HGC1282/2001
ID intern unic:  294253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1282
din  19.11.2001
despre modificarea şi completarea Regulamentului provizoriu
cu privire la formarea preţurilor pentru medicamente,
articole de uz medical şi alte produse farmaceutice
Publicat : 22.11.2001 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1330
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Punctul 7 al Regulamentului provizoriu cu privire la formarea preţurilor pentru medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 51-52, art. 562), se expune într-o nouă redacţie:
"7. La comercializarea medicamentelor, persoanele fizice şi juridice indică în bonurile de expediere şi transport preţul cu ridicata al producătorului autohton sau preţul de achiziţie al producţiei de import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Laboratorul pentru Controlul şi Certificarea Medicamentelor al Institutului Naţional de Farmacie potrivit formularului din anexă la prezentul Regulament. În caz de necesitate, bonul de expediere şi transport poate să conţină şi alte informaţii suplimentare".
2. Anexa la Regulamentul provizoriu nominalizat (modelul bonului de expediere şi transport) se expune în redacţie nouă (se anexează).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul sănătăţii                                               Andrei Gherman

    Chişinău, 19 noiembrie 2001.
    Nr. 1282.
Anexă
la Regulamentul provizoriu cu privire la formarea
preţurilor la medicamente, articole de uz medical
şi alte produse farmaceutice
Modelul bonului
de expedieri transport
    ____________________________________    ___________
    (denumirea unităţii farmaceutice)                                              (Cod fiscal)
    Cont: _______________________________
    Banca _______________________________
     "Aprob"
    __________________________________
                    (farmacistul-diriginte)
PROCES-VERBAL
DE FORMARE A PREŢURILOR CU AMĂNUNTUL
BON DE EXPEDIERE ŞI TRANSPORT
    Nr. ______ data "__" ______________200__
    Destinatar: ____________________________
    Plătitor: ______________________________
    Contractul nr. ___din "__"___________200__
    Prin _________________________________
    Procura nr. ____din "__" ___________200__

Denumirea
produsului
Seria Analiza* Unitatea
de măsură
Canti-
tatea
Preţul de
achiziţie
 sau
cu ridicata
A.C.
depozit
Comercializarea
angro
A.C. al
farmaciei
(%)
Preţul
cu
amănuntul
Suma
Preţ Suma
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Total pe bonul de expediţie pentru plată _________      Preţurile au fost calculate:
                    _______________________
    A eliberat       A primit
    _______________    ______________
    L.Ş.
    * Denumirea, numărul ţi data documentului ce atestă calitatea produsului.
    Notă. Unitatea farmaceutică angrosistă completează numai bonul de expediere şi transport.