HGM1097/2003
ID intern unic:  295679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1097
din  08.09.2003
privind aprobarea Modificărilor şi completărilor ce
se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 200-203     art Nr : 1151

     MODIFICAT
HG224 din 24.02.05, MO39-41/11.03.05 art.289

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Modificările şi completările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).

PRIM-MINISTRU                                            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                            Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                Vasile Dolghieru

Chişinău, 8 septembrie 2003.
Nr. 1097.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1097
din 8 septembrie 2003
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

      [Pct.1 abrogat prin HG224din24.02.05, MO39-41/11.03.05 art.289]
2. Regulamentul cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 23, art. 191), *- cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în punctul 5:
la alineatul unu, cuvintele "eliberate de Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "eliberată conform legislaţiei în vigoare";
la alineatul doi, cuvintele "pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "pe lîngă Vistieria de Stat a Republicii Moldova".
3. La punctul 1 alineatele 3 şi 4 din Lista monopolurilor statului şi a organelor administraţiei publice, abilitate cu reglementarea lor (anexa nr. 2), aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 582 din 17 august 1995 "Cu privire  la reglementarea monopolurilor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 472), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "pietrelor scumpe" se substituie prin sintagma "pietre preţioase" la cazul respectiv.
4. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 769 din 17 noiembrie 1995 "Cu privire la aprobarea Regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor scumpe ce se conţin în articole şi deşeuri" (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 1996, nr. 2-3, art. 12), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în titlu şi în textul hotărîrii sintagma "pietrelor scumpe" se substituie prin sintagma "pietrelor preţioase";
în anexă:
punctul 2 se expune în următoarea redacţie:
"2. Punctul de achiziţie a obiectelor de valoare îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei eliberate conform legislaţiei în vigoare.";
la punctul 21:
cuvintele "Departamentul Comerţului prin intermediul Direcţiei inspectoratului de stat pentru comerţ şi protecţia consumatorilor şi" se exclud;
sintagma "Vistieriei Republicii Moldova" se substituie prin sintagma "Vistieriei de Stat a Republicii Moldova";
punctul 22 după cuvintele "obiectelor de valoare" se completează cu cuvintele "nedeclararea operaţiunilor care pot antrena spălarea banilor în domeniul circulaţiei metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase,".
5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 261 din 13 mai 1996 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre scumpe" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 40-41, art. 330) cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în titlu şi în textul hotărîrii sintagma "pietre scumpe" se substituie prin sintagma "pietre preţioase";
în anexă:
punctul 3 se expune în următoarea redacţie:
"3. Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se efectuează în baza licenţei obţinute conform legislaţiei în vigoare.";
la punctul 4, cuvintele "licenţele de stat respective pentru dreptul de practicare a genurilor de activitate licenţiate" se substituie prin cuvintele "licenţa pentru dreptul de practicare a genurilor de activitate respective";
la punctul 6, cuvintele "mărcii de stat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 555 din 6 septembrie 1993 "Cu privire la supravegherea mărcii" se substituie prin cuvintele "marcării de stat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 892 din 28 august 2001 "Cu privire la supravegherea marcării de stat";
la punctul 11:
cuvintele "cu excepţia celor produse în ţările C.S.I." se exclud;
cuvintele "Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "Vistieria de Stat a Republicii Moldova";
la punctul 29 alineatul întîi:
cuvintele "Inspectoratul de stat pentru comerţ şi protecţia drepturilor consumatorilor al Departamentului Comerţului" se exclud;
sintagma "Ministerul Finanţelor" se substituie prin sintagma "Vistieria de Stat a Republicii Moldova".
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 104 din 28 ianuarie 1998 "Privind consolidarea Vistieriei de Stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 24-25, art. 175), cu modificările ulterioare, se moidifică după cum urmează:
în titlu şi în textul hotărîrii sintagma "Vistieriei de Stat" se substituie prin sintagma "Vistieria de Stat a Republicii Moldova" la cazul respectiv;
în tot textul sintagma "pietre scumpe" se substituie prin sintagma "pietre preţioase";
la punctul 1, cuvintele "licenţelor eliberate de Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "licenţei eliberate conform legislaţiei în vigoare".