HGM800/1993
ID intern unic:  295325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 800
din  27.12.1993
cu privire la unele modificări ale hotărîrilor Guvernului
Republicii Moldova
Publicat : 30.12.1993 în Monitorul Oficial Nr. 12     art Nr : 408
MODIFICAT
Pentru aducerea la îndeplinire a Decretului Preşedintelui Republicii Moldova  nr.  201 din 26 noiembrie 1993 "Cu privire la unele măsuri de protecţie a potenţialului ştiinţific al Republicii Moldova", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă lista  modificărilor  introduse în  hotărîrile  Guvernului Republicii  Moldova  conform  anexei, care se pun în aplicare  de la  1 ianuarie 1994.
  
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                               Andrei SANGHELI

Chişinău, 27 decembrie 1993
nr. 800

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.800
din 27 decembrie 1993
L I S T A
modificărilor introduse în hotărîrile
Guvernului Republicii Moldova

[Pct.1-3 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
[Pct.1-3 abrogate prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
1. În Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr. 286 din 24 mai 1993 "Cu privire la  Condiţiile  de  salarizare  a  personalului  din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice":
a) punctul 4 al Condiţiilor unice de salarizare a personalului  din unităţile bugetare în baza  Reţelei  tarifare  unice  se  expune în următoarea redacţie:
"4. Se stabilesc suplimente lunare la  salariile de funcţie corespunzătoare categoriilor de salarizare stabilite, după cum urmează:
persoanelor cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau  doctor  în ştiinţe, care  îndeplinesc activităţi în corespundere cu obligaţiunile funcţionale şi desfăşoară muncă metodico-ştiinţifică în specialitate în ramurile prevăzute de  legislaţie - în mărime de 3 şi,  respectiv,  2 salarii minime;
"persoanelor  distinse cu titluri onorifice "... al poporului"  sau "...emerit"  -  în mărime de pînă la 0,8 şi, respectiv, pînă la 0,5 din salariul  minim  cu  condiţia activităţii lor în  funcţii  ce  corespund profilului  sau  specialităţii  în care au  primit  titlurile onorifice respective.  Suplimentele  lunare în mărimile indicate se  stabilesc în cazurile cînd  în  condiţiile ramurale de retribuire a muncii  nu  sînt prevăzute alte mărimi".
b) În anexa nr.6 categoriile de salarizare şi coeficienţii tarifari pentru dezinfectori, maşinişti la repararea şi spălarea îmbrăcămintei de protecţie (lengeriei) şi magazineriilor de la depozite de acizi şi substanţe chimice se expun în următoarea redacţie:

Funcţia     Categoria de salarizare Coeficinetul tarifar
Dezinfector 4-5   1,81; 2,07
Maşinist repararea  şi spălarea îmbrăcămintei deprotecţie (lenjeriei)     3-4 1,59;1,81
Magaziner depozite de acizi şi substanţe chimice 4-5 1,81; 2,07

2. În Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 287 din  24  mai 1993  "Cu privire la retribuirea muncii personalului din sfera ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale în baza Reţelei tarifare unice":
a) în anexa nr. 1:
alineatele 2 şi 3 ale punctului 5 se suprimă şi se introduce punctul 12 avînd următorul conţinut:
"12. Se stabilesc  suplimente  lunare la salarizare de funcţie  după cum urmează:
medicilor şi farmrciştilor din instituţiile de ocrotire a sănătăţii şi  din consiliile de expertiză medicală a vitalităţii, avînd titlul de doctor  în  medicină,  farmacologie, biologie, chimie - în mărime de 2 salarii  minime,  iar  pentru titlul de doctor  habilitat  în  medicină, farmacologie, biologie, chimie - în mărime de 3 salarii minime lunare;
medicilor distinşi cu titlul onorific "Medic al poporului  din U.R.S.S." - în mărime de 0,8 din salariul minim lunar, iar personalului cu  titlul onorific "Medic emerit al republicii", "Farmacist emerit  al republicii"  şi "Lucrător emerit al ocrotirii sănătăţii - în mărime de 0 5 din salariul minim lunar".
b) Notele la anexa nr. 2 se completează cu punctul 4 avînd următorul conţinut:
"4. Pentru determinarea  categoriei de retribuire a muncii  cadrelor de conducere din aziluri şi case de invalizi, case-internat pentru copii cu deficienţe mintare, centre teriotoriale de asistenţă socială  pentru pensionari,  numărul locuitorilor în medie pe an se calculează  aplicînd coeficientul 2, iar pentru sanatorii şi sanatorii-preventorii numărul de paturi prevăzut în deviz se calculează aplicînd coeficientul 1,5".
3. În Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr.291 din  25  mai 1993  "Cu  privire la salarizarea personalului încadrat în  învăţămîntul public în baza Reţelei tarifare unice":
a) în tabelul 6 la anexa nr. 1:
cifrele "1" şi  "0,5" din punctul 5 se substituie cu cifrele "3"  şi "2";
se introduce o notă cu următorul conţinut:
"Notă. În cazurile cînd personalul instituţiilor de învăţămînt indicate în alineatul întîi al punctului 6 îşi desfăşoară            activitatea în prezenţa concomitentă a cîtorva condiţii stipulate în acest alineat, suplimentul nu se cumulează şi se          stabileşte  în mărime de 20% din salariul de funcţie".
b) În note la tabelul 1 din anexa nr.2:
punctul 1 se expune în următoarea redacţie:
"1. Persoanelor din corpul profesional-didactic şi de conducere cu grade ştiinţifice li se stabilesc suplimente lunare la salariile de funcţie în mărime de, respectiv 3 salarii minime pentru gradul de doctor habilitat şi 2 salarii minime pentru gradul de doctor. Pentru persoanele din  corpul  profesional  fără grad ştiinţific  suplimentele  lunare  se stabilesc în mărime de 1 salariu minim";
punctul 9 va avea  următorul conţinut:
"9. Persoanelor  din corpul profesional-didactic cu titlul  onorific "... al poporului din U.R.S.S.", "...  al  poporului din Republica Moldova" şi  "...  emerit  din U.R.S.S.",  "...  emerit  din  Republica Moldova" li se stabilesc suplimente lunare în mărime de, respectiv  0,8 salarii  minime  şi  0,5 salarii minime (cu  excepţia  instituţiilor  de învăţămînt  superior  în  domeniul culturii, indicate în  punctul  8  al prezentei anexe".
4. Notele din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.305  din  26 mai 1993 "Cu privire la noile condiţii de acordare a burselor,  altor forme de ajutoare sociale studenţilor (elevilor) de  la cursurile  de  zi  din instituţiile de învăţămînt de stat" (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1993, nr.6, art. 180) se  completează cu punctul 3 avînd următorul cuprins:
"3. Doctoranzilor  şi  postdoctoranzilor li se stabilesc  suplimente lunare la burse în mărime de 1 salariu minim".
5. În Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 339 din 2  iunie 1993  "Cu privire la salarizarea personalului instituţiilor de cercetări ştiinţifice, finanţate din buget, în baza Reţelei tarifare unice":
a) punctul 5  (în  redacţia Hotărîrii Guvernului Republicii  Moldova nr. 586 din 14 septembrie 1993) se expune după cum urmează:
"5. Lucrătorilor de conducere, colaboratorilor ştiinţifici, specialiştilor din instituţiile de cercetări ştiinţifice, aparatului de conducere şi membrilor Prezidiului Academiei de Ştiinţifice a Moldovei, apartamentul  administrativ  al  Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova, precum şi persoanelor din aparatele ministerelor ce se  ocupă  de problemele ştiinţei şi învăţămîntului superior,  care  au gradul  ştiinţific  de  doctor  habilitat sau doctor în  ştiinţe  li  se stabilesc  suplimente  lunare  la  salariile de funcţie  în  mărime  de, respectiv 3 şi 2 salarii minime.
Pentru colaboratorii ştiinţifici  şi  colaboratorii   ştiinţifici inferiori din instituţiile de cercetări ştiinţifice bugetare, care nu au grade ştiinţifice, se stabilesc suplimente lunare în mărime de 1 salariu minim".
b) În note la anexa nr.1:
punctul 3 se expune în următoarea redacţie:
"3. Academicienilor  Academiei de Ştiinţe a Moldovei li se  plăteşte lunar  pentru titlu academic o remunerare în mărime de 4 salarii minime, iar membrilor corespondenţi - în mărime de 3 salarii minime";
punctul 8 se completează cu o propoziţie avînd următorul conţinut:
"Cumularea pînă  la  0.5 norme de cercetător  ştiinţific  (general, principal) de către persoanele cu funcţii de conducere din instituţiile de cercetări ştiinţifice cu autonomie financiară nu se autorizează".

[Pct.6 abrogat prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
[Pct.6 abrogat prin HG381/13.04.06, MO66-69/28.04.06 art.431]
6. În Hotărîrea  Guvernului  Republicii Moldova nr. 358 din 8  iunie 1993  "Cu  privire  la salarizarea lucrătorilor  din domeniul culturii fizice  şi sportului  în  baza Reţelei tarifare unice" (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 6 art. 94 ):
punctul 5 se expune în următoarea redacţie:
"5. Se stabilesc  suplimente lunare la salariile de funcţie după cum urmează:
lucrătorilor  din domeniul culturii fizice şi sportului distinşi  cu titlul  "Antrenor  emerit",  "Maestru emerit  al  sportului",  "Lucrător emerit  în  domeniul  culturii fizice",  "Învăţător  emerit",  "Lucrător emerit  al  culturii - în  mărime  de  pînă  la  0,5  salarii  minime;
deţinătorilor titlului "Maestru al sportului de clasă  internaţională" (mare maestru la jocuri de şah, dame) - în mărime de 0,2 salarii minime, iar deţinătorilor titlului "Maestru al sportului" - în mărime  de  0,1 salarii minime.  Suplimentele de stabilesc numai pentru cel mai înalt titlu cu condiţia ca persoana respectivă să lucreze conform profilului;
lucrătorilor  instituţiilor şi organizaţiilor de cultură fizică  şi sport cu  grade ştiinţifice de doctor habilitat şi doctor  în  ştiinţe, care corespund  funcţionar  pe care le exercită  îi  care  efectuiează activităţi  metodico-ştiinţifice în specialităţile lor - în mărime de  3 şi, respectiv, 2 salarii minime".
7. Se completează Regulamentul cu privire la plata de  către întreprinderi,  organizaţii  şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii  de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, aprobat prin hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 513 din  11 august 1993 cu punctele 16 şi 17 avînd următorul cuprins:
"16. În cazul trimiterii la lucru la întreprinderile şi organizaţiile Republicii Moldova, situate în alte ţări, salariul  mediu anual al angajaţilor pentru calcularea indemnizaţiei unice în  cazurile de pierdere a capacităţii de muncă sau de deces al angajatului, survenite în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale în  perioada  prestării  muncii  în alte tări,  se  determină  în  modul stabilit de prezentul Regulament.
17. În cazul trimiterii la lucru în alte ţări în corespundere cu acordurile interestatale sau alte acorduri, încheiate cu întreprinderile organizaţiile sau agenţi economici din alte ţări, indemnizaţia unică pentru pierderea  capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale  în  timpul prestării  muncii în alte ţări se plăteşte în modul şi în mărimile prevăzute în aceste acorduri. În cazurile cînd acordurile indicate în aşa mod nu este prevăzut şi nu este prevăzută plata indemnizaţiei unice pentru  pierderea capacităţii de muncă sau decesul ahgajatului în  urma unui accident  de  muncă sau unei afecţiuni  profesionale  în  timpul prestării  muncii  în alte ţări, salariul mediu anual pentru calcularea mărimii indemnizaţiei unice se determină în modul stabilit de prezentul Regulament, reieşind din salariul pe care angajaţii îl primeau pînă  a fi trimişi la lucru în alte ţări, iar pentru cei care n-au lucrat pînă a fi trimişi  la lucru  în alte ţări -  reieşind dinsalariul  mediu  al angaţaţilor  din Republica   Moldova la una din întreprinderile (organizaţiile) de bază din ramura respectivă sau corespunzător genului de  activitate, iar cînd aceasta este imposibil de determinat - reieşind din salariul mediu pe ramură respectivă, cu confirmarea documentară a salariului mediu potrivit profesiei (funcţiei) şi calificării corespunzătoare, similare profesiei (funcţiei) deţinute în alte ţări.
Retribuţia pentru munca prestată în alte ţări în calculul salariului mediu anual nu se include.
La schimbarea salariului minim în Republica Moldova salariul mediu anual al angajatului se recalculează, aducîndu-se nuvelul lui pînă  la salariul  mediu  anual al angajatului de aceeaşi profesie  (funcţie)  şi calificare de la unitatea care l-a trimis să presteze munca în alte ţări la momentul pierderii capacităţii de muncă.
În cazul lipsei la unitatea  dată a unei profesii (funcţii) de o calificare similară, sau cînd angajaţii n-au lucrat pînă a fi trimişi să presteze  munca în alte ţări, salariul mediu anual ngajaţilor de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare de la o altă unitate de bază din ramura respectivă  (genul  de  activitate) a economiei naţionale a Republicii Moldova la momentul pierderii capacităţii de muncă".
Punctele 16-27 a le considera respectiv 18-29.