HGA251/1999
ID intern unic:  294631
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 251
din  01.04.1999
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 764 din 25 noiembrie 1992
Publicat : 08.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 33-34     art Nr : 266     Data intrarii in vigoare : 08.04.1999

   
Abrogată prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă  în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25  noiembrie 1992 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.11, art. 351), modificate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.783 din 22  noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8-9, art. 35), se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 4 se exclude;
2) punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
"5. Întreprinderile, de regulă, primesc de la instituţiile financiare ale republicii bani în numerar pentru  retribuirea muncii, plata  pensiilor şi indemnizaţiilor, achiziţionarea producţiei agricole, procurarea ambalajului şi obiectelor de la populaţie, acoperirea cheltuielilor de deplasare şi pentru alte scopuri prevăzute de Instrucţiunea în vigoare a Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la modul întocmirii raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din Republica Moldova.
Întreprinderile cu încasări permanente de bani pot utiliza numerarul din casele sale  pentru scopurile  indicate mai sus, cu excepţia cheltuielilor de deplasare";
3) punctul 7 se expune în următoarea redacţie:
"7. Întreprinderile sînt obligate să predea instituţiilor financiare ce le deservesc toate surplusurile de numerar ce depăşesc necesarul minim pentru efectuarea decontărilor la începutul zilei următoare, pentru înscrierea lor în conturile curente.";
4) din punctul 8 cuvintele "cu depăşirea limitelor stabilite, numai" se exclud;
5) în punctul 10:
în alineatul întîi, după cuvintele "conducătorii de înteprinderi" se introduc  cuvintele "dar nu mai mult de o lună", iar cuvintele "de comun acord  cu instituţia financiară, care realizează operaţiunile respective de casă" se exclud;
în alineatul patru, după cuvintele "dare de seamă", se introduc cuvintele "cu anexarea actelor doveditoare";
6) în punctul 11:
cuvintele "Departamentul de Stat pentru Statistică" se substituie prin cuvintele "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice";
cuvintele "Banca Naţională şi" se exclud;
7) din punctul 12 cuvîntul "provizorii" se exclude;
8) în alineatul  trei al punctului 14 cuvintele "ruble" şi "copeici" se substituie prin cuvintele "lei" şi "bani";
9) din alineatul doi al punctului 38 cuvintele "(inclusiv colhozuri)" se exclud;
10) alineatul întîi al punctului 41 se exclude;
11) în punctul 42:
cuvintele "şi întreprinderile de exploatare ale Ministerului Informaticii, Informaţiei şi Telecomunicaţiilor" se exclud;
se completează cu un nou alineat avînd următorul conţinut:
"Normele de efectuare  ale operaţiunilor de casă în instituţiile financiare care deservesc întreprinderile pe teritoriul republicii se elaborează şi se aprobă de Banca Naţională a Moldovei.";
12) în punctul 43:
din alineatul  întîi cuvintele "la propunerea Băncii Naţionale a Moldovei" se exclud;
alineatul doi se exclude;
13) în întreg textul Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova sintagmele "organizaţii bugetare" şi "instituţii bancare" se substituie, respectiv, prin sintagmele "instituţii publice" şi "instituţii financiare";
2. La efectuarea operaţiunilor de casă se folosesc modelele formularelor şi registrelor, aprobate prin  Hotărîrea Departamentului Statisticii, în comun cu Ministerul Finanţelor, nr.8 din 12  aprilie 1995.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                            Ion STURZA
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu
Ministrul justiţiei                                                   Ion Păduraru

Chişinău, 1 aprilie 1999.
Nr. 251.