HGA320/1996
ID intern unic:  292765
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 320
din  10.07.1996
privind Modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei
cauzate lucrătorilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii,
căpătate în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu
Publicat : 28.06.1996 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 368

În scopul intensificării protecţiei sociale a persoanelor care au pierdut capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale şi concordării modului de recalculare a sumelor de compensare a pagubei cauzate lor de către întreprinderi, instituţii, organizaţii şi agenţi economici cu modul de stabilire şi recalculare a pensiilor de invaliditate, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se efectuează, începînd cu 1 mai 1996, trecerea la recalcularea anuală de către toate întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi toţi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, a sumelor de compensare a pagubelor, cauzate cetăţenilor în legătură cu pierderea capacităţii de muncă în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, în dependenţă de creşterea salariului mediu real pe ţară pe anul precedent anului de plată în curs.
2. Se aprobă Modul de recalculare a  sumei  de  compensare a pagubei, cauzate lucrătorilor în urma mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii, căpătate în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu (se anexează).
3. Compensaţiile persoanelor, care au dreptul  la  recuperarea pagubei în cazul pierderii întreţinătorului, se  recalculează  conform Modului de recalculare sus-menţionat.
4. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 513 din 11 august 1993 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către  întreprinderi, organizaţii şi instituţii  a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 8, art. 246) modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 695 din  20 septembrie 1994 (Monitorul Oficial, 1994, nr. 6, art. 71) se expune în următoarea redacţie:
"3. În cazurile cînd plata indemnizaţiei unice  pentru  pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident  de muncă sau unei afecţiuni  profesionale se efectuează cu  încălcarea termenelor de plată stabilite şi întîrzierea plăţii depăşeşte 12 luni calendaristice, suma indemnizaţiei unice se recalculează cu aplicarea coeficientului egal cu raportul dintre salariul mediu lunar real pe ţară din anul premergător anului de plată a indemnizaţiei unice şi salariul mediu lunar real pe ţară din anul pierderii capacităţii  de muncă sau decesului angajatului în urma unui  accident de muncă  sau unei afecţiuni profesionale. Dacă anul premergător anului de plată a indemnizaţiei unice coincide cu anul pierderii capacităţii de muncă la determinarea coeficientului de recalculare, salariul mediu lunar real pe ţară din anul premergător anului de plată se substituie cu salariul mediu lunar pe ţară atins pe lunile anului de plată care au precedat luna de plată".
5. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va elabora materialele instructive necesare şi va da explicaţii exhaustive privind executarea prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                             Andrei SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul muncii, protecţiei
sociale şi familiei                                                    Dumitru Nidelcu
Ministrul finanţelor                                                Valeriu Chiţan
Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.320 din 10 iunie 1996
Modul de recalculare
a sumei de compensare a pagubei cauzate lucrătorilor în urma
mutilării sau altor vătămări ale sănătăţii, căpătate în timpul
exercitării obligaţiunilor de serviciu
Recalcularea sumei de compensare a pagubei se efectuează în modul următor:
1. Se determină coeficientul individual de recalculare, care este egal cu raportul dintre salariul mediu lunar real  pe  ţară  din  anul premergător anului curent de plată a  compensării  şi  cîştigul  mediu lunar în economia naţională pe anul,  lunile căruia au fost incluse în calculul cîştigului mediu, din care a fost determinată  suma  iniţială de compensare a pagubei.
Mărimea  salariului  mediu  pe  ţară  aplicată  la   determinarea coeficientului individual de recalculare este fixată în anexă.
Coeficientul individual de recalculare se determină cu o precizie de pînă la patru unităţi după virgulă.
2. Se determină noua mărime a  sumei  de  compensare  plătită  de către întreprinderi, organizaţii, instituţii şi agenţi economici  prin înmulţirea  coeficientului  individual  de  recalculare  cu  suma   de compensare a pagubelor stabilite iniţial după fixarea accidentului de muncă sau a afecţiunii profesionale. Noua sumă de compensare se stabileşte în lei şi bani.
3. Recalcularea ulterioară a sumelor de compensare a pagubelor suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă în urma unui  accident  de  muncă  sau  unei  afecţiuni  profesionale  se efectuează anual, începînd cu 1 aprilie,  în  cazurile  cînd  salariul mediu lunar real pe ţară din anul precedent anului de plată  depăşeşte cel puţin 5 la sută salariul mediu pe ţară luat în  calculul  anterior al compensării.
Anexă
la  Modul de recalculare a sumei
de  compensare a pagubei cauzate
lucrătorilor  în  urma mutilării
sau altor vătămări ale sănătăţii,
căpătate  în  timpul exercitării
obligaţiunilor de serviciu
M Ă R I M I L E
salariului mediu pe ţară,  aplicate  la  determinarea
coeficienţilor de recalculare  a sumei  de compensare
a pagubei suportate de cetăţeni în urma unui accident
de muncă sau unei afecţiuni profesionale

Anii Salariul mediu lunar (ruble)
1 2
1960 67,4
1961   69,0
1962 71,4
1963 74,0
1964 77,0
1965 81,9
1966   84,2
1967 89,0
1968 93,0
1969 97,6
1970 102,8
1971 104,0
1972 106,9
1973   111,4
1974 114,1
1975 117,0
1976 125,3
1977 128,0
1978 129,8
1979 133,0
1980 138,3
1981 140,5
1982 146,0
1983 150,6
1984 155,2
1985 157,7
1986 161,8
1987 166,7
1988 181,5
1989 200,6
1990 233,0
1991   401,5
1992 3207
1993 30000
1994 108,6 lei
1995 141,8 lei

        
NOTE: 1. Pentru persoanele accidentate pînă la 1 ianuarie 1960 la determinarea coeficientului de recalculare a sumei de compensare se aplică salariul mediu pe republică în  mărime de 60 ruble.
2. Datele statistice privind salariul mediu pe ţară pentru anii următori vor fi aduse la cunoştinţă agenţilor economici de către Ministerul Muncii,Protecţiei Sociale şi Familiei nu mai tîrziu de 1 martie a anului curent de plată a compensaţiilor prin publicarea lor în Monito rul Oficial.