HGA888/1997
ID intern unic:  293851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 888
din  19.09.1997
cu privire la reglementarea unor genuri de activitate
în Republica Moldova
Publicat : 27.11.1997 în Monitorul Oficial Nr. 77-78     art Nr : 97
    
    În scopul reglementării de către stat a activităţii economice a persoanelor juridice şi fizice în Republica Moldova, respectării obligatorii a cerinţelor de pregătire profesională şi calificare, necesare pentru practicarea unor genuri de activitate, asigurării intereselor  vitale şi securităţii cetăţenilor, societăţii şi statului, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista genurilor de activitate interzise pe teritoriul  Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
    Lista genurilor de activitate ce necesită autorizare prin  licenţe, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate în Republica Moldova, conform anexei nr. 3.
    2. Se stabileşte că persoanele juridice şi fizice de pe teritoriul Republicii  Moldova, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, care intenţionează să înceapă sau să continuie  practicarea genurilor de activitate, enumerate în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, sînt obligate să facă un demers, în  modul  stabilit, în vederea eliberării  licenţelor pentru practicarea genurilor respective de activitate.
    3. Organele autorizate anterior cu funcţii de licenţiere, dar care nu au fost incluse în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, din momentul adoptării prezentei  hotărîri  îşi  pierd  dreptul asupra exercitării acestor funcţii.
    4. Organele autorizate cu funcţii de licenţiere vor elibera licenţe pentru desfăşurarea unor anumite genuri de activitate, în baza Regulamentului cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate în Republica Moldova şi conform actelor normative în vigoare.
    Licenţele eliberate anterior, în modul stabilit, pentru practicarea unor  genuri de activitate sînt valabile pînă la expirarea  termenelor menţionate  în ele, cu condiţia reînregistrării acestora pînă la 31 decembrie 1997.
    5. Eliberarea licenţelor sau refuzul de a elibera  licenţe se legalizează prin deciziile organelor autorizate cu funcţii de licenţiere.
    6. Eliberarea licenţelor se efectuează contra plată. Mărimea plăţii pentru eliberarea licenţelor se determină de Ministerul  Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor, la propunerea organelor autorizate cu funcţii de licenţiere. Organele administraţiei publice locale sînt în drept să modifice mărimea plăţii pentru eliberarea licenţei, nedepăşind mărimea  plăţii stabilite de către Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor.
    Nu se admite încasarea plăţilor suplimentare în raport cu cea stabilită de către Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Finanţelor pentru eliberarea licenţelor.
    Mijloacele obţinute în urma eliberării de către organele publice de specialitate  centrale şi  locale a  licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate sînt vărsate, respectiv, în  bugetul  de stat sau local.
    7. Ministerul Finanţelor, în termen de o lună, va edita formularele de  licenţe cu 6 grade de protecţie, iar marca specială cu 10 şi va ţine evidenţa şi eliberarea lor organelor autorizate cu funcţii de licenţiere.
    8. Se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii  Moldova, conform anexei nr. 4.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

    Chişinău, 19 septembrie 1997.
    Nr. 888.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 888
din 19 septembrie 1997
L I S T A
genurilor de activitate interzise pe
teritoriul Republicii Moldova
    Producerea, comercializarea şi propagarea materialelor pornografice.
    Deschiderea şi întreţinerea caselor de toleranţă.
    Comerţul în scop de contrabandă.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 888
din 19 septembrie 1997
L I S T A
genurilor de activitate ce necesită
autorizare prin licenţe
    1. Ministerul Economiei şi Reformelor:
    organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor şi tîrgurilor internaţionale;
    organizarea turismului extern;
    colectarea deşeurilor tehnice ce conţin metale neferoase;
    demontarea automobilelor scoase de la evidenţă de către poliţia rutieră;
    organizarea comerţului de bursă şi a licitaţiilor;
    importul băuturilor alcoolice;
    importul articolelor din tutun;
    exercitarea funcţiilor de administrator al procedurii concursuale şi de administrator al procedurii de reorganizare.
    2. Ministerul Finanţelor:
    activitatea de audit;
    activitatea în  domeniul asigurărilor obligatorii sau cu contract pe termen lung;
    activitatea curtierilor de asigurare;
    funcţionarea lombardurilor;
    organizarea şi tragerea loteriilor;
    întreţinerea cazinourilor şi exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti;
    fabricarea, modificarea,  repararea articolelor din metale preţioase şi nestemate (inclusiv fabricarea coroanelor dentare din metale preţioase);
    achiziţionarea şi prelucrarea metalelor preţioase şi a nestematelor în articole şi deşeuri;
    cumpărarea şi comercializarea articolelor din metale preţioase şi nestemate;
    comerţul cu bunuri culturale cu valoare de anticariat;
    efectuarea pariurilor  în cadrul competiţiilor sportive şi altor întreceri;
    importul şi comercializarea benzinei şi motorinei.
    3. Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat: pregătirea şi desfăşurarea licitaţiilor de vînzare-cumpărare a patrimoniului de stat în procesul privatizării.
    4. Ministerul Industriei şi Comerţului:
    fabricarea articolelor şi produselor chimice de uz casnic;
    fabricarea substanţelor chimice.
    5. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei:
    a) în domeniul producţiei agricole:
    producerea şi  comercializarea materialului de înmulţire şi  săditor pomicol şi bacifer;
   proiectarea plantaţiilor pomicole şi bacifere;
    înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi bacifere pentru producerea producţiei marfă (începînd cu o suprafaţă de peste 0,5 ha);
    b) în domeniul producţiei de prelucrare:
    conservelor din carne;
   băuturilor alcoolice;
    băuturilor nealcoolice;
    cărnii şi produselor din carne;
    laptelui şi produselor lactate;
    peştelui şi produselor din peşte.
    6. Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii:
    În domeniul telecomunicaţiilor:
    elaborarea (proiectarea), producerea, montarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea (cu excepţia exploatării reţelelor internaţionale telegraf/telex incluse în lista monopolurilor naturale), reţelelor de telecomunicaţii (radiocomunicaţii) civile şi prestarea serviciilor publice prin intermediul acestor reţele;
    În domeniul radioului şi televiziunii:
    elaborarea (proiectarea), producerea, montarea, instalarea, întreţinerea tehnică, exploatarea reţelelor de televiziune, prin cablu şi a posturilor (staţiilor) de radiodifuziune şi televiziune prin  eter (certificat tehnic);
    În domeniul informaticii:
    elaborarea (proiectarea), producerea,  montarea, instalarea, întreţinerea şi exploatarea reţelelor publice de transport de date.
    7. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
    plasarea în cîmpul muncii după hotarele ţării a cetăţenilor Republicii Moldova.
    8. Ministerul Sănătăţii:
    desfăşurarea activităţii farmaceutice;
    acordarea asistenţei medicale (cu excepţia activităţii practicate în exclusivitate de întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de stat);
    cercetările aplicate în domeniul geneticii şi microbiologiei;
    fabricarea, vînzarea, procurarea şi păstrarea substanţelor radioactive, aplicate în medicină;
    fabricarea, vînzarea, deservirea tehnică, repararea şi  verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală.
    9. Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului:
    organizarea şi funcţionarea  învăţămîntului  de toate tipurile, instituţiilor preşcolare şi extraşcolare (cu acordul organelor administraţiei publice);
    pregătirea, reciclarea şi recalificarea  cadrelor din  economia naţională, inclusiv a şomerilor;
    instruirea şi  reciclarea  conducătorilor mijloacelor de transport auto;
    organizarea şi funcţionarea  taberelor de întremare a copiilor şi adolescenţilor;
    organizarea şi  funcţionarea cursurilor de studiere a  limbilor străine.
    10. Ministerul Culturii:
    organizarea lucrărilor  de prospectare şi de cercetare arheologică a monumentelor.
    11. Ministerul Justiţiei:
    acordarea asistenţei juridice;
    efectuarea expertizei judiciare.
    12. Ministerul Afacerilor Interne:
    folosirea substanţelor explozive, mijloacelor de explodare şi pirotehnică;
    păstrarea şi utilizarea materialelor industriale explozive;
    repararea armelor sportive şi de vănătoare;
    activitatea nestatală de depistare;
    instruirea în genul de luptă (karate) şi în alte genuri de luptă;
    funcţionarea  magazinelor specializate de comercializare a diferitelor tipuri de armament şi muniţii;
    activitatea nestatală de protecţie şi asigurare a securităţii.
    13. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:
   exploatarea transportului  auto pentru traficul de pasageri (cu excepţia rutelor în raza oraşului şi raza raionului);
    exploatarea transportului  auto pentru traficul  internaţional  de încărcături;
    exploatarea transportului  auto specializat destinat  transportării subvenţelor toxice, substanţelor explozibile şi substanţelor inflamabile (după coordonarea cu Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică sau, în anumite cazuri, cu organele controlului sanitar);
    organizarea activităţii  staţiilor de reparaţie şi deservire tehnică a mijloacelor de transport auto.
    14. Ministerul Securităţii Naţionale:
    elaborarea, producerea, achiziţionarea şi comercializarea tehnicii de cifrare, asistenţa tehnică şi profilactică a mijloacelor de cifrare şi a altor mijloace speciale pentru păstrarea, prelucrarea, transmiterea, intercepţia şi înregistrarea informaţiei, pentru asigurarea  autenticităţii ei şi prestarea serviciilor în munca de cifrare;
    protecţia criptografică şi tehnico-inginerească a informaţiei, criptoalgoritmilor şi analizei criptografice;
    revizii speciale ale mijloacelor tehnice şi dispozitivelor în scopul protecţiei contra scurgerii informaţiei prin canalele tehnice;
    elaborarea cifrurilor;
    pregătirea de cadre în domeniul criptografiei.
    15. Ministerul  Dezvoltării  Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale:
    activitatea de proiectare a lucrărilor la  toate categoriile de construcţie;
    activitatea de executare a  lucrărilor de construcţie-montaj, reconstrucţie, reparaţie  capitală,  fortificare, transformarea, modernizarea şi restaurarea tuturor tipurilor de construcţii;
    activitatea privind producerea  materialelor şi articolelor  de construcţie.
    16. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică:
    proiectarea, construcţia şi exploatarea industriilor miniere, producţiilor inflamabile şi deflagrante, producţiilor şi obiectelor ce ţin de păstrarea şi utilizarea substanţelor toxice cu acţiune intensă, sistemelor de alimentare cu gaze, instalaţiilor de ridicat, cazanelor, recipientelor care funcţionează sub presiune, precum şi a conductelor de abur şi apă fierbinte;
    fabricarea, montarea (inclusiv reglarea) şi  repararea utilajului chimic, minier, utilajului electrotehnic antideflagrant;
    fabricarea, repararea, verificarea, calibrarea, laminarea, exploatarea şi vînzarea mijloacelor de măsurare;
    depozitarea combustibilului şi materialelor lubrifiante;
    exploatarea staţiilor de alimentare cu produsele petroliere şi gaze;
    exploatarea zăcămintelor de  minereuri utile (cu excepţia celor  de largă răspîndire);
    instruirea şi reciclarea  lucrătorilor şi cadrelor tehnico-inginereşti la obiectivele cu un grad sporit de pericol;
    expertizarea  securităţii  producţiilor  industriale  (obiectelor), inclusiv a lucrărilor subterane;
    instalarea, repararea  şi deservirea tehnică a aparatelor de casă şi control;
    folosirea subsolului  în scopuri ce nu sînt legate de extragerea substanţelor minerale utile;
    efectuarea lucrărilor de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţii);
    exploatarea zăcămintelor de ape minerale;
    furnizarea, comercializarea, depozitarea şi utilizarea  reactivelor chimice şi substanţelor chimice toxice;
    importul, păstrarea,  exploatarea şi utilizarea surselor de radiaţii ionizante ale materialelor radioactive.
    17. Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător:
    utilizarea şi prelucrarea deşeurilor neutilizate;
    elaborarea paşapoartelor ecologice ale întreprinderilor industriale, agricole, teritoriilor şi terenurilor;
   utilizarea resurselor  naturale  (colectarea  şi   comercializarea plantelor spontane, inclusiv a celor medicinale);
    pescuitul industrial în bazinele acvatice naturale;
    practicarea tehnologiilor de separare a componenţilor aerului atmosferic.
    18. Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale:
    funcţionarea clădirilor, construcţiilor şi unităţilor de  producţie ale căror caracteristici pot genera  incendii sau explozii, a obiectivelor aglomerate;
   proiectarea, montarea, reglarea şi asistenţa tehnică a sistemelor automate de prevenire a incendiilor la unităţile economice, certificarea şi  cercetarea  proprietăţilor de inflamare şi de comportare la foc a substanţelor, materialelor, articolelor, utilajului şi construcţiilor în conformitate cu regulile sistemului naţional de certificare;
    crearea serviciului departamental de pompieri;
    fabricarea tehnicii de intervenţie la incendii, a utilajului tehnic pentru stingerea  incendiilor, a mijloacelor de protecţie contra incendiilor.
    19. Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare:
    practicarea activităţii profesionale pe piaţa hîrtiilor de valoare.
    20. Comitetele executive raionale şi primăriile municipale:
   activitatea în  sfera comerţului, inclusiv în locurile stabile de pe pieţele de obiecte, produse agricole şi automobile din municipii;
    comercializarea cu amănuntul a producţiei acloolice;
    comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun;
    activitatea în sfera alimentaţiei publice;
    transportarea de pasageri  în trafic urban şi în  raza  raionului, inclusiv taximetrele;
    lucrări de valorificare  industrială a zăcămintelor de substanţe minerale în limitele teritoriilor lor.
    21. Departamentul Edituri, Poligrafie şi Comerţul cu Cărţi:
    activitatea editorială.
    22. Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile:
    organizarea activităţii ce ţine de traficul aerian şi lucrările aeronautice;
    pregătirea teoretică  şi practică a tuturor categoriilor de personal aeronautice.
    23. Agenţia Naţională pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru:
    lucrări geodezice, astronomo-geodezice şi gravimetrice;
    lucrări topografice şi aerofotocosmice;
    lucrări de cartografie şi editarea hărţilor;
   lucrări topografo-geodezice şi  cartografice în componenţa prospecţiunilor tehnice pentru diferite genuri de activitate şi prospecţiunile tehnice complexe în construcţie;
    lucrări cadastrale;
    producerea de aparate şi instrumente geodezice.
    24. Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale:
    desfăşurarea activităţii în calitate de mandatar autorizat.
    25. Serviciul de Stat de Arhivă:
   expertiza valorii şi selectarea documentelor pentru transmiterea lor la arhiva de stat spre păstrare sau distrugere.
    26. Consiliul Coordonator al audiovizualului:
    emisiuni radio;
    emisiuni televizate.
    27. Centrul Naţional de Cinematografie:
    producţia de cinema şi video, vînzarea, tirajarea, difuzarea filmelor de cinema, filmelor şi programelor prin receptorii video;
    demonstrarea publică a producţiei cinematografice şi video, inclusiv prin intermediul televiziunii prin cablu (cu excepţia Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"), cu acordul comitetelor executive raionale şi primăriilor municipale şi orăşeneşti.
    28. Centrul de stat pentru atestatea produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor;
    importarea, fabricarea  şi comercializarea preparatelor chimice, biologice şi stimulentelor de creştere a plantelor.
    29. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    producerea, transportarea şi dispecerizarea;
    distribuţia şi  furnizarea energiei electrice, termice şi gazelor naturale;
    importul, stocarea şi comercializarea gazelor naturale;
    importul şi exportul resurselor energetice (cu excepţia benzinei şi motorinei).
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului        
Republicii Moldova nr. 888      
din 19 septembrie 1997
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru desfăşurarea
anumitor genuri de activitate în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul  Regulament stabileşte modul de eliberare  agenţilor economici a licenţelor pentru desfăşurarea anumitor genuri de activitate (în continuare - licenţă).
    În Republica Moldova agenţii economici, indiferent de forma lor organizatorico-juridică, desfăşoară anumite genuri de activitate numai în baza licenţelor eliberate de organele autorizate cu funcţii de licenţiere. Pentru desfăşurarea  fără  licenţă a acestor genuri de activitate, agenţii  economici poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2. Licenţa este un document oficial prin care se atestă capacitatea şi dreptul deţinătorului de a desfăşura un anumit gen de activitate în condiţii ce vor asigura beneficiarilor un înalt nivel calitativ şi siguranţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi se eliberează pe un anumit termen.
II. Eliberarea licenţei
    3. Licenţa se eliberează de către ministerele, departamentele şi alte organe autorizate cu aceste funcţii.
    4. Pentru a primi licenţă agenţii economici prezintă organului autorizat cu funcţii de licenţiere următoarele documente:
    a) cererea prin care:
    persoanele juridice vor comunica denumirea şi forma lor organizatorico-juridică, adresa juridică (sediul) şi codul fiscal;
    persoanele fizice vor comunica numele şi prenumele, datele  de referinţă din paşaport sau buletinul de indentitate (seria, numărul, domiciliul), documentul ce confirmă înregistrarea în organul fiscal;
    se menţionează genurile de activitate pentru care se solicită licenţă şi termenul de valabilitate a licenţei;
    b) adeverinţa de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă  Ministerul Justiţiei  sau de alte organe autorizate cu aceste funcţii;
    c) în caz de necesitate, permisiunea organului de pompieri  şi  a serviciului  sanitaro-epidemiologic privind existenţa unor condiţii necesare pentru practicarea genului respectiv de activitate.
    Toate actele solicitate se depun în copii prezentîndu-se originalul.
    Pentru fiecare gen de activitate care face obiectul licenţei agentului economic, organul autorizat cu funcţii de licenţiere, în conformitate cu actele normative, stabileşte criteriile pe care trebuie să le respecte solicitantul.
    Organul autorizat cu funcţii de licenţiere  înregistrează  toate documentele prezentate de către solicitant pentru obţinerea licenţei.
    5. Organul autorizat cu funcţii de licenţiere este obligat să adopte o decizie privind eliberarea sau refuzul de a elibera licenţa, în termen de 15 zile din momentul prezentării tuturor documentelor menţionate  în punctul 4 al prezentului Regulament.
    În cazurile în care expertiza materialelor în examinare necesită timp suplimentar pentru verificarea procesului tehnologic de producţie şi analiza documentelor depuse de solicitanţi, termenul de adoptare a deciziei  privind  licenţierea poate fi prelungit de către  conducătorul organului care eliberează licenţă, pînă la 15 zile.
    6. În cazul în care se adoptă decizia de a nu elibera licenţă, acest fapt  se  comunică în scris solicitantului sub semnătura  conducătorului organului  respectiv, în termen de 3 zile după adoptarea deciziei. Comunicarea va cuprinde motivele de bază pentru care licenţa nu poate fi eliberată.
    Drept motive de bază pentru refuzul de eliberare a licenţei pot fi:
    datele neautentice sau  denaturate ce se conţin  în documentele prezentate de solicitant;
    stabilirea prin expertiză a necorespunderii sau lipsei condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii cu licenţă (lipsa documentelor normative, condiţiilor tehnice şi tehnologice, condiţiilor igienico-sanitare, condiţiilor de  securitate ecologică  a  proceselor tehnologice pentru  viaţa  şi sănătatea oamenilor, lipsa calificaţiei necesare (pregătirii speciale) a specialiştilor (lucrătorilor).
    Agentul economic  poate depune o nouă cerere de eliberare a licenţei după ce se îndeplinesc toate cerinţele expuse în scrisoarea de  răspuns la prima solicitare.
    7. În licenţă se menţionează:
    denumirea organului care o eliberează;
    seria, numărul şi data eliberării  licenţei, codul  fiscal, certificatul de înregistrare (seria, numărul, locul de înregistrare);
    pentru persoanele juridice - denumirea şi adresa juridică  (sediul) agentului economic, căruia i-a fost eliberată licenţa;
    pentru persoanele fizice-antreprenori  - denumirea, numele şi prenumele, datele din paşaport;
    perioada pentru care este valabilă licenţa;
    genurile de activitate;
    condiţiile stabilite pentru practicarea acestor genuri de activitate.
    Licenţele se eliberează  în funcţie de genul de activitate, pe un termen stabilit de organul autorizat cu funcţii de licenţiere cel puţin pe un an, cu prelungirea ulterioară pe un termen de doi ani;
licenţa se eliberează numai după achitarea de către agentul economic a plăţii pentru eliberarea licenţei.
    8. În cazul prelungirii termenului  de valabilitate a licenţei, cu minimum  30  zile pînă la expirarea termenului  valabilităţii  acesteia, agentul economic va prezenta în mod obligatoriu o cerere.
    Procedura de  prelungire se limitează doar cu înscrierea în registru şi licenţă.
    Se interzice a transmite licenţele de la un agent economic la altul, şi a fi utilizate în acelaşi timp de mai mulţi agenţi economici.
    În cazul în care genul de activitate autorizat  prin  licenţă  se practică  în mai multe obiecte sau localităţi separate teritorial, odată cu licenţa, solicitantului i se eliberează copiile legalizate ale acesteia cu menţionarea adresei fiecărui obiect sau localităţi unde  va fi practicat genul de activitate.
    Copiile de asemenea  urmează a fi înregistrate de organul autorizat cu funcţii de licenţiere.
    9. Odată cu suspendarea activităţii agentului  economic, licenţa eliberată îşi pierde valabilitatea.
    În cazul în care agentul economic îşi schimbă denumirea, operează cu alte  date decît cele menţionate în licenţă, cînd se modifică datele din paşaport sau  buletinul de identitate al persoanei fizice, acesta,  în termen de15 zile, este obligat să  solicite  substituirea  licenţei eliberate anterior.
    Pînă la eliberarea licenţei noi solicitantul practică activitatea în baza licenţei anterior eliberate, iar în cazul în care licenţa a fost pierdută - în baza duplicatului  acesteia sau unei autorizaţii provizorii, eliberate de organul învestit cu funcţii de licenţiere.
    10. Licenţa este semnată de conducătorul organului  autorizat cu funcţii de licenţiere şi autentificată prin aplicarea ştampilei acestui organ.
    11. Nerespectarea condiţiilor şi a principiilor de desfăşurare a genurilor de activitate pentru care a fost obţinută licenţa atrage după sine suspendarea acţiunii  sau retragerea licenţei. Controlul  asupra modului de utilizare a licenţelor îl exercită organele care  eliberează licenţe.
    Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei este luată de conducătorul organului autorizat, care a eliberat licenţa.
    Decizia de suspendare sau de retragere a licenţei se aduce la cunoştinţa agentului economic şi organului respectiv al inspectoratului fiscal, în termen de 10 zile de la data depistării  încălcării condiţiilor stabilite de licenţă.
    După modificarea condiţiilor, ce au cauzat  suspendarea  licenţei, licenţa poate fi reluată, cu informarea ulterioară, în termen de 7 zile, a organului fiscal.
    12. Organele autorizate cu funcţii de licenţiere sînt obligate:
    să verifice documentele prezentate de agenţii economici, care solicită eliberarea licenţei, să întocmească dări de seamă;
    să ţină evidenţa documentelor eliberate;
    să ţină evidenţa  cererilor  prezentate de agenţii economici, la obţinerea licenţelor;
    să ţină evidenţa şi să păstreze documentele, întocmite în urma controalelor asupra activităţii agenţilor economici;
    să asigure coordonarea metodologică a expertizei şi controlului asupra activităţii experţilor-controlori  ai  activităţii agenţilor economici - deţinători de licenţe;
    să ţină evidenţa agenţilor economici care au obţinut sau au renunţat la licenţe;
    să păstreze actele fiecărui agent economic într-un dosar separat.
    13. Organele  autorizate cu funcţii de licenţiere,  în limitele statelor de personal stabilite, pot crea în componenţa lor subdiviziuni pentru examinarea documentelor prezentate.
    14. Deciziile organelor autorizate cu funcţii de licenţiere pot  fi contestate în modul stabilit în instanţele judecătoreşti.
III. Anularea sau sistarea licenţei
    15. Licenţa poate  fi anulată de către organul care a eliberat-o, în următoarele cazuri:
    a) dacă se constată că pentru eliberarea licenţei au fost prezentate date ce nu corespund realităţii;
    b) dacă agentul  economic respectiv nu respectă condiţiile stabilite în licenţă;
    c) în alte cazuri  prevăzute de legislaţia Republicii Moldova  în vigoare.
    16. În cazul  în care există motive pentru a anula licenţa, organul care a eliberat-o va preîntîmpina agentul economic despre  încălcările comise de el.
    Dacă în termen de 10 zile din momentul avertizării agentul economic nu  lichidează  încălcările comise organul care a  eliberat  licenţa  o anulează sau stabileşte termenul de sistare a activităţii respective.
    17. Organul care a eliberat licenţa,  în termen de 10  zile, expediează  o copie a deciziei cu privire la anularea licenţei agentului economic, organului administraţiei publice locale şi organului fiscal.
    18. Deciziile organelor autorizate cu funcţii de licenţiere privind anularea sau sistarea  licenţei pot  fi atacate în  instanţele judecătoreşti.
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 888
din 19 septembrie 1997
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Punctul 3  al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 726 din 27  septembrie 1994 "Cu privire la autorizarea prin licenţă a folosirii subsolului  în Republica Moldova" (Monitorul Oficial, 1994, nr. 8,  art. 86).
    2. Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 581 din 17 august 1995 "Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova (Monitorul Oficial, 1995nr. 59-60, art. 471).
    3. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 654 din 19 septembrie 1995 "Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 581 din 17 august 1995" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 68-69, art. 546).
    4. Punctul 3 al Modificărilor şi completărilor care se operează  în Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 740 din2 noiembrie 1995.
    5. Punctul 3 al Modificărilor ce se operează  în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova nr.783 din 22 noiembrie 1995 (Monitorul  Oficial, 1996, nr. 8-9, art. 35).
    6. Punctul 4 al Modificărilor ce se operează  în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 837 din 21 decembrie 1995  (Monitorul  Oficial, 1996, nr. 17-18, art. 124).
    7. Punctul 1  al Modificărilor care se operează în unele decizii ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.171 din26 martie 1996 (Monitorul Oficial,  1996, nr. 35-37, art. 247).
    8. Punctul 2 al Completărilor care se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 271 din 14 mai 1996 (Monitorul Oficial, 1996, nr. 40-41, art. 336).
    9. Punctul 12 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 2  octombrie 1996 "Cu privire la Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 75-76, art. 606).     10. Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 277 din 24 martie 1997 "Cu privire la modificarea şi  completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 22-23, art. 288).