HGM583/1999
ID intern unic:  295037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 583
din  21.06.1999
cu privire la modificarea şi abrogarea unor decizii
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 19.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 90-92     art Nr : 801
    MODIFICAT
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Modificările care se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, conform anexei nr. 1;
    Lista deciziilor Guvernului Republicii Moldova, care se abrogă, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi reformelor                          Alexandru Muravschi
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Păduraru

    Chişinău, 21 iunie  1999.
    Nr. 583.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 583 din 21 iunie 1999
Modificările care se introduc în unele hotărîri ale
Guvernului Republicii Moldova
    1. Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr. 127 din 27 aprilie 1990 "Cu privire la Hotărîrea Consiliului de Miniştri al URSS nr. 375 din 14 aprilie 1990" "Despre măsurile privind sărbătorirea celei de a 45-a aniversări a Victoriei poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei" se modifică precum urmează:
    punctele 4, 11 şi 12 se abrogă;
    din punctul 13 se exclude cifra "4";
    2. Punctul 7 al Hotărîrii Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti şi a Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova nr. 129 din 29 aprilie 1990 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. şi al Consiliului Unional Central al Sindicatelor nr. 325 din 31 martie 1990 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a deservirii medicale şi a asigurării sociale a persoanelor, care au participat la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la Cernobîl" se modifică după cum urmează:
    din subpunctul 1) cuvintele "călătoria tur-retur în transport (cu excepţia taximetrelor) de la domiciliu pînă la locul de tratament în dispensare, ambulatorii sau examinare clinică" se exclud;
    subpunctul 4) se abrogă.
    3. Din alineatul trei al punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 181 din 30 martie 1995 "Privind sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a victoriei asupra Germaniei fasciste" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 20, art. 143) cuvintele "înlesniri la achitarea spaţiului locativ, să se achite parţial sau în întregime costul combustibilului, al serviciilor comunale şi al altor mărfuri necesare" se exclud.
    4. Din subalineatul 8) al punctului 8 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 106 din 27 februarie 1996 "Cu privire la măsurile de asigurare a ocrotirii pădurilor, perdelelor forestiere de protecţie şi a altor plantaţii silvice" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 32-33, art. 222) cuvintele "precum şi să se deplaseze gratuit cu mijloacele de transport în comun" se exclud.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 583 din 21 iunie 1999

Lista deciziilor
Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 292 din 17 martie 1954 "Cu privire la călătoria gratuită a invalizilor-orbi în transportul urban".
    2. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 368 din 30 august 1965 "Cu privire la transportul gratuit al elevilor care locuiesc la sate".
    3. Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 1061 din 3 noiembrie 1965.
    4. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 71 din 6 martie 1968 "Cu privire la acordarea de înlesniri suplimentare invalizilor-orbi la folosirea mijloacelor de transport" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1968, nr. 3 art. 41).
    5. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 54 din 21 februarie 1973 "Cu privire la modul şi condiţiile de călătorie gratuită a deputaţilor Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti şi ai sovietelor locale de deputaţi ai oamenilor muncii pe căile ferate, cu transportul auto şi alte tipuri de transport şi cu privire la modul de compensare organizaţiilor de transporturi a cheltuielilor legate de aceasta" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1973, nr. 2, 3, art. 25).
    6. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 183 din 29 mai 1975 "Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la modul de acordare de înlesniri invalizilor Războiului pentru Apărarea Patriei şi familiilor militarilor căzuţi în lupte la plata spaţiului locativ şi serviciilor comunale şi invalizilor Războiului pentru Apărarea Patriei la plata taxei de călătorie pentru transportul de pasageri" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1975, nr. 6, art. 61).
    7. Punctul 11 şi alineatul trei al punctului 16 din Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneştinr. 441 din 27 decembrie 1977 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire în continuare a deservirii culturale a populaţiei săteşti din R.S.S. Moldovenească" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1978, nr. 3,art. 33).
    8. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 378 din 24 noiembrie 1978 "Cu privire la extinderea înlesnirilor la serviciile comunale asupra pensionarilor din rîndul bibliotecarilor şi operatorilor de proiecţie cinematografică de la şcolile de cultură generală, aflate în localităţile săteşti" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1978, nr. 12, art. 109).
    9. Litera "a" a punctului 1 din Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 395 din 12 decembrie 1978 "Cu privire la măsurile în vederea îmbunătăţirii continue a condiţiilor materiale de trai ale participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1979,nr. 1, art. 14).
    10. Punctele 13, 14, 17 şi 18 ale Regulamentului cu privire la înlesnirile, acordate invalizilor Războiului pentru Apărara Patriei şi familiilor de militari căzuţi în lupte, aprobat prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti, nr. 109 din 9 martie 1981 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii R.S.S. din23 februarie 1981, nr. 209 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înlesnirile, acordate invalizilor Războiului pentru Apărarea Patriei şi familiilor de militari căzuţi în lupte" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1981, nr. 4, art. 26).
    11. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 419 din 23 octombrie 1981 "Cu privire la introducerea unor modificări şi completări în Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 29 mai 1975, nr. 183" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1981, nr. 11, art. 97).
    12. Punctul 5 din Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 238 din 24 iunie 1983 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a pregătirii şi asigurării cu specialişti de calificare corespunzătoare a instituţiilor de iluminare culturală a republicii".
    13. Punctul 3 al Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 326 din 6 septembrie 1983"Cu privire la Hotărîrea Sovietului de Miniştri al U.R.S.S. din 11 august 1983 nr. 787 "Privind îmbunătăţirea în continuare a condiţiilor de viaţă a participanţilor la Marea Revoluţie din Octombrie şi a Războiului Civil".
    14. Punctul 4 din Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 328 din 7 septembrie 1983"Cu privire la măsurile suplimentare de asigurare a executării deciziilor privind îmbunătăţirea condiţiilor materiale de trai ale participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi a familiilor militarilor căzuţi".
    15. Punctul 3 al Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 340 din 8 octombrie 1984"Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1984, nr. 10,art. 88).
    16. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se introduc în unele hotărîri ale Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti, aprobate prin Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti, nr. 225 din 15 iulie 1985 "Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985,nr. 7, art. 81).
    17. Punctul 3 din Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 130 din 22 aprilie 1986"Cu privire la măsurile de îmbunătăţire continuă a condiţiilor de viaţă ale invalizilor din copilărie".
    18. Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 317 din 29 septembrie 1986 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din18 septembrie 1986 nr. 1121 "Cu privire la înlesnirile suplimentare acordate participanţilor la Marele Război pentru Apărarea Patriei şi familiilor militarilor căzuţi în luptă".
    19. Punctele 1, 2, 4 şi 6 ale Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 315 din 28 decembrie 1989 "Cu privire la măsurile suplimentare în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a unor categorii de cetăţeni" (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1990, nr. 2, art. 50).
    20. Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr. 135 din 8 mai 1990 "Despre Hotărîrea Consiliului de Miniştri al Uniunii R.S.S. din 30 aprilie 1990 nr. 440 "Cu privire la înlesnirile, acordate persoanelor care au trecut prin blocada Leningradului în anii Marelui Război pentru Apărarea Patriei."
    21. Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr. 139 din 14 mai 1990 "Cu privire la extinderea înlesnirilor pentru serviciile comunale asupra pensionarilor din rîndurile pedagogilor de la şcolile de muzică şi pictură, de artă şi din rîndurile operatorilor de proiecţie cinematografică, care lucrează şi locuiesc în aşezări de tip orăşenesc".
    22. Punctul 8 al Hotărîrii Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti nr. 154 din 24 mai 1990 "Cu privire la măsurile în vederea accelerării soluţionării problemelor sociale ale lucrătorilor medicali".
    23. Punctul 4 al Dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova nr. 271-d din 18 septembrie 1991.
    24. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 365 din 1 iunie 1992 "Cu privire la unele înlesniri pentru cetăţeni la procurarea cărbunelui" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 6, art. 136).
    25. Alineatul trei al punctului 10, alineatul trei al punctului 11, alineatul şase al punctului 12 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 520 din 5 august 1992 "Cu privire la măsurile primordiale de protecţie socială a persoanelor, participante la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, şi acordarea ajutorului necesar cetăţenilor şi familiilor, afectate de conflictul militar" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 8, art. 236), cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 182 din 9 aprilie 1993 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 5 august 1992, nr. 520" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 4, art. 115).
    26. Subpunctele 7, 12, 13 şi 16 ale punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 575 din2 septembrie 1992 "Cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 9, art. 270).
    27. Alineatul trei din Măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 587 din 8 septembrie 1992 "Cu privire la realizarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 30 ianuarie 1992 "Despre modul de punere în aplicare a Legii privind protecţia socială a cetăţenilor, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl".
    28. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 675 din 16 octombrie 1992 "Cu privire la autorizarea Ministerului Transporturilor cu dreptul de a stabili tarifele pentru transporturile de pasageri cu automobilul" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 10,art. 313).
    29. Punctele 1 şi 9 din Programul măsurilor pentru protecţia socială a invalizilor (anexa nr. 1), aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 687 din 23 octombrie 1992 "Cu privire la măsurile de protecţie socială a invalizilor" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 10,art. 317).
    30. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 812 din 15 decembrie 1992 "Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 1 iunie 1992 nr. 365" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 12, art. 391).
    [Pct.31 abrogat prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    32. Punctul 8 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 305 din 26 mai 1993 "Cu privire la noile condiţii de acordare a burselor, altor forme de ajutoare sociale studenţilor (elevilor de la cursurile de zi din instituţiile de învăţămînt de stat" (Monitorul Parlamentului, 1993,nr. 6, art. 180).
    33. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 13 septembrie 1993 "Cu privire la acordarea înlesnirilor foştilor deţinuţi din lagărele de concentrare fasciste, ghetouri şi alte locuri de detenţie forţată înfiinţate de regimurile fasciste şi aliaţii acestora în perioada celui de-al doilea război mondial" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 9, art. 270).
    34. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 726 din 19 noiembrie 1993 "Cu privire la măsurile de protecţie socială a salariaţilor din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului public şi culturii" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr. 11, art. 372).
    35. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 61 din 2 februarie 1994 "Privind aprobarea modului de stabilire şi plată a indemnizaţiei nominale pentru pensionarii neîncadraţi în cîmpul muncii, familiile cu mulţi copii şi păturile puţin asigurate şi cu retribuţie mică ale populaţiei, care folosesc gazele pentru încălzire şi gazul lichefiat" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 2, art. 41).
    36. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 75 din 14 februarie 1994 "Cu privire la stabilirea normelor pentru suprafaţa încălzită cu gaz şi nivelului-plafon al preţului la gazul lichefiat, livrat unor categorii preferenţiale ale populaţiei" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr. 2,art. 47).
    37. Punctul 18 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 796 din 3 noiembrie 1994 "Privind totalurile executării Bugetului de Stat pe 9 luni ale anului 1994 şi proiectul Bugetului de Stat pe anul 1995" (Monitorul Oficial, 1994, nr. 16, art. 131).
    38. Alineatele nouă şi zece ale punctului 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 65 din 27 ianuarie 1995 "Cu privire la asigurarea materială a studenţilor şi elevilor din Romănia, care-şi fac studiile în Republica Moldova" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 15-16, art. 75), în redacţia Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 28 mai 1999 "Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 65 din 27 ianuarie 1995".
    39. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 251 din 21 aprilie 1995 "Cu privire la stabilirea nivelului limită al preţurilor pentru compensarea diferenţei de preţuri la cărbunele comercializat unor categorii ale populaţiei" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 28, art. 220).
    40. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 592 din 22 august 1995 "Cu privire la mersul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 587 din 8 septembrie 1992" "Cu privire la realizarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 30 ianuarie 1992" "Despre modul de punere în aplicare a Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl" (Monitorul Oficial, 1995, nr. 59-60, art. 476).
    41. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 515 din 18 septembrie 1996 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a asigurării unor categorii ale populaţiei cu lemne de foc" (Monitorul Oficial, 1996, nr. 74, art. 582).
    42. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 512 din 5 iunie 1997 "Privind preţurile şi tarifele la gazele naturale, energia electrică şi termică şi măsurile pentru protecţia socială a păturilor defavorizate ale populaţiei" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 43-44, art. 469).
    43. Alineatul patru al punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 738 din 7 august 1997 "Cu privire la unele măsuri suplimentare de protecţie socială a persoanelor care au atins vîrsta de pensionare" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 66, art. 679).
    44. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 24 octombrie 1997 "Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 512 din 5 iunie 1997" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 77-78, art. 801).
    45. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 269 din 10 martie 1998 "Despre achitarea compensaţiilor nominative în legătură cu schimbarea tarifelor la resursele energetice conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 512 din 5 iunie 1997" (Monitorul Oficial, 1998,nr. 30-33, art. 275).
    46. Punctul 2 al Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 528 din 5 iunie 1998 "Privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 62-65, art. 625).
    47. Punctul 7 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1080 din 26 octombrie 1998 "Privind protecţia socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la energia termică şi electrică" (Monitorul Oficial, 1998,nr. 100-102, art. 1043).
    48. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldovanr. 415 din 10 mai 1999 "Cu privire la măsurilede protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la resursele energetice" (Monitorul Oficial, 1999,nr. 48-49, art. 399).