HGM324/1995
ID intern unic:  296126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 324
din  19.05.1995
privind aprobarea Nomenclatorului ocupaţiilor din
Republica Moldova care intră sub incidenţa art. 7 din
Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul
Republicii Moldova şi a Modului de evaluare a gradului de
cunoaştere a limbii de stat
Publicat : 15.06.1995 în Monitorul Oficial Nr. 33
    MODIFICAT
    Notă: Se sistează din ziua semnării acţiunea Hotărîrii prin Hot. Guv. nr.449 din 30.06.95

    În temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 151-XIII din 17 iunie 1994 "Privind măsurile de asigurare a studierii limbii de stat de către anumite categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul ocupaţiilor din Republica Moldova care intră sub incidenţa art. 7 din Legea Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (anexa nr. 1) şi Modul de avaluare a gradului de cunoaştere a limbii de stat anexa nr. 2).
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S.Moldoveneşti nr. 110 din 12 aprilie 1990 "Cu privire la aprobarea Modului de determinare a nivelului de cunoaştere a limbilor, necesare pentru exercitarea obligaţiunilor de muncă şi de funcţie"(Veştile R.S.S.M., 1990, nr. 5, art.97).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA              ANDREI SANGHELI

    Chişinău, 19 mai 1995
    Nr. 324

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.324
din 19 mai 1995

NOMENCLATORUL OCUPAŢIILOR
din Republica Moldova care intră sub incidenţa art. 7
din Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova
    I. Conducătorul şi membri ai organelor supreme ale statului
    1. Şefi şi membri ai organelor legislative, executive şi ai administraţiei publice.
    2. Şefi de compartimente (departament, direcţie, secţie, serviciu birou, laborator etc.) din cadrul organelor legislative, executive şi din administraţia publică (la nivel republican, municipal, raional etc.).
    II. Conducători de unităţi ale economiei naţionale
    1. Şefi unităţilor economice, comerciale, culturale, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii, ştiinţifice, mass-media, justiţiei şi de ordine publică, de prestări servicii, transport, comunicaţii etc.
    2. Şefi de compartimente (direcţie, secţie, serviciu, birou, laborator etc) din cadrul unităţilor nominalizate (la nivel republican municipal, raional etc).
    III. Funcţionari din toate ramurile economiei naţionale care, în virtutea obligaţiilor lor de serviciu, vin în contact cu cetăţenii
    IV. Conducători şi funcţionari ai organizaţiilor obşteşti (sindicate, partide, uniuni de creaţie, asociaţii etc.)
    V. Personalul de conducere din forţele armate, organele de interne şi ale securităţii naţionale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.
324 din 19 mai 1995

M O D U L
de evaluare a gradului de cunoaştere a
limbii de stat
    La stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii oficiale, necesar pentru exercitarea obligaţiunilor de serviciu, drept bază va servi postul pe care îl ocupă o anumită persoană în conducerea administrativă publică şi economică a statului, de obligaţiunile şi responsabilităţile ce îi revin în societate.
    Reieşind din aceasta, se stabilesc următoarele categorii de persoane, pentru care cunoaşterea limbii de stat este obligatorie:
    Categoria I: membri ai organelor executive, conducători de unităţi economice mari, personalul de conducere din forţele armate, organele de interne şi ale securităţii naţionale, directori generali, preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din sindicate, organizaţiile politice şi obşteşti.
    Categoria II: conducători de compartimente (direcţii, secţii servicii, biroul,laboratoare etc), specialişti în administraţia publică, sistemul financiar-bancar, jurişti, medici, funcţionari în servicii cu publicul (casieri, operatori la ghişee), funcţionari la recepţie şi informare a clientelei, administratori, lucrători în restaurante, cantine, pensiuni, inspectori şi agenţi comerciali, prestatori de servicii pentru populaţie, personalul de pază şi de menţinere a ordinii publice, personalul din forţele armate şi organele securităţii naţionale.
    Categoria III: specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, cercetători ştiinţifice, ingineri, tehnicieni,învăţători şi profesori de toate gradele, arhivişti, bibliotecari.
    Lucrătorii din categoria I trebuie să cunoască şi să folosească limba literară ca instrument de lucru în domeniul în care activează.
    Lucrătorii din categoria II trebuie să cunoască lexicul terminologic profesional, să poată întocmi corespondenţa, rapoartele şi dările de seamă în limba literară, să perfecteze formularistica, să comunice cu subalternii, beneficiarii şi cu clientela la nivelul obligaţiunilor lor funcţionale.
    Lucrătorii din categoria III trebuie să cunoască terminologia de specialitate la nivelul obligaţiunilor profesionale.
    În baza Nomenclatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, ministerele, departamentele, întreprinderile, instituţiile,organizaţiile primăriile şi comitetele executive raionale vor întocmi listele ocupaţiilor şi a persoanelor care cad sub incidenţa art. 7 din Legea Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    Volumul minim al terminologiilor de specialitate şi minimul lexical de bază pentru categoriile respective se stabilisc de către instituţiile de resort împreună cu Ministerul Învăţămîntului şi Centrul Naţional de Terminologie.