HGA622/1997
ID intern unic:  293399
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 622
din  04.07.1997
despre măsurile de realizare a Legii cu privire la gaj
Publicat : 21.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 586

   
NOTĂ:
    În tot textul cuvintele "registrul unic al gajului" se substituie prin cuvintele "registrul gajului" conform HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99

În scopul realizării Legii cu privire la gaj nr. 838-XIII din 23 mai 1996, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Modul de ţinere a registrului gajului (anexa nr. 1);
Modul de ţinere de către debitorul gajist a cărţii gajului  (anexa nr. 2);
Cererea-model pentru înregistrarea gajului (anexa nr. 3);
Adeverinţa-model de înregistrare a gajului (anexa nr. 4).
2. Se stabileşte că contractul de gaj (cu excepţia ipotecii şi a cazurilor de amanet) urmează a fi înregistrat de birourile notariale, în care scop Ministerul Justiţiei, călăuzindu-se de Legea cu privire la gaj (articolul 11,  partea  2), în termen de două  săptămîni va desemna birourile notariale teritoriile, în raza cărora acestea vor fi abilitate cu înregistrarea contractelor de gaj.
[Pct.2 al.2) modificat prin HG982 din 26.10.99, MO124-125/11.11.99]
În vederea simplificării procedurii de înregistrare a contractelor de gaj, Ministerul Justiţiei va asigura în mod centralizat birourile notariale cu cărţi pentru ţinerea registrului gajului şi formulare de adeverinţe de înregistrare a gajului.
În scopul consolidării modului de înregistrare a contractelor de gaj, Ministerul  Justiţiei asigură recepţia zilnică a informaţiei parvenite de la birourile notariale privind  înregistrarea (reînregistrarea) gajurilor şi asigură ţinerea cărţii alfabetice pentru înregistrarea gajurilor în Republica Moldova, cu utilizarea computerelor.
3. Înregistrarea se efectuează prin trecerea în cărţile pentru ţinerea registrului al gajului a datelor prevăzute în lege, cu eliberarea adeverinţei de întregistrare a gajului.
4. Pentru înregistrarea gajului, debitorul gajist sau creditorul gajist ori persoana împuternicită prezintă o copie a contractului de gaj şi depun cererea respectivă bazată pe contract sau  un exemplar de contract de gaj autentificat notarial.
5. Se stabileşte:
pentru întregistrarea sau reînregistrarea gajului, se percepe o taxă în mărime de 2 salarii minime (la data înregistrării sau reînregistrării);
pentru eliberarea extraselor din registrul gajului şi oricărei informaţii despre înregistrare, se percepe o taxă în mărime de 1/2 din salariul minim stabilit în republică (pentru fiecare caz).
Taxele de înregistrare (reînregistrare) şi eliberare a extraselor vor fi vărsate la contul birourilor notariale respective sau, după caz, Ministerului Justiţiei, cu folosirea ulterioară în scopul asigurării bazei tehnico-materiale a birourilor notariale.
În cazul stingerii dreptului de gaj şi operării  modificărilor respective în registrul gajului, plata nu se percepe.
6. Birourile notariale abilitate vor asigura  înregistrarea (reînregistrarea) gajului şi eliberarea extraselor (informaţiilor) din registrul gajului conform Legii cu privire la gaj.
7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldovanr. 60 din 31 ianuarie 1994 "Pentru măsurile de realizare a Regulamentului provizoriu cu  privire  la gaj" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art. 32).
8. În Regulamentul cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 204 din 28  martie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.23, art. 191), se operează următoarele modificări:
1) din punctul 13 se exclud cuvintele "iar metalele şi pietrele preţioase - la preţurile de achiziţionare în vigoare, stabilite de Ministerul Finanţelor";
2) punctul 14 se expune în următoarea redacţie:
"14. Confiscarea sau urmărirea  bunurilor depuse  la lombard în păstrare şi amanetate poate avea loc numai în cazuril şi în modul prevăzute de lege";
3) în alineatul trei al punctului 29 cuvintele "şi se coordonează cu Ministerul Finanţelor şi cu Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării" se substituie prin propoziţia: "Textul  formularelor se coordonează cu Ministerul Justiţiei";
4) punctul 30 se expune în următoarea redacţie:
"30. După expirarea termenului prevăzut în contract, lombardul este în drept să-şi satisfacă creanţele din valoarea bunurilor depuse în păstrare sau ca amanet în modul stabilit în contract, dacă legea nu prevede altceva".

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Ion CIUBUC

Chişinău, 4 iulie 1997.
Nr. 622.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 622
din 4 iulie 1997
Modul de ţinere a registrului gajului
Registrul gajului (în continuare - Registrul) este constituit din cărţile (condicile) de înregistrare a contractelor de gaj, care sînt ţinute de birourile notariale conform modului stabilit  în  Legea  cu privire la gaj.
În scopul consolidării modului de înregistrare a contractelor de gaj, Ministerul Justiţiei asigură recepţia zilnică a informaţiei parvenite de la birourile notariale privind înregistrarea (reînregistrarea) gajurilor şi asigură ţinerea cărţii alfabetice pentru înregistrarea gajurilor în Republica Moldova, cu utilizarea computerelor.
Cărţile Registrului  trebuie să fie cu filele numerotate, şnuruite, sigilate prin ştampila Ministerului Justiţiei şi semnate de persoana desemnată în acest scop de ministrul justiţiei.
Înscrierile în cărţile Registrului se fac în ordine alfabetică (după numele (denumirea) debitorului gajist) şi cronologică, indicîndu-se data şi ora înregistrării (reînregistrării).
Debitorul şi/sau creditorul gajist, la solicitarea căruia se face înregistrarea gajului, îşi pune semnătura în cartea de înregistrare. În cazul cînd în problema înregistrării gajului se adresează o persoană (persoane) împuternicită de debitorulşi/sau creditorul gajist, în cartea de înregistrare a gajului îşi pune semnătura această persoană (persoane). Împuternicirile persoanei în cauză trebuie să fie confirmate prin procură, care se anexează la documentele depuse.
Registrul cuprinde următoarele date:
numărul de înregistrare, data şi ora înscrierii;
debitorul gajist (numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestuia);
obiectul gajului, estimarea lui şi date privind înlocuirea acestuia;
caracterul şi volumul obligaţiunilor (în expresie bănească) asigurate prin gaj;
termenul asigurării obligaţiunilor prin gaj;
creditorul gajist (numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestuia);
temeiurile sistării dreptului de gaj;
date despre gajurile precedente;
menţiuni despre plată;
note;
semnătura solicitantului.
În cazul desemnării gestionarului întreprinderii depuse în gaj, în conformitate cu articolul 31 al Legii cu privire la gaj, acest fapt se consemnează în Registru la biroul notarial abilitat cu înregistrarea contractului  privind gajul întreprinderii. Consemnarea se face conform cerinţelor de reînregistrare a gajului.
 Regulile privind efectuarea  înscrierilor în cărţile Registrului, rectificările, modificările şi radierile operate în cărţi, precum şi condiţiile de păstrare a cărţilor Registrului se aprobă de Ministerul Justiţiei.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 622
din 4 iulie 1997
Modul de ţinere a cărţii gajului de către debitorul gajist
Întreprinderile, în cazul cînd în relaţiile contractuale au calitatea de debitor gajist, sînt obligate să  ţină cartea gajului, indiferent de tipul acestuia.
Cartea gajului trebuie să  fie cu filele numerotate, şnuruită, sigilată şi autentificată prin semnătura conducătorului şi ştampila întreprinderii.
Înscrierile în cartea gajului se fac în ordine cronologică, indicîndu-se data şi ora efectuării înscrierii.
Drept temei pentru efectuarea înscrierilor în cartea gajului servesc: înregistrarea gajului la birourile notariale; contractele de amanet şi orice modificări legate de aceste contracte, precum şi schimbarea componenţei şi formei naturale a mărfurilor gajate, care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare.
Datele privind apariţia gajului se trec în cartea gajului în termen de 3 zile. În cazul schimbării componenţei şi formei naturale a mărfurilor gajate, care se află în circulaţie şi în proces de prelucrare, datele respective se trec în cartea gajului în aceeaşi zi.
Cartea gajului cuprinde următoarele date:
numărul, data şi ora înscrierii;
obiectul gajului, estimarea lui şi date privind înlocuirea acestuia;
caracterul şi volumul obligaţiunilor (în expresie bănească) asigurate prin gaj;
termenul asigurării obligaţiunilor prin gaj;
locul aflării obiectului gajului şi posesorul lui;
creditorul gajist (numele şi prenumele sau denumirea, domiciliul, sediul acestuia);
temeiurile juridice privind apariţia gajului (contractul de gaj. Numărul şi data);
temeiurile sistării dreptului de gaj;
date despre gajurile precedente;
note;
semnătura persoanei responsabile de efectuarea înscrierilor în cartea gajului.
Înscrierile în cartea gajului trebuie să fie citeţe. Dacă intervine o rectificare, ea se confirmă prin menţiunea "certific rectificarea" şi semnătura lucrătorului întreprinderii responsabil de efectuarea înscrierii în cartea gajului.
La solicitarea persoanelor interesate, cartea gajului trebuie să fie pusă la dispoziţie pentru luare de cunoştinţă  în problema gajării bunurilor întreprinderii.
Răspunderea pentru păstrarea şi ţinerea cărţii gajului o poartă conducătorul  întreprinderii şi lucrătorul întreprinderii responsabil de efectuarea înscrierilor.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 622
din 4 iulie 1997
Biroul notarial de stat
________________________________
Debitorul gajist________________
                                      numele
________________________________
              şi prenumele (denumirea),
________________________________
                      domiciliul (sediul)
Creditorul gajist ___________________
________________________________
                          numele
________________________________
              şi prenumele (denumirea),
________________________________
                     domiciliul (sediul)
Cerere-model pentru înregistrarea gajului
Prin prezenta cerere solicit(ăm) înregistrarea gajului conform contractului  nr___ din ______
    pentru asigurarea obligaţiunii_________________________________________________
        (formularea suficientă a obligaţiunii garantate prin gaj)
în expresie bănească _____________________________
În asigurarea executării obligaţiunii,  se depune în gaj_______________________________
            (formularea suficientă a obiectului gajului)
estimat în valoare de _____________________________
Substituirea şi restabilirea obiectului gajului se va face în următoarele condiţii _____________
______________________________________________________________________
    Alte date importante în opinia solicitantului____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    ____________                         Semnătura(ile)
       (data)                            solicitantului(ţilor)__________
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 622
din 4 iulie 1997
Adeverinţa-model de înregistrare a gajului nr.____
Eliberată_________________________________________________________________
                 (numele şi prenumele (denumirea),
    ______________________________________________________________________
         domiciliul (sediul) debitorului gajist)
Obiectul gajului ____________________________________________________________
                         (denumirea, estimarea)
Biroul notarial ce a făcut înregistrarea
Data înregistrării gajului
Data eliberării adeverinţei
    ___________
    (semnătura)                                             L.Ş.