HGM525/1996
ID intern unic:  296434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 525
din  24.09.1996
cu privire la reglementarea amplasării, proiectării, construcţiei
şi exploatării staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze
Publicat : 14.11.1996 în Monitorul Oficial Nr. 74     art Nr : 589
MODIFICAT
În scopul proiectării, construcţiei şi exploatării, în condiţiile legii, a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze, protecţiei mediului  înconjurător, respectării  normelor sanitare, ecologice  şi regulilor securităţii tehnice şi antiincendiare, precum şi în vederea sporirii răspunderii agenţilor  economici  care  prestează servicii  de  aprovizionare cu produse petroliere şi  gaze, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se obligă Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, în comun cu Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor, Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător şi Ministerul Sănătăţii, să elaboreze şi să aprobe, în modul stabilit, pînă la 25 octombrie 1996, normele sanitaro-igienice şi tehnice privind proiectarea, construcţia şi exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze.
2. Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător, Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică şi Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat al Ministerului Sănătăţii, în comun cu Ministerul Justiţiei, vor prezenta, pînă la 25 octombrie 1996, propuneri pentru modificarea Codului cu privire la contravenţiile administrative, prin care departamentele sus-numite vor fi  învestite cu dreptul de a aplica contravenienţilor amenzile şi sancţiunile prevăzute de lege.
3. Comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor şi oraşelor de comun acord cu Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor şi Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, pînă la 25 decembrie 1996:
vor elabora schemele complexe de amplasare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze în teritoriile administrate, cu atragerea instituţiilor de proiectare "Industrialproiect", "Urbanproiect", "Gazproiect" şi a întreprinderii "Petrolproiect" şi le vor coordona cu organele republicane de supraveghere;
vor cere beneficiarilor staţiilor sus-numite să prezinte, la stadiul avanproiectului, studiul de fezabilitate al fiecărei staţii, executat de către instituţiile de proiectare, coordonat cu organele respective  de supraveghere   şi însoţit de propuneri concrete pentru  fiecare amplasament.  În  cazul nerespectării acestor cerinţe, se va  interzice proiectarea, construirea şi exploatarea obiectelor menţionate.
4. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică:
va exercita controlul  staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze aflate în funcţiune şi va suspenda activitatea  acelora  care funcţionează fără licenţă sau cu încălcarea actelor normative în vigoare;
va institui în  cadul  său  un  inspectorat de stat  cu  funcţii  de control  şi supraveghere asupra respectării dispoziţiilor legale privind primirea, păstrarea şi comercializarea produselor petroliere şi a gazelor;
va asigura controlul calităţii produselor petroliere şi lubrifianţilor importaţi.
5. Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei şi altor instituţii bancare să nu admită finanţarea lucrărilor de proiectare şi construcţie a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi gaze, dacă proiectul şi documentaţia  aferentă ale beneficiarului nu au fost  coordonate  cu organele specializate  de supraveghere, precum şi în cazurile  în care construcţia obiectivelor se înfăptuieşte cu abatere de la proiect.
[Pct. 6 -7 abrogate prin Hot. Guv. nr.277 din 24.03.97]
8. Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor vor exercita, pînă  la 15 decembrie curent,  un control  riguros asupra îndeplinirii  prevederilor prezentei hotărîri şi vor raporta rezultatele lui.
    
Prim-Ministru
al Republicii Moldova                            Andrei SANGHELI
Contrasemnată:
Ministrul economiei                                V. Bobuţac
Ministrul finanţelor                                 V. Chiţan
Ministrul justiţiei                                     V. Sturza
Ministrul sănătăţii                                   T. Moşneaga
Ministrul afacerilor
interne                                                     C. Antoci