HGM35/1995
ID intern unic:  296170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 35
din  17.01.1995
cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind alegerea
Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz-Yeri) şi Regulamentului provizoriu
cu privire la alegerile în Adunarea Populară (Halc Topluşu) a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
Publicat : 28.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 019     Promulgat : 17.01.1995
Modificat
        În conformitate    cu   prevederile   Hotărîrii    Parlamentului Republicii  Moldova nr.345-XIII din 23 decembrie 1994 "Pentru punerea în aplicare   a  Legii  privind  statutul  juridic  special  al   Găgăuziei (Gagauz-Yeri)", Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
        Se aprobă Regulamentul      provizoriu     privind      alegerea Guvernatorului  (Başcanului)  Găgăuziei  (Gagauz-Yeri)  şi  Regulamentul provizoriu cu privire la alegerile în Adunarea Populară (Halc Topluşu) a Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.35 din 17 ianuarie 1995
REGULAMENTUL PROVIZORIU
privind alegerea Guvernatorului (Başcanului) Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
I. Dispoziţii generale
        1. Alegerea Guvernatorului  (Başcanului) Găgăuziei se efectuează în  circumscripţia electorală teritorială cu un singur mandat pe  termen de  4  ani  în  baza votului universal, egal, direct,  secret  şi  liber exprimat, de regulă din 2 şi mai mulţi candidaţi.
        2. Alegerile   Guvernatorului  Găgăuziei  sînt  universale:   au dreptul  de vot cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi pe  teritoriul Găgăuziei, care în ziua alegerilor au împlinit vîrsta de 18 ani.
        Se interzice   orice   restricţii  directe  sau  indirecte   ale drepturilor  electorale  ale cetăţenilor în funcţie de  origine  etnică, avere  sau  de  origine  socială, rasă şi  naţionalitate,  sex,  studii, religie, opinii, apartenenţă politică, genul şi caracterul ocupaţiilor.
    Guvernatorul  Găgăuziei  trebuie  să  fie  cetăţean  al  Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 ani şi posedă limba găgăuză.
[Alin. 3 al pct. 2 în redacţia Hot. Guv. nr.244 din 20.04.95]
        Nu pot fi aleşi în calitate de Guvernator al Găgăuziei:      
        a) militarii în termen;
        b) persoanele   psihic   bolnave   şi   persoanele   recunoscute incapabile prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;
        c) persoanele  lipsite  de drepturile electorale prin  hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;
        d) judecătorii;
        e) colaboratorii organelor de anchetă, procurorii;
        f) colaboratorii poliţiei şi organelor securităţii naţionale;
        g) militarii;
        Nu pot participa la alegerile Guvernatorului Găgăuziei:
        a) militarii în termen;
        b) persoanele   psihic   bolnave   şi   persoanele   recunoscute incapabile prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;
        c) persoanele  lipsite  de  drepturi electorale  prin  hotărîrea definitivă a instanţei de judecată.
        3. Alegerile Guvernatorului Găgăuziei sînt directe.
        Alegerile Guvernatorului  Găgăuziei sînt egale, fiecare alegător beneficiază de un singur vot; alegătorii participă la votare în condiţii egale.
        Votarea pentru  alegerea Guvernatorului Găgăuziei este liberă şi secretă,   se  interzice  influenţa  asupra  opiniei  alegătorilor  prin ameninţări,  înşelăciunei, violenţă ori alte metode nelegiime, precum şi controlul liberei exptimări a voinţei alegătorilor.
        4. Dreptul de  a înainta candidaturi la postul de Guvernator  al Găgăuziei îl au colectivele de muncă, indiferent de forma de proprietate în   care   lucrează  nu  mai  puţin  de  300  cetăţeni,   organizaţiile social-politice  şi partidele, înregistrate ofiial pînă la ziua  fixării alegerilor, şi blocurile electorale constituite de ele.
        Colectivele de muncă, în care lucrează mai puţin de 300 cetăţeni se  pot asocia pentru înaintarea candidatului la postul de Guvernator al Găgăuziei.
        Partidele şi    organizaţiile   social-politice   pot    înainta candidaturi la postul de Guvernator al Găgăuziei în cadrul conferinţelor şi plenarelor sale.
        Ministerul Justiţiei,   în   termen  de  7  zile  după   fixarea alegerilor,  prezintă  Comisiei  electorale centrale a  Găgăuziei  lista partidelor şi organizaţiilor social-politice înregistrate.
        Partidele, organizaţiile  social-politice, blocurile electorale, predispuse  de a participa la alegeri, în termen de 10 zile după fixarea alegerilor, depun cereri la Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
        Fiecare subiect,  indicat în prezentul articol, are dreptul de a înainta în calitate de Guvernator al Găgăuziei numai un singur candidat.
        Cetăţenii Republicii    Moldova,   domiciliaţi   pe   teritoriul Găgăuziei,  îşi  pot  înainta  independent condidaturile  la  postul  de Guvernator al Găgăuziei.
        Toţi pretendenţii   la   postul  de  Guvernator  al   Găgăuziei, indiferent  de subiectele, care i-au înaintat, pot fi înregistraţi drept candidaţi  la  postul de Guvernator al Găgăuziei cu condiţia  susţinerii candidaturilor lor de nu mai puţin de 5 mii de alegători al Găgăuziei.
        Colectarea semnăturilor cetăţenilor    pentru     susţinerea candidaturii  înaintate  se efectuează de către grupurile şi  comitetele organizaţionale  respective  în modul şi termenele stabilite de  Comisia electorală centrală a Găgăuziei pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei.
        Veridicitatea  listelor cetăţenilor, susţinători ai candidaţilor la  postul  de  Guvernator  al Găgăuziei,  se  autentifică  de  organele administraţiei publice locale de la locul de trai al cetăţenilor.
        Înaintarea candidaţilor  la  postul de Guvernator al  Găgăuziei, efectuată cu încălcările prezentului Regulament provizoriu, se consideră nevalabilă.
    Alegerile se desfăşoară în acelaşi timp pe tot teritoriul Găgăuziei.
II. Organizarea alegerilor
        5. Pentru organizarea  şi desfăşurarea alegerilor Guvernatorului Găgăuziei se constituie următoarele comisii electorale:
    a) Comisia electorală centrală a Găgăuziei;
    b) comisiile electorale orăşeneşti şi săteşti;
    c) comisiile electorale ale secţiilor de votare.
        Termenul împuternicirilor  tuturor comisiilor electorale  pentru alegerea  Guvernatorului Găgăuziei expiră odată cu încheierea alegerilor Guvernatorului Găgăuziei.
        6. Comisia electorală  centrală  a  Găgăuziei se  constituie  de către  comisia  mixtă  a  Guvernului Republicii  Moldova  în  componenţa preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi a 10 membri, în termen de 5 zile din data fixării alegerilor.
        Comisia electorală centrală a Găgăuziei, în termen de 7 zile, va da  publicităţii date privind componenţa comisiei, adresa şi numerele de telefoane pentru relaţii.
        Din momentul   constituirii   Comisiei  electorale  centrale   a Găgăuziei  preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii ei sînt degrevaţi  de  obligaţiile de serviciu, stabilindu-li-se un salariu  din fondul  electoral  cu  30 la sută mai mare decît salariul  mediu  de  la lucrul de bază.
        În termen de  10  zile  după  constituirea  Comisiei  electorale centrale   a   Găgăuziei,  partidele,   organizaţiile   social-politice, blocurile electorale participante la alegeri pot să desemneze în Comisia electorală  a Găgăuziei cîte un reprezentant cu vot consultativ, care nu este salarizat din fondul electoral. La cererea partidului, organizaţiei social-politice,  blocului electoral reprezentanţii lor pot fi degrevaţi de  obligaţiunile  de  producţie sau de serviciu fără a  li  se  menţine salariul.
        Dacă partidele,  organizaţiile social-politice se unesc în  bloc electoral  după  ce şi-au desemnat reprezentanţii în Comisia  electorală centrală   a  Găgăuziei,  îi  vor  retrage,  cu  excepţia  unui   singur reprezentant,  la  decizia  conducerii acestui bloc. În  cazul  în  care conducerea  blocului electoral nu a luat decizia respectivă în termen de 3  zile de la data constituirii, Comisia electorală centrală a Găgăuziei exclude prin decizie reprezentanţii pasibili de retragere.
        Comisia electorală  centrală  a Găgăuziei stabileşte  personalul numeric  al aparatului său. Acest personal este angajat prin  dispoziţia preşedintelui  Comisiei stabilindu-i-se salariul din fondul electoral cu 30 la sută mai mare decît salariul mediu de la lucru de bază.
        7. Comisiile  electorale orăşeneşti şi săteşti sînt  constituite de  Comisia electorală centrală a Găgăuziei, în termen de 10 zile de  la data  formării  sale,  în componenţa  preşedintelui,  vicepreşedintelui, secretarului şi nu mai mult de 10 membri.
        Preşedintele,  vicepreşedintele  ori  secretarul şi cel  mult  2 membri  ai comisiei pot fi degrevaţi, după caz, prin hotărîre a comisiei ierarhic  superioare, de obligaţiile de producţie sau de serviciu pentru perioada  de organizare de desfăşurarea a alegerilor, stabilindu-i-se un salariu din fondul electoral cu 30 la sută mai mare decît salariul mediu de la lucrul de bază.
        Partidele, organizaţiile  social-politice, blocurile  electorale participante  la  alegeri pot să desemneze în comisiile  electorale,  în termen  de 5 zile de la data constituirii acestora, cîte un reprezentant cu  vot  consultativ,  care nu se salarizează din fondul  electoral.  La cererea  partidului,  organizaţiei social-politice,  blocului  electoral reprezentanţii lor pot fi degrevaţi de obligaţiunile de producţie sau de serviciu fără a li se menţine salariul.
        Dacă partidele,  organizaţiile social-politice se unesc în  bloc electoral  după ce şi-au desemnat reprezentanţii în comisia  electorală, îi  vor  retrage,  cu  excepţia unui  singur  reprezentant,  la  decizia conducerii  acestui bloc. În cazul în care conducerea blocului nu a luat decizia  respectivă în termen de 3 zile de la data constituirii, comisia electorală exclude prin decizie reprezentanţii pasibili de retragere.
        Comisiile electorale  dau  publicităţii  datele  referitoare  la componenţa  sa, adresa şi numelele de telefoane pentru relaţii în termen de 7 zile.
        8. Comisiile  electorale ale secţiei de votare sînt  constituite prin  decizia comisiilor electorale orăşeneşti şi săteşti la  propunerea organelor  administraţiei  publice locale în  componenţa  preşedintelui, vicepreşedintelui,  secretarului  şi 6-10 membri în perioada  efectuării alegerii  Guvernatorului Găgăuziei nu mai tîrziu de 30 zile pînă la ziua alegerilor.
        Comisiile secţiilor  de  votare  se constituie  după  principiul administrativ-teritorial  din  perimetrul localităţii (oraş,  sat)  care aparţin  comisiei  electorale-teritoriale  respective,  în  sectoare  cu alegători nu mai puţin de 50 şi cel mult 3 mii, cu dreptul de vot.
        9. O persoană  poate fi membru numai al unei comisii  electorale pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei.
        În componenţa comisiilor electorale nu pot fi incluşi candidaţii la postul de Guvernator al Găgăuziei şi persoanele lor de încredere.
        Membrii comisiei   electorale,   cu  excepţia   reprezentanţilor partidelor,  organizaţiilor  social-politice, blocurilor electorale,  nu pot fi membri de partid sau ai organizaţiilor social-politice şi nu sînt în  drept  de  a  face agitaţie "pro" sau  "contra"  participanţilor  la alegeri.
        Preşedinţii,  vicepreşedinţii,  secretarii,  membrii  comisiilor electorale,  în  cazul  în  care încalcă  legea  electorală  sau  ignoră sistematic  obligaţiile  ce  le  revin, pot fi  excluşi  din  componenţa Comisiei de către comisia electorală ierarhic superioară ori revocaţi de către  organele care i-au promovat. În cazuri similare membrii  Comisiei electorale  centrale  a  Găgăuziei pot fi eliberaţi  de  obligaţii  prin decizia Comisiei mixte a Guvernului Republicii Moldova.
        În cazul eliberării  de  obligaţii sau revocării unui membru  al comisiei,  organul care l-a propus poate promova, în termen de 7 zile, o altă candidatură.
        Şedinţele comisiilor  electorale sînt deliberative, dacă la  ele participă majoritatea membrilor cu vot decisiv.
        Hotărîrile comisiilor  electorale se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi. În caz de paritate a voturilor cel  al preşedintelui este considerat decisiv. Membrii comisiei care  nu sînt  de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
        Hotărîrile comisiilor  electorale de toate nivelurile,  adoptate în  condiţiile prezentului Regulament provizoriu, sînt obligatorii  spre executare   pentru   toate  organele,   întreprinderile,   instituţiile, organizaţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, şi pentru toţi cetăţenii.
        Hotărîrile comisiei  pot  fi contestate, în termen de 3 zile  în comisia electorală ierarhic superioară sau în instanţa de judecată, unde sînt examinate în decursul a 5 zile de la data contestării.
III. Atribuţiile comisiilor electorale
        10. Comisia electorală centrală a Găgăuziei:
        veghează îndeplinirea   prezentului  Regulament  provizoriu   şi asigură  aplicarea  lui  uniformă  pe întreg  teritoriul  Găgăuziei,  dă consultaţii  privind  modul  lui de  aplicare,  elaborează  instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
        înregistrează candidaţii la postul de Guvernator al Găgăuziei şi le aduce la cunoştinţa publică;
        formează şi numerotează   comisiile  electorale  orăşeneşti   şi săteşti aducîndu-le la cunoştinţa publică;
        aprobă modelul   listelor   electorale,  buletinelor   de   vot, proceselor-verbale   ale   şedinţelor  comisiilor  electorale   şi   ale rezultatelor  votării, modelul altor documente, precum şi al ştampilelor comisiilor electorale, asigură confecţionarea, păstrarea şi distribuirea lor;
        stabileşte obligaţiile  organelor administraţiei publice  locale la pregătirea şi efectuarea alegerilor, ia act de informaţiile acestora;
        repartizează  comisiilor  electorale mijloacele băneşti  alocale pentru  pregătirea  şi  efectuarea alegerilor, verifică  gradul  lor  de asigurare  cu  localuri,  mijloace  de  transport,  de  telecomunicaţii, examinează   alte  chestiuni  privind  asigurarea  tehnico-materială   a alegerilor;
        examinează şi   totalizează  rezultatele  alegerilor  şi  le  dă publicităţii;
        examinează contestaţiile  împotriva  hotărîrilor  şi  acţiunilor comisiilor  electorale,  adoptă  în  baza lor  hotărîri,  prezintă  spre examinare  organelor  de anchetă respective şi altor organe,  precum  şi persoanelor  oficiale, materiale referitoare la încălcările  prezentului Regulament provizoriu;
        anulează alegerile  din circumscripţia orăşenească, sătească  în cazul  în  care la votare sau la constatarea rezultatelor alegerilor  au avut loc fraude şi exercită şi alte atribuţii, în condiţiile prezentului Regulament provizoriu.
        11. Comisiile electorale orăşeneşti şi săteşti:
        veghează îndeplinirea   prezentului  Regulament  provizoriu   şi asigură aplicarea lui uniformă pe teritoriul respectiv;
        audiază rapoartele  organelor administraţiei publice locale, ale şefilor de unităţi în problemele pregătirii şi efectuării alegerilor;
        repartizează  comisiilor  electorale  ale  secţiilor  de  votare mijloace  băneşti  alocate pentru pregătirea şi  efectuarea  alegerilor, verifică  gradul lor de asigurare cu localuri, mijloace de transport, de telecomunicaţii,    examinează   alte   chestiuni   privind   asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
        comunică la timp    populaţiei   toate   acţiunile   legate   de organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
        repartizează buletinele de vot pe secţiile de votare;
        organizează votarea repetată şi noile alegeri;
        examinează contestaţiile  împotriva  hotărîrilor  şi  acţiunilor comisiilor  electorale  ale  secţiilor de votare şi adoptă în  baza  lor hotărîri;
        dă publicităţii hotarele secţiilor de votare;
        exercită alte  atribuţii,  în condiţiile prezentului  Regulament provizoriu;
        totalizează rezultatele    alegerilor,   prezintă    documentele respective  Comisiei  electorale centrale a Găgăuziei,  dă  publicităţii rezultatele alegerilor.
        Comisiile electorale  orăşeneşti  şi săteşti,  după  totalizarea rezultatelor  alegerilor,  prezintă un proces-verbal, buletinele de  vot sigilate şi altă informaţie necesară.
        Hotărîrile comisiei  electorale  orăşeneşti  şi săteşti  pot  fi contestate de Comisia electorală centrală a Găgăuziei sau în instanţa de judecată.
        12. Comisia electorală a secţiei de votare:
        participă la  întocmirea  listelor  electorale şi  le  aduce  la cunoştinţă     alegătorilor,    examinează    contestaţiile    împotriva incorectitudinilor din liste şi asigură modificările respective;
        comunică populaţiei  data  alegerilor şi locul votării,  asigură pregătirea  localului  pentru efectuarea votării, instalarea urnelor  şi cabinelor de vot, organizează votarea, repartizează buletinele de vot;
        dirijează mersul  votării, ia măsuri pentru păstrarea ordinii în localul secţiei de votare;
        numără voturile după    încheierea    votării,    întocmeşte procese-verbale,  pe  care,  împreună  cu toate buletinele  de  vot,  le prezintă comisiei electorale teritoriale;
        examinează constestaţiile  ce  vizează pregătirea şi  efectuarea alegerilor, adoptă hotătîri pe marginea lor;
        întocmeşte listele  electorale  suplimentare  pentru  persoanele care au sosit la secţia de votare cu legitimaţie cu drept de vot;
        exercită alte atribuţii, în condiţiile prezentului Regulament.
        Hotărîrile comisiei  electorale  a  secţiei  de  votare  pot  fi contestate  în  comisiile  electorale  teritoriale  respective,  Comisia centrală a Găgăuziei sau în instanţa de judecată.
    Preşedintele,    vicepreşedintele,  secretarul  sau  un  membru   al comisiei  electorale  a secţiei de votare poate fi degrevat,  după  caz, prin  hotărîrea Comisiei electorale centrale a Gagauziei, de obligaţiile de  producţie  sau  de serviciu, stabilindu-i-se un salariu  din  fondul electoral  cu  30 la sută mai mare decît salariul mediu de la  locul  de bază de muncă.
[Alin. introdus prin Hot. Guv. nr.244 din 20.04.95]
IV. Înaintarea cadidaturilor la postul de
Guvernator al Găgăuziei
        13. Procesele-verbale cu privire la înaintarea candidaturilor  la   postul de Guvernator al Găgăuziei se depun la Comisia electorală centrală a Găgăuziei începînd cu a 5-a zi de la constituirea ei şi cu cel puţin 30 zile înainte de data alegerilor.
        În procesul-verbal  se  indică numele,  prenumele,  patronimicul candidatului,  anul naşterii, studiile, profesia, postul, locul de lucru şi domiciliu, de cine este înaintat.
        14. Partidele,   organizaţiile   social-politice  şi   blocurile electorale  vor  depune la Comisia electorală centrală a Găgăuziei în  3 exemplare  procesele-verbale  ale  conferinţelor şi  plenarelor  privind înaintarea  candidaturilor la postul de Guvernator al Găgăuziei, semnate de  conducerea  partidului, a organizaţiei social-politice, decizia  lor privind   depunerea  separată  sau  din  partea  blocului  electoral   a candidaturilor,  precum şi declaraţiile candidaţilor în care ei  consimt să candideze la postul de Guvernator al Găgăuziei.
        Comisia electorală  centrală a Găgăuziei dă publicităţii listele candidaturilor  la postul de Guvernator al Găgăuziei în termen de 5 zile după înregistrarea lor la Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
        15. Partidele, organizaţiile social-politice asociate în blocuri electorale  nu  pot  adera concomitent la alte  blocuri  electorale  sau participa independent la alegeri.
        Candidaţii pentru   alegerea  Guvernatorului  Găgăuziei  pot  să candideze numai din partea unui partid, unei organizaţii social-politice unui bloc electoral ori în calitate de candidat independent.
        16. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale  pot  anula  hotărîrea de a înainta candidatul la  postul  de Guvernator  al Găgăuziei potrivit aceloraşi condiţii şi reguli după care candidatul  a  fost  înaintat şi întregistrat.  Candidatul  la  alegerea Guvernatorului Găgăuziei se exclude din listă conform hotărîrii Comisiei electorale centrale a Găgăuziei.
        Candidaţii pentru  alegerea  Guvernatorului Găgăuziei pot  să-şi retragă  de  sine  stătător  candidatura,  depunînd  cerere  la  Comisia electorală centrală.
        După expirarea   termenului  de  înregistrare  a   candidaţilor, înlocuirea candidaţilor retraşi nu se admite.
  
     17. Înregistrarea candidaţilor la postul de Guvernator al Găgăuziei o  efectuează  Comisia electorală centrală a Găgăuziei  pentru  alegerea Guvernatorului  Găgăuziei  în  termen  de 3 zile de  la  data  depunerii documentelor  despre înaintarea candidaturii, precum şi o declaraţie  în care el consimte să candideze.
        Hotărîrea despre   înregistrarea   candidaţilor  la  postul   de Guvernator al Găgăuziei se adoptă la prezentarea următoarelor documente:
        procesul-verbal   al   coferinţei,   plenarei   partidului   sau organizaţiei   social-politice,  sau  adunării  colectivului  de   muncă întocmit conform cerinţelor Comisiei electorale centrale;
        lista cetăţenilor  cu semnături întru susţinerea candidatului la postul de Guvernator al Găgăuziei;
        date biografice  ale  candidatului  la postul de  Guvernator  al Găgăuziei;
        cererea candidatului  la  postul de Guvernator al  Găgăuziei  în care el consimte să candideze;
        certificat medical despre starea sănătăţii.
        Comisia electorală  centrală  a Găgăuziei, în termen de  3  zile după  înregistrare,  eliberează candidaţilor la postul de Guvernator  al Găgăuziei legitimaţia respectivă.
        În caz de refuz  al  Comisiei electorale centrale  a  Găgăuziei, privind înregistrarea candidaţilor la postul de Guvernator al Găgăuziei, se  recurge  la  un apel în Comisia mixtă  a  Guvernatorului  Republicii Moldova.  În caz de neacord cu hotărîrea Comisiei mixte, candidatul  are dreptul  la contestare în instanţa de judecată, care examinează  petiţia în termen de 5 zile. Decizia instanţei de judecată este definitivă.
        Orice alegător  are dreptul să fie iniţiatorul şi  organizatorul colectării  de  semnături  pentru susţinerea candidaturii la  postul  de Guvernator al Găgăuziei.
        Lista susţinătorilor  candidaţilor  la postul de  Guvernator  al Găgăuziei  va  cuprinde  numele, prenume şi  patronimicul  candidatului, numele,  prenumele şi patronimicul, anul naşterii, domiciliul, seria  şi numărul buletinului de identitate al persoanei care semnează susţinerea, data  semnării.  Numele semnatarilor se numerotează separat  pe  fiecare foaie, începînd cu cifra unu, şi se autentifică de comitetul executiv al organului   administraţiei   publice  locale  pe  al   cărui   teritoriu domiciliază semnătarii.
        Un alegător are  dreptul să semneze întru susţinerea unui singur candidat pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei.
        Comisia electorală   a   Găgăuziei  are  dreptul   să   verifice autenticitatea   semnăturilor.   În  cazul  descoperirii  unor   fraude, candidatul  la postul de Guvernator al Găgăuziei nu se înregistrează sau înregistrarea lui se anulează.
        18. Candidaţii la postul de Guvernator al Găgăuziei din momentul înregistrării de către Comisia electorală centrală a Găgăuziei iau parte în  campania  electorală,  au drepturi egale de a folosi  mijloacele  de informare în masă, inclusiv radioul şi televiziunea.
        Tuturor candidaţilor  la postul de Guvernator al Găgăuziei li se acordă  posibilităţi egale în asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
        Candidaţii la  postul  de  Guvernator  al  Găgăuziei  în  timpul campaniei  electorale sînt degravaţi de obligaţiile de producţie sau  de serviciu, păstrîndu-li-se salariul mediu de la lucrul de bază din fondul electoral.
        Candidaţii la postul de Guvernator al Găgăuziei au dreptul să se deplaseze  gratuit  cu toate tipurile de transport de stat (cu  excepţia taximetrului) în limitele teritoriului Găgăuziei.
        Candidaţii la  postul de Guvernator al Găgăuziei nu pot fi traşi la  răspundere  administrativă şi penală fără acordul Comisiei  mixte  a Guvernului Republicii Moldova.
        Candidatul la  postul de Guvernator al Găgăuziei poate în  orice moment  să-şi  retragă  candidatura, depunînd o  declaraţie  în  Comisia electorală centrală.
        19. Candidatul  la postul de Guvernator al Găgăuziei are dreptul pînă  la  10  persoane  de  încredere,  care  contribuie  la  efectuarea campaniei  electorale,  fac  agitaţie pentru  alegerea  candidatului  la postul de Guvernator al Găgăuziei, reprezintă interesele candidatului în relaţiile  cu  autorităţile de stat şi obşteşti,  comisiile  electorale.
Persoanele de încredere, la propunerea candidatului, se înregistrează de Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
        Candidatul pentru  alegerea  Guvernatorului Găgăuziei  poate  să suspendeze pînă la alegeri împuternicirile persoanei de încredere sau să o  înlocuiască cu altă persoană. Persoana de încredere, pînă la alegeri, poate  în orice moment, să-şi decline împuternicirile. Despre aceasta ea depune o cerere în scris la Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
V. Listele electorale
        20. În listele electorale se includ cetăţenii Republicii Moldova care   locuiesc  pe  teritoriul  Găgăuziei  şi  beneficiază  de  dreptul electoral,  au viză de reşedinţă în teritoriul secţiei de votare la data întocmirii listelor.
        21. Listele electorale   ale   fiecărei  secţii  de  votare   se întocmesc de către organele respective ale administraţiei publice locale cu  participarea membrilor comisiei secţiei de votare şi se semnează  de către primarul organului respectiv al administraţiei publice locale.
        În listele electorale  se  înscriu  numele  şi  prenumele,  anul naşterii,  domiciliul alegătorului. Modul de includere a cetăţenilor  în liste se stabileşte de către organul administraţiei publice locale.
        Un alegător poate   fi   înscris  numai  într-o  singură   listă electorală.
         listele electorale  se depun la comisia electorală a secţiei  de votare  cu  15  zile  înainte  de data  alegerilor  şi  se  afişează  în localurile  secţiilor de votare. Un exemplar al listelor alegătorilor să păstrează în organul administraţiei publice locale.
        22. Cetăţenilor  li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor.
        În cazul descoperirii  unor  omisiuni, înscrieri greşite  sau  a oricăror  alte erori, ei pot face contestaţii la organul care a întocmit lista.  Contestaţiile alegătorilor sînt examinate de primarul  organului respectiv  al  administraţiei publice locale, care este obligat ca,  cel tîrziu în termen de 2 zile, iar în ajun şi în ziua alegerilor - imediat, să facă rectificările de rigoare în lista sau să înmîneze petiţionarului o copie de pe decizia motivată privind respingerea contestaţiei. Această decizie  poate fi atacată în instanţa de judecată, a cărei hotărîre este definitivă.   Rectificările  în  lista  electorală,  conform   hotărîrii instanţei  de  judecată,  se fac imediat de către comisia  electorală  a secţiei de votare şi se comunică petiţionarului.
        23. Dacă alegătorul   şi-a  schimbat  domiciliul  după  afişarea listelor  electorale,  lui  i  se înmînează  o  adeverinţă  ce  confirmă excluderea  sa  din  liste,  în baza căreia va  fi  înscris  în  listele suplimentare la noul domiciliu.
VI. Buletinele de vot
        24. Modelul şi   textul  buletinelor  de  vot  se  aprobă   prin hotărîrea Comisiei centrale a Găgăuziei. Buletinele de vot se imprimă cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor.
        Cu 5 zile înainte   de   data  alegerilor,  Comisia   electorală centrală  a Găgăuziei transmite buletinele de vot comisiilor  electorale orăşeneşti  şi  săteşti, în baza unui act de predare,  conform  listelor electorale, plus 5%.
        Comisiile electorale  orăşeneşti şi săteşti transmit  buletinele de  vot comisiilor secţiilor de votare, în baza unui act de predare, cel tîrziu cu o zi înainte de votare.
        Reprezentanţii   partidelor,   organizaţiilor   social-politice, blocurilor  electorale,  candidaţii  independenţi sînt în  drept  să  ia cunoştinţă  de  mostrele  de buletine la Comisia electorală  centrală  a Găgăuziei.
VII. Campania electorală
        25. Alegerile  se  pregătesc  şi se  efectuează  deschis,  fiind oglindite pe larg în mijloacele de informare în masă.
        Campania electorală  începe  la data publicării actului  privind fixarea alegerilor şi se încheie în ajunul alegerilor.
        26. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale,  candidaţii  independenţi, din momentul iniţierii  companiei electorale,  au  dreptul să-şi expună programul de activitate,  să  facă liber şi nestingherit agitaţie, folosind diverse forme legate: mitinguri adunări  la locul de trai, agitaţie la locul de muncă în afara orelor de lucru,  prin  intermediul  radioului,  televiziunii,  presei,  agitaţiei vizuale şi altor forme ce nu contravin legii.
        Comisia electorală  centrală a Găgăuziei va stabili  modalitatea repartizării spaţiului în presa de stat republicană şi locală, precum şi timpul  de  antenă pentru fiecare partid,  organizaţie  social-politică, bloc electoral, candidat independent.
        Comisiile electorale, autorităţile administraţiei publice locale conducătorii  de  întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent  de tipul  de proprietate şi forma organizatorico-juridică, sînt obligaţi să acorde  sprijin candidaţilor la organizarea întîlnirilor cu  alegătorii, la obţinera materialelor informative necesare.
        27. Mijloacele  de  informare în masă vor  oglindi  desfăşurarea campaniei electorale. Reprezentanţilor acestor mijloace li se garantează accesul liber la toate acţiunile legate de alegeri. Comisiile electorale partidele,   organizaţiile   social-politice,  organele   administraţiei publice   locale  le  vor  asigura  informaţia  necesară  privitoare  la organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
        Rapoartele de  la  şedinţele comisiilor  electorale,  hotărîrile adoptate se dau sistematic publicităţii.
        28. Pentru supravegherea  desfăşurării campaniei electorale,  la cererea    partidelor,   organizaţiilor   social-politice,    blocurilor electorale,  candidaţilor  independenţi, Comisia electorală  centrală  a Găgăuziei va acredita cîte un reprezentant la fiecare secţie de votare.
        Reprezentanţii    presei,   audiovizualului,   observatorii   şi reprezentanţii  acreditaţi  au dreptul să asiste la  toate  operaţiunile electorale,  iar  în  ziua  alegerilor - la secţiile  de  votare  şi  la numărarea  voturilor,  fără  a  se amesteca sau  a  încurca  activităţii comisiei.  În  cazul constatării unor încălcări, au dreptul de a  sesiza preşedintele comisiei electorale a secţiei de votare.
        29. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale,  candidaţii independenţi au dreptul, după înregistrare, de a afişa  materialele  de agitaţie ce conţin programe  preelectorale,  date despre  candidaţii la postul de Guvernator al Găgăuziei, de a se  adresa opiniei  publice cu apeluri şi declaraţii. Pentru executarea  producţiei poligrafice respective nu este necesară o autorizaţie specială.
        30. Autorităţile  administraţiei publice locale sînt obligate să stabilească,   fără  a  da  prioritate  cuiva,  locuri  speciale  pentru amplasarea  afişajului  electoral în pieţe, pe străzi şi în alte  locuri publice.
        În incinta întreprinderilor,    instituţiilor,   organizaţiilor, indiferent  de  tipul  de prorietate şi  forma  organizatorico-juridică, amplasarea  afişajului  electoral se admite, cu  consimţămîntul  şefilor acestora,   în   mod   egal  pentru   toate   partidele,   organizaţiile social-politice, blocurile  electorale  şi  candidaţii independenţi care participă la alegeri.
        Programele electorale,  agitaţia  vizuală şi orală nu pot  avea, sub aspectul conţinutului, un caracter anticonstituţional, contrar legii.
        În ziua alegerilor   nu  se  admite  nici  un  fel  de   acţiune agitatorică, cu excepţia afişajului electoral expus mai înainte în afara localului de votare.
VIII. Efectuarea votării
        31. Votarea se  efectuează în ziua alegerilor, între orele 7  şi 20.
        În timpul rezervat votării, nu se admite închiderea localului de votare  şi  întreruperea votării, cu excepţia cazurilor de dezordine  în masă,  de calamităţi naturale sau de alte circumstanţe neprevăzute, care fac  imposibilă sau periculoasă pentru alegători efectuarea  alegerilor.
În  aceşte cazuri, preşedintele comisiei electorale a secţiei de  votare poate  sista votarea pe cel mult 2 ore, pentru a aduce secţia de  votare în  stare corespunzătoare sau pentru a o muta în altă parte, fapt despre care  el comunică imediat în Comisia electorală centrală, orăşenească şi sătească.
        32. Votarea se  efectuează în localuri pregătite special, dotate cu  un  număr  suficient de cabine pentru vot secret, cu  locuri  pentru înmînarea   buletinelor  de  vot  secret,  cu  locuri  pentru  înmînarea buletinelor  de vot şi cu urne de vot. Cabinele pentru vot secret vor fi instalate în aceeaşi încăpere cu urnele de vot.
        Responsabilitatea  pentru  ordinea  în localul de votare  şi  pe teritoriul  aferent în ziua alegerilor este pusă în seama  preşedintelui comisiei  electorale a secţiei de votare. Deciziile pe care le va lua în scopul asigurării ordinii sînt obligatorii şi executorii pentru toţi.
        Ordinea în teritoriul de votare aferent va fi asigurată de către organele de ordine publică.
        33. În ziua alegerilor,  înainte de începutul votării, urnele de vot  se verifică, se sigilează de către preşedintele comisiei electorale a  secţiei  de  votare, în prezenţa membrilor comisiei, despre  care  se întocmeşte un act.
        34. Alegătorul votează personal. Votarea pentru alte persoane nu se  admite. Buletinul de vot se înmînează alegătorului de către  comisia electorală a secţiei de votare conform listei electorale, la prezentarea actului  de  identitate.  Alegătorul  semnează în  lista  electorală  în dreptul numelui său precum că a primit buletinul de vot.
        Buletinul de  vot înmînat alegătorului trebuie să aibă  aplicată pe verso ştampila comisiei electorale.
        Cetăţenii care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu la  prezentarea  actului de identitate, într-o listă suplimentară,  dacă există un temei legitim.
        În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive, nu poate veni în localul de votare, comisia electorală a secţiei de  votare,  la rugămintea lui, dispune plecarea la locul de  aflare  al alegătorului  a  cel  puţin 2 membri ai comisiei, pentru  ca  alegătorul să-şi exercite dreptul de vot.
        Alegătorii care  votează  la locul de aflare se  înscriu  într-o listă  separată cu indicarea numărului de ordine din lista generală.  La rubricile  "Menţiuni" şi "Semnătura alegătorului" ale acesteia se  scrie "Votat la locul de aflare".
        La fel se va  efectua  votara şi în cazul în care alegătorul  se află  în locuri de detenţiune preventivă, pînă la pronunţarea  sentinţei judecătoreşti, precum şi în spitale.
        35. Buletinul  de  vot se completează de către votant în  cabina pentru  vot secret. Alegătorul care nu are posibilitate de a completa de sine  stătător  buletinul de vot are dreptul să invite în cabină o  altă persoană, la alegerea lui.
        Alegătorul va   introduce  în  urma  de  vot  buletinul  de  vot completat.  Nu  se admite votarea pentru cîţiva candidaţi la  postul  de Guvernator al Găgăuziei.
        Dacă alegătorul,  completînd buletinul, a comis vreo greşeală, i se  va  elibera,  la  cerere, un nou buletin,  cu  condiţia  restituirii buletinului greşit.
        Alegătorul nu  poate  să se afle în localul de votare  mai  mult decît timpul necesar pentru votare.
        36. În cazul  în care reprezentanţii partidelor,  organizaţiilor social-politice,  blocurilor electorale sau ai candidaţilor independenţi au  constatat încălcări în operaţiunea de votare, preşedintele  comisiei electorale  a  secţiei de votare este obligat să verifice aceste  fapte, iar  în  caz cînd ele se confirmă - să întreprindă acţiuni pentru  a  le exclude, şi dacă există temeiuri să întocmească un proces-verbal şi să-l transmită organelor de drept.
IX. Constatarea rezultatelor votării
        37. După expirarea   termenului  rezervat  votării,  înainte  de deschiderea  urnelor,  toate  buletinele de vot  rămase  neutilizate  şi completate  greşit de către alegători se numără şi se anulează de  către comisia electorală a secţiei de votare, aplicîndu-se ştampila "Anulat".
        După verificarea  segiliilor  pe  urnele  de  vot,  preşedintele comisiei  în  prezenţa membrilor ei şi a persoanelor care au dreptul  să asiste în localul secţiei de votare, va deschide urnele de vot.
        Comisia electorală  a secţiei de votare, în prezenţa persoanelor care  au  dreptul  să asiste în localul secţiei de votare,  va  constata următoarele:
        a) numărul de  alegători  înscrişi în listele electorale  pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei;
        b) numărul de alegători care au primit buletin de vot;
        c) numărul de alegători care au participat la votare;
        d) numărul de voturi valabile exprimate;
        e) numărul de voturi nule;
        f) numărul de voturi obţinute pentru toţi candidaţii;
        g) numărul de  voturi obţinute de fiecare candidat la postul  de Guvernator al Găgăuziei.
        Voturile pentru   cetăţenii   înscrişi  suplimentar   de   către alegători  în  buletinele de vot nu se iau în considerare şi se  declară nule  buletinele unde alegătorul a indicat două linii încrucişate în mai mult de un cerc.
        Se declară nule  şi  buletinele  de vot de alt model  decît  cel aprobat, buletinele fără ştampila comisiei electorale.
        Rezultatele numărării  voturilor pentru alegerea  Guvernatorului Găgăuziei  se  examinează  la şedinţa comisiei electorale a  secţiei  de votare  şi se consemnează într-un proces-verbal, care se întocmeşte în 3 exemplare,  se semnează de preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii  comisiei  şi  se prezintă în  comisia  electorală  orăşenească, sătească.  Procesul-verbal  este  valabil chiar şi atunci  cînd  lipsesc semnăturile  unor  membri  ai  Comisiei.  Motivele  care  au  împiedicat semnarea se menţionează într-un document aparte.
        La procesul-verbal  se anexează contestaţiile privind  acţiunile comisiei electorale şi toate buletinele de vot.
        38. După primirea    proceselor-verbale   din   partea   tuturor comisiilor  electorale  ale  secţiilor de votare  şi  după  soluţionarea contestaţiilor  primite,  comisiile  electorale  orăşeneşti  şi  săteşti totalizează  rezultatele  alegerilor pe sectorul orăşenesc şi sătesc  în întregime  şi se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat  de preşedintele,   vicepreşedintele,   secretarul   şi   membrii   comisiei electorale şi se prezintă în Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
        Lista semnăturilor  unor  membri  ai  comisiei  nu  influenţează asupra  valabilităţii  procesului-verbal.  Motivele care  au  împiedicat semnarea se menţionează într-un document aparte.
        La procesele-verbale se anexează contestaţiile privind acţiunile comisiei electorale şi toate buletinele de vot.
        Alegerile se consideră nevalabile, dacă la ele au luat parte mai puţin de jumătate din alegătorii incluşi în listele electorale. În cazul dat,   calcularea   voturilor  nu  se  efectuează.  Comisia   electorală orăşenească,  sătească  întocmeşte  un proces-verbal şi îl  prezintă  în Comisia  electorală centrală a Găgăuziei, împreună cu buletinele de  vot sigilate,  care  stabileşte  ziua noilor alegeri, ce se vor  efectua  în conformitate cu prezentul Regulament provizoriu.
        Comisia electorală  centrală  a  Găgăuziei  poate  să  adopte  o hotărîre  de  a declara nevalabile alegerile, dacă în timpul  efectuării alegerilor sau în urma numărării voturilor au fost încălcate prevederile prezentului Regulament provizoriu.
        39. În baza proceselor-verbale     prezentate    de    comisiile electorale   orăşeneşti  şi  săteşti,  Comisia  electorală  centrală   a Găgăuziei  pentru alegerea conducerii Găgăuziei, cel mult în termen de 3 zile din data alegerilor, va întocmi un proces-verbal, care va include:
        numărul total  de cetăţeni ai Republicii Moldova, care  locuiesc pe teritoriul Găgăuziei, incluşi în listele electorale;
        numărul total  de cetăţeni care au primit buletine de vot pentru alegerea Guvernatorului Găgăuziei;
        numărul total de cetăţeni care au participat la votare;
        numărul total  de  voturi exprimate pentru şi numărul  total  de voturi  exprimate împotriva fiecărui candidat la postul de Guvernator al Găgăuziei;
        numărul total de voturi nule.
        Se consideră  ales  acel  candidat la postul  de  Guvernator  al Găgăuzieii  care a acumulat mai mult de jumătate de voturi, din  numărul de alegători care au participat la votare.
        Alegerile se  consideră  că  nu au avut loc, dacă la  votare  au participat  mai puţin de 50 la sută din numărul alegătorilor înscrişi în listele  electorale,  precum  şi în cazurile cînd toţi  pretendenţii  la postul de Guvernator al Găgăuziei şi-au retras candidatura.
        Alegerile pot  fi  considerate  nule  în genere,  sau  în  unele localităţi,  în  unele  secţii  de votare, din cauza  abaterilor  de  la legislaţia  în vigoare. Decizia cu privire la faptul că alegerile nu  au avut  loc sau se consideră nule se adoptă de Comisia electorală centrală a  Găgăuziei  şi  poate fi atacată în Comisia mixtă  pentru  punerea  în aplicare   a  Legii  privind  statutul  juridic  special  al   Găgăuziei (Gagauz-Yeri), precum şi în Judecătoria Supremă a Republicii Moldova, în termen de 3 zile după anunţarea totalurilor alegerilor.
        Dreptul de a  ataca decizia cu privire la faptul că alegerile nu au  avut  loc  sau  se  consideră nule îl au  candidaţii  la  postul  de Guvernator al Găgăuziei.
        Comisia electorală  centrală  a Găgăuziei cel tîrziu a  doua  zi după  totalizarea  alegerilor şi semnarea procesului-verbal prezintă  un exemplar al acestuia Comisiei mixte republicane.
        Comunicatul despre  totalurile alegerii Guvernatorului Găgăuziei se  dă  publicităţii de către Comisia mixtă republicană, în termen de  3 zile după semnarea procesului-verbal privind totalurile alegerilor.
        Guvernatorul  Găgăuziei  se consideră ales din  ziua  publicării totalurilor alegerilor de către Comisia mixtă pentru punerea în aplicare a Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
X. Votarea repetată. Alegerile noi
        40. În caz dacă  în buletinul de vot au fost incluşi mai mult de doi  candidaţi în postul de Guvernator al Găgăuziei şi nici unul din  ei n-a  fost  ales,  Comisia centrală electorală numeşte  votarea  repetată pentru  alegerea  Guvernatorului  Găgăuziei din doi candidaţi,  care  au acumulat cel mai mare număr de voturi.
        Votarea repetată  se  efectuează  în termen de  cel  puţin  două săptămîni  din  ziua  primului  scrutin  al  alegerilor,  respectîndu-se cerinţele prezentului Regulament provizoriu. Comunicatul privind votarea repetată se publică în presă.
        Se socoate ales  acel  candidat  care, la votarea  repetată,  a acumulat  mai multe voturi ale alegătorilor ce au participat la  votare, cu  condiţia  că numărul voturilor exprimate pentru candidaţi  este  mai mare  decît numărul voturilor exprimate împotrivă şi dacă la alegeri  au participat  nu  mai  puţin  de 50% din  cetăţenii  înscrişi  în  listele electorale.
        Dacă ambii candidaţi  au  acumulat acelaşi număr de  voturi,  se consideră ales acel candidat pentru care la primul scrutin al alegerilor au votat majoritatea alegătorilor.
        Dacă la data  votării repetate a rămas un singur candidat, el se consideră  ales dacă pentru el au votat mai mult de jumătate din numărul alegătorilor participanţi la votare.
        Dacă alegerile  se  consideră nevalabile sau că n-au  avut  loc, atunci dreptul de a participa  la votarea repetată îl au toţi candidaţii participanţi la scrutinul de   bază.
        Dacă alegerile  se consideră nevalabile sau că n-au avut loc  în unele   localităţi  sau  în  unele  secţii  de  votare,  însă  asta   nu influenţează  rezultatele  totale  ale alegerilor, votarea  repetată  în aceste localităţi sau secţii de votare nu se efectuează.
        41. În caz dacă la postul de Guvernator al Găgăuziei au candidat nu  mai  mult de doi candidaţi şi nici unul din ei n-a fost  ales,  dacă alegerile au fost considerate nevalabile sau că nu au avut loc, sau dacă la  votarea  repetată  n-a fost cu puţinţă de a aprecia cine  este  ales Guvernator  al Găgăuziei, Comisia electorală centrală a Găgăuziei decide efectuarea  alegerilor noi. Totodată, ea decide efectuarea alegerilor de către  comisiile  orăşeneşti,  săteşti (comunale) şi  ale  secţiilor  de votare într-o componenţă nouă.
        Alegerile repetate se efectuează în aceleaşi secţii de votare şi conform listelor electorale care au fost întocmite la alegerile de bază.
        Crearea comisiilor   electorale,  înaintarea  şi   înregistrarea candidaţilor la postul de Guvernator al Găgăuziei, alte măsuri ce ţin de efectuarea  alegerilor repetate a Guvernatorului Găgăuziei se desfăşoară în modul stabilit de prezentul Regulament provizoriu.
        Comunicatul privind alegerile repetate se publică în presă.
        Alegerile repetate  se  efectuează  în decursul unei  luni  după alegerile de bază.
XI. Finanţarea alegerilor
    
       42. Cheltuielile  de  organizare şi desfăşurare a  alegerilor  le suportă   statul.  Mărimea  cheltuielilor  este  stabilită  de   Comisia electorală  centrală  a  Găgăuziei şi aprobată de Comisia  mixtă  pentru punerea  în  aplicare  a  Legii  privind  statutul  juridic  special  al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
        43. Comisia electorală centrală va deschide la banca de economii un  cont  special  cu  menţiunea "Alegeri", la  care  se  vor  transfera mijloacele   alocate  pentru  organizarea  şi  desfăşurarea  alegerilor.
Ordonator  al  mijloacelor  alocate  pentru  alegeri  este  preşedintele Comisiei electorale centrale a Găgăuziei.
        Comisia electorală   centrală  a  Găgăuziei  stabileşte  mărimea mijloacelor  necesare  pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor  în fiecare  circumscripţie teritorială şi le transferă pe conturi  speciale în băncile de economii la locurile unde se găsesc comisiile teritoriale.
Ordonator  al mijloacelor alocate comisiei teritoriale este preşedintele acesteia.
        Modul de cheltuire  a  acestor  mijloace, precum şi  formele  de evidenţă privind folosirea lor le stabileşte Comisia electorală centrală a Găgăuziei.
        Se interzice  ca mijloacele alocate să fie cheltuite în  scopuri ce   nu  ţin  de  organizarea  şi  desfăşirarea  alegerilor  sau  pentru procurarea   unor  obiecte  care  nu  sînt  necesare  pentru  amenajarea localurilor unde se vor desfăşura alegerile.
        După încheierea  alegerilor,  preşedintele  Comisiei  electorale centrale  a Găgăuziei prezintă Comisiei mixte pentru punerea în aplicare a  Legii  privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)  o dare de seamă privind consumarea mijloacelor alocate.
        Mijloacele neutilizate se transferă la bugetul de stat.
        44. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale,  candidaţii independenţi participanţi la alegeri au  dreptul de  a  institui fonduri electorale, vărsînd în ele  mijloacele  proprii, precum  şi subvenţii primite de la persoane fizice şi juridice, în  care scop în băncile de economii se deschid conturi speciale "Fond electoral".         Subvenţiile primite  de la persoanele fizice şi juridice pot  fi folosite   pentru  efectuarea  campaniei  electorale  de  către  partid, organizaţia  social-politică, blocul  electoral, candidatul independent, cu condiţia ca, în prealabil, să fie declarate public.
        Este interzisă  subvenţionarea  campaniei electorale din  contul fondurilor din străinătate.
XII. Dispoziţii finale
    
        45. Sediul şi  dotarea Comisiei electorale centrale a  Găgăuziei se  asigură  de către Comisia mixtă pentru punerea în aplicare  a  Legii privind  statutul  juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri),  iar  ale comisiilor  electorale  de  circumscripţie şi ale secţiilor  de  votare, respectiv, de organele administraţiei publice locale.
        Comisia electorală  centrală  asigură aprovizionarea  cu  hîrtie pentru  întocmirea  listelor  electorale, buletinelor de  vot  şi  altor documente  electorale,  cu tehnică de calcul, de dactilografiere  şi  de multiplicare,  cu  transport  şi alte mijloace materiale  şi  financiare necesare  desfăşurării alegerilor, supraveghează lucrul întreprinderilor poligrafice în vederea pregătirii documentelor electorale.
        Organele administraţiei   publice   locale   acordă   comisiilor electorale ajutorul necesar în organizarea şi efectuarea alegerilor.
        46. În perioada    pregătirii   şi   desfăşirării    alegerilor, Ministerul  Afacerilor Interne asigură menţinerea ordinii publice,  paza localurilor   de  votare,  urnelor  şi  buletinelor  de  vot,  însoţirea persoanelor  oficiale ale comisiilor electorale în timpul  transportării documentelor electorale.
        47. Persoanele  reţinute în temeiul mandatului de arestare  pînă la   pronunţarea  sentinţei  judecătoreşti,  persoanele  condamnate   la privaţiune  de  libertate  a căror sentinţă nu a intrat  în  vigoare  şi persoanele   ce  îşi  ispăşesc  pedeapsa  pentru  comiterea  de  delicte administrative votează în conformitate cu prevederile din alineatul şase din punctul 34 al prezentului Regulament provizoriu.
        48. În perioada  electorală, instanţele de judecată vor  examina de  urgenţă toate reclamaţiile, declaraţiile şi alte adresări cu privire la   organizarea   şi  desfăşurarea  alegerilor.  Hotărîrile  lor   sînt definitive.
        Activitatea instanţelor  de  judecată în această perioadă va  fi organizată    astfel,   încît   alegătorii,   partidele,   organizaţiile social-politice,  blocurile electorale, candidaţii independenţi să  aibă posibilitatea de a depune liber şi de urgenţă reclamaţii şi declaraţii.
Modificat
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.35 din 17 ianuarie 1995
REGULAMENTUL PROVIZORIU
cu privire la alegerile în Adunarea Populară (Halc Topluşu)
a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
I. Dispoziţii generale
        1. Alegerile în organul reprezentativ al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) Adunarea   Populară  (Halc  Topluşu)  se  desfăşoară  în  circumscripţii electorale  cu un singur mandat pe termen de 4 ani, prin vot  universal, egal  şi direct, exprimat în mod secret şi liber, de regulă, pe bază  de alternativă.
        2. Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei sînt universale:  
dreptul  de  vot  îl  pot exercita cetăţenii  Republicii  Moldova,  care locuiesc  în  teritoriul  Găgăuziei  şi care  pînă  în  ziua  alegerilor inclusiv au atins vîrsta de 18 ani.
        Orice lezare,  directă  sau indirectă, a drepturilor  electorale ale  cetăţenilor în dependenţă de originea, poziţia socială şi  situaţia lor patrimonială, de rasă, naţionalitate, sex, studii, limbă, convingeri politice, confesiune, genul şi caracterul ocupaţiilor este interzisă.
     Deputat în Adunarea Populară poate fi cetăţeanul Republicii Moldova care  a  împlinit vîrsta de 21 ani şi în momentul efectuării  alegerilor locuieşte  pe  teritoriul circumscripţiei teritoriale  (localităţii)  pe care o va reprezenta.
[Alin. în redacţia Hot. Guv. nr.244 din 20.04.95]
        Nu îşi pot exercita dreptul de vot şi dreptul de fi aleşi:
        a) militarii în termen;
        b) persoanele  cu  handicap mental şi persoanele declarate  prin decizia   definitivă  a  instanţei  judecătoreşti  drept  incapabile  de exerciţiu;
        c) persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin decizia definitivă a instanţei judecătoreşti.
        De asemenea,  nu  pot  candida pentru a  fi  aleşi  judecătorii, colaboratorii procuraturii, poliţiei, ai organelor securităţii naţionale şi militarii.
        3. Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei sînt egale:
fiecare alegător participă la scrutin cu drepturi egale şi are un singur vot.
        4. Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei sînt directe.
        5. Votarea în  scrutinul pentru deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei este liberă şi secretă. Influenţarea voinţei alegătorilor prin constrîngere,   înşeleciune,  ameninţări  sau  prin  orice  alte  metode contrare   legii,   precum  şi  controlul  asupra   exprimării   voinţei alegătorilor sînt interzise.
        6. Sînt în drept  să  înainteze candidaţi în deputaţii  Adunării Populare a Găgăuziei colectivele de muncă cu orice formă de proprietate, organizaţiile şi partidele social-politice, oficial înregistrate pînă la ziua alegerilor, şi blocurile electorale, formate de acestea.
        Pot înainta candidaţi în deputaţii Adunării Populare a Găgăuziei colectivele de muncă în care lucrează cel puţin 100 persoane.
        Colectivele de  muncă în care lucrează mai puţin de 100 persoane se  pot  asocia  pentru  a înainta un  candidat  în  deputaţii  Adunării Populare a Găgăuziei.
        Partidele şi   organizaţiile  social-politice  îşi  pot  înainta candidaţii în deputaţi la conferinţele şi plenarele lor.
        Colectivele de muncă, partidele şi organizaţiile social-politice sau   blocurile  electorale,  constituite  de  acestea,  au  dreptul  să înainteze  cîte  un  candidat  în  deputaţi  în  fiecare  circumscripţie electorală cu un singur mandat.
        Ministerul Justiţiei  va  prezenta în termen de 7 zile din  data constituirii  Comisiei Centrale Electorale a Găgăuziei lista  partidelor şi organizaţiilor social-politice înregistrate.
        Partidele, organizaţiile  social-politice, blocurile electorale, care  intenţionează să participe la alegeri, depun cererea respectivă în Comisia  Electorală Centrală a Găgăuziei, în termen de 10 zile din  data fixată a alegerilor.
        Candidaţii în  deputaţi  îşi  pot înainta candidatura  numai  în cadrul unei singure circumscripţii electorale.
        Orice cetăţean   al   Republicii  Moldova,  care  locuieşte   în teritoriul   Găgăuziei,  îşi  poate  înainta  candidatura  în  deputaţii Adunării  Populare  în calitate de cnadidat independent, cu condiţia  să prezinte Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei o listă semnată de cel puţin  300 de susţinători din rîndul alegătorilor din circumscripţia  în care  intenţionează să candideze, lista autentificată de către  organele administraţiei   publice  locale.  Dacă  în  circumscripţia  teritorială respectivă  locuiesc mai puţin de 500 alegători, candidatul  independent trebuie  să  prezinte  Comisiei Electorale Centrale  a  Găgăuziei  lista susţinătorilor  săi,  care va include cel puţin jumătate din  alegătorii acelei circumscripţii electorale.
        Alegerile în  Adunarea  Populară a Găgăuziei se  stabilesc  prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova.
        Alegerile se  desfăşoară în aceeaşi zi în toate circumscripţiile electorale.
II. Constituirea comisiilor electorale
        7. Pentru alegerea  deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei se constituie circumscripţii teritoriale cu cel puţin 5 mii de alegători însă  se  va  avea  în vedere că în fiecare  localitate  urmează  să  se constituie cel puţin o circumscripţie electorală.
        Hotarele circumscripţiei   electorale  se  aduc  la   cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile din data stabilirii lor.
        Numerotarea circumscripţiilor   electorale  teritoriale   pentru alegerea  deputaţilor în Adunarea Populară a Găgăuziei se efectuează  de către  Comisia  Electorală Centrală a Găgăuziei în termen de 2 zile  din data constituirii lor şi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor.
        8. Pentru desfăşurarea   alegerilor   în  Adunarea  Populară   a Găgăuziei   şi  totalizarea  rezultatelor,  circumscripţiile  electorale teritoriale se divizează în secţii de votare.
        În termen de   30   zile  după  fixarea  alegerilor,   în   baza informaţiilor prevăzute de către organele administraţiei publice locale, comisiile electorale teritoriale constituie secţii de votare cu un număr de cel puţin 50 şi cel mult 3000 de alegători.
        Comisiile electorale  teritoriale numerotează secţiile de votare din  perimetrul  circumscripţiilor electorale teritoriale şi  informează alegătorii  despre  hotarele fiecărei secţii de votare, indicînd  sediul comisiei secţiei de votare şi al secţiei de votare.
        9. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se constituie:
        Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei;
        comisii teritoriale  - comisii electorale orăşeneşti şi  comisii electorale săteşti;
        comisiile electorale ale secţiilor de votare.
        Termenul împuternicirilor  tuturor comisiilor electorale  expiră din momentul validării rezultatelor alegerilor.
        10. În termen  de  5 zile din data fixării  alegerilor,  Comisia Mixtă  a  Guvernului  Republicii Moldova constituie  Comisia  Electorală Centrală   a   Găgăuziei,  în  competenţa  căreia  intră   preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi 10 membri.
        Comisia Electorală  Centrală  a  Găgăuziei în termen de  7  zile publică  datele  privind componenţa sa nominală, adresa  şi  telefoanele pentru relaţii.
        Din momentul   constituirii   Comisiei  Electorale  Centrale   a Găgăuziei preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii acesteia se  eliberează  din funcţiile anterior deţinute şi li se stabileşte  din mijloacele  fondului  electoral  un  salariu majorat cu  30  %  faţă  de salariul mediu lunar de la locul de bază de muncă.
        În termen de  10  zile  după  constituirea  Comisiei  Electorale Centrale   a  Găgăuziei  partidele,  organizaţiile  social-politice   şi blocurile electorale, participante la scrutin, pot să coopteze în numita comisie cîte un reprezentant, cu drept de vot consultativ şi fără să fie remunerat. Prin demersul partidului, organizaţiei social-politice sau al blocului   electoral,   aceşti   reprezentanţi  pot  fi   eliberaţi   de îndatoririle lor de serviciu, fără menţinerea salariului.
        Dacă partidele şi organizaţiile social-politice formează un bloc electoral  după ce şi-au înaintat reprezentanţii în Comisia  Eelectorală Centrală  a  Găgăuziei,  aceştea urmează să fie rechemaţi,  cu  excepţia unuia   dintre  ei,  propus  de  conducerea  blocului  respectiv.   Dacă conducerea blocului electoral, în termen de 3 zile din data constituirii lui,  nu  va  decide revocarea în cauză, Comisia Electorală  Centrală  a Găgăuziei  va  exclude reprezentanţii care urmau să fie  rechemaţi  prin hotărîrea sa.
        Comisia Electorală  Centrală  a Găgăuziei stabileşte  componenţa numerică  a  aparatului  său. Personalul aparatului este  încadrat  prin dispoziţia   preşedintelui  Comisiei,  stabilindu-i-se  din   mijloacele fondului  electoral un salariu ce depăşeşte cu 30% salariul mediu  lunar de la locul de bază de muncă.
        11. În termen  de  5  zile din data constituirii  sale,  Comisia Electorală   Centrală   a   Găgăuziei  formează   comisiile   electorale teritoriale,  în componenţa cărora intră preşedintele, vicepreşedintele, secretarul fiecăreia şi cel mult 10 membri.
        La prima sa şedinţă,  comisia  electorală teritorială îşi  alege dintre membri preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
        Preşedintele,  vicepreşedintele  (ori secretarul) şi cel mult  2 membri  ai comisiei în cauză, în funcţie de necesităţi, pot fi eliberaţi prin hotărîrea comisiei ierarhic superioare, pentru perioada organizării şi   desfăşurării  alegerilor,  de  îndeplinirea  îndatoririlor  lor  de serviciu,  stabilindu-li-se  din mijloacele fondului electoral  salarii, majorate  cu  30%  faţă de salariul mediu lunar de la locul de  bază  de muncă al fiecăruia.
        În termen de   5   zile  după  constituirea  numitelor   comisii electorale,   partidele,  organizaţiile  social-politice  şi   blocurile electorale,  participante  la  alegeri, îşi pot coopta în  ele  cîte  un reprezentant,   cu  drept  de  vot  consultativ  şi  fără  vreo   careva retribuţie.  La  cererea partidului, organizaţiei social-politice sau  a blocului   electoral,   aceşti   reprezentanţi  pot  fi   eliberaţi   de îndatoririle lor de serviciu, fără să li se menţină salariul.
        Dacă partidele  sau organizaţiile social-politice se asociază în blocuri  electorale  după  ce şi-au desemnat reprezentanţii  în  comisia electorală,  ele  îi  vor  rechema, cu excepţia unuia  dintre  ei,  ales conform  deciziei  conducerii  blocului  în  cauză.  În  cazul  în  care conducerea  blocului electoral nu a luat decizia respectivă în termen de 3  zile  din  data constituirii sale, comisia  electorală  exclude  prin hotărîrea sa reprezentanţii care urmau să fie revocaţi.
        Comisiile electorale  dau  publicităţii  datele  referitoare  la componenţa, adresa şi numărul telefoanelor pentru relaţii ale fiecăreia.
        12. Comisiile  electorale ale secţiilor de votare se  constituie prin   decizia   comisiei   electorale   teritoriale   pentru   perioada desfăşurării  alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, cel tîrziu cu 30  zile pînă la data alegerilor, la propunerea organelor administraţiei publice  locale,  avînd în componenţa lor, de regulă, un preşedinte,  un vicepreşedinte, un secretar şi 6-10 membri.
        Comisiile secţiilor de votare se constituie conform principiului de  administrare teritorială în limitele unei localităţi (ale  oraşului, satului),  atribuite  comisiei  electorale  teritoriale  respective,  în funcţie de secţiile de votare.
        13. O persoană  poate  fi  inclusă în  componenţa  unei  singure comisii electorale pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei.
       În componenţa comisiilor electorale nu pot fi incluşi candidaţii pentru  alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei şi persoanele lor  de încredere.
        Membrii comisiilor   electorale,  cu  excepţia  reprezentanţilor partidelor,  organizaţiilor  social-politice, blocurilor electorale,  nu pot  fi membri de partid ori membri ai organizaţiilor social-politice şi nu  sînt în drept să facă agitaţie "pro" sau "contra" participanţilor la alegeri.
        Preşedinţii,  vicepreşedinţii,  secretarii,  membrii comisiilor electorale,  în  cazul  în  care încalcă  legea  electorală  sau  ignoră sistematic  obligaţiunile  ce le revin, pot fi excluş de  către  comisia electorală  ierarhic superioară ori revocaţi de către organele care i-au promovat. În aceleaşi condiţii pot fi eliberaţi din funcţie prin decizia Comisiei   mixte  a  Guvernului  Republicii  Moldova  membrii   Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei.
        În cazul excluderii  sau  revocării  unui  membru  al  comisiei, organul  care  l-a  propus poate promova, în termen de 7  zile,  o  altă candidatură.
        Şedinţele comisiilor  electorale  sînt deliberative dacă la  ele participă majoritatea membrilor cu vot decisiv.
        Hotărîrile comisiilor  electorale se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi. În caz de paritate a voturilor cel  al preşedintelui este considerat decisiv. Membrii comisiei care  nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul să-şi consemneze o opinie separată, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
        Hotărîrile comisiilor  electorale de toate nivelurile,  adoptate în  condiţiile prezentului Regulament provizoriu, sînt executorii pentru toate   organele,   întreprinderile,  instituţiile   şi   organizaţiile, indiferent  de  tipul de proprietate şi statutul juridic, şi pentru toţi cetăţenii.
        Hotărîrile comisiei  pot  fi contestate în termen de 3  zile  în comisia electorală ierarhic superioară sau în instanţa de judecată, unde vor fi examinate în decursul a 5 zile din data primirii contestaţiei.
III. Atribuţiile comisiilor electorale
    14. Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei:
        supraveghează  executarea  prezentului Regulament provizoriu  şi asigură  aplicarea  lui uniformă pe întreg teritoriul  Găgăuziei,  oferă consultaţii   privind   modul   de  aplicare  a   acestuia,   elaborează instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
        formează şi numerotează   circumscripţiile   electorale   pentru alegerea Adunării Populare a Găgăuziei şi le aduce la cunoştinţa publică;
        aprobă modelul   listelor   electorale,  buletinelor   de   vot, proceselor-verbale  ale  şedinţelor comisiilor  electorale,  formularele rezultatelor  votării şi altor documente, precum şi mostrele ştampilelor comisiilor  electorale, asigură imprimarea, confecţionarea, păstrarea şi distribuirea lor;
        stabileşte obligaţiile   organelor  administraţiei  publice   în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, ia act de informaţiile acestora;
        repartizează  comisiilor  electorale mijloacele băneşti  alocate pentru  organizarea  şi desfăşurarea alegerilor, verifică gradul lor  de asigurare  cu  localuri,  mijloace de transport şi  de  telecomunicaţii, examinează   alte  chestiuni  privind  asigurarea  tehnico-materială   a alegerilor;
        examinează şi   totalizează  rezutatele  alegerilor  şi  le   dă publicităţii;
        examinează contestaţiile  hotărîrilor  şi acţiunilor  comisiilor electorale,   adoptă  în  baza  lor  decizii,  prezintă  spre  examinare organelor  de anchetă respective şi altor organe, precum şi  persoanelor oficiale  materiale  referitoare  la încălcarea  prezentului  Regulament provizoriu;
        invalidează alegerile dintr-o circumscripţie electorală în cazul în care se constată că la votare sau totalizarea rezultatelor alegerilor au avut loc fraude;
        exercită şi alte atribuţii, în condiţiile prezentului Regulament provizoriu.
        15. Comisiile teritoriale -orăşeneşti şi săteşti:
       supraveghează  îndeplinirea Regulamentului provizoriu şi asigură aplicarea lui uniformă în teritoriul respectiv;
        examinează rapoartele   autorităţilor   administraţiei   publice locale,  ale şefilor de unităţi în problemele pregătirii şi desfăşurării alegerilor;
        repartizează  comisiilor  electorale  ale  secţiilor  de  votare mijloacele băneşti alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor verifică  gradul lor de asigurarea cu localuri, mijloace de transport şi de   telecomunicaţii,  examinează  alte  chestiuni  privind   asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
        informează din  timp populaţia despre toate acţiunile legate  de organizarea şi defăşurarea alegerilor;
        prezintă Comisiei   Electorale  Centrale  a  Găgăuziei   listele candidaţilor pentru Adunarea Populară a Găgîuziei şi, după înregistrarea lor de către această Comisie, le dă publicităţii;
        repartizează   buletinele  de  vot  comisiilor  electorale   ale secţiilor de votare;
        organizează votarea repetată şi desfăşurarea de noi alegeri;
        examinează contestaţiile  hotărîrilor  şi acţiunilor  comisiilor electorale ale secţiilor de votare şi adoptă în baza lor hotărîri;
        exercită şi alte  atribuţii,  în condiţiile  acestui  Regulament provizoriu;
        dă publicităţii hotarele secţiilor de votare;
        totalizează rezultatele alegerilor, prezintă Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei documentele respective, dă publicităţii rezultatele alegerilor.
        Pentru totalizarea    alegerilor   din   fiece   circumscripţie, comisiile   electorale   ale  secţiilor  de  votare,  după   totalizarea rezultatelor   alegerilor,  prezintă  comisiei  electorale   teritoriale respective   procesul-verbal,   buletinele  de  vot  sigilate  şi   alte informaţii necesare.
        16. Comisiile electorale al secţiilor de votare:
        participă la  întocmirea  listelor  electorale şi  le  aduce  la cunoştinţa alegătorilor, examinează sesizările privind inexacităţile din liste şi asigură introducerea modificărilor respective;
        comunică populaţiei  data  alegerilor şi locul votării,  asigură pregătirea  localului pentru desfăşurarea votării, instalarea urnelor şi cabinelor de vot, organizează votarea;
        dirijează desfăşurarea  votării,  ia  măsuri  pentru  menţinerea ordinii în localul secţiei de votare;
        numără, la încheierea procesului de votare, voturile, întocmeşte procesele-verbale  pe  care,  împreună cu toate buletinele  de  vot,  le prezintă comisiei electorale teritoriale;
        examinează contestaţiile  ce vizează pregătirea şi  desfăşurarea alegerilor, adoptă hotărîri pe marginea lor;
        exercită alte  atribuţii  în condiţiile  prezentului  Regulament provizoriu.
     Preşedintele,   vicepreşedintele,  secretarul  sau  un  membru   al comisiei  electorale  a secţiei de votare poate fi degrevat,  după  caz, prin  hotărîrea Comisiei electorale centrale a Gagauziei, de obligaţiile de  producţie  sau  de serviciu, stabilindu-i-se un salariu  din  fondul electoral  cu  30 la sută mai mare decît salariul mediu de la  locul  de bază de muncă.
[Alin. introdus prin Hot. Guv. nr.244 din 20.04.95]
IV. Prezentarea candidaturilor
        17. Componenţa  numerică  a deputaţilor în Adunarea  Populară  a Găgăuziei  se  stabileşte  în  conformitate cu  Legea  privind  statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).
        18. Procesele-verbale  privind înaintarea candidaturilor  pentru fiecare  circumscripţie  se  depun  în  comisia  electorală  teritorială începînd  cu ziua a cincea din data constituirii comisiei în cauză,  dar cel tîrziu cu 30 de zile pînă la data alegerilor.
        În procesul-verbal  se indică numele, prenumele şi  patronimicul candidatului, anul naşterii, profesia, funcţia (ocupată), locul de lucru şi domiciliul lui.
        19. Partidele,   organizaţiile   social-politice  şi   blocurile electorale prezintă în comisiile electorale tertitoriale respective cîte trei  exemplare ale procesului-verbal al întrunirii lor în cadrul căruia au  fost înaintate candidaturile deputaţilor în Adunarea Populară pentru circumscripţia   respectivă,   semnate  de  conducerea  partidului   sau organizaţiei  social-politice,  decizia  conducerii  privind  înaintarea candidaturilor, în mod separat sau din partea blocului electoral, precum şi  declaraţiile  candidaţilor în care aceştia consimt să  candideze  în circumscripţia respectivă.
        Comisiile electorale    teritoriale    vor    da    publicităţii condidaturile  în  termen de 5 zile din data înregistrării lor de  către Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei.
        20. Partidele şi organizaţiile social-politice, asociate într-un bloc  electoral,  nu sînt în drept să adere concomitent la alte  blocuri electorale sau să participe de sine stătător la alegeri.
        Persoana încadrată   la  scrutinul  pentru  deputaţii   Adunării Populare   poate  să  candideze  numai  din  partea  unui  partid,  unei organizaţii  social-politice, unui bloc electoral ori numai în  calitate de candidat independent.
        Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale sînt  în  drept să-şi anuleze hotărîrea privind propunerea  candidatului pentru  alegerile de deputaţi în circumscripţia electorală respectivă în conformitate  cu  modul  stabilit  pentru  înaintarea  şi  înregistrarea candidaţilor.
        Candidatul pentru  alegerile  în deputaţi este exclus din  listă prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
        Candidaţii în  deputaţi  au dreptul să-şi  retragă  candidatura, depunînd o cerere în Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei.
        După expirarea   termenului  de  înregistrare  a   candidaţilor, substituirea candidaţilor revocaţi este interzisă.
        22. Candidatul independent pentru alegerile în Adunarea Populară a  Găgăuziei prezintă comisiei electorale teritoriale o cerere prin care acceptă  să  candideze, şi listele cu numărul necesar de  semnături  ale alegătorilor care îi susţin candidatura.
        Orice alegător  are dreptul să fie iniţiatorul şi  organizatorul colectării de semnături întru susţinerea candidatului.
        În lista susţinătorilor   candidatului  independent  se   indică numele,  prenumele  şi patronimicul candidatului, numele,  prenumele  şi patronimicul, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului de identitate ale persoanei care îl susţine şi data depunerii semnăturii.
        Numele semnatarilor  se  numerotează separat pe  fiecare  pagină începînd  cu cifra unu şi se autentifică de către organul administraţiei publice locale în al cărei teritoriu domiciliază semnatarii.
        Un alegător are  dreptul să semneze întru susţinerea unui singur candidat pentru alegerea în Adunarea Populară a Găgăuziei.
        Comisiile electorale  sînt  în drept să verifice  autenticitatea semnăturilor.  În cazul depistării unor falsificări, candidatul nu  este înregistrat sau înregistrarea lui se anulează.
        Candidatul, căruia  i  s-a refuzat ori anulat  înregistrarea  nu poate  candida  a doua oară în calitate de candidat independent sau  din partea vreunui partid, organizaţii social-politice sau bloc electoral.
        23. Comisia Electorală   Centrală   a  Găgăuziei   înregistrează candidaţii pentru alegerile de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei în cel mult trei zile, iar candidaţii independenţi în cel mult 5 zile de la data depunerii documentelor de către comisia electorală teritorială.
        Înregistrarea  candidaţilor  se  încheie cu 30 zile  înainte  de alegeri.
        Contestaţiile  privind înregistrarea candidaţilor sînt examinate de  instanţa  de  judecată, situată în raza  circumscripţiei  electorale respective, în termen de 5 zile de la primirea lor.
        Împotriva hotărîrii  instanţei de judecată se poate face  recurs în  termen  de 3 zile de la pronunţare. Recursul se soluţionează în  cel mult 3 zile de la primirea lui.
        În temeiul hotărîrii judecătoreşti definitive Comisia Electorală Centrală  a  Găgăuziei  consemnează într-un  proces-verbal  lăsarea  sau excluderea candidaţilor din liste.
        Candidaţilor  înregistraţi li se înmînează legitimaţii,  semnate de preşedintele Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei.
V. Listele electorale
        24. În listele electorale se includ cetăţenii Republicii Moldova care  la  data întocmirii listelor locuiesc pe teritoriul Găgăuziei,  au drept  de  vot  şi  viză de reşedinţă pe teritoriul  secţiei  de  votare respective.
       25. Listele electorale  se  întocmesc  de către  primărie  pentru fiecare  secţie de votare, cu participarea membrilor comisiei electorale a acesteia, şi se semnează de către primar.
        În listele electorale    se   înscriu   numele,   prenumele   şi patronimicul,   anul  naşterii  şi  domiciliul  alegătorului.  Procedura înscrierii cetăţenilor în liste se stabileşte de către primărie.
        Un alegător poate fi inclus într-o  singură listă electrală.
        Listele electorale  se depun la comisia electorală a secţiei  de votare  cu  15  zile  înainte  de data  alegerilor  şi  se  afişează  în localurile  secţiilor  de votare. Un exemplar al listelor electorale  se păstrează la primărie.
        26. Cetăţenilor  li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. În cazul  descoperirii unor omisiuni, înscrieri greşite sau a oricăror alte erori,  ei  pot  face  contestaţii la organul  care  a  întocmit  lista.
Contestaţiile  alegătorilor sînt examinate de primar, care este  obligat ca, cel tîrziu peste 2 zile, iar în ajun şi în ziua alegerilor - imediat să   facă   rectificările   de  rigoare  în  listă   sau   să   înmîneze petiţionarului   o  copie  de  pe  decizia  motivată  de  respingere   a contestaţiei.  Această decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, a  cărei  hotărîre este definitivă. Rectificările în  lista  electorală, conform hotărîrii instanţei de judecată, se fac imediat de către comisia electorală a secţiei de votare şi se comunică petiţionarului.
        27. Dacă alegătorul   şi-a  schimbat  domiciliul  după  afişarea listelor  electorale,  lui  i  se înmînează  o  adeverinţă  ce  confirmă excluderea  sa  din  liste,  în baza căreia va  fi  înscris  în  listele suplimentare la noul domiciliu.
VI. Buletinele de vot
        28. Modelul buletinelor de vot se aprobă prin hotărîrea Comisiei Electorale  Centrale a Găgăuziei. Buletinele de vot se imprimă în  limba vorbită de alegătorii din circumscripţia electorală respectivă.
        Buletinele de  vot  se imprimă cu cel puţin 10 zile  înainte  de data alegerilor, cu participarea comisiilor electorale.
        Cu 3 zile înainte   de   data  alegerilor,  Comisia   Electorală Centrală  a  Găgăuziei  va transmite  buletinele  comisiilor  electorale teritoriale  în  baza unui act de predare conform listelor  alegătorilor înscrişi plus 10 la sută din numărul acestora.
        Comisia electorală   teritorială  transmite  buletinele  de  vot comisiilor  secţiilor de votare în baza unui act de predare cu cel puţin o zi înainte de votare.
        Reprezentanţii   partidelor,   organizaţiilor   social-politice, blocurilor  electorale  şi candidaţii independenţi au dreptul de  a  lua cunoştinţă  de modelele buletinelor de vot la sediul Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei.
VII. Compania electorală
        29. Alegerile  se  pregătesc  şi se  efectuează  deschis,  fiind oglindite pe larg în mijloacele de informare publică.
        Compania electorală  începe  la data publicării actului  privind fixarea alegerilor şi se încheie în ajunul alegerilor.
        30. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale,  candidaţii  independenţi, din momentul iniţierii  campaniei electorale,  au  dreptul să prezinte un program de activitate,  să  facă liber şi nestingherit agitaţie, folosind diverse forme legale: mitinguri adunări  la locul de trai, agitaţie la locul de muncă în afara orelor de lucru, să utilizeze radioul, televiziunea, presa, agitaţia vizuală, alte modalităţi de informare, care nu contravin ordinii de drept.         Comisia Electorală  Centrală a Găgăuziei va stabili  modalitatea repartizării  spaţiului în presa oficială republicană şi locală,  precum şi  timpul de antenă pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral şi candidat independent.
        Comisiile electorale, autorităţile administraţiei publice locale şefii   de  unităţi,  indiferent  de  tipul  de  proprietate  şi   forma organizaţional-juridică, sînt obligaţi să acorde sprijin candidaţilor la organizarea   întîlnirilor  cu  alegătorii,  la  obţinerea  materialelor informative necesare.
        31. Mijloacele  de  informare publică vor  oglindi  desfăşurarea campaniei electorale. Reprezentanţilor acestor mijloace li se garantează accesul   liber  la  toate  acţiunile  aferente  alegerilor.   Comisiile electorale,   partidele,  organizaţiile  social-politice,   autorităţile administraţiei   publice  locale  le  vor  asigura  informaţia  necesară privitoare la organizarea şi efectuarea alegerilor.
        Rapoartele de  la şedinţele comisiilor electorale şi  hotărîrile adoptate în cadrul lor se dau sistematic publicităţii.
        Pentru supravegherea   desfăşurării  campaniei  electorale,   la cererea    partidelor,   organizaţiilor   social-politice,    blocurilor electorale  şi candidaţilor independenţi, Comisia Electorală Centrală  a Găgăuziei  va acredita cîte un reprezentant la fiecare secţie de votare.
În acest scop se vor invita observatori străini, precum şi reprezentanţi ai oricărei instituţii şi organizaţii particulare competente, acreditaţi pentru aceasta de Ministerul Afacerilor Externe.
        Reprezentanţii   presei  şi  audiovizualului,  observatorii   şi reprezentanţii  acreditaţi  au dreptul să asiste la  toate  operaţiunile electorale,  iar  în  ziua alegerilor - să fie prezenţi la  secţiile  de votare  şi  la  numărarea voturilor, fără a interveni  sau  a  împiedica activitatea  comisiei.  În cazul depistării unor încălcări, ei  sînt  în drept să sesizeze preşedintele comisiei electorale a secţiei de votare.
        33. După înregistrarea  candidaturilor, partidele, organizaţiile social-politice,  blocurile  electorale  şi candidaţii  independenţi  au dreptul  să  afişeze  materialele destinate agitaţiei, care  trebuie  să conţină  programele preelectorale, date despre candidaţi, apeluri  către opinia  publică,  declaraţii  etc. Pentru executarea  acestei  producţii poligrafice nu este necesară o autorizaţie specială.
        34. Autorităţile  administraţiei publice locale sînt obligate să stabilească,   fără  a  da  prioritate  cuiva,  locuri  speciale  pentru amplasarea  afişajului  electoral în pieţe, pe străzi şi în alte  locuri publice.
        În incinta unităţilor,  indiferent  de tipul de  proprietate  şi forma organizaţional-juridică, amplasarea afişajului electoral se admite cu  consimţămîntul  şefilor  acestora, în condiţii  egale  pentru  toate partidele,   organizaţiile  social-politice,  blocurile  electorale   şi candidaţii independenţi care participă la alegeri.
        Programele electorale,  agitaţia vizuală şi orală nu trebuie  să aibă, sub aspectul conţinutului, un caracter anticonstituţional, ilegal.
        În ziua alegerilor   ni  se  admite  nici  un  fel  de   acţiune agitatorică, cu excepţia afişajului electoral expus mai înainte în afara localului de votare.
        35. Candidaţii  pentru  alegerile de deputaţi sînt degrevaţi  de funcţiile  de  serviciu din momentul înregistrării lor de către  Comisia Centrală  Electorală  a  Găgăuziei, menţinîndu-li-se salariul  mediu  la locul de muncă, pentru a participa la diferitele acţiuni electorale.
        Din momentul  înregistrării fiecare candidat pentru alegerile de deputaţi poate avea persoane de încredere, care activează din numele lui.
        36. După înregistrare,  candidatul  are dreptul să se  deplasese gratuit   cu   toate  tipurile  de  transport  de  stat   (cu   excepţia taximetrului) în limitele circumscripţiei electorale în care candidează.
VII. Efectuarea votării
    37. Votarea se efectuează în ziua alegerilor, între orele 7 şi 20.
        În timpul rezervat  votării nu se admite închiderea localului de votare  şi  întreruperea votării, cu excepţia cazurilor de dezordini  în masă,  de  calamităţi naturale sau altor circumstanţe neprevăzute,  care fac  imposibilă sau periculoasă pentru alegători efectuarea  alegerilor.
În  aceste cazuri, preşedintele comisiei electorale a secţiei de  votare poate sista votarea pe cel mult 2 ore pentru a aduce secţia de votare în starea  corespunzătoare  sau  pentru a o muta în altă  parte,  informînd despre aceasta comisiile electorale centrală şi teritorială.
        38. Votarea se  efectuează în localuri pregătite special, dotate cu  un  număr  suficient de cabine pentru vot secret, cu  locuri  pentru înmînarea  buletinelor  de  vot şi cu urne de vot. Cabinele  pentru  vot secret vor fi instalate în aceeaşi încăpere cu urnele de vot.
        Responsabilitatea  pentru  ordinea  în localul de votare  şi  pe teritoriul  aferent în ziua alegerilor este pusă în seama  preşedintelui comisiei  electorale a secţiei de votare. Deciziile pe care le va lua în scopul asigurării ordinii sînt obligatorii şi executorii pentru toţi.
        Asigurarea ordinii  pe teritoriul aferent localului de votare se face de către organele de ordine publică.
        39. În ziua alegerilor,  înainte de începutul votării, urnele de vot   se  verifică  şi  se  sigilează  de  către  preşedintele  comisiei electorale  a secţiei de votare, în prezenţa membrilor comisiei,  despre care fapt se întocmeşte un act.
        40. Alegătorii votează personal. Votarea pentru alte persoane nu se  admite. Buletinul de vot se înmînează alegătorului de către  comisia electorală a secţiei de votare conform listei electorale, la prezentarea actului  de  identitate.  Alegătorul  semnează în  lista  electorală  în dreptul numelui său că a primit buletinul de vot.
        Buletinul de  vot înmînat alegătorului trebuie să aibă  aplicată pe verso ştampila comisiei electorale.
        Cetăţenii care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu la  prezentarea  actului de identitate, într-o listă suplimentară,  dacă există un temei legitim.
        În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive, nu poate veni în localul de votare, comisia electorală a secţiei de  votare,  la rugămintea lui, dispune plecarea la locul de  aflare  al alegătorului a cel puţin 2 membri de comisie, pentru ca alegătorul să-şi exercite  dreptul de vot. Alegătorul care votează la locul de aflare  se trec  pe  o  listă  aparte cu numărul de rînd  din  lista  generală.  La rubricile  "Menţiuni" şi "Semnătira alegătorului" ale acesteia se  scrie "Votat la locul de aflare".
        La fel se va  efectua votarea şi în cazul în care alegătorul  se află  într-un loc de detenţiune preventivă pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti sau în spital.
        41. Buletinul  de  vot se completează de către votant în  cabina pentru  vot  secret.  Alegătorul care se află în  imposibilitatea  de  a completa  de  sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină  o altă persoană, la alegerea lui.
        Alegătorul va introduce în urnă buletinul de vot completat.
        Nu se admite votarea decît pentru un singur candidat.
        Dacă alegătorul,  completînd buletinul, a comis vreo greşală,  i se  va elibera, la cerere, un nou buletin, dar numai o singură dată,  cu condiţia restituirii buletinului deteriorat.
        Alegătorul nu  poate  să se afle în localul de votare  mai  mult decît timpul necesar pentru votare.
        42. În cazul  în care reprezentanţii partidelor,  organizaţiilor social-politice,  blocurilor electorale sau al candidaţilor independenţi au  constatat încălcări în operaţiunea de votare, preşedintele  comisiei electorale a secţiei de votare este obligat să verifice aceste fapte şi, dacă  ele  se confirmă - să întreprindă acţiuni pentru ale exclude,  iar dacă există temeiuri - să întocmească un proces-verbal şi să-l transmită organelor de drept.
IX. Constatarea rezultatelor votării
        43. După expirarea   termenului  rezervat  votării,  înainte  de deschiderea  urnelor, toate buletinele de vot rămase neutilizate şi cele completate  greşit de către alegători se numără şi se anulează de  către comisia electorală a secţiei de votare, aplicîndu-se ştampila "Anulat".
        După verificarea  sigiliilor  de pe urnele de vot,  preşedintele comisiei,  în prezenţa membrilor ei şi a persoanelor care au dreptul  să asiste, va deschide urnele de vot.
        Comisia electorală  a secţiei de votare, în prezenţa persoanelor care  au  dreptul  să asiste în localul secţiei de votare,  va  constata următoarele:
    numărul de alegători înscrişi în listele electorale;
    numărul de alegători care au primit buletinele de vot;
    numărul de alegători care au participat la votare;
    numărul de voturi valabil exprimate;
    numărul de voturi nule;
    numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în parte.
        Voturile pentru   cetăţenii   înscrişi  suplimentar   de   către alegători  în buletinele de vot nu se iau în considerare, iar buletinele de declară nule.
        Se declară nule buletinele de vot de alt model decît cel aprobat buletinele fără ştampila comisiei electorale, buletinele deteriorate.
        Rezultatul numărătorii   voturilor  se  examinează  la   şedinţa comisiei  electorale  a  secţiei  de votare şi  se  consemnează  într-un proces-verbal separat, care se întocmeşte în 3 exemplare, se semnează de preşedintele,  vicepreşedintele,  secretarul şi membrii comisiei  şi  se prezintă în comisia electorală teritorială.
        Lipsa semnăturilor   unor   membri  ai  comisiei  nu  face   nul procesul-verbal. Motivele care au împiedicat semnarea lui se menţionează într-un document aparte.
        La procesul-verbal   se  anexează  contestaţiile  privitoare  la acţiunile comisiei electorale şi toate buletinele de vot.
        44. După primirea    proceselor-verbale   din   partea   tuturor comisiilor  electorale  ale secţiilor de votare şi adoptarea  deciziilor privind   contestaţiile   primite,  comisiile   electorale   teritoriale totalizează   rezultatele   alegerilor  în   circumscripţia   electorală teritorială  şi  le consemnează într-un proces-verbal, întocmit în  trei exemplare,  care  se semnează de către  preşedintele,  vicepreşedintele, secretarul  şi  membrii  comisiei  şi se  transmit  Comisiei  Electorale Centrale  a Găgăuziei. Lipsa semnăturii unor membri ai comisiei nu  face nul  procesul-verbal.  Motivul  lipsei  semnăturii  acestora  se  indică într-un document aparte.
        La procesul-verbal  se anexează contestaţiile privind  acţiunile comisiei electorale şi toate buletinele de vot.
        Fiecare comisie  stabileşte numărul alegătorilor, care au primit buletinele de vot, şi numărul alegătorilor, care au luat parte la votare.
        Se consideră  că  alegerile  nu  au  avut loc  dacă  la  ele  au participat  mai  puţin de 50 la sută din alegătorii introduşi  în  lista electorală,  precum  şi  atunci  cînd  candidatul  pentru  alegerile  de deputaţi  a plecat în altă localitate, dacă în circumscripţia respectivă a fost înregistrat un singur candidat. În acest caz calcularea voturilor nu   se   efectuează.  Comisia  electorală  teritorială  întocmeşte   un proces-verbal  şi îl expediază Comisiei Electorale Centrale a  Găgăuziei împreună  cu  buletinele sigilate. Aceata fixează data  noilor  alegeri, care se vor desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament provizoriu.
       Comisia Electorală   Centrală  a  Găgăuziei  poate  să   declare alegerile  nule,  dacă pe parcursul lor sau la totalizarea voturilor  au fost comise încălcări ale prezentului Regulament provizoriu.
        45. Se consideră   ales   în  Adunarea  Populară   a   Găgăuziei candidatul  pentru  care  au votat mai mult de jumătate  din  alegătorii participanţi la votare.
        46. Dacă nici  unul  dintre  candidaţi  nu  a  acumulat  numărul necesar  de  voturi,  în decursul a două săptămîni se  va  desfăşura  al doilea  tur  de scrutin cu doi candidaţi care au acumulat cel  mai  mare număr  de voturi. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal  de voturi,  prin  decizia  Comisiei Electorale Centrale  a  Găgăuziei  toţi aceşti candidaţi se includ în listele electorale pentru votarea repetată.
        În cel de-al   doilea  tur  de  scrutin  se  va  considera  ales candidatul care va acumula cel mai mare număr de voturi.
        47. După totalizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, Comisia Electorală  Centrală întocmeşte procese-verbale pentru fiecare  candidat pentru  alegerile de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei, în  care se va consemna:
    numărul de alegători înscrişi în listele electorale;
    numărul de alegători care au participat la votare;
    numărul de voturi valabil exprimate;
    numărul de voturi nule;
    numărul de voturi obţinute de fiecare candidat;
    numele, prenumele  şi  patronimicul  deputatului, ales  în  Adunarea Populară a Găgăuziei.
        Procesele-verbale se semnează de preşedintele, vicepreşedintele, secretarul  şi  membrii Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei şi  cel tîrziu  a  doua zi după constatarea rezultatelor votării un exemplar  se transmite Comisiei Mixte a Guvernului Republicii Moldova.
        Informaţia privind alegerile deputaţilor în Adunarea Populară va fi  publicată de către Comisia Mixtă a Guvernului Republicii Moldova  în termen  de  3 zile de la data semnării proceselor-verbale cu privire  la rezultatele alegerilor.
        48. Adunarea Populară a Găgăuziei se consideră legal constituită după  alegerea  în circumscripţiile electorale teritoriale confirmate  a cel puţin 2/3 din numărul deputaţilor.
        Comisia Electorală  Centrală  a Găgăuziei va înmîna  deputaţilor aleşi în Adunarea Populară a Găgăuziei legitimaţii provizorii.
        49. Prima şedinţă a Adunării Populare a Găgăuziei este convocată de  Comisia  Mixtă  a Guvernului Republicii Moldova în termen de 10 zile din  data desfăşurării alegerilor.
        Şedinţa este deschisă de către Preşedintele Comisiei Mixte, care conduce  şedinţa  pînă  la alegerea Preşedintelui  Adunării  Populare  a Găgăuziei.
        Adunarea Popuală  a  Găgăuziei,  la propunerea  comisiei  pentru validare   alese,   adoptă   hotărîrea  privind   validarea   mandatelor deputaţilor, apoi alege Preşdintele Adunării Populare a Găgăuziei.
X. Votarea repretată. Alegerile noi
        50. Alegerile repetate şi votarea se desfăşoară în termen de cel mult  o  lună  din  ziua alegerilor  generale.  Constituirea  comisiilor electorale,  înregistrarea candidaţilor şi alte acţiuni se efectuează în modul stabilit de prezentul Regulament provizoriu.
        51. Cheltuielile  de organizare şi desfăşurarea a alegerilor  le suportă  statul. Cuantumul cheltuielilor se stabileşte de către  Comisia Electorală  Centrală  a Găgăuziei şi se aprobă de către Comisia Mixtă  a Guvernului Republicii Moldova.
        52. Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei va deschide la Banca de  Economii  un  cont special cu menţiunea "Alegeri", la  care  se  vor transfera   mijloacele   alocate  pentru  organizarea  şi   desfăşurarea alegerilor.   Ordonatorul   mijloacelor  alocate  pentru  alegeri   este Preşedintele Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei.
        Comisia Electorală   Centrală  a  Găgăuziei  determină   mărimea mijloacelor  necesare  pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor  în fiecare circumscripţie electorală teritorială şi le transferă comisiilor electorale  de circumscripţie pe conturi speciale la băncile de econimii din  raza teritorială a acestor comisii. Ordonatorul mijloacelor alocate comisiei electorale de circumscripţie este preşedintele comisiei.
        Modul de cheltuire  a  acestor  mijloace, precum şi  formele  de evidenţă  a  folosirii  lor  se stabilesc de  către  Comisia  Electorală Centrală a Găgăuziei.
        Se interzice  ca  mijloacele  alocate să fie cheltuite  în  alte scopuri   decît  organizarea  şi  desfăşurarea  alegerilor  sau   pentru procurarea  unor  obiecte  de prisos în vederea  amenajării  localurilor pentru alegeri.
        După încheierea  alegerilor,  preşedintele  Comisiei  Electorale Centrale  a  Găgăuziei prezintă Comisiei Mixte a  Guvernului  Republicii Moldova un raport privind cheltuirea mijloacelor alocate.
        Mijloacele nefolosite se transferă la bugetul de stat.
        53. Partidele,    organizaţiile    social-politice,    blocurile electorale şi candidaţii independenţi participanţi la alegeri au dreptul de  a  institui fonduri electorale, constituite din mijloacele  proprii, precum  şi  din subvenţiile primite de la persoanele fizice şi  juridice din  republică, în care scop în băncile de economii vor deschide conturi speciale cu menţiunea "Fond electoral".
        Subvenţiile primite  de  la  persoanele fizice şi  juridice  din republică pot fi folosite pentru campania electorală de către un partid, o   organizaţie   social-politică,  un  bloc  electoral  sau   candidaţi independenţi numai dacă în prealabil au fost declarate public.
        Este interzisă  subvenţionarea  campaniei electorale din  contul fondurilor străine.
XI. Dispoziţii finale
        54. Sediul şi  dotarea Comisiei Electorale Centrale a  Găgăuziei se  asigură de către Comisia Mixtă a Guvernului Republicii Moldova,  iar ale comisiilor electorale de circumscripţie şi ale secţiilor de votare - de către organele administraţiei publice locale.
        Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei furnizează hîrtie pentru tipărirea  listelor  electorale, buletinelor de vot şi  altor  documente electorale,  asigură comisiile cu tehnică de calcul, de  dactilografiere şi  de multiplicare, cu mijloace de transport şi alte mijloace materiale şi  financiare,  necesare pentru desfăşurarea alegerilor,  supraveghează executarea documentelor electorale de către întreprinderile poligrafice.
        Autorităţile  administraţiei  publice locale  acordă  comisiilor electorale ajutorul necesar în organizarea şi efectuarea alegerilor.
        55. Ministerul  Afacerilor  Interne  în perioada  pregătirii  şi efectuării  alegerilor  va asigura paza ordinii publice, localurilor  de votare,  urnelor  şi buletinelor de vot, însoţirea persoanelor  oficiale ale  comisiilor  electorale  în  timpul  transportării  materialelor  şi documentelor electorale.
        56. Persoanele  deţinute în temeiul unui mandat de arest pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de  libertate  ale căror sentinţe nu au intrat în vigoare şi  cele  care execută sentinţe contravenţionale votează în conformitate cu prevederile punctului 40, alineatul 5 din prezentul Regulament provizoriu.
        57. În perioada electorală instanţele de judecată vor examina de urgenţă toate contestaţiile, declaraţiile şi alte adresări privitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Hotărîrile lor sînt definitive.
        Activitatea instanţelor  de  judecată în această perioadă va  fi organizată    astfel,   încît   alegătorii,   partidele,   organizaţiile social-politice, blocurile electorale şi candidaţii independenţi să aibă posibilitatea  de  a depune liber şi în regim de urgenţă contestaţii  şi declaraţii.