HGA1510/2003
ID intern unic:  294439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1510
din  12.12.2003
cu privire la aprobarea Listei obiectivelor a căror pază
nu poate fi efectuată de organizaţiile particulare de pază
Publicat : 25.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 254-261     art Nr : 1571

    Abrogată prin HG768 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.828


    MODIFICAT
   
HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938


    Întru executarea alin. (10) art. 23 al Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art. 769), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Lista obiectivelor a căror pază nu poate fi efectuată de organizaţiile particulare de pază, conform anexei.
2. Se stabileşte că:
modul de pază a reprezentanţelor diplomatice este determinat de Ministerul Afacerilor Interne, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe şi Serviciul de Informaţii şi Securitate;
modul de organizare a pazei obiectivelor şi persoanelor fizice, proprietăţii acestora, inclusiv însoţirea încărcăturilor, este stipulat în actele normative departamentale ale Ministerului Afacerilor Interne;
modul de pază şi de însoţire a încărcăturilor speciale şi periculoase, precum şi a hîrtiilor de valoare, este determinat de Ministerul Afacerilor Interne, de comun acord cu Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Banca Naţională a Moldovei;
lucrările de montare, exploatare, deservire a mijloacelor de semnalizare pază-incendiu sînt efectuate în corespundere cu regulile aprobate în acest scop prin ordinul ministrului afacerilor interne;
plata pentru serviciile de pază a obiectivelor, specificate în lista sus-numită, finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale, se efectuează în baza tarifelor aprobate de Guvern.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 752 din 13 octombrie 1994 "Privind organizarea activităţii nestatale de depistare-protecţie" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 13, art. 108).

    PRIM-MINISTRU                                           Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor interne                              Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                               Vasile Dolghieru

    Chişinău, 12 decembrie 2003.
    Nr. 1510.

        Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1510
din 12 decembrie 2003
LISTA
obiectivelor a căror pază nu poate fi
efectuată de structurile particulare de pază
Structurile particulare de pază nu sînt în drept să efectueze paza obiectivelor:
Ministerului Apărării;
Ministerului Afacerilor Interne;
Serviciului de Informaţii şi Securitate;
Centrului Naţional Anticorupţie;
Departamentului Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
Departamentului Vamal;
Departamentului Tehnologii Informaţionale; instituţiilor statale din sistemul de telecomunicaţii;
instituţiilor din sistemul naţional de asigurare cu energie şi gaze naturale;
din sistemul de asigurare vitală şi cu apă potabilă a localităţilor;
de păstrare şi depozitare a armelor, muniţiilor, materialelor explozibile, substanţelor toxice, radioactive şi periculoase;
autorităţilor administraţiei publice, instanţelor judecătoreşti;
instituţiilor bancare;
instituţiilor, organizaţiilor finanţate de la bugetele de stat şi cele locale;
întreprinderilor cu capital preponderent de stat.
    [Anexa modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Anexa modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]