HGA581/1995
ID intern unic:  293313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 581
din  17.08.1995
cu privire la reglementarea unor genuri de activitate
în Republica Moldova
Publicat : 26.10.1995 în Monitorul Oficial Nr. 59-60     art Nr : 471

    În scopul reglementării de către stat a activităţii economice a persoanelor juridice şi fizice în Republica Moldova, respectării obligatorii a cerinţelor de pregătire profesională şi calificare, necesare pentru practicarea unor genuri de activitate şi asigurarea intereselor vitale şi securităţii cetăţenilor, societăţii şi statului, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista genurilor de activitate interzise pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
    Lista genurilor de activitate ce necesită autorizare  prin  licenţe eliberate de ministere, departamente şi alte organe de stat ale Republicii Moldova, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la modul de eliberare a licenţelor  pentru desfăşurarea  anumitor genuri de activitate în Republica Moldova, conform anexei nr. 3.
    2. Se stabileşte că toate persoanele juridice şi fizice de pe teritoriul Republicii Moldova, independent de forma de proprietate şi genul de activitate, ce intenţionează să  înceapă sau să continue practicarea genurilor de activitate, enumerate în anexa nr.2, sînt obligate să  facă  un demers, în modul stabilit, în vederea eliberării licenţelor pentru practicarea genurilor respective de activitate.
    3. Se stabileşte că organele autorizate anterior cu funcţii de licenţiere, dar care nu au fost incluse în anexa nr.2 la prezenta hotărîre, din  momentul adoptării prezentei hotărîri îşi pierd dreptul asupra exercitării acestor funcţii.
    4. Organele autorizate cu funcţii de licenţiere vor elibera licenţe pentru desfăşurarea unor anumite genuri de activitate în baza Regulamentului cu privire la modul de eliberare a licenţelor  pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate în Republica Moldova şi a regulamentelor de ramură respective elaborate şi aprobate de ele, în termen de o lună, după coordonarea cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei.
    Pînă la aprobarea regulamentelor de ramură cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate, organele indicate în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre vor desfăşura activitatea de eliberare a licenţelor, conform  actelor  normative  în vigoare (reieşind din prevederile prezentei hotărîri).
    Licenţele eliberate anterior în modul stabilit pentru practicarea anumitor genuri de activitate sînt valabile pînă la aprobarea noilor regulamente de ramură.
    5. Se stabileşte că examinarea cererilor de solicitare a licenţelor şi eliberarea lor se efectuează contra plată.
    Mărimea plăţii pentru eliberarea licenţelor se determină de Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, la propunerea organelor autorizate cu funcţii de licenţiere.
    Mijloacele obţinute  în  urma eliberării de către organele publice de specialitate centrale şi locale a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate sînt vărsate, respectiv, în bugetul de stat sau local.
    6. Se abrogă  hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, conform Listei anexate.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                          Andrei SANGHELI

    Chişinău, 17 august 1995.
    Nr. 581.

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                             V.Bobuţac
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.581
din 17 august 1995
L I S T A
genurilor de activitate interzise pe teritoriul
Republicii Moldova
    Producerea, realizarea şi propagarea materialelor pornografice.
    Deschiderea şi întreţinerea caselor de toleranţă.
    Comerţul în scop de contrabandă.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.581
din 17 august 1995
L I S T A
genurilor de activitate ce necesită autorizare prin
licenţe eliberate de către ministere, departamente
şi alte organe de stat ale Republicii Moldova
    1. Ministerul Economiei:
    organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor şi tîrgurilor internaţionale în teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei;
    colectarea deşeurilor tehnice ce conţin metale neferoase;
    [Pct. 1 modificat prin Hot. Guv. nr.277 din 24.03.97]
    [Pct. 1 completat prin Hot. Guv. nr.525 din 24.09.96]
    2. Ministerul Finanţelor:
    activitatea de audit;
    activitatea în domeniul asigurărilor;
    funcţionarea lombardelor;
    organizarea şi tragerea loteriilor, întreţinerea cazinourilor, precum şi exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;
    fabricarea, modificarea, repararea şi comercializarea articolelor din metale preţioaseşi nestemate ori a articolelor ce conţin asemenea materiale (cu excepţia fabricării coroanelor dentare din metale preţioase);
    achiziţionarea şi prelucrarea metalelor preţioase şi a nestematelor în articole şi deşeuri;
    importul combustibilului şi materialelor lubrifiante;
    comercializarea şi depozitarea  combustibilului şi materialelor lubrifiante;
    [Pct. 2 completat prin Hot. Guv. nr.277 din 24.03.97]
    3. Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat:
    acordarea de consultaţii şi servicii ce ţin de domeniul de deetatizare a proprietăţii de stat şi anume:
    a) pregătirea obiectelor pentru privatizare, inclusiv:
    efectuarea estimării bunurilor de stat;
    perfectarea documentelor de constituire a agenţilor economici, altor acte cu caracter juridic legate de reorganizarea şi desfiinţarea întreprinderilor;
    b) servicii în domeniul privatizării fondului locativ;
    c) pregătirea şi desfăşurarea licitaţiilor de vînzare-cumpărare a patrimoniului de stat în procesul de privatizare;
    d) desfăşurarea licitaţiilor de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al  întreprinderilor, vînzarea proprietăţii de stat a întreprinderilor insolvabile;
    activitatea de exercitare a dreptului de utilizare a bonurilor patrimoniale;
    4. Ministerul Industriei:
    fabricarea articolelor şi produselor chimice de uz casnic;
    fabricarea substanţelor chimice.
    5. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei:
    a) în domeniul producţiei agricole:
    importarea, producerea şi desfacerea preparatelor chimice, biologice şi  stimulentelor de creştere a plantelor, desfăşurarea lucrărilor de aplicare a lor în agricultură.
    producerea strugurilor marfă şi materialului de înmulţire şi săditor viticol;
    creşterea animalelor şi păsărilor de prăsilă;
    b) în domeniul industriei de prelucrare:
    producerea:
    conservelor din legume şi fructe;
    tutunului fermentat;
    uleiului vegetal;
    pîinii şi produselor de panificaţie;
    produselor de cofetărie;
    băuturilor nealcoolice;
    uleiurilor eterice.
    [Pct. 5 modificat prin Hot. Guv. nr.740 din 02.11.95]
    6. Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii:
    în domeniul telecomunicaţiilor:
    elaborarea (proiectarea), producerea, montarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea (cu excepţia exploatării reţelelor internaţionale, telegraf/telex incluse în lista monopolurilor naturale), reţelelor de telecomunicaţii (radiocomunicaţii)  civile şi prestarea serviciilor publice prin intermediul acestor reţele;
    în domeniul radioului şi televiziunii:
    elaborarea (proiectarea), producerea, montarea, instalarea, întreţinerea tehnică, exploatarea reţelelor de televiziune prin cablu  şi a posturilor (staţiilor) de radiodifuziune şi televiziune prin prin eter (licenţă tehnică);
    în domeniul informaticii:
    elaborarea (proiectarea), producerea, montarea, instalarea,întreţinerea şi exploatarea reţelelor publice de transport de date;
    în domeniul poştei:
    prestarea serviciilor poştale expres de recepţionare, transportare şi distribuire accelerată a corespondenţei şi coletelor.
    7. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova;
  orientarea profesională şi instruirea profesională a şomerilor.
    8. Ministerul Sănătăţii:
    exercitarea activităţii farmaceutice;
    acordarea asistenţei  medicale (cu excepţia activităţii practicate  în exclusivitate de întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de stat);
    cercetările aplicate în domeniul geneticii şi microbiologiei;
    fabricarea coroanelor dentare (în coordonare cu Ministerul Finanţelor);
    [Alin. în redacţia Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    fabricarea, vînzarea, procurarea şi păstrarea  substanţelor radioactive, aplicate în medicină;
    fabricarea, vînzarea, deservirea tehnică, repararea  şi  verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală;
    9. Ministerul Învăţămîntului:
    organizarea şi funcţionarea învăţămîntului de toate tipurile, instituţiilor preşcolare (cu avizul organelor publice se specialitate);
    [Alin. în redacţia Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    pregătirea, perfecţionarea, reciclarea şi recalificarea cadrelor din economia naţională;
    organizarea şi funcţionarea taberelor de întremare a copiilor şi adolescenţilor;
    organizarea şi funcţionarea cursurilor de studiere a limbilor.
    10. Ministerul Culturii:
    proiectarea şi restaurarea monumentelor de istorie şi cultură;
    utilizarea clădirilor ce constituie patrimoniu arhitectural;
    organizarea lucrărilor de prospectare şi de cercetare arheologică  a monumentelor.
    11. Ministerul Justiţiei:
    acordarea asistenţei juridice;
    efectuarea expertizei judiciare.
    12. Ministerul Afacerilor Interne:
   folosirea diferitelor tipuri de armament, muniţii, substanţelor explozive, mijloacelor de explodare şi pirotehnice;
    repararea armelor sportive şi de vînătoare;
    activitatea nestatală de depistare-protecţie;
    instruirea în genul de luptă "carate" şi în alte genuri de luptă;
    funcţionarea magazinelor specializate de comercializare a diferitelor tipuri de armament şi muniţii;
    instruirea, perfecţionarea  şi  reciclarea conducătorilor  mijloacelor de transport auto.
    [Pct. 12 modificat prin Hot. Guv. nr.541 din 02.10.96]
    13. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:
    transportarea  şi alte activităţi ce ţin de traficul rutier,  feroviar şi fluvial;
    organizarea reparaţiei şi  deservirii  tehnice a mijloacelor de transport auto;
    activitatea de  construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor.
    14. Administraţia de stat a aviaţiei civile:
    organizarea activităţii ce ţine de transportul aerian, lucrările aeronautice;
    pregătirea teoretică şi practică a tuturor categoriilor de personal aeronautic.
    15. Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor:
    activitatea de proiectare în construcţii;
    activitatea de  executare  a lucrărilor de construcţie,  reconstrucţie şi reparaţie capitală, montare şi reglare;
    lucrări de construcţie  pentru  montarea reţelelor tehnice interne  şi comunicaţiilor exterioare;
    activitatea privind producerea materialelor şi  articolelor de construcţie.
    16. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică;
    proiectarea, construcţia şi exploatarea  industriilor miniere, producţiilor inflamabile şi deflagrante, producţiilor şi obiectelor ce ţin de depozitarea şi manipularea în ele a substanţelor care pot să formeze  amestecuri explozive, de praf şi  vapori, cît şi a producţiilor şi  obiectelor ce ţin de păstrarea şi utilizarea  substanţelor  toxice, sistemelor de alimentare cu gaze, instalaţiilor de ridicat, cazanelor, recipientelor,  care funcţionează sub presiune, precum şi a  conductelor de abur şi apă fierbinte;
    [Alin. în  redacţia Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    fabricarea, montarea (inclusiv reglarea) şi repararea utilajului chimic, minier,utilajului electrotehnic antideflagrant, instalaţiilor de ridicat cazanelor, recipientelor, care funcţionează sub presiune, precum şi a conductelor de abur şi apă fierbinte;
    [Alin. în  redacţia Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    fabricarea, repararea, verificarea, calibrarea, laminarea, vînzarea mijloacelor de măsurare;
    păstrarea şi utilizarea materialelor industriale explozive;
    exploatarea zăcămintelor de minereuri  utile (cu excepţia celor de largă răspîndere);
    instruirea şi  reciclarea lucrătorilor şi cadrelor tehnico-inginereşti la obiectivele cu un grad sporit de pericol;
    expertizarea securităţii producţiilor  industriale (obiectelor), asigurarea securităţii  radiaţionale a utilajelor şi activităţilor, inclusiv lucrărilor subterane;
instalarea, repararea şi deservirea tehnică a aparatelor de casă  şi control;
    folosirea subsolului  în scopuri  ce nu sînt  legate de extragerea substanţelor minerale utile;
    efectuarea lucrărilor de foraj;
    [Alin. în redacţia Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    exploatarea zăcămintelor de ape minerale;
    furnizarea şi  comercializarea reactivelor chimice pentru centrele şi laboratoarele de încercări;
    17. Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător:
    utilizarea şi prelucrarea deşeurilor;
    elaborarea paşapoartelor  ecologice ale întreprinderilor  industriale, agricole, teritoriilor şi terenurilor;
    activitatea de elaborare a compartimentului "protecţia  mediului înconjurător" din documentaţia de proiect a întreprinderilor;
    efectuarea auditului ecologic;
  activitatea de pregătire şi reciclare a specialiştilor în domeniul auditului  ecologic, evaluării impactului asupra mediului  înconjurător, paşaportizării ecologice.
   utilizarea resurselor naturale (colectarea plantelor spontane inclusiv a celor medicinale; prinderea animalelor, cu excepţia faunei cinegetice; pescuitul industrial în bazinele acvatice naturale; practicarea tehnologiilor de separare a componenţilor aerului atmosferic).
    [Alin. introdus prin Hot. Guv. nr.171 din 26.03.96]
    18. Banca Naţională a Moldovei:
    organizarea activităţii bancare şi circulaţiei monetare.
    19. Comisia de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare:
    practicarea activităţii profesionale privind vînzarea-cumpărarea hîrtiilor de valoare;
    20. Comitetele executive raionale şi primăriile municipale:
    comerţul cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice;
    comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice;
    comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun.
    lucrări de valorificare industrială a zăcămintelor de substanţe minerale larg răspîndite în limitele teritoriilor lor, indicate în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.726 din 27 septembrie 1994  "Cu privire la autorizarea prin  licenţă  a  folosirii subsolului în Republica Moldova".
    [Pct. 20 modificat prin Hot. Guv. nr.277 din 24.03.97]
    [Pct. 20 completat prin Hot. Guv. nr.525 din 24.09.96]
    [Pct. 20 completat prin Hot. Guv. nr.271 din 14.05.96]
    [Pct. 20 modificat prin Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    21. Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru:
    lucrări geodezice, astronom-geodezice şi gravimetrice;
    lucrări topografice şi aerofotocosmice;
    lucrări de cartografie şi carto-editare;
    lucrări topografo-geodezice şi cartografice în componenţa prospecţiunilor tehnice pentru diferite genuri de activitate şi prospecţiuni tehnice complexe în construcţie;
    lucrări cadastrale privind cadastrul juridic şi fiscal, baza geometrică a cadastrelor specializate de stat;
    producerea de aparate şi instrumente geodezice.
    [Pct. 21 modificat prin Hot. Guv. nr.740 din 02.11.95]
    22. Serviciul de stat de arhivă:
    expertiza valorii  şi selectarea documentelor pentru transmiterea  lor la arhiva de stat spre păstrare sau distrugere.
    23. Consiliul coordonator al Companiei de Stat "Teleradio-Moldova":
    emisiuni radio şi televizate.
    24. Compania de Stat "Moldova-tur":
    organizarea turismului extern.
    25. Centrul Naţional de Cinematografie:
    producţia de cinema şi  producţia  video, vînzarea, tirajarea, difuzarea  filmelor de cinema, filmelor şi programelor prin receptorii video;
    demonstrarea publică a producţiei cinematografice şi video, inclusiv prin intermediul televiziunii prin cablu (cu excepţia Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"), cu acordul comitetelor executive raionale şi primăriilor municipale şi orăşeneşti.
    [Alin. introdus prin Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    26. Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova:
    elaborarea, producerea, achiziţionarea şi comercializarea tehnicii de cifrare, asistenţa tehnică şi preventivă a mijloacelor de cifrare şi a altor mijloace speciale pentru păstrarea, prelucrarea, transmiterea, intercepţia  şi înregistrarea informaţiei, pentru asigurarea autenticităţii ei şi prestarea serviciilor în munca de cifrare;
    protecţia criptografică şi tehnico-inginerească a  informaţiei, algoritmii criptici şi analiza criptografică;
    revizii speciale ale mijloacelor tehnice şi dispozitivelor în scopul protecţiei contra scurgerii informaţiei prin canalele tehnice;
    elaborarea cifrurilor;
    pregătirea de cadre în domeniul criptografiei.
    [Pct. 26 introdus prin Hot. Guv. nr.654 din 19.09.95]
    27.  Centrul de stat pentru atestarea  produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor:
    importarea, fbricarea şi comercializarea  preparatelor chimice, biologice şi stimulentelor de creştere a plantelor, desfăşurarea lucrărilor ce ţin de aplicarea lor în agricultură.
    [Pct. 27 introdus prin Hot. Guv. nr.740 din 02.11.95]
    28. Banca de informaţii "Cadastru":
    lucrări cadastrale privind cadastrul funciar general.
    [Pct. 28 introdus prin Hot. Guv. nr.740 din 02.11.95]
    29. Agenţia de Stat pentru Protecţia  Proprietăţii  Industriale:
    desfăşurarea activităţii în calitate de mandatar autorizat.
    [Pct. 29 introdus prin Hot. Guv. nr.837 din 21.12.95]
    30. Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
    funcţionarea, construcţia şi reconstrucţia obiectelor chimice, biologice, radiative, explozive şi inflamabile;
    proiectarea şi deservirea construcţiilor de protecţie ale Protecţiei Civile, infiinţarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de înştiinţare şi intervenţie în situaţii excepţionale;
    crearea unităţilor economice, formaţiunilor şi serviciilor Protecţiei  Civile (militare, militarizate, specializate, teritoriale etc.);
    producerea tehnicii, utilajelor şi mijloacelor de executare a lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări urgente;
    implementarea  tehnologiilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi de intervenţie în atare situaţii;
    transportarea încărcăturilor periculoase.
    [Pct. 30 introdus prin Hot. Guv. nr.541 din 02.10.96]
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.
581 din 17 august 1995
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de eliberare a licenţelor
pentru desfăşurarea anumitor genuri de activi-
tate în Republica Moldova
1. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de eliberare agenţilor economici a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate (în continuare - licenţă).
    În Republica Moldova agenţii economici, indiferent de forma lororganizatorico-juridică, desfăşoară anumite genuri de activitate numai în baza licenţelor eliberate de organele autorizate cu funcţii delicenţiere. Pentru desfăşurarea fără  licenţă  a acestor genuri de activitate, agenţii  economici  poartă  răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. Licenţa este un document oficial prin care se atestă capacitatea şi dreptul deţinătorului de a desfăşura un anumit gen de activitate în condiţii ce vor asigura beneficiarilor un înalt nivel calitativ şi siguranţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi  pe un anumit termen.
                     II. Eliberarea licenţei
    3. Conform modelului anexat la prezentul Regulament, licenţa se eliberează de către ministerele, departamentele şi alte organe autorizate cu aceste funcţii.
    4. Se stabileşte că agenţii economici ce practică un anumit gen de activitate, reglementat metodologic de mai multe organe publice de specialitate, sînt obligaţi,pînă la eliberarea licenţei, să obţină autorizaţiile necesare de la organele respective.
    5. Pentru a primi licenţă agenţii economici  prezintă  organului autorizat cu funcţii de licenţiere următoarele documente:
    a) cererea prin care:
    persoanele juridice vor comunica denumirea şi  forma lor organizatorico-juridică, adresa juridică  (sediul), contul curent de econtare şi banca respectivă, codul fiscal;
    persoanele fizice  vor comunica numele de familie şi prenumele, datele de referinţă din paşaport sau buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul etc.), documentul ce confirmă înrejistrarea în organul fiscal;
    se indică genurile de activitate pentru care se solicită licenţă şi termenul de valabilitate a licenţei;
    b) adeverinţa de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat  şi statutul, în care se specifică toate genurile de activitate pentru  care se solicită licenţă;
    c) alte acte ce ar confirma calificarea corespunzătoare, pregătirea profesională şi existenţa  unor condiţii  necesare pentru  practicarea genului respectiv de activitate;
    d) bonul de achitare a taxei pentru examinarea cererii.
    Toate actele solicitate se prezintă  în copie, iar dacă nu sînt adeverite de hotar - în original.
    Pentru fiecare gen de activitate care face obiectul licenţei agentului economic, organul  autorizat cu funcţii de licenţiere,stabileşte condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le respecte solicitantul.
    Organul autorizat cu funcţii de licenţiere  înregistrează toate documentele prezentate de către solicitant pentru obţinerea licenţei.
    6. Organul autorizat cu funcţii de licenţiere este obligat să  adopte o decizie privind eliberarea sau refuzul de a elibera licenţa în termen de 15 zile din momentul prezentării tuturor documentelor indicate în punctul 5 al prezentului Regulament.
    În cazurile în care expertiza materialelor în examinare, volumul lucrărilor şi contractul complex necesită timp suplimentar pentru verificarea procesului tehnologic de producţie şi analiza documentelor depuse de  solicitanţi, termenul de adoptare a deciziei  privind licenţierea poate fi prelungit de către conducătorul organului, care eliberează licenţă, pînă la 30 zile.
    7. În cazul în  care se adoptă decizia de a nu elibera licenţă, acest fapt se comunică  în scris solicitantului sub semnătura  conducătorului organului respectiv  în termen de 3  zile după  adoptarea deciziei.
    Comunicarea va cuprinde motivele de bază pentru care licenţa nu poate fi eliberată.
    Drept motive de bază pentru refuzul de eliberare a licenţei pot  fi:
    date neautentice sau denaturate ce se conţin  în documentele prezentate de solicitant;
    lipsa condiţiilor necesare, stabilite în urma expertizei, pentru practicarea activităţii solicitate (lipsa cadrului normativ, mijloacelor tehnice, condiţiilor pentru personalul de conducere şi cel de execuţie, condiţiilor generale şi celor speciale,  necorespunderea  indicatorilor, cauzarea  prejudiciilor mediului ambiant, ameninţarea sănătăţii şi  vieţii oamenilor).
    Agentul economic poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei după ce se conformează criteriilor expuse în scrisoarea de  răspuns la prima solicitare.
    8. Licenţa eliberată va purta seria şi numărul de ordine din registrul deschis. Seria este formată din ultimele două cifre ale anului în care se eliberează licenţa, iar numărul corespunde numărului de ordine din registrul de evidenţă a licenţelor.
    Licenţa poate  fi  eliberată  pentru un singur gen de activitate sau pentru prasticarea a două sau mai multe genuri de activităţi. În licenţă se indică:
    denumirea organului ce o eliberează;
    seria, numărul şi data eliberării licenţei;
    pentru persoanele  juridice - denumirea şi adresa juridică (sediul)  a agentului economic, căruia i-a fost eliberată licenţa;
    pentru persoanele  fizice-antreprenori - denumirea, numele de  familie şi prenumele, şi datele din paşaport, certificatul de înregistrare  (seria numărul, locul de înregistrare etc.);
    perioada pentru care se eliberează licenţa;
    genul de activitate;
    condiţiile stabilite pentru practicarea acestor genuri de activitate.
    Licenţele se eliberează în funcţie de genul de activitate, pe un termen stabilit de organul autorizat cu funcţii de licenţiere şi de Regulamentul ramural cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru anumite genuri de activitate, dar cel puţin pe un an.
    9. În cazul prelungirii  licenţelor, cu minimum 30 de zile pînă la expirarea termenului valabilităţii acestora, agentul economic va prezenta în  mod obligatoriu (cu respectarea aceleiaşi proceduri de licenţiere) o cerere,  însoţită de documentele care confirmă modificările efectuate după obţinerea licenţei.
    Procedura de prelungire este similară celei de eliberare a licenţei, doar cu înscrierea în registrul agenţilor economici a seriei şi numărului licenţei noi.
    Se interzice a transmite licenţele de la un agent economic la  altul şi a fi utilizate în acelaşi timp de mai mulţi agenţi economici.
    În cazul în care genul de activitate autorizat prin licenţă se practică  în mai multe obiecte separate teritorial, odată cu licenţa, solicitantului i se eliberează copiile legalizate ale acesteia cu indicarea adresei fiecărui obiect.
    Copiile de asemenea  urmează a fi înregistrate de organul autorizat cu funcţii de licenţiere.
    10. Odată cu suspendarea activităţii agentului economic, desfiinţarea lui  sau expirarea termenului de valabilitate a adeverinţei  înregistrării de stat a agentului economic, licenţa eliberată îşi pierde valabilitatea.
    În cazul în care agentul economic îşi reorganizează activitatea, îşi schimbă denumirea, operează cu alte date decît cele indicate în  licenţă, cînd intervin modificări ale datelor din paşaportul sau din buletinul de identitate al persoanei  fizice, aceştea, în  termen de 15  zile, vor solicita  substituirea  licenţei, eliberate anterior, cu alta, pe care o vor primi gratuit.
    Pînă la eliberarea altei  licenţe, solicitantul practică activitatea în  baza licenţei eliberate anterior, iar în cazul în care licenţa a fost pierdută - în baza duplicatului acesteia sau unei autorizaţii provizorii, eliberate de organul învestit cu funcţii de licenţiere.
    11. Licenţa este semnată de conducătorul organului autorizat cu funcţii de  licenţiere şi autentificată prin aplicarea ştampilei  acestui organ.
    12. Nerespectarea condiţiilor şi  a principiilor de desfăşurare a genurilor de activitate pentru care a fost obţinută licenţa atrage după sine suspendarea acţiunii sau retragerea licenţei. Controlul asupra modului de utilizare a licenţelor  îl exercită experţi  special împuterniciţi de organele care eliberează licenţele.
    Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei  revine conducătorului organului autorizat la propunerea experţilor special împuterniciţi sau a reprezentanţilor organului care a eliberat licenţa.
    Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei se comunică agentului economic şi organelor respective ale inspectoratului fiscal  în termen de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de control.
    După schimbarea condiţiilor şi a principiilor ce au cauzat suspendarea licenţei, licenţa poate fi reluată.
    Agentul economic poate relua genul de activitate autorizat prin licenţă la decizia organului autorizat cu funcţiile respective. Această decizie se comunică agentului economic şi Inspectoratului fiscal principal de stat al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la  data adoptării deciziei.
    13. Organele autorizate cu funcţii de licenţiere  înfiinţează  în cadrul lor subdiviziuni pentru eliberarea licenţelor.
    Aceste subdiviziuni sînt organe de lucru şi au următoarele sarcini:
    să verifice şi să analizeze documentele depuse de agenţii economici care solicită  eliberarea licenţei, să întocmească darea de seamă şi să formuleze propuneri de eliberare a licenţei sau de refuz;
    să ducă evidenţa documentelor eliberate;
    să ducă evidenţa cererilor şi a dosarelor depuse de agenţii economici la obţinerea licenţelor;
    să ducă evidenţa şi să păstreze documentele,  întocmite cu ocazia controalelor activităţii agenţilor economici;
    să prelucreze corespondenţa  purtată  cu agenţii economici, care au solicitat licenţe;
    să analizeze documentele şi să facă propuneri de reînnoire a licenţelor;
    să asigure instruirea şi coordonarea  metodologică a expertizei şi controlului  activităţii  corpului de experţi-controlori ai activităţii agenţilor economici - deţinători de licenţe;
    să ducă evidenţa agenţilor economici, care au renunţat la licenţe şi să anunţe factorii interesaţi.
    14. Deciziile organelor autorizate cu funcţii de licenţiere  pot  fi contestate, în modul stabilit, în instanţele judecătoreşti.
III. Anularea licenţei
    15. Licenţa poate fi anulată de către organul care a eliberat-o în următoarele cazuri:
    dacă se constată că pentru eliberarea licenţei au fost  prezentate date ce nu corespund realităţii;
    dacă agentul economic respectiv nu onorează condiţiile stabilite în licenţă;
    în alte cazuri prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    16. În cazul  în care există motive pentru  a anula licenţa, organul care a eliberat-o comunică agentului economic încălcările comise.
    Dacă agentul economic, în termen de 10 zile din momentul comunicării, nu lichidează încălcările ce servesc drept bază pentru anularea licenţei,organul care a eliberat-o anulează sau stabileşte termenul de sistare a activităţii respective.
    17. Organul care a eliberat licenţa, în termen de 3 zile, expidiază o copie a deciziei cu privire la anularea licenţei agentului  economic şi organului administraţiei publice locale.
    18. Agentul economic are dreptul,  în termen de 30 zile de  la adoptarea deciziei privind anularea licenţei, să apeleze la instanţele judecătoreşti  pentru a anula decizia şi a i se compensa daunele suportate.
Anexă
la Regulamentul cu privire
la modul de eliberare a
licenţelor pentru desfăşu-
rarea anumitor genuri de
activitate în Republica Moldova
    _____________________________________________
                (Denumirea organului ce eliberează licenţa)
                          L I C E N Ţ Ă
    Seria____________________,numărul______________data______________
    Agentul economic________________________________________________
                   (denumirea şi sediul persoanelor juridice, fizice)
    Licenţă pentru___________________________________________________
                          (genul de activitate)
    _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________
    Condiţii de activitate______________________________________________
    _____________________________________________________________
    _____________________________________________________________
    Termenul de valabilitate a licenţei_____________________________________
    pînă la____________199___
    Semnătura persoanelor autorizate
    cu funcţii de licenţiere
    Ştampila organului
    ce a eliberat licenţa
Anexa nr. 4
  la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 581
din 17 august 1995
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova nr. 476 din 20 decembrie  1990 "Cu  privire la  reglementarea  unor genuri de activitate în Republica Moldova" (Veştile R.S.S.M., 1990, nr. 12, art. 333).
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 662, din 27 noiembrie 1991 "Cu privire la introducerea unor modificări şi completări în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova vizînd autorizarea genurilor de activitate".
    3. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 48 din 29 ianuarie 1992  "Privind modificarea şi abrogarea  unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova"(Monitor, 1992, nr. 1, art. 40).
    4. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 366 din 1 iunie 1992 "Cu  privire la completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 20 decembrie 1990 nr. 476" (Monitor, 1992, nr. 6, art.  136-1).
    [Pct. 5 abrogat prin Hot. Guv. nr.783 din 22.11.95]
    6. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 250 din 13 mai 1993 "Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (Monitor, 1993, nr. 5, art. 153).
    7. Punctul 22 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 343  din 3  iunie 1993  "Cu  privire la aprobarea  Programului de stat  pentru dezvoltarea culturii pe anii 1993-2000 şi asigurarea protecţiei sociale a
oamenilor de cultură".
    8. Punctele 2 şi  3 ale Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova  nr.500  din 9 august 1993 "Despre aprobarea Regulamentului Departamentului de Stat pentru Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică".
    9. Punctul 2  al  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 525 din 23  august 1993  "Privind modificarea şi completarea  unor  hotărîri  ale Guvernului Republicii Moldova".
    10. Punctul 1 al  Modificărilor şi completărilor, ce se  introduc  în unele  hotărîri  ale Guvernului Republicii Moldova privind  problemele  de economie  aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.34 din 14 ianuarie 1994 (Monitor, 1994, nr. 2, art. 40).
    11. Hotărîrea Guvernului  Moldova  nr.112 din 21 martie 1994  "Cu privire  la  modificarea şi  completarea  unor hotărîri  ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitor, 1994, nr. 3, art. 68).
    12. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 27 iulie 1994 "Cu  privire  la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova  nr. 476 din 20 decembrie 1990".
    13. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 726 din 27 septembrie 1994 "Cu privire la autorizarea prin licenţă a  folosirii subsolului  în Republica Moldova" (Monitorul Oficial, 13 octombrie  1994, nr. 8, art. 86).
    14. Punctul 4  al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 732 din 28 septembrie 1994 "Cu privire la Compania de Stat "Moldova-Tur".
    15. Punctul 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.773 din 21 octombrie 1994 "Cu  privire la extinderea  monopolului  de  stat  la producerea  băuturilor alcoolice şi măsurile excepţionale de prevenire a producerii şi comercializării băuturilor alcoolice falsificate."
    16. Punctul 3 al Hotărîrii Republicii Moldova  nr. 776 din  25 octombrie 1994 "Privind aprobarea Regulamentului Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică" (Monitorul Oficial, 24 noiembrie 1994, nr.14, art. 120).
    17. Punctul 6  al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 897 din 8 decembrie 1994 "Cu privire la aprobarea şi utilizarea în agricultură a produselor chimice şi biologice" (Monitorul Oficial, 29 decembrie  1994, nr. 19, art. 185).
    18. Punctul 2  al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 27  decembrie 1994  "Despre aprobarea Condiţiilor acordării  licenţelor pentru comerţul cu amănuntul şi activităţi în sfera alimentaţiei publice" (Monitorul Oficial, 2 februarie 1995, nr. 7, art. 38).
    19. Punctul 1 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.118 din 23  februarie 1995 "Cu privire la reglementarea colectării şi prelucrării componentelor şi utilajelor  ce conţin metale preţioase şi  neferoase"
(Monitorul Oficial, 24 martie 1995, nr. 17-18, art. 118).
    20. Subpunctul 1 al punctului 3 al Hotărîrii Guvernului  Republicii Moldova  nr. 200 din 27 martie 1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de testare a produselor chimice  şi  biologice de producţie şi stimulare a creşterii plantelor  şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti acumulate".
    21. Subpunctul 2 al punctului 3 al Hotărîrii  Guvernului  Republicii Moldova  nr. 363 din 5 iunie 1995 "Privind instruirea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 38-39, art. 293).