HGM104/1998
ID intern unic:  295626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 104
din  28.01.1998
privind consolidarea Vistieriei de Stat a Republicii Moldova
Publicat : 19.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 175
MODIFICAT
HG673 din 11.07.05, MO98-100/22.07.05 art.749
HG224 din 24.02.05, MO39-41/11.03.05 art.289
HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03, art.1151
     
HG1055 din 16.10.98, MO97-98/29.10.98 art.1019


      NOTĂ:
în titlu şi în textul hotărîrii sintagma "Vistieriei de Stat" se substituie prin sintagma "Vistieria de Stat a Republicii Moldova" la cazul respectiv;
în tot textul sintagma "pietre scumpe" se substituie prin sintagma "pietre preţioase" prin HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03, art.1151;

În scopul consolidării Vistieriei de Stat a Republicii Moldova şi satisfacerii numeroaselor adresări ale cetăţenilor, care posedă articole din metale preţioase şi pietre preţioase, ce pot fi amanetate în lombard pentru a obţine un împrumut bănesc, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se autorizează Vistieria de Stat a Republicii Moldova să acorde populaţiei împrumuturi cu amanetarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi să presteze alte servicii ce ţin de utilizarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, să primească spre păstrare obiecte de valoare din metale preţioase şi pietre preţioase, care aparţin persoanelor fizice cu dreptul de proprietate privată sau agenţilor economici, care utilizează  metale preţioase şi pietre  preţioase în baza  licenţei eliberate conform legislaţiei în vigoare.

     [Pct.1 modificat prin HG1097 din 08.09.03 MO200/19.09.03, art.1151]
2. Ministerul Finanţelor, pentru a asigura activitatea specificată în pct. 1 al prezentei hotărîri:
va aloca Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, din fondul de rezervă al Guvernului, 200 (două sute) mii lei (mijloace circulante);
va aproba Condiţiile prestării  serviciilor de lombard, precum şi preţurile la  articolele amanetate, tarifele la serviciile prestate de Vistieria de Stat a Republicii Moldova şi de subdiviziunile acesteia;
va elibera Vistieriei de Stat, cu titlu gratuit, licenţă  pentru activitatea de lombard.
[Pct.2 modificat prin HG1055 din 16.10.98, MO97-98/29.10.98 art.1019]
3. Se stabileşte  că mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor de lombard, altor servicii, precum şi de la păstrarea valorilor din metale preţioase şi pietre preţioase se vor acumula la un cont special al Vistieriei de Stat a Republicii Moldova şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru majorarea volumului de prestări servicii de către lombard.
      [Pct.4 abrogat prin HG224 din 24.02.05, MO39-41/11.03.05 art.289]

      [Pct.5 exclus prin HG673 din 11.07.05, MO98/22.07.05 art.749]
6. În scopul utilizării eficiente a Centrului specializat "Tezaur" al Vistieriei de Stat a Republicii Moldova şi obţinerii  veniturilor suplimentare pentru completarea Fondului de stat al metalelor şi pietrelor preţioase, se permite Vistieriei de Stat a Republicii Moldova să primească (fără includerea în Fondul de stat) de la fabrica de bijuterii "Giuvaier", Societatea pe Acţiuni "Universal" şi de la alţi agenţi economici giuvaiericale spre comercializare la centrul nominalizat la preţuri  coordonate cu Ministerul Finanţelor.
Mijloacele obţinute de la diferenţa preţurilor de cumpărare şi livrare se vor acumula pe contul special al Vistieriei de Stat a Republicii Moldova şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru procurarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în vederea completării Fondului de stat.
7. Ministerul  Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat va asigura condiţia  ca obiectele Vistieriei de Stat a Republicii Moldova să nu fie incluse  în procesul de privatizare.
8. Ministerul Finanţelor:
în termen de o lună  va elabora modul de eliberare a licenţelor pentru desfăşurarea  genurilor de activitate ce ţin de utilizarea metalelor  preţioase şi pietrelor preţioase, inclusiv pentru activitatea lombardurilor;
în comun cu Ministerul Industriei şi Comerţului, cu alte ministere şi departamente interesate, în termen de trei luni, vor prezenta Guvernului propuneri privind organizarea în republică a colectării, prelucrării primare şi definitive a deşeurilor ce conţin  metale preţioase;
va reexamina devizul de cheltuieli pentru întreţinerea şi stimularea materială a activităţii suplimentare a aparatului Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
9. Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în  unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

Chişinău, 28 ianuarie 1998.
Nr. 104.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 104 din 28 ianuarie 1998

Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
1. Punctul 5 al compartimentului II din Regulamentul Vistieriei de Stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 849 din 25 decembrie 1992 (Monitor, 1992, nr.12, art. 401), cu modificările şi completările operate prin hotărîrile Guvernului nr. 653 din 20 octombrie 1993 şi nr. 653 din 19 septembrie 1995, se completează cu un alineat nou avînd următorul conţinut:
"acordă populaţiei împrumuturi cu amanetarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi prestează servicii ce ţin de utilizarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, primeşte spre păstrare de la persoane fizice şi juridice obiecte de valoare din metale preţioase şi pietre preţioase".
2. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.555 din 6 septembrie 1993 "Cu privire la supravegherea marcării" (Monitor,1993, nr.9, art. 260), cu modificările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 261 din 13 mai 1996, cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării de pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării a Vistieriei de Stat".
3. Punctul 1 din Lista monopolurilor statului şi ale organelor administraţiei publice, abilitate cu reglementarea lor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 582 din 17 august 1995 "Cu privire la reglementarea monopolurilor"(Monitorul Oficial, 1995, nr. 59-60, art.472), cu modificările şi completările operate prin hotărîrile Guvernului nr.171 din 26 martie 1996 şi nr.727 din 30 decembrie 1996, se completează cu următoarele alineate:
"marcarea de stat  a articolelor din metale preţioase şi  pietre preţioase;
activitatea ce  ţine de utilizarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase".
4. În Regulamentul cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial, 1995), nr. 23, art. 191):
punctul 4 se exclude;
în alineatul întîi al punctului  6 cuvintele "100000 de  dolari S.U.A." se substituie prin cuvintele  "25000 dolari  S.U.A. pentru localităţile municipale şi 15 mii dolari S.U.A. pentru  localităţile rurale";
în punctul 9 cifrele "25" se substituie prin cifrele "15";
din alineatul şase şi şapte ale punctului 19 cuvintele "înregistrare în cataloage speciale" se exclud;
alineatul patru al punctului 29 se expune în următoarea redacţie:
"Chitanţele de depozit şi biletele de amanet sînt blanchete de evidenţă strictă, se completează în patru exemplare sub un număr. Primul exemplar se înmînează clientului, al doilea se transmite la depozit împreună cu articolul amanetat, al treilea - casierului pentru eliberarea  împrumutului, al patrulea rămîne la recepţionar pentru dare de seamă  contabilităţii. Eliberarea şi restituirea lor se  consemnează într-un registru";
compartimentul III se exclude.