HGA789/1997
ID intern unic:  295312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 789
din  18.08.1997
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 3 mai 1996
Publicat : 06.11.1997 în Monitorul Oficial Nr. 72-73     art Nr : 723
Abrogată prin HG1451 din 24.12.07, MO5-7/11.01.08 art.24

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
În Hotărîrea Guvernului  Republicii Moldova nr. 246 din 3  mai  1996 "Despre  aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea  terenurilor" (Monitorul  Oficial, 1996, nr. 35-37, art. 268) se operează  următoarele modificări şi completări:
1. Punctul 2  se  completează  cu un nou  alineat,  avînd  următorul cuprins:
"Pentru deservirea  pe  teren  a  populaţiei,  banca  de  informaţii "Cadastru",  în  termen  de  un  an, va crea  filialele  sale  în  toate raioanele  şi  municipiile  republicii pe lîngă serviciile  raionale  şi municipale  pentru  reglementarea  regimului  proprietăţii  funciare  şi reformei funciare".
2. În Regulamentul  cu  privire la atribuirea  terenurilor,  aprobat prin hotărîrea nominalizată:
1) alineatul şapte al punctului 2 se expune în redacţie nouă:
"Nu se admite atribuirea terenurilor - proprietate publică, în baza contractului  de  arendă,  pentru construcţii capitale care comportă compensarea pierderilor sectorului agricol";
2) punctul 2 se completează cu următorul alineat:
"Sectoarele de    teren   nelegiferate,   inclusiv   asupra   cărora deţinătorii  şi-au  pierdut  dreptul, precum şi cele  netransmise  altor deţinători  conform  legislaţiei  în vigoare sînt trecute  la  categoria fondului de rezervă";
3) alineatul cinci al punctului 5 se expune în redacţie nouă:
  "modificării  hotarelor moşiilor deţinătorilor de terenuri aflate în proprietate publică, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 6";
4) punctul 6 se completează cu următoarele alineate:
"trecerea la  fondul funciar de rezervă a terenurilor -  proprietate publică  ale deţinătorilor care şi-au suspendat activitatea de producere (lichidare etc.);
trecerea sectorului  de  teren  de la un deţinător al  terenului  - proprietate publică la alt deţinător în urma fuzionării întreprinderilor deţinătoare  de  terenuri - proprietate publică sau în cazul creării  în baza unei întreprinderi a mai multor întreprinderi deţinătoare;
atribuirea terenului - proprietate publică în folosinţă noului deţinător, care şi-a căpătat dreptul respectiv prin vînzare-cumpărare a construcţiilor amplasate pe  aceste  terenuri  neprivatizate, conform legislaţiei";
5) subpunctele  b),  c) şi d) ale punctului 19 se expun în  redacţie nouă":
"b) primăriile săteşti (comunale) sau orăşeneşti,  la  propunerea comisiei  funciare, stabilesc locul de amplasare a terenurilor, care  se atribuie  proprietarilor  cotelor  de teren echivalent, ţinînd  cont  de cerinţele  amplasării  compacte  şi folosirii raţionale  a  terenurilor. Proprietarilor  cotelor  de teren echivalent li se  atribuie  mijloacele fixe şi circulante cuvenite;
c) decizia primăriei  satului  (comunei)  sau a  oraşului  privind atribuirea  de  terenuri  proprietarilor  cotelor  de  teren  echivalent serveşte  drept  temei  pentru lucrările de organizare  a  teritoriului, înregistrarea  de  stat  a  dreptului asupra  pămîntului  şi  eliberarea documentului ce autentifică dreptul deţinătorului de teren;
d) în cazul în care proprietarii cotelor de teren echivalent nu sînt de acord cu decizia primăriei satului (comunei) sau  oraşului  privind locul  de  amplasare  a  terenurilor, acesta va  fi  stabilit  de  către comitetul executiv raional sau primăria municipiului".
    
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

Chişinău, 18 august 1997.
Nr. 789.