unor ţări din C.S.I.
O cale eficientă  de stimulare a managementului în informatică  este stagierea specialiştilor   autohtoni   în   străinătate,   instruirea personalului  în domeniul managementului şi marketingului informatic  în instituţiile de învăţămînt existente şi crearea firmelor mixte.
B. Sistemele de informaţie prioritare cu
aplicaţie largă ale administraţiei publice
Sistemele informaţionale prioritare din administraţia publică constituie nucleul de bază al contextului informaţional. Domeniul lor de aplicaţie este cel intersectorial şi al relaţiilor dintre administraţia  publică, agenţi economici şi cetăţeni. Interacţiunea acestor sisteme  face posibilă utilizarea în comun a resurselor de informaţie şi informatice.
Pornind de la  importanţa S.I.P.A.L., în cadrul Proiectului director se  propune  crearea  următoarelor  componente de  bază  ale  Sistemului Informatic Naţional (în continuare - S.I.N.):
1) Nomenclatoare unitare şi registre permanente:
    a) sistemul de   creare-administrare   a  nomenclatoarelor   unitare (conform listei nomenclatoarelor din anexa A);
    b) registrul naţional de stat al unităţilor statistice;
    c) registrul de stat al populaţiei;
    d) registrul de stat al unităţilor teritorial-administrative;
    e) registrul permanent al cadastrului general;
    f) registrul permanent al actelor legislative;
    g) registrul permanent al produselor, materialelor şi srviciilor;
    h) registrul codurilor fiscale ale agenţilor economici;
2) sisteme informatice intersectoriale, orientate pe domenii:
    a) activitatea bugetară şi contabilitatea financiară;
    b) contabilitatea patrimonială;
    c) gestiunea personalului şi a plăţii salariilor;
    d) sistemul schimbului de informaţii al administraţiei publice;
3) bănci de date publice de interes larg:
    a) banca de date ştiinţă-tehnologie;
    b) banca de date geografice de referinţă;
    c) banca de date juridice.
Ţinînd cont de  importanţa  contribuţiei la accelerarea  dezvoltării social-economice  a  republicii,  de  dificultăţile  organizaţionale  şi tehnologice, lispa suportului financiar necesar pentru crearea simultană a  tuturor  sistemelor  informatice,  pentru etapa  iniţială  se  propun următoarele priorităţi:
1) nomenclatoare unitare şi registre permanente:
    a) sistemul de nomenclatoare unitare de interes general;
    b) registrul naţional de stat al unităţilor statistice;
    c) registrul permanent al produselor, materialelor şi serviciilor;
    d) registrul de stat al populaţiei;
    e) registrul codurilor fiscale ale agenţilor economici;
2) sisteme S.I.P.A.L. pe domenii:
    a) contabilitate şi executare buget;
    b) gestiunea personalului şi şcolarizarea;
    c) gestiunea patrimoniului;
    d) sisteme interdepartamentale de comunicaţie;
    e) sistemul de decontări prin virament.
3) bănci de date publice:
    a) banca de date ştiinţă-tehnologie;
    b) banca de date juridice.
Nomenclatoarele   unitare  şi  registrele  permanente  vor   asigura coerenţa   informaţională   şi   identificarea  univocă   a   unităţilor informaţionale  de  bază  ale  sistemului  social-economic.  Aceasta  va permite,  la  rîndul  său, integrarea activitîţilor  informaţionale  ale statului  cu  cele ale agenţilor social-economici. Ele vor  servi  drept bază  pentru aplicaţii multiple atît la nivelul organelor administraţiei de  stat,  cît şi la nivelul unităţilor  social-economice.  Concomitent, utilizarea  lor de către agenţii economici în baza taxelor de  utilizare va aduce şi un anumit profit economic.
Registrul naţional de stat al unităţilor statistice se va utiliza pe larg   în  sistemul  fiscal,  în  relaţiile  economice,  programele   de dezvoltare economică şi în statistica naţională.
Registrul de  stat  al  populaţiei  va  fi  folosit  în  prognozare, asistenţă  socială,  sistemele  electronice, sisteme de  decontări  prin virament, servicii publice etc.
Registrul permanent  al  produselor, materialelor şi serviciilor  va avea  drept  obiect  relaţiile economice interne  şi  externe,  reclama, marketingul şi deservirea socială.
S.I.P.A.L. pe domeniile prevăzute în Proiectul director se referă la principalele procese de gestiune în administraţia publică precum sînt:
    contabilitatea;
    administrarea bugetului;
    gestiune personal;
    gestiune patrimoniu.
Ele au menirea  să asigure un sistem flexibil şi tipizat de gestiune generală în cadrul administraţiei publice.
Băncile de date  publice, inclusiv în domeniul legislaţiei, ştiinţei şi  tehnologiilor,  vor servi pentru prestarea largă către  populaţie  a serviciilor informaţionale.
C. Corelarea politicii de context cu dezvoltarea
sistemelor informatice
Pentru asigurarea   acestei   corelări  este  necesară   elaborarea, impementarea  şi  respectarea prioritară a cadrului normativ-juridic  al informatizării,  a metodologiilor de proiectare (RACINES, MERISE etc), a standardelor naţionale şi internaţionale. Promovarea unei politici unice şi  ferme de contex, precum şi organizarea şi coordonarea lucrărilor  de informatizare   vor  fi  efectuate  de  către  stat,  prin   intermediul Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii.
Un rol important   în   coordonarea  şi  colectarea  lucrărilor   de informatizare  îl va avea de asemenea Comisia interdepartamentală pentru informatizare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova şi comitetele tehnice pe  domenii,  care  vor  efectua expertiza lucrărilor  şi  a  opţiunilor tehnice şi tehnologice ale următoarelor aspecte:
    legislaţie şi norme;
    standardizare;
    metodologii;
    alinierea la  practica C.E.E. şi O.N.U. în domeniul nomenclatoarelor     şi registrelor permanente;
    simplificarea formularelor şi procedurilor administrative;
    informatizarea administraţiei publice;
    instruirea şi perfecţionarea îm management şi informatică.
VI. PLANURI DE ACŢIUNI
Realizarea prevederilor   Proiectului   director  se   află   într-o dependenţă  directă  de  progresul  pe  plan  mondial  al  tehnologiilor informaţiilor  şi telecomunicaţiilor şi evoluţia standardizării. În plus la aceasta, factorii interni cu cea mai mare pondere sînt:
    legislaţia nespecifică informatizării;
    lipsa Reţelei Publice Transport Date;
    nivelul redus  de  dezvoltare  a producţiei de servicii  şi  produse informatice;
    lipsa interacţiunii   sistemelor   informatice   sectoriale    (ale ministerelor, departamentelor etc.).
În vederea minimizării   eventualelor   perturbări,   introduse   în implementarea  şi  realizarea  prevederilor Proiectului  director,  este necesară derularea următoarelor acţiuni:
alinierea consecventă  la  standardele şi recomandările  tehnice  şi     juridice internaţionale;
avizarea proiectelor  actelor  normative  ce ţin  de  informatizarea     administraţiei   publice   din   punct  de   vedere al implicaţiilor informaţionale sau informatice;
elaborarea proiectelor   directoare   sectoriale   în   consens   cu     prevederile Proiectului director;
realizarea schimbului   de  experienţă  şi  arbitrarea  eventualelor litigii  tehnice şi  de  interese  prin  Comisia interdepartamentală pentru informatizare.
La elaborarea  planurilor de acţiuni pentru realizarea  prevederilor Proiectului  director, factorii de decizie se vor călăuzi de următoarele principii:
1) în cazul Proiectului  director  la nivel naţional,  planurile  de acţiuni, inclusiv atribuirea responsabilităţilor şi alocarea resurselor, nu pot avea gradul de detaliere şi precizie al proiectelor directoare la nivel sectorial (ministerial ,departamental) sau al unor organizaţii;
2) se va stabili  data  iniţierii actiunilor (se propune 1  ianuarie 1995) şi orizontul de timp (5-7 ani);
3) estimarea  costurilor, pentru minimizarea efectului inflaţiei, se va face în lei şi în dolari S.U.A.;
4) pentru o mai  bună  fundamentare a planului global de acţiuni  se vor  analiza  planurile de acţiuni orientative, detaliate pe grupuri  de activităţi. Pentru fiecare obiect se vor lua în considerare:
    activităţile specifice obiectului;
    activităţile însoţitoare (dotări, generalizare, exploatare);
    categoriile standardizate de resurse;
5) pentru asigurarea   flexibilităţii   în  raport  cu   eventualele modificări  este  necesar să fie utilizat, ca instrument, unul din  cele mai  recunoscute  pe plan internaţional produse programate (de  exemplu, Microsoft  Project Manager), ceea ce ar permite şi o uşoară  actualizare pe parcurs a planurilor de acţiuni.
Ansamblul obiectivelor   Proiectului   director  intersectorial   şi responsabilităţile recomandate sînt descrise în tabelul 5.
Tabelul 5
Responsabilităţile recomandate pentru realizarea
obiectivelor unui proiect director intersectorial
___________________________________________________________________
      Activităţile preconizate            !        Responsabili
___________________________________________________________________
Elaborarea legislaţiei specifice T.I.     ! Ministerul Justiţiei
-----------------------------------------------------------------------------------------
Crearea clasificărilor şi nomenclatoa-  ! Ministerul Comunicaţiilor
relor unitare de interes general          ! şi Informaticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Standardizarea specifică T.I.             ! Departamentul Standarde,
                                            ! Metrologie şi Supraveghere
                                            ! Tehnică
-----------------------------------------------------------------------------------------
Procurarea resurselor informatice       ! Ministerul Comunicaţiilor
pentru administraţia publică              ! şi Informaticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea şi perfecţionarea persona-   ! Ministerul Învăţămîntului,
lului                                       ! Ministerul Comunicaţiilor
                                            ! şi Informaticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii informaţionale (cercetare-   ! Ministerul Comunicaţiilor
dezvoltare, cooperare)                    ! şi Informaticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi dirijarea activităţilor    ! Ministerul Comunicaţiilor
privind T.I. în administraţia publică     ! şi Informaticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi întreţinerea nomenclatoare-  ! Ministerul Comunicaţiilor
lor unitare                                 ! şi Informaticii,
                                            ! Departamentul Statisticii
-----------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi administrarea Registrului     !Ministerul Afacerilor Interne,
de stat al populaţiei                    !Ministerul Justiţiei
-----------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi administrarea Registrului     ! Ministerul Finanţelor
codurilor fiscale ale agenţiilor eco-    !
nomici                                     !
----------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi administrarea Registrului     ! Departamentul Statisticii,
naţional de stat al unităţilor statis    ! Ministerul Justiţiei
tice                                       !
---------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi administarea Registrului      ! Departamentul Statisticii
de stat al unităţilor teritorial-        !
administrative                           !
---------------------------------------------------------------------------------------
Crearea şi administrarea Registrului     ! Agenţia Naţională pentru  
cadastrului general                      ! Geodezie, Cartografie şi  
                                           ! Cadastru                  
--------------------------------------------------------------------------------------
Crearea băncii de date geografice de   ! Academia de Ştiinţe, Asocia-
referinţă                                  ! ţia de Stat de Producţie
                                           ! pentru Explorări Geologice
                                           ! şi Ridicări Topografo-Geode-
                                           ! zice "AGEOM"
--------------------------------------------------------------------------------------
Crearea băncii de date juridice          ! Ministerul Justiţiei
--------------------------------------------------------------------------------------
Crearea băncii de date ştiinţă-teh-      ! Academia de Ştiinţe, Minis-
nologie                                    ! terul Economiei
-------------------------------------------------------------------------------------
Crearea sistemului informatic, a in-     ! Ministerul Comunicaţiilor
terfeţei Guvern/alte organe ale ad-      ! şi Informaticii
ministraţiei publice                     !
------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea organelor administra-   ! Ministerul Finanţelor
ţiei publice                               !
------------------------------------------------------------------------------------
Propunere buget/urmărire execuţie      ! Ministerul Finanţelor
bugetare                                   !
-----------------------------------------------------------------------------------
Gestiune personal, calcul/plată          ! Ministerul Muncii, Protec-
salarii                                    ! ţiei Sociale şi Familiei
-----------------------------------------------------------------------------------
Gestiune patrimoniu                      ! Departamentul Statisticii,
                                           ! Ministerul Finanţelor
-----------------------------------------------------------------------------------
[Tabelul 5 modificat prin Hot. Guv. nr.492 din 17.07.95]
În toate cazurile,    acţiunile    preconizate   se   vor    realiza necondiţionat în colaborare cu M.C.I.
Soluţiile preconizate   pentru  obiectele  Proiectului  director  cu caracter  intersecţional, precum şi estimările orientative de durată  şi resurse sînt prezentate în anexa E.
Realizarea obiectivelor  de  informatizare implică şi selecţia  unor sisteme  de  informaţie  sectoriale cu impact  major  asupra  realizării obiectivelor principale ale administaţiei publice:
1) sistemul de  informaţie  financiar,  în special  din  punctul  de vedere al impozitării, al planificării şi urmării execuţiei bugetare, şi celelalte  sisteme de gestiune financiară ale organelor  administrative, care condiţionează în mare măsură executarea corespunzătoare a bugetului naţional;
2) sistemul de  informaţie  bancar,  cu rol  decisiv  în  eliminarea blocajelor financiare şi relansarea economică;
3) sistemul de  informaţie  al protecţiei sociale,  inclusiv  pentru minimizarea manipulărilor ilicite de plată a pensiilor;
4) sistemul de informaţie statistică, cu importanţă deosebită pentru elaborarea deciziilor macro- şi microeconomice;
5) sistemul informatic "Privatizarea"  cu  evidenţa  patrimoniului, bonurilor patrimoniale şi urmărirea deetatizării proprietăţii de stat.
Pentru crearea  acestor  sisteme  este necesar să fie  elaborate  în consens   cu   prevederile  prezentului  Proiect   director   proiectele directoare  respective,  în care vor fi estimate duratele  şi  resursele necesare.   De   exemplu,   pentru  realizarea Sistemului Informatic "Privatizarea",  conform  estimărilor din Proiectul director al  acestui sistem,  sînt  necesare  eforturi  de  circa  700  om/lună  sau  resurse financiare  de circa 186 mii lei, reieşind din salariul minim de 20   lei pe lună. Pentru dotarea cu echipamente şi software este necesară suma de circa  315  mii dolari S.U.A. O importanţă deosebită  în  informatizarea societăţii  o  are crearea Reţelei Publice Transport Date (R.P.T.D.)  ca suport  tehnic  şi  tehnologic al interschimbului  de  informaţii  între sistemele informatice.
R.P.T.D. va fi  o  reţea  cu  comutare de  pachete,  urmînd  să  fie realizată  în  două  tranşe  conform schemei din desenul  2  (vezi  M.O. Nr.17-18).
Principalele  servicii oferite de ea vor fi serviciile de comunicare în  sens obişnuit (servicii de circuite virtuale). În vederea asigurării securităţii  şi  confidenţialităţii  transportului de date  R.P.T.D.  va prevedea   nivelul  de  prioritare  pentru  principalele  categorii   de utilizatori şi tipuri de servicii:
    administraţia publică de stat;
    sectorul financiar şi bancar;
    sectorul servicii publice şi deservirea clientelor civice;
    conexiuni la reţelele internaţionale;
    servicii telematice în dezvoltare.
XII. FACTORII DE SUCCES ŞI CONDIŢIILE DE REALIZARE A
PREVEDERILOR PROIECTULUI DIRECTOR
Orientările şi   soluţiile   propuse  în  Proiectul  director   sînt fundamental  ancorate  în  preocupările tranziţiei  complexului  social-economic   republican  la  economia  de  piaţă.  Ele  susţin  programele economice  pe termen scurt şi mediu ale tranziţiei, precum şi programele pe  termen  mediu  şi lung ale dezvoltării  social-economice.  Aplicarea politicii  de context relevă mobilizarea în cadrul aparatului de stat  a tuturor competenţelor naţionale implicate: puterii legislative, juridice şi   executive,   precum  şi  antrenarea  eficientă   a   specialiştilor informaticieni de cea mai înaltă clasă.
Aceste orientări  şi  soluţii,  în materie de  cadru  legislativ  şi alegerea  priorităţii sistemelor informaţionale ale administraţiei, sînt preconizate  spre  realizare  în dependenţă directă  de  importanţa  lor economică  şi socială în faza critică de tranziţie şi reprezintă  astfel fundamentarea dezvoltării informaticii naţionale.
Succesul Proiectului   director  rezidă,  în  ultimă  instanţă,   în adeziunea  la orientările stategice recomandate şi participarea efectivă la  transpunerea lor în viaţă a ansamblului organelor de stat.  Aderarea la  orientările  stategice ale Proiectului director înseamnă  cooperarea intersectorială,  care  se bazează pe utilizarea în comun  a  resurselor informaţionale,  în  primul rînd, a registrelor permanente.  Sub  aspect organizaţional,  aceasta implică constituirea organismelor de coordonare prevăzute   -  a  Comisiei  interdepartamentale  pentru   informatizare, comitetelor  tehnice  pe  domenii (vezi desenul 3), precum  şi  trecerea imediată  la elaborarea temelor de proiectare, respectiv, a cererilor de ofertă  pentru componentele şi celelalte sisteme prioritare  recomandate de Proiectul director.
Desenul nr.3
                            +-----------------------+
                            |      G U V E R N      |
                            |                       |
                            +-----------+-----------+
                                        |
                                        |
             +--------------------------+-------------------------+
             |  COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU INFORMATIZARE  |
             |                                                    |
             +-----+---------------------------------+------------+
                   |                                 |
         +---------+--------+                        |
         |   Ministerul     |    +-------------------+---------------------+
         | Comunicaţiilor   |    |           COMITETE   TEHNICE            |
         | şi Informaticii  |    +---+-----------+-----------+-------------+
         |                  |        |           |           |
         | Direcţia Princi- |  +-----+----+ +----+----+ +----+---+
         | pală Informatică |  |Legislaţie| | Baze de | |Cerceta-|
         +------------------+  | norme,   | | date,   | |re, dez-|
                               |standarde | |nomencla-| |voltare,|  . . .
                               |          | |toare,   | |învăţă- |
                               |          | |registre | |mînt    |
                               +----------+ +---------+ +--------+
Este de asemenea necesară consolidarea colaborării tehnice cu C.N.I. şi  I.C.I. din Romănia şi organele similare din celelalte ţări europene, cu  organizaţiile de specialitate din cadrul C.E.E. şi O.N.U., precum şi cu structurile de profil internaţionale.
Totodată, pentru  realizarea programului de informatizare propus  în Proiectul  director,  este  necesară  efectuarea  unui  bloc  de  măsuri incluzînd:
    determinarea statului juridic al Proiectului director;
    determinarea suporţilor financiari ai acţiunilor de informatizare;
    crearea fondurilor   sectoriale  financiare,  inclusiv  a   fondului intersectorial pentru finanţarea elaborărilor;
    elaborarea documentelor   necesare   de  argumentare  a   fondurilor financiare;
    crearea Comisiei de experţi şi a Comisiei de concurs pentru selecţia proiectelor-tip de informatizare.
Pentru a obţine efectul maxim al acestui bloc de măsuri este necesar să  fie  evidenţiate  responsabilităţile aparatului de stat  şi  să  fie precizate  în  special  mijloacele necesare pentru  dezvoltarea  de  noi competenţe,  perfecţionarea  structurilor de  organizare,  definitivarea procedurilor   şi  regulilor  de  gestiune  în  cadrul  noilor  sisteme, responsabilităţile  participanţilor, elaborarea planului de interacţiune şi a programelor de formare.
Proiectul director   preconizează,  de  asemenea,  şi   reorientarea sectorului naţional al tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor prin:
alinierea ofertei  de  servicii  şi  produse  în  domeniul  T.I.  la orientările  strategice  ale  Proiectului  director,  punînd  accent  pe sursele de valoare adăugată mai importante, care provin, de exemplu, din produse program şi servicii informatice;
adaptarea sistemului   educaţional   şi   de   învăţămînt   superior (informatică şi management) la cerinţele economiei actuale, conversia şi formarea  de  informaticieni  şi experţi în administraţia  publică  atît pentru  atingerea nivelului tehnologic mondial, cît şi pentru  achiziţia de competenţe funcţionale, cerute de noile sisteme de informaţie;
valorificarea  potenţialului  de cercetare-dezvoltare în  raport  cu finalităţile producţiei din domeniul T.I.
Importanţa dezvoltării în ansamblul economiei naţionale a sectorului producţiei  naţionale  de  T.I. şi a telecomunicaţiilor este  pe  măsura eforturilor propuse.
Dezvoltarea pieţei tehnologiilor informaţiei publice, preconizată în prezentul  Proiect  director,  constituie, în fond,  amorsarea  necesară dezvoltării acestui sector strategic.
Anexa A
LISTA NOMENCLATOARELOR UNITARE DE INTERES GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------------
nr.!  Denumirea nomenclatorului       !    Instituţiile responsabile
   !                                    !-------------------------------------
   !                                    !de creare şi        !de definire
   !                                    !întreţinere         !conţinut
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 !               2                    !       3            !       4
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.  Activităţile din economia         Departamentul      Departamentul Sta-
     Moldovei                            Statisticii          tisticii,Ministe-
                                                              rul Economiei,
                                                              Ministerul Finan-
                                                              ţelor
2.  Unităţi social-economice          Departamentul      Departamentul Sta-
                                         Statisticii          tisticii, Minis-
                                                              terul Justiţiei
3. Unităţi teritorial-                  Departamentul      Cancelaria de Stat,
    administrative                       Statisticii          Departamentul Sts-
                                                              tisticii
4. Organele administraţiei            Departamentul      Cancelaria de Stat,
    de stat                              Statisticii          Departamentul
                                                              Statisticii
5. Indicatori social-                   Ministerul           Ministerul Economiei,
    economici de bază                  Economiei            Ministerul Finanţe-
                                         Departamentul      lor, Banca Naţională
                                         Statisticii
6. Produsele şi serviciile            Departamentul      Departamentul Statis-
    asociate activităţii                 Statisticii,         ticii, Ministerul
    economice                            Ministerul           Economiei,Ministerul
                                         Economiei,           Industriei,Ministerul
                                         Ministerul           Agriculturii şi Ali-
                                         Industriei,          mentaţiei,Ministerul
                                         Ministerul           Transporturilor şi
                                         Agriculturii         Gospodăriei Drumuri-
                                         şi Alimenta-         lor,Uniunea MOLDOVA-
                                         ţiei,Ministe-        SERVICE,Departamentul
                                         rul Transpor-      Arhitecturii şi Con-
                                         turilor şi           strucţiilor, Departa-
                                         Gospodăriei        mentul Comerţului
                                         Drumurilor,
                                         Uniunea MOLDOVA-
                                         SERVICE, Depar-
                                         tamentul Arhitec-
                                         turii şi Const-
                                         rucţiilor, Depar-
                                         tamentul Comer-
                                         ţului
7. Specialişti/funcţii                   Ministerul Mun-    Ministerul Muncii,
   calificări/profesii/                  cii,Protecţiei       Protecţiei Sociale şi
   meserii                               Sociale şi Fa-       Familiei,Ministerul
                                         miliei,Ministe-      Învăţămîntului, Depar-
                                         rul Învăţămîn-       tamentul Statisticii
                                         tului, Departa-
                                         mentul Statis-
                                         ticii
8. Unităţi de măsură                   Departamentul      Departamentul Statis-
                                         Statisticii,         ticii,Departamentul
                                         Departamentul      Standarde,Metrologie
                                         Standarde,Met-     şi Supraveghere Teh-
                                         rologie şi           nică
                                         Supraveghere
                                         Tehnică
9. Nomenclatorul produselor            Ministerul           Ministerul Economiei,
   ce fac obiectul relaţi-               Economiei            Departamentul
   ilor economice externe                                   Statisticii
10.Ţări/naţionalităţi/cetă-            Departamentul      Ministerul Economiei,
   ţenii                                 Statisticii,         Ministerul Afacerilor
                                         Ministerul           Interne
                                         Economiei
11.Conturi contabile                   Ministerul           Ministerul Finanţelor
                                         Finanţelor
12.Valute                                Banca Naţională    Banca Naţională
13.Resurse naturale                    Departamentul      Departamentul Protec-
                                         Protecţia Medi-    ţia Mediului Încon-
                                         ului Înconju-        jurător
                                         rător
14.Adrese poştale                      Ministerul           Ministerul Comunica-
                                         Comunicaţiilor     ţiilor şi Informa-
                                         şi Informati-        ticii
                                         cii
15.Forme de proprietate                Departamentul      Ministerul Economiei,
   şi forme organizatori-              Statisticii          Ministerul Justiţiei,
   co-juridice                                        Departamentul
                                                        "Moldova-Standard"
16.Clasificări bugetare                Ministerul           Ministerul Finanţelor
                                         Finanţelor
17.Acte legislative                      Ministerul           Ministerul Justiţiei
                                         Justiţiei
Anexa B
LISTA REGISTRELOR PERMANENTE
----------------------------------------------------------------------------------------
N  !    Denumirea registrelor       !     Instituţiile responsabile
d/o !                                  !------------------------------------------
    !                                  !de creare şi întreţi    !de definire
    !                                  ! nere                 !conţinut
---------------------------------------------------------------------------------------
1  !               2                  !           3              !        4
---------------------------------------------------------------------------------------
1.  Registrul de stat al              Ministerul Justiţiei,      Ministerul
     populaţiei Republicii             Ministerul Afecerilor      Afacerilor In-
     Moldova                           Interne                    terne,executi-
                                                                  vele locale,
                                                                  Ministerul
                                                                  Justiţiei
2.  Registrul naţional de stat       Departamentul Statis-      Ministerul
    al unităţilor statistice           ticii                        Justiţiei
3.  Registrul de stat al uni-        Departamentul Statis-      Departamentul
    tăţilor teritorial-admi-           ticii                        Statisticii
    nistrative
4.  Registrul                Agenţia Naţională pentru     Ministerele, departa-
    permanent                Geodezie, Cartografie şi     mentele şi alte orga-
    al cadas-                Cadastru                       nizaţii care sînt în-
    trelor                                                  vestite cu funcţiile
                                                            de creare a cadastre-
                                                            lor specializate
5. Registrul permanent al            Ministerul Justiţiei       Ministerul
   actelor legislative                                            Justiţiei
6. Registrul permanent al            Departamentul Statis-      Departamentul
   produselor şi servicii-             ticii                        Statisticii
   lor asociate activităţii            Ministerul Economiei,      Ministerul
   economice                           Ministerul Agricultu-      Economiei,
                                       rii şi Alimentaţiei,       Ministerul Ag-
                                       Ministerul Industriei,     riculturii şi
                                       Ministerul Transportu-     Alimentaţiei,
                                       rilor şi Gospodăriei       Ministerul In-
                                       Drumurilor, Uniunea        dustriei,Minis-
                                       MOLDOVA-SERVICE,         terul Transpor-
                                       Departamentul Arhi-        turilor şi Gos-
                                       tecturii şi Construc-      podăriei Drumu-
                                       ţiilor, Departamentul      rilor, Uniunea
                                       Comerţului                 MOLDOVA-SERVICE,
                                                          Departamentul
                                                          Arhitecturii şi
                                                          Construcţiilor,
                                                          Departamentul
                                                          Comerţului
[Anexa B modificată prin Hot. Guv. nr.492 din 17.07.95]
                                                            Anexa C
STANDARDE ŞI RECOMANDĂRI TEHNICE
PRINCIPALE CE CARACTERIZEAZĂ SISTEMELE DESCHISE
(versiunea 1)
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
|Nr.|         Domeniul                                | Codul standardelor        |
|d/o|                                                   |                             |
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
|1. | Caracteristici tehnice generale                 |                             |
|   | a)  Conectivitate (nivelele 1-4):               | ISO 7498                    |
|   |                                                   | ISO 7498-2                  |
|   |                                                   | ISO 7498-3                  |
|   |                                                   | ISO 7498-4, ADD1          |
|   | (I)  reţea largă (WAN)                          | ISO 7776                    |
|   |                                                   | ISO 8878                    |
|   |(II)  reţea locală (LAN)                         | IEC 847                     |
|   |                                                   | ISO 8802-2                  |
|   |                                                   | ISO 8802-3                  |  
|   |                                                   | ISO 8802-4                  |
|   |(III) interfaţă fibre optice (FDDI)              | ISO 9314                    |
|   | b)  Aplicaţii (nivelele 5-7):                   |                             |
|   | (I) transfer fişier (FTAM)                      | ISO 8571-1,2,3,4,5,       |
|   |(II)  poştă electronică (X400)                   | ISO 10021-1,2,3,4,5,6,7   |
|   |(III) schimb electronic de date (EDI)          | ISO 9735                    |
|   | c)  Securitate                                  | ISO 7498-2                  |
|   | d)  Portabilitate:                              |                             |
|   | (I) sisteme de operare (POSIX)                | ISO 9945-1                  |
|   | e)  Limbaje:                                    |                             |
|   | (I)  C                                            | ISO 9899                    |
|   |(II)  FORTRAN                                    | ISO 1539                    |
|   |(III) PASCAL                                     | ISO 7185                    |
|   |(IV)  COBOL                                      | ISO 1989                    |
|   |(V) limbaj de interogare structurat (SQL)      | ISO 9075                    |
|   | f)  Birotică:                                     |                             |
|   |(I) limbaj standard generalizat de marcare     | ISO 8879                    |
|   |structurare logică documente-markup) (SGML)  |                             |
|   |(II) arhitectura documentului de birou (ODA)   | ISO 8613-1,2,3,4,5,6,7,8  |
|   | g)  Grafica pe calculator:                      |                             |
|   |(I) metafişier pentru memorizare şi transfer   | ISO 8632-1,2,3,4          |
|   |    de imagini pe calculator                     |                             |
|   |(II) limbaje de interfaţă cu sistemul            | ISO 8851-1,2,3,4          |
|   |     nucleului grafic (GKS)                      |                             |
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
|2. | Suporturi de informaţii:                        |                             |
|   | (I) benzi magnetice de 1/2":                    |                             |
|   |     neînregistrate                              | ISO 1864                    |
|   |     înregistrate cu 1800 bpi                    | ISO 1863                    |
|   |     înregistrate cu 6250 bpi grup codificat   | ISO 5652                    |
|   |     etichetate                                  | ISO 1001                    |
|   | (II) disc flexibil (dischetă)                   | ISO 7565, 7901, 6596,     |
|   |                                                   | 7487, 8378, 8630, 8860    |
|   | (III) cartele de identificare:                  |                             |
|   |       caracteristici fizice                     | ISO 7810                    |
|   |       tehnică de înregistrare magnetică         | ISO 7911                    |
|   | (IV) cod cu bare                                | EAN (standard de facto)   |
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
|3. | Metode de proiectare                            | RACINES                     |
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
|4. | Arhitectura sistemelor informatice în         | Recomandări C.E.E.        |
|   | administraţia publică                           |                             |
+---+---------------------------------------------+-------------------------------+
COMPATIBILITĂŢI SI INTERFEŢE RECOMANDATE IN PRIMA ETAPĂ
PENTRU PRODUSELE INFORMATICE UTILIZATE DE ADMINISTRAŢIA
PUBLICA SI AGENŢII CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
+---+------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |                    |                       Recomandări                                   |                    |
|Nr.| Categoria        +----------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------+  Motivare şi precizări  |
|   | produsului        |  Calculator       |Minicalculator/calcula-      | Microcalculator        |             |
|   |                    |                    |  tor departamental          |                        |             |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1 |        2           |        3           |           4                   |              5         |          6               |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
| 1 |  Echipament       |        -           |            -                  |compatibilitate:IBM   | standarde de facto     |
|   |                    |                    |                               | PC  (Machintosh)     |                           |
+---+------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 2 | Sistem de ope-  |  interfaţă OSI     |compatibilitate: UNIX5.X,    | compatibilitate:       | standarde de facto      |
|   | rare/mediu de      |                    | XWINDOWS (ISO 400,VMS)    | UNIX5.X, WINDOWS     | standarde în curs       |
|   | lucru              |                    | (interfaţă OSI în sens      | (MS DOS, OS2, MAC)   |     (POSIX)               |
|   |                    |                    |  EPHOS-CEE)                 |                        |                           |
+---+------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
| 3 | Gestiune           |compatibilitate     |compatibilitate              | compatibilitate:       |                          |
|   | comunicaţii        |OSI(TC-IP*)  | OSI X25/X32 (TCP-IP*)       |   OSI X25/X32        |                           |
|   |                    |X25/X32respectiv  |respectiv,                     |  (TCP-IP*, SNA*)     |   standard                |
|   |                    |ISO 8802/2,3,4      | ISO 8802/2,3,4              |  respectiv             | * cu aviz Rompac        |
|   |                    |                    |                               |  ISO 8802/2,3,4        |                           |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+
|   |                    |       1)           |           1)                  | compatibilitate        | standarde de facto      |
|   | Editare texte      |                    |                               | sau interfaţă          | asigurare schimb        |
| 4 |                    |                    |                               | Word, Word perfect   | documente pe suport     |
|   |                    |                    |                               |(Ventura, Word star)  | magnetic                  |
+---+------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| 5 |  Translator        |    C, COBOL        |     C, COBOL                |     C, COBOL           |  standarde                |
|   |                    |(FORTRAN,    | (FORTRAN, PASCAL,           |  (FORTRAN, PASCAL,   |  întreţinere              |
|   |                   | PASCAL,      |  LISP, PROLOG)              |   LISP, PROLOG)      |  facilă de sisteme      |
|   |                    | LISP, PROLOG)    |                               |                        |  program de aplicaţie   |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
| 6 | Generare/preluc- |        1)          |            1)                 | compatibilitate        | standarde de facto      |
|   | rare tabele        |                    |                               | sau interfaţă          | asigurare schimb        |
|   |                    |                    |                               |Exel, LOTUS, Quattro  | fişiere tabel             |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
| 7 | Gestiune fişiere/| compatibilitate    |  compatibilitate            | compatibilitate        | standarde de facto      |
|   | baze de date       | sau interfaţă      |  sau interfaţă              | sau interfaţă          |facilitate schimb fişi-  |
|   |                    | ORACLE, ISIS       |    ORACLE, ISIS             | dBASE, FOXPRO,       |ere asigurare interfaţă  |
|   |                    |                    |                               | ORACLE, ISIS         |baze de date distribu-   |
|   |                    |                    |                               |                        |ţie multimedia/ docu-    |
|   |                    |                  |                                 |                        |mentare                    |
+---+------------------+---------------------+----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
| 8 | Metode de analiză|  compatibilitate   |    compatibilitate          | compatibilitate        | standarde de facto      |
|   | şi proiectare      |  RACINES/MERISE  |    RACINES/MERISE         |   RACINES/MERISE    |asig.unitate de concept  |
+---+------------------+--------------------+-----------------------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------+
         1)  Poate fi utilizat orice produs informatic
SOLUŢIILE  PRECONIZATE PENTRU OBIECTELE PROIECTULUI DIRECTOR
+----+----------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+----------+
|    |                      |                                                             |                 |               |
|    |                     |                                                             | Termenul      |               |
|Nr. |    Domeniul         |                        Soluţia propusă                    |  maxim        | Costul  |
|d/o |                     |                                                             |    de         |               |
|    |                     |                     (propuneri esenţiale)                 | realizare     | orientativ  |
|    |                     |                                                             | (luni)        | (mii.lei )  |
+----+---------------------+----------------------------------------------------------------------+-----------------------+---------+
| 1  |   2                 |                            3                                |      4          |     5       |
|----+-----------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+
|    |                     |                                                             |                 |             |
| 1. | Legislaţia spe-     | Elaborarea şi promovarea legislaţiei referitoare la:    |                 |             |
|    | cifică T.I.         |   a) protecţia juridică a proprietăţii asupra produ-    |                 |             |
|    |                     |       selor program;                                      |                 |             |
|    |                     |   b) protecţia juridică a persoanelor în cazul memo-    |                 |             |
|    |                     |      rării  şi prelucrării automate a datelor lor in-   |                 |             |
|    |                     |      dividuale;                                             |                 |             |
|    |                     |   c) definirea juridică a protecţiei sistemelor in-     |                 |             |
|    |                     |       formatice;                                            |                 |             |
|    |                     |   d) alte implicaţii ale informatizării în protecţia    |                 |             |
|    |                     |      societăţii (reprimarea fraudei,recunoaşterea pro-  |                 |             |
|    |                     |      belor informatice, condiţii de lucru specifice,    |                 |             |
|    |                     |       răspunderea în cazul unor defecţiuni ale pro-     |                 |             |
|    |                     |       duselor informatice  etc).                          |    20           |    32     |
|    |                     |                                                             |                 |             |
| 2. | Clasificări şi      |1) Precizarea organizaţiilor, a atribiţiilor şi răspun-  |                 |             |
|    | nomenclatoare uni-|   derilor organizaţiilor care  crează şi întreţin       |                 |             |
|    | tare de interes     |   clasificări şi nomenclatoare de interes general      |  realizat     |             |
|    | general             |2) Coordonarea problemelor metodologice şi de aliniere |               |             |
|    |                     |   la practicile C.E.E. şi O.N.U. a nomenclatoarelor,    |                 |             |
|    |                     |   registrelor permanente şi a dicţionarelor de date.    |  12-24        |   24      |
|    |                     |                                                             |                 |             |
| 3. | Standardizarea      |1) Alinierea progresivă la standardele şi recomandările|                 |             |
|    | specifică T.I.      |   tehnice ce definesc sistemele deschise, inclusiv      |                 |             |
|    |                     |   adoptarea procedurii ISO de elaborare a standarde-    |                 |             |
|    |                     |   lor                                                       |                 |             |
|    |                     |2) Pregătirea acestei activităţi prin recomandări teh-   |                 |             |
|    |                     |   nice cu caracter preliminar                             |                 |             |
|    |                     |3) Susţinerea acestei activităţi prin ghiduri de apli-   |                 |             |
|    |                     |   care şi bănci de date specifice                         |                 |             |
|    |                     |4) Pregătirea unui nucleu de specialişti în domeniile :  |                 |             |
|    |                     |   UNIX,SGBD relaţional, arhitecturi client-server,      |                 |             |
|    |                     |   reţele,instrumente programate                           |    24           |   160    |
|    |                     |                                                             |                 |             |
| 4. | Procurarea resur-   |1) Emiterea de către M.C.I. a recomandărilor tehnice     |                 |             |
|    | selor informatice   |   şi a procedurilor de procurare a resurselor infor-    |                 |             |
|    | pentru administra-  |   matice necesare pentru informatizarea administraţiei  |                 |             |
|    | ţia publică,        |   publice şi a întreprinderilor de stat                   |                 |             |
|    | agenţii cu          |2) Evidenţierea distinctivă a costurilor informatizării  |                 |             |
|    | capital majoritar   |   organizaţiilor administraţiei publice în cadrul       |                 |             |
|    | de stat             |   bugetului de stat                                      |                 |             |
+----+-------------------+-------------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+
                                                                                                            Anexa E
+-------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+----------+
|  1    |       2             |                            3                                |      4          |     5       |
+-------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+
|       |                     |3) Includerea în sistemul informaţiei statistice de      |                 |             |
|       |                     |   stat a unei anchete statistice anuale privind sta-    |                 |             |
|       |                     |   diul şi tendinţele informatizării societăţii în       |                 |             |
|       |                     |   Republica Moldova                                       |                 |             |
|       |                     |4) Autorizarea unei organizaţii (de ex.: C.R.I.) pentru  |                 |             |
|       |                     |   informarea în domeniul procurării resurselor infor-   |                 |             |
|       |                     |   matice destinate administraţiei publice, inclusiv     |                 |             |
|       |                     |   urmărirea comportării în exploatare, procurarea teh-  |                 |             |
|       |                     |   nică şi juridică a produselor standardizate necesare  |                 |             |
|       |                     |   în cantităţi mari, asistenţa tehnică şi juridică la   |                 |             |
|       |                     |   cerere pentru contractări ale organizaţiilor utili-   |                 |             |
|       |                     |   zatoare, atestarea conformităţii cu standardele re-   |                 |             |
|       |                     |   comandate de M.C.I.                                     |                 |             |
|       |                     |5) Asigurarea prin programul de cercetare-dezvoltare în|               |             |
|       |                     |   domeniul informaticii a mijloacelor necesare cerce-   |                 |             |
|       |                     |   tării-proiectării şi a validării soluţiilor             |     24          |    40     |
|       |                     |                                                             |                 |             |
|  5.   | Instruirea şi       |1) Elaborarea programului de instruire şi perfecţionare  |                 |             |
|       | perfecţionarea     |   simultană în management şi informatică a conducăto- |               |             |
|       | personalului        |   rilor existenţi şi potenţiali prin organizaţii        |                 |             |
|       |                     |   specializate                                            |                 |             |
|       |                     |2) Elaborarea şi întreţinerea subnomenclatorului de      |                 |             |
|       |                     |   profesii informatice şi a ghidului profesiilor in-    |                 |             |
|       |                     |   formatice                                                 |                 |             |
|       |                     |3) Elaborarea şi promovarea de programe pentru instru- |               |             |
|       |                     |   irea personalului utilizator din administraţia pub-   |                 |             |
|       |                     |   lică                                                      |    12           |   200    |
|       |                     |                                                             |                 |             |
|  6.   | Tehnologii infor- |1) Corelarea obiectivelor din programele anuale de cer-|               |             |
|       | maţionale           |   cetări prioritare cu realizarea obiectelor prevăzute  |                 |             |
|       |                     |   în prezentul Proiect Director                           |                 |             |
|       |                     |2) Obţinerea asistenţei internaţionale cu caracter de    |                 |             |
|       |                     |   consultanţă pentru problemele informatizării la       |                 |             |
|       |                     |   nivelul societăţii                                      |                 |             |
|       |                     |3) Îmbunătăţirea activităţii de coordonare a cercetări  |                 |             |
|       |                     |   -dezvoltării în domeniul informatizării               |   18-24       |   2000  |
|       |                     |                                                            |                 |             |
|  7.   | Organizarea şi      |1) Propunerea bugetului anual de informatizare de        |                 |             |
|       | conducerea activi-|   către  M.C.I.    pentru informatizarea administra-    |                 |             |
|       | tăţilor de T.I.în   |   ţiei publice                                              |                 |             |
|       | administraţia pub-|2) Prevederea bugetului anual de informatizare de către|               |             |
|       | lică                |   Guvern                                                    |                 |             |
|       |                     |3) Defalcarea bugetului pe proiecte de către Comisia     |                 |             |
|       |                     |   interdepartamentală pentru informtizarea              |                 |             |
|       |                     |4) Realizarea proiectelor de informatizare cu următoa-   |                 |             |
|       |                     |   rea structură organizatorică:                           |                 |             |
|       |                     |   - M.C.I. - reprezentant al Guvernului;                |                 |             |
|       |                     |   - executantul proiectului desemnat de ministerul /    |                 |             |
|       |                     |     autoritatea centrală                                  |                 |             |
|       |                     |   - organizaţia care asigură exploatarea, desemnată de  |                 |             |
|       |                     |     ministerul / autoritatea centrală                     |                 |             |
|       |                     |   - instituţia de arbitrare (Comisia interdeparta-      |                 |             |
|       |                     |     mentală)                                                |                 |             |
+-------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+
                                                                                                      Anexa E
+-------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+----------------------+----------+
|  1    |       2           |                            3                                  |      4          |     5       |
+-------+-------------------+---------------------------------------------------------------------+-----------------------+---------+
|       |                     |                                                             |                 |             |
|       |                     |5) Utilizarea principiului distincţiei dintre organiza-  |                 |             |
|       |                     |   ţia responsabilă,respectiv finanţatoare, organizaţia  |                 |             |
|       |                     |   proiectantă,organizaţia utilizatoare,  organizaţia    |                 |             |
|       |                     |   care arbitrează eventualele diferende                 |                 |             |
|       |                     |                                                             |                 |             |
|  8.   | Creare / întreţi-   |1) Proiectarea, realizarea şi distribuirea unui sistem   |                 |             |
|       | nere nomenclatoa- |   informatic standardizat pentru crearea / întreţine-   |                 |             |
|       | re unitare          |   rea / interogarea nomenclatoarelor generale reali-    |                 |             |
|       |                     |   zînd funcţii de bază de metadate pentru toate sis-    |                 |             |
|       |                     |   temele  informaţionale ( conform unei scheme funcţi-|                 |             |
|       |                     |   onale care are în vedere orientările C.E.E.)          |                 |             |
|       |                     |2) Exploatarea acestui sistem de către organizaţiile cu  |                 |             |
|       |                     |   răspunderi în crearea / actualizarea nomenclatoare-   |                 |             |
|       |                     |   lor unitare                                               |    18         |    500   |
|       |                     |                                                             |                 |             |
|  9.   | Registrul de stat |1) Adoptarea legii protecţiei datelor personale          |                 |             |
|       | al populaţiei       |2) Reglementarea prin hotărîre guvernamentală  a modu- |               |             |
|       |                     |   lui de utilizare a informaţiei comune de interes      |                 |             |
|       |                     |   general, a registrului populaţiei de către organiza-  |                 |             |
|       |                     |   ţiile administraţiei publice, de către celelalte or-  |                 |             |
|       |                     |   ganizaţii, inclusiv de către  persoanele fizice       |                 |             |
|       |                     |3) Realizarea registrului permanent al populaţiei de     |                 |             |
|       |                     |   către Ministerul Afacerilor Interne                   |    24           |             |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 10.   | Registrul naţional|1) Elaborarea unei legi a registrului agenţilor econo-   |                 |             |
|       | de stat al unită-   |   mici şi sociali compatibil cu practica europeană      |                 |             |
|       | ţilor statistice   |2) Constituirea registrului permanent al agenţilor eco-  |                 |             |
|       |                     |   nomici şi sociali ca o componentă a unui sistem de    |                 |             |
|       |                     |   informaţie sectorial sau în cadrul unei organizaţii  |                 |             |
|       |                     |   specializate                                            |    12           |    27      
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 11.   | Registrul de stat |1) Introducerea în înregistrare a unui cîmp referitor    |                 |             |
|       | al unităţilor       |   la localizarea geografică                               |                 |             |
|       | teritorial-admi-    |2) Detalierea treptată ierarhică pînă la nivel de stra-  |                 |             |
|       | nistrative          |   dă                                                        |                 |             |
|       |                     |3) Aplicarea unor proceduri de întreţinere / difuzare    |                 |             |
|       |                    |   asemănătoare celor referitoare la nomenclatoarele     |                 |             |
|       |                     |   unitare generale                                        |    6           |    30     |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 12.   | Registrul perma-  |1) Crearea suportului informatic necesar pentru aplica-|               |             |
|       | nent al cadastre- |   rea legii cadastrului naţional :                        |                 |             |
|       | lor                 |   - sisteme teritoriale pentru cadastrul extravilan /   |                 |             |
|       |                     |     intravilan                                              |                 |             |
|       |                     |   - baza de date distribuită cu copie centrală          |                 |             |
|       |                     |2) Prevederea interfeţei cu cadastre specializate        |    36           |    300   |
|       |                     |                                                             |                 |             |
+-------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+--------+
                                                                                                     Anexa E
+-------+-------------------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+
|  1    |       2             |                            3                                |      4          |     5       |
+-------+-------------------+-------------------------------------------------------+-------------+-------------+
| 13.   | Banca de date geo-|1) Elaborarea unui plan de digitizare a hărţilor de uz |                 |             |
|       | grafice de refe-    |   general la cîteva scări uzuale                          |                 |             |
|       | rinţă               |2) Elaborarea unui program de culegerea a datelor/       |                 |             |
|       |                     |   digitizare, utilizînd metode topografice, fotogra-    |                 |             |
|       |                     |   metrice, teledetecţie, digitizare hărţi existente,    |                 |             |
|       |                     |   date cartografice existente                             |                 |             |
|       |                     |3) Elaborarea unei metodologii de legătură a informa-    |                 |             |
|       |                     |   ţiei cadastrale cu cea economico-socială şi cea re-   |                 |             |
|       |                     |   feritoare la reţele de utilităţi                        |    36-60        |    700   |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 14.   | Banca de date    |1) Realizarea unei bănci de date centrale în cadrul      |                 |             |
|       | juridice            |   Ministerului Justiţiei, avînd următoarele secţiuni:   |                 |             |
|       |                     |   - regisrul permanent al actelor normative;            |                 |             |
|       |                     |   - legi naţionale;                                       |                 |             |
|       |                     |   - practică juridică;                                    |                 |             |
|       |                     |   - doctrină juridică;                                    |                 |             |
|       |                     |   - legi din alte ţări şi internaţionale                  |    18-24      |    100   |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 15.   | Banca de date    |1) Banca de date centralizate,asigurînd accesul organi-|                 |             |
|       | ştiinţă-tehnologie|   zaţiilor şi persoanelor fizice interesate             |                 |             |
|       |                     |2) Interfaţă şi acces la reţeaua băncilor de date pen-   |                 |             |
|       |                     |   tru cercetare şi ştiinţă a C.E.E.                       |    36           |    280   |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 16.   | Sistemul informa- | Utilizarea dicţionarului datelor administrative pentru|                 |             |
|       | tic interfaţă       | asigurarea alimentării sistemului de informaţie al      |                 |             |
|       | Guvern / alte or-   | Guvernului                                                |    24           |    100   |
|       | gane ale adminis- |                                                             |                 |             |
|       | traţiei publice     |                                                             |                 |             |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 17.   | Sistem informatic |1) Sistem unic, parametrizat                               |                 |             |
|       | pentru contabili- |2) Dezvoltare şi adaptare produs program general modern|               |             |
|       | tatea organizaţii-  |   achiziţionat                                            |    18-24      |   1600  |
|       | lor administraţiei  |                                                             |                 |             |
|       | publice             |                                                             |                 |             |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 18.   | Sistem informatic |1) Sistem unic, parametrizat                               |                 |             |
|       | pentru gestiune   |2) Dezvoltare şi adaptare produs program general modern|               |             |
|       | patrimoniu          |   achiziţionat                                            |    18-24      |   1400  |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 19.   | Sistem informatic |1) Sistem unic, parametrizat                               |                 |             |
|       | pentru propunere  |2) Dezvoltare şi adaptare produs program general modern|               |             |
|       | buget / urmărire    |   achiziţionat                                            |    24           |   1400  |
|       | execuţie bugetară |                                                             |                 |             |
|       |                     |                                                             |                 |             |
| 20.   | Sistem informatic |1) Sistem unic, parametrizat                               |                 |             |
|       | pentru gestiune   |2) Dezvoltare şi adaptare produs program general modern|               |             |
|       | perconal, calcul /|   achiziţionat                                              |    24           |   1500  |
|       | plăţi salarii       |                                                             |                 |             |
+-------+-------------------+----------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+