HGM1110/2003
ID intern unic:  294070
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1110
din  11.09.2003
despre aprobarea Modificărilor şi completărilor 
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 26.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 204-207     art Nr : 1177
    HG941 din 17.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1026
    HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                  Vasile Dolghieru

    Chişinău 11 septembrie 2003.
    Nr. 1110.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1110
din 11 septembrie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875]
    2. În punctul 1 al Hotărîrii Guvernului  nr.769 din 25 noiembrie 1992 "Privind măsurile de ameliorare a situaţiei materiale a minorilor, ai căror părinţi se eschivează de la achitarea pensiei alimentare" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.11, art.353), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "de anchetă" se substituie prin cuvintele "de urmărire penală".
    3. În punctul 13 din Regulamentul cu privire la modul de confirmare a vechimii în muncă pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.821 din 15 decembrie 1992 (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.12, art.394), cuvintele "de anchetare (de muncă corecţională)" se substituie prin cuvintele "de deţinere a persoanelor reţinute sau arestate (de muncă neremunerată în folosul comunităţii)", cuvintele "de cercetare prealabilă şi de anchetă" se înlocuiesc cu cuvintele "de urmărire penală", iar cuvîntul "sistarea" se substituie prin cuvîntul "încetarea".
    4. La punctul 8 litera d) din Hotărîrea Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994 "Cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi sistemului penitenciar" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.2, art.50), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul "de anchetă" se substituie prin cuvîntul "de urmărire".
    5. În alineatul şapte al punctului 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.529 din 20 iulie 1994 "Cu privire la Comisia de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare", cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul "anchetă" se substituie prin cuvintele "urmărire penală".
   
[Pct.8 abrogat prin HG502 din 09.07.13, MO146-151/12.07.13 art.592]
    [Pct.6 abrogat prin HG941 din 17.08.06, MO138-141/01.09.06 art.1026]
    [Pct.7 abrogat prin HG525 din 16.05.06, MO75-78/19.05.06 art.566]
    9. În punctul 10 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 "Privind aprobarea Statutului inspectoratului de stat pentru ecologie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485) cuvîntul "anchetă" se substituie prin cuvîntul "urmărire penală".
    10.  În punctul 32 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1016 din 1 octombrie 1998 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul patrimoniului public" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.988) cuvîntul "anchetă" se substituie prin cuvîntul "urmărire penală".
    11. În punctul 31 din Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1072 din 22 octombrie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.100-102, art.1037), cuvîntul "anchete" se substituie prin cuvîntul "urmăriri", iar cuvintele "procuror sau de instanţa judiciară" se substituie prin cuvintele "judecătorul de instrucţie".
    12.  În punctul 48 litera e) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113) cuvintele "cercetare penală, de anchetă penală" se substituie prin cuvintele "urmărire penală".
    13. În punctul 26 litera d) din Regulamentul privind activitatea administrativ-militară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.14-15, art.113), cuvîntul "anchetă" se substituie prin cuvîntul "urmărire".
    14.  Regulamentul poliţiei municipale a Inspectoratului General de Poliţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.139 din 20 februarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.25-26, art.177), se modifică după cum urmează:
    la punctul 11:
    în subpunctul 4) cuvîntul "anchetator" se substituie prin cuvintele "ofiţerul de urmărire penală", iar cuvintele "şi anchetă" se exclud;
    în subpunctul 16) după cuvîntul "judecătorilor" se introduc cuvintele "de instrucţie", iar cuvîntul "anchetatorilor" se substituie prin cuvintele "ofiţerilor de urmărire penală";
    la punctul 12 subpunctul 5), cuvîntul "procurorului" se substituie prin cuvintele "de la terminarea acţiunii, judecătorului de instrucţie pentru controlul legalităţii acestor acţiuni".
    15. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în punctul 5 alineatul cinci cuvintele "anchetă sau de cercetare" se substituie prin cuvintele "urmărire";
    la punctul 7:
    în alineatul doi cuvintele "cercetare penală, anchetatorului" se substituie prin cuvintele "de urmărire penală";
    în alineatul cinci cuvîntul "anchetatorului" se substituie prin cuvintele "ofiţerului de urmărire penală";
    în punctul 12 cuvintele "cercetare penală şi anchetă preliminară" se substituie prin cuvintele "urmărire penală";
    în punctul 43 literele g) şi h) cuvîntul "anchetă" se substituie prin cuvîntul "urmărire penală";
    în punctul 63 litera d) cuvintele "cercetare penală" se substituie prin cuvintele "urmărire penală";
    în punctul 73 cuvintele "anchetei preliminare" se substituie prin cuvintele "urmăririi penale", iar cuvîntul "anchetatorului" se substituie prin cuvîntul "ofiţerului de urmărire penală".
    [Pct.16 abrogat prin HG1457 din 30.12.16, MO24-29/27.01.17 art.46]
    17. Regulamentul privind modul de reabilitare socială a persoanelor care au suferit în urma unui act terorist, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.873 din 8 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.997), se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1, sintagma  "art.63" se substituie prin sintagma "art.278";
    la punctul 2, cuvintele "ancheta preliminară" se substituie prin cuvintele "urmărirea penală".
    18. Programul de stat de combatere a criminalităţii şi corupţiei pentru anii 2003-2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1693 din 27 decembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.185-189, art.1843), se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia cu numărul de ordine 1 cuvintele "anchetatorului penal" se substituie prin cuvintele "ofiţerului de urmărire penală";
    la poziţia cu numărul de ordine 25 cuvintele "de anchetă pentru cercetarea" se substituie prin cuvintele "de urmărire penală pentru urmărirea".
    [Pct.19 abrogat prin HG58 din 04.02.10, MO20-22/09.02.10 art.96]
   
[Pct.20 abrogat prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]