HGC280/2003
ID intern unic:  294665
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 280
din  13.03.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000
Publicat : 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 292
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000 "Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 46-49, art. 475).
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei         Ştefan Odagiu
Ministrul sănătăţii         Andrei Gherman
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi  
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru  
Chişinău, 13 martie 2003.
Nr. 280.
                    Anexa nr. 1
                  la Hotărîrea Guvernului
                  Republicii Moldova nr. 280
                  din 13 martie 2003
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr. 391 din 19 aprilie 2000
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 391 din 19 aprilie 2000 "Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 46-49, art. 475), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În punctul 1 cuvintele "rapoarte, privind utilizarea mijloacelor financiare, iar la solicitarea Ministerului Sănătăţii - rapoarte privind monitorizarea şi etapele implementării proiectului în cauză" se substituie prin cuvintele "Ministerului Economiei şi Ministerului Sănătăţii darea de seamă privind utilizarea mijloacelor financiare, rapoarte privind activitatea, monitorizarea etapelor implementării proiectului în cauză, precum şi alte informaţii".
2. Anexa nr. 1 se expune în următoarea redacţie:
                    "Anexa nr. 1
                  la Hotărîrea Guvernului
                  Republicii Moldova nr. 391
                  din 19 aprilie 2000
Componenţa nominală
a Comitetului de supraveghere a valorificării resurselor acordate
de Banca Mondială pentru reformarea sistemului sănătăţii
GHERMAN Andrei   - ministrul sănătăţii, preşedintele Comitetului
ŢURCANU Ghenadie   - şeful direcţiei principale asistenţă medicală primară şi urgenţă,    
  secretarul Comitetului
Membrii Comitetului:
ŢURCANU Gheorghe   - prim-viceministru al sănătăţii
FURCULIŢĂ Feodosia   - viceministru al finanţelor
LUPU Marian   - viceministru al economiei
BENU Victor   - preşedintele sindicatului "Sănătatea"
URSU Pavel   - conducătorul Biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în    
  Republica Moldova."
3. La anexa nr. 2:
în punctul 1, după cuvintele "Ministerului Finanţelor", se introduc cuvintele "şi Ministerului Sănătăţii";
punctul 2 se expune în următoarea redacţie:
"2. Sediul Unităţii: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Şciusev 101";
punctul 4 se completează în final cu cuvintele "şi Ministerului Sănătăţii";
punctul 5 se completează în final cu cuvintele "după aprobare de către Ministerul Sănătăţii";
punctul 7:
litera e), după cuvintele "Ministerului Finanţelor", se completează cu cuvintele "Ministerului Sănătăţii";
la litera h) cuvintele "şi Ministerului Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii";
punctul 17 se completează în final cu cuvintele "şi Ministerului Sănătăţii";
după punctul 17 se introduc punctele 18-24 cu următorul conţinut:
"18. Proiectul devizului de cheltuieli, bilanţul contabil şi dările de seamă financiare anuale ale Unităţii, inclusiv examinarea şi aprobarea rapoartelor semestriale şi anuale ale Unităţii privind activitatea acesteia, se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.
19. Comitetul de supraveghere are drept scop principal garantarea corectitudinii şi transparenţei în activitatea Unităţii.
20. Activitatea Comitetului de supraveghere este condusă de preşedintele lui, iar în lipsa acestuia, în limitele competenţelor stabilite, de către unul din membrii Comitetului de supraveghere numit de către preşedinte.
21. Comitetul de supraveghere este responsabil pentru:
promovarea politicii şi principiilor generale care reglementează activitatea Unităţii;
selectarea candidaturii la funcţia de director executiv al Unităţii, prezentarea propunerilor Guvernului Republicii Moldova şi Băncii Mondiale pentru numirea în funcţie sau eliberarea din funcţie a directorului executiv;
prezentarea la Guvern spre aprobare a propunerilor cu privire la reorganizarea şi lichidarea Unităţii, formarea comisiei de lichidare şi aprobarea balanţei de lichidare;
atragerea de mijloace suplimentare pentru asigurarea activităţii Unităţii.
22. Comitetul de supraveghere se convoacă nu mai rar de 4 ori pe an, iar în cazuri excepţionale, de cîte ori este nevoie - la cererea preşedintelui Comitetului sau directorului executiv.
23. Şedinţele Comitetului sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţin 2/3 din membrii lui. Deciziile Comitetului de supraveghere se adoptă cu simpla majoritate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.
24. Se stabileşte că, în cazul eliberării din funcţiile deţinute a membrilor Comitetului, atribuţiile lor în cadrul lui vor fi exercitate de către persoanele nou-desemnate în posturile respective fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern."
Punctele 18-23 devin, respectiv, punctele 25-30.