HGM629/1991
ID intern unic:  296587
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 629
din  13.11.1991
cu privire la întovărăşirile pomicole
Publicat : 30.07.1991 în Monitorul Oficial Nr. 11
MODIFICAT
Întru executarea hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din 5 iulie 1991 nr. 629-XII "Cu privire la întovărăşirile pomicole" Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. A aproba Statutul  model al întovărăşirii pomicole conform anexei nr. 1.
2. Comitetele executive raionale şi primăriile oraşelor:
să organizeze în termen de două luni reînregistrarea întovărăşirilor pomicole în legătură cu adoptarea noului Statut model al  întovărăşirii pomicole;
să asigure în 1992 schimbarea şi eliberarea către  întreprinderi, organizaţii şi  instituţii a actelor de stat cu titlu de posesie a pămîntului în cadrul întovărăşirii lor pomicole.
3. A aproba modul de calculare a impozitului funciar şi impozitului de la posesorii de construcţii capitale, percepute de la întovărăşirile pomicole conform anexei nr. 2.
4. Comitetele executive raionale şi primăriile (oraşelor), Ministerului  Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova să execute pe bază de contract cu  întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile pînă la 1 decembrie 1991 lucrări privind precizarea (determinarea) bonităţii solului pe loturile de pămînt,  repartizate întovărăşirilor pomicole,  în scopul stabilirii mărimii impozitului funciar pentru perioada anilor 1991-1994.
5. Asociaţia gospodăriei comunal-locative "Ascom" a Republicii săfurnizeze întovărăşirilor pomicole apă potabilă din apeductele comunalecu un tarif de 10 copeici pentru 1 m cub, iar pentru serviciisalubritate să aplice tariful de o rublă pentru 1 m cub de rezidurisolide conform cantităţii reale transportate.
    6. Întovărăşirile pomicole achită plata pentru consumul de energie electică  în organizaţiile de aprovizionare cu energie conform tarifelor în vigoare, stabilite pentru centrele populate.
7. Primăriile, pe teritoriul cărora se află întovărăşirile pomicole, să exercite un control permanent asupra folosirii raţionale a pămîntului apei, energiei electrice, asupra respectării normelor sanitare, protecţia mediului înconjurător, să contribuie la edificarea pe masivele pomicole a clădirilor şi construcţiilor de folosinţă comună, legate de activitatea întovărăşirilor pomicole.
8. A abroga:
hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti şi Consiliului republican al Sindicatelor din Moldova din 22 septembrie 1986 nr. 312 "Cu privire la aprobarea Statutului model al întovărăşirii pomicole" (Veştile R.S.S.M., 1986, nr. 10, art.97);
hotărîrea Sovietului Miniştrilor  al  R.S.S. Moldoveneşti şi Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova din 13 aprilie 1988 nr. 107 "Cu privire la introducerea unor modificări în Statutul Model al întovărăşirii pomicole" (Veştile R.S.S.M., 1988, nr. 4, art. 37);
hotărîrea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 13 aprilie 1990 nr.112 "Cu privire la măsurile în vederea lichidării încălcărilor grave, comise la construcţia căsuţelor de livadă şi reglementarea organizării horticulturii colective în  R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1990, nr. 4, art.77).
9. A exclude din subpunctul 3 al punctului 2 din hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti din 24 iulie 1981 nr.283 "Cu privire la cotele şi înlesnirile suplimentare ale impozitelor locale în R.S.S. Moldovenească" cuvintele "colectivă şi ...".

Prim-ministru
al Republicii Moldova                      Valeriu Muravschi
Anexa nr. 1
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 13 noiembrie 1991 nr. 629


STATUTUL MODEL
al întovărăşirii pomicole
I. Principii generale
1. În baza hotărîrii adunării constituţionale din "____"___________
19___ lucrătorii_______________________________________________________
                                 (denumirea organizaţiei)
s-au asociat benevol în întovărăşirea pomicolă_________________________________
pe un teren de pămînt cu suprafaţa de _________ha, constituit din
__________________sectoare, în scopul obţinerii producţiei agricole pe
aceste sectoare, ce le-au fost repartizate în posesie succesorală,
al organizării raţionale a timpului liber, întremării, precum şi
educaţiei prim muncă a copiilor.
Pămîntul este eliberat de ______________________________________________
                                     (colhoz, sovhoz, alt posesor)
în baza actului de posesie a pămîntului, eliberat de __________________
organul de stat  _________________________la data de ____ _____________19___.
     Statutul a fost înregistrat de __________________________________ la data
                                             organul de autoadministrare
de ____ ______________ 19___.
    
2. Întovărăşirea pomicolă capătă drept de persoană juridică din momentul înregistrării  Statutului, dispune de ştampilă şi antet cu denumirea sa, de  un bilanţ autonom, cont de decontare şi se  află  la evidenţă în inspectoratul fiscal teritorial de stat.
3. Întovărăşirea  pomicolă  activează în conformitate cu  legislaţia Republicii Moldova, alte acte normative şi cu prezentul Statut.
4. Membrilor întovărăşirii pomicole li se acordă loturi de pămînt cu suprafaţă de cel mult 600 m cubi. Aceste loturi pot fi limitate în natură cu îngrădituri care corespund cerinţelor arhitecturale. Loturile de pămînt  repartizate  pînă  la 1 ianuarie  a.c. se păstrează  în dimensiunile stabilite de legislaţia în vigoare la momentul repartizării.
5. Valorificarea loturilor de pămînt se efectuează numai  în baza proiectului  aprobat de organizare şi amenajare a teritoriului. În conformitate  cu  proiectul organizării  şi amenajării teritoriului întovărăşirea pomicolă are dreptul să construiească depozite pentru păstrarea fructelor şi legumelor, locuri comune de parcare,  alte construcţii şi clădiri de folosinţă comună.
6. Construcţiile de pe lotul de pămînt sînt examinate de o comisie, formată de către organul de autoadministrare locală, din componenţa căreia fac parte reprezentanţii controlului sanitar, supravegherii antiincendiare, serviciului de arhitectură şi reglementare a  regimului proprietăţii funciare al întovărăşirilor pomicole, direcţiei întovărăşirii pomicole.
7. Întovărăşirea  pomicolă varsă în bugetul local al organului de autoadministrare locală, pe teritoriul căruia se află, impozitul funciar şi impozitul pe construcţii capitale în modul stabilit de prezenta hotărîre din contul mijloacelor depuse de mebrii întovărăşirii.
II. Calitatea de membru al întovărăşirii pomicole,
drepturi şi obligaţii
8. De regulă, în rîndul membrilor întovărăşirii pomicole pot fi primiţi lucrătorii unei întreprinderi, instituţii sau organizaţii, precum şi pensionarii, care au lucrat anterior la această întreprindere, instituţie sau organizaţie.  În cazul decesului unuia din membrii întovărăşirii  pomicole, conform legislaţiei civile în vigoare, dreptul de posesiune succesorală revine moştenitorilor acestuia.
În cazul retragerii din întovărăşirea pomicolă a unuia din membri din motivede sănătate sau din alte cauze motivate, care împiedică îndeplinirea cerinţelor Statutului întovărăşirii, unul din membrii familiei acestuia beneficiază de dreptul preferenţial de  intrare  în întovărăşirea respectivă.
Au dreptul să intre în întovărăşiri pomicole, cu recomandări din partea organelor de autoadministrare locală, un număr de cetăţeni ce nu depăşesc 20  procente din numărul membrilor, din categoria  militarilor neangajaţi şi al pensionarilor.
9. Nu pot obţine calitatea de membru al întovărăşirii pomicole persoanele care dispun de loturi de lîngă casă, destinate construcţiei individuale, sau de locuri de serviciu, precum şi cei care sînt  membri al altor întovărăşiri pomicole.
10. Lucrătorii, funcţionarii şi alţi cetăţeni sînt primiţi în rîndul membrilor  întovărăşirii  la şedinţa conducerii întovărăşirii pomicole, conform cererilor înregistrate.
11. Membrul întreprinderii pomicole are dreptul:
1) să participe la adunările generale ale membrilor întovărăşirii şi la şedinţele direcţiei întovărăşirii;
2) să aleagă şi să fie  ales în organele de conducere  ale întovărăşirii;
3) să folosească lotul de pămînt repartizat pentru cultivarea plantelor vivace, legumelor, creşterea păsărilor de casă în voliere, a iepurilor de casă şi a nutriilor în cuşti speciale, a albinelor, cu respectarea obligatorie a regulilor sanitare şi veterinare şi fără  a prejudicia odihna cetăţenilor de pe loturile de pămînt învecinate;
4) să folosească după cum crede de cuviinţă  recolta de  fructe, pomuşare, legume obţinută pe lotul de pămînt, precum şi oricare altă producţie agricolă;
5) să modifice şi să construiească casele, acareturile şi  serele, conform  unor proiecte, elaborate şi coordonate în modul stabilit, şi  a unei autorizaţii de efectuare a construcţiei;
6) să schimbe, prin consimţămîntul în scris al unuia din soţi, lotul de pămînt repartizat cu un alt lot;
7) în cazul cînd lotul ce  i-a fost repartizat este retras în folosinţa statului sau pentru  necesităţi sociale să primească o compensaţie pentru defrişarea pomilor şi arbuştilor roditori, distrugirea  semănăturilor şi demolarea căsuţei de livadă şi a altor construcţii, evaluate  în preţuri reale în numerar sau să ceară  noului beneficiar permutarea construcţiilor sau reconstrucţia lor cu forţele şi mijloacele acestuia pe un alt lot de pămînt repartizat, iar  în  cazul lipsei unor astfel de posibilităţi, - edificarea, după  un  proiect similar, a construcţiilor în cauză pe noul lor de  pămînt,  repartizat posesorului.
8) să iasă benevol,  în baza unei cereri în scris, din întovărăşirea pomicolă;
9) să realizeze alte drepturi ce decurg din Statutul întovărăşirii.
12. Membrul întovărăşirii îşi rezervă dreptul asupra lotului de pămînt  repartizat în cazul absenţei sale ca rezultat al trimiterii ca angajat  peste hotare şi în alte cazuri de absenţă provizorie  motivată, în care persoanei  în  cauză i se rezervă sau i se  menţine  în  modul stabilit spaţiul locativ.
Totodată, e prevăzut că o altă persoană, recomandată de membrul întovărăşirii care absentează, poate folosi lotul de pămînt al acestuia cu permisiunea direcţiei cu condiţia ca persoană recomandată să respecte cerinţele Statutului întovărăşirii.
13. Membrul întovărăşirii pomicole este obligat:
1) să respecte toate cerinţele folosirii pămîntului, protecţiei mediului înconjurător, Statutului întovărăşirii şi ale altor documente de reglementare a activităţii ei, să îndeplinească, de asemenea, hotărîrile adunărilor generale (adunărilor  împuternicirilor)  ale întovărăşirii şi direcţiei întovărăşirii;
2) să respecte la sădirea pomilor fructiferi distanţa de 3  m,  la arbuşti - cel puţin 1 m de la hotarele lotului de pămînt, să întreprindă la timp măsuri pentru combaterea buruienilor, dăunătorilor şi  bolilor plantelor;
3) să întreţină în deplină  ordine  lotul de pămînt şi toate construcţiile aflate pe el, drumurile şi  şanţurile învecinate, să respecte  normele sanitare, regulile antiincendiare şi ale tehnicii securităţii;
4) să achite la timp cotizaţiile de închiriere şi cotizaţiile de membru, cotizaţiile cu destinaţie specială în volumul şi termenele stabilite de către adunarea generală a membrilor întovărăşirii, precum şi impozitul funciar şi pe construcţiile capitale, calculate în  modul stabilit de prezenta hotărîre.
5) să achite la timp în volumul stabilit ratele pentru  amortizarea creditului, primit pentru cumpărarea sau construirea căsuţei de  livadă şi pentru amenajarea lotului de pămînt;
6) să manifeste o atitudine grijulie faţă de avutul obştesc al întovărăşirii;
7) să nu admită acţiuni, care ar prejudicia condiţiile normale de muncă şi odihnă ale altor membri ai întovărăşirii.
8) să îndeplinească  alte obligaţii ce decurg din Statutul întovărăşirii.
14. Membrul întovărăşirii  pomicole poate fi exclus din întovărăşire în cazurile:
1) nerespectării  cerinţelor  folosirii   pămîntului,  protecţiei mediului înconjurător, agrotehnicii, neîndeplinirii hotărîrilor adunării generale  a  membrilor  (adunării împuterniciţilor) întovărăşirii  şi  a direcţiei;
2) nevalorificării  (nefolosirii) lotului de pămînt pentru creşterea producţiei agricole;
3) uzurpării pămîntului;
4) neachitării cotizaţiilor de înscriere, a celor de membru speciale şi a impozitelor stabilite;
5) transmiterii arbitrare în folosinţă deplină sau parţială către altă persoană a lotului de pămînt sau a  construcţiilor aflate pe teritoriul  lotului,  folosirii lotului  în alte scopuri decît cele prescrise;
6) scoaterii  la iveală a unor circumstanţe, care privează  persoana de dreptul de a fi membru al întovărăşirii pomicole.
15. Excluderea din întovărăşire se face în baza hotărîrii direcţiei întovărăşirii, cu  aprobarea ulterioară a hotărîrii de către adunarea generală. Decizia cu privire la excludere poate fi atacată în termen de o lună, în organul de administrare locală. În cazul dezacordului cu hotărîrea organului respectiv ea poate fi atacată în instanţa judecătorească în modul stabilit.
Direcţia întreprinde măsuri privind asigurarea integrităţii clădirilor pe teritoriul lotului de pămînt, rămas disponibil, pînă  la repartizarea  lui unei alte persoane care obţine calitatea de membru  al întovărăşirii.
16. Persoanei  care s-a retras (a fost exclusă) din rîndul membrilor întovărăşirii, i se  restituie cotizaţiile speciale, plătite în casa întovărăşirii pentru  ridicarea acareturilor gospodăreşti  şi  a construcţiilor de folosinţă comună (cu excepţia uzurii naturale), pentru alimentare cu apă, energie electrică, pentru construcţia drumurilor, îngrădirea teritoriului, desfăşurarea unor măsuri pentru valorificarea lotului de pămînt al întovărăşirii (planificarea teritoriului, amelioraţia, transportarea stratului fertil de sol etc.). i se restituie de asemenea, conform actului de evaluare a căsuţei de livadă şi a altor clădiri, aflate pe teritoriul loturlui de pămînt, şi alte cheltuieli pentru valorificarea lotului.
Persoanelor menţionate nu li se restituie taxele de închiriere şi cele de membru, cotizaţiile depuse pentru întreţinerea lucrărilor şi remunerarea slijbaşilor întovărăşirii, pentru manifestările culturale, cotizaţiile pentru reparaţia acareturilor şi a construcţiilor,  plăţile pentru folosirea apei, energiei electrice, transportului auto, precum şi taxele de impozit.
Persoana primită în rîndul membrilor întovărăşirii în locul celor retrase (excluse) este obligată să achite  întovărăşirii taxa de înscriere, precum şi plăţile, cuvenite membrului retras, cotizaţiile cu destinaţie specială (cu excepţia uzurii construcţiilor şi altor clădiri) preţul  căsuţei  de livadă şi al altor construcţii, al  plantaţiilor de pomi şi arbuşti, precum şi alte cheltuieli  suportate  în timpul valorificării loturlui de pămînt.
Moştenitorii,  membrii familiei, soţul divorţat sau soţia  divorţată primiţi  în  rîndul  membrilor întovărăşirii în locul celui  retras  sau excus din întovărăşire sînt eliberaţi de achitarea cotizaţiei de intrare.
Toate plăţile  reciproce între persoana retrasă din întovărăşire  şi cea inclusă în locul ei se efectuează prin casa întovărăşirii.
17. În cazul retragerii (excluderii) din rîndul membrilor întovărăşirii, costul căzuţei de livadă şi al altor construcţii de pe lotul  repartizat membrului  întovărăşirii, precum şi costul pomilor, arbuştilor şi al semănîturilor se evaluează în modul stabilit, ţinîndu-se seama de preţurile contractuale.
18. Litigiile de drept civil dintre întovărăşirile pomicole şi membrii lor, litigiile moştenitorilor cu privire la protecţia drepturlui prioritar de intrare în întovărăşire încălcat sau contestat, litigiile soţilor divorţaţi asupra dreptului de folosire a lotului  de pămînt, precum şi cele cu caracter patrimonial se soluţionează de către instanţa judecătorească.
III. Mijloacele, bunurile, drepturile patrimoniale
ale întovărăşirii şi ale membrilor lor
19. Mijloacele  întovărăşirii pomicole se formează din taxele de înscriere, cele de membru  şi cu destinaţie specială ale membrilor întovărăşirii şi din alte încasări, obţinute în urma activităţii economice ca persoană juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Taxele de înscriere se utilizează în procesul soluţionării problemelor de ordin organizatoric ale întovărăşirii. Taxele de membru şi cele cu destinaţie specială - în conformitate cu devizele de venituri şi cheltuieli ale întovărăşirii.
Cheltuielile mijloacelor se efectuează în baza documentelor semnate de preşedintele conducerii şi de contabil în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat de adunarea  generală a membrilor întovărăşirii.
20. Organizarea întovărăşirii pomicole şi amenajarea loturilor de livadă se  efectuează din contul mijloacelor personale ale membrilor întovărăşirii, precum şi al mijloacelor întreprinderilor şi organizaţiilor participante la crearea întovărăşirii.
21. Prin hotărîrea  Consiliului  preşedinţilor masivului sau a organului de stat de autoadministrare locală de comun acord cu organele de  conducere a întovărăşirilor pomicole pot fi concentrate mijloace sau cote de participaţie a întovărăşirilor pomicole la rezolvarea sarcinilor speciale privind dezvoltarea pomiculturii colective.
22. Patrimoniului  întovărăşirii pomicole se constituie din bunurile materiale  procurate şi constituie, din obiectele şi comunicaţiile de uz comun, din mijloacele băneşti ale membrilor întovărăşirii.
23. Întovărăşirea  pomicolă  poartă răspundere de datorii  cu  toate bunurile sale.
Întovărăşirea  răspunde de datoriile membrilor săi privind folosirea pămîntului.
24. Obiectele cu destinaţie comună, construite pe teritoriul livezii colective,  aparţin membrilor întovărăşirii cu drept de proprietate prin participaţie comună.
25. Construcţiile de gospodărie, serele şi alte clădiri,  edificate pe  teritoriul  lotului de livadă, precum şi spaţiile înverzite  aparţin membrului întovărăşirii în baza dreptului de proprietate.
IV. Organele de conducere şi comisia de revizie
a întovărăşirii pomicole
26. Întovărăşirea  pomicolă se  subordonează  organului de autoadministrare locală, pe teritoriul căruia se află, şi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea direcţiei întovărăşirii.
Organul de autoadministrare locală, pe teritoriul căruia se află întovărăşirea, exercită controlul şi poartă răspundere pentru folosirea raţională a pămîntului, a apei, energiei electrice şi protecţia mediului înconjurător.
Organul de autoadministrare locală favorizează construcţia pe teritoriul masivelor de livadă a clădirilor şi construcţiilor, magazinelor, serviciilor, telefonizarea masivelor, construcţia drumurilor, a liniilor electrice, crearea punctelor de recepţie  a producţiei şi alte lucrări legate de activitate întovărăşirii.
27. Întovărăşirea  pomicolă ca persoană juridică poate crea şi intra în alte organizaţii şi formaţiuni obşteşti.
Pe unele masive separate poate fi creat un consiliu al preşedinţelor întovărăşirilor  pomicole ale masivului, prin delegarea preşedintelui şi vicepreşedintelui fiecărei întovărăşiri pomicole.
28. Sindicatele, Societatea Agricolă Benevolă din Moldova contribuie la dezvoltarea  pomiculturii colective. Întovărăşirile pomicole şi membrii lor se pot înscrie ca membri  colectivi şi individuali ai Societăţii Agricole.
29. Organul suprem de conducere al întovărăşirii  pomicole este adunarea  generală.  Direcţia  întovărăşirii  este un organ exclusiv. Administrarea curentă a  întovărăşirii este exercitată de către preşedintele ei.
30. Adunarea generală (adunarea împuterniciţilor):
1) adoptă Statutul  întovărăşirii,  introduce în ele  modificări  şi completări;
2) alege direcţia preşedintele şi comisia de revizie a întovărăşirii;
3) stabileşte mărimea taxei de înscriere, a cotizaţiei de membru, cu destinaţie specială şi termenele achitării lor;
4) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli, studiează şi aprobă dările de seamă anuale şi actele comisiei de revizie.
5) aprobă statele  de personal ale lucrătorilor, rezolvă  problemele cu privire la retribuţia muncii lor.
6) aplică măsuri  de stimulare a membrilor direcţiei şi a  activului întovărăşiirii;
7) examinează  reclamaţiile asupra hotărîrilor direcţiei şi comisiei de revizie a întovărăşirii;
8) revocă înainte  de  termen  membrii direcţiei şi ai  comisiei  de revizie a întovărăşirii;
9) soluţionează  problemele organizării şi lichidării întovărăşirii, folosirii bunurilor ei;
10) examinează şi alte probleme ale activităţii întovărăşirii.
Adunarea generală  este  deliberativă dacă la ea sînt  prezenţi  cel puţin  jumătate din  membrii  întovărăşirii  sau  cel  puţin  2/3  din împuterniciţi.
31. În cazul, cînd procesul de convocare a adunării generale întîmpină dificultăţi, se convoacă adunarea înputerniciţilor. Normele reprezentării şi modul alegerii împuterniciţilor se stabileşte de direcţia întovărăşirii pomicole.
32. Hotărîrea  adunării generale a membrilor întovărăşirii se adoptă cu majoritatea de voturi prin vor deschis.
Alegerea direcţiei,  preşedintelui şi a comisiei de revizie a întovărăşirii  are  loc prin  vot deschis sau  secret,  la  aprecierea adunării generale.
33. Adunarea generală (adunarea împuterniciţilor)a membrilor întovărăşirii este convocată la iniţiativa direcţiei cel puţin o dată pe an, iar cea extraordinară - la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor întovărăşirii, a comisiei de revizie sau a organului de autoadministrare locală, pe teritoriul căruia se află întovărăşirea.
34. Direcţia   întovărăşirii  se alege  din  rîndurile membrilor întovărăşirii în număr de cel puţin 5 persoane, pe un termen de 2-3 ani.
În caz de necesitate, direcţia crează comisii obşteşti, care activează sub îndrumarea ei. Realegerile direcţiei înainte de termen au loc la cererea unei părţi din membrii întovărăşirii sau ai comisiei de revizie a întovărăşirii.
35. Direcţia întovărăşirii pomicole:
1) înscrie şi  exclude  din  rîndul membrilor întovărăşirii, dă  în folosinţă membrilor întovărăşirii loturi de pămînt;
2) permite pe teritoriul întovărăşirii pomicole schimbul loturilor;
3) ţine evidenţa bunurilor şi a  mijloacelor băneşti  ale întovărăşirii, dispune de ele în limitele devizului de venituri-cheltuieli, aprobat de către adunarea  generală a mebrilor întovărăşirii;
4) asigură achitarea  la timp, din contul  membrilor  întovărăşirii pomicole, a sumelor de impozite şi vărsarea lor în bugetul  local  în termenele stabilite;
5) organizează lucrările agrotehnice, de combatere a dăunătorilor şi bolilor la pomi şi arbuşti, procurarea şi transportarea  materialului săditor, a inventarului agricol, îngrăşemintelor minerale şi organice, substanţelor chimice toxice, materialelor de construcţie,  prestează membrilor întovărăşirii alte servicii;
6) organizează lucrările de aprovizionare cu apă, energie electrică, construcţia drumurilor, îngrădirea teritoriului întovărăşirii etc.;
7) în conformitate  cu proiectul de organizare a teritoriului decide în problemele construcţiei de blocuri şi sisteme de uz comun;
8) desfăşoară în rîndul membrilor întovărăşirii şi membrilor familiilor lor munca de lămurire vizînd respectarea legislaţiei cu privire la ocrotirea naturii, organizează acţiuni culturale de masă, demonstrează, de asemenea, în cadrul expoziţiilor, realizările memebrilor întovărăşirii;
9) exercită controlul:
asupra îndeplinirii de către membrii întovărăşirii a Statutului şi a hotărîrilor privind  problemele pomiculturii colective, a hotărîrilor adunărilor generale şi ale direcţiei întovărăşirii;
asupra exercitării  în termen  a lucrărilor de  sădire a  livezii, înregistrarea ei, amenagarea teritoriului;
asupra achitării  în termen din partea membrilor întovărăşirii a cotizaţiilor, plăţilor şi impozitelor prevăzute de Statutului întovărăşirii şi de Guvernul Republicii Moldova;
10) întocmeşte anual devizele de venituri şi cheltuieli, le prezintă spre  aprobare adunării  generale a membrilor întovărăşirii, prezintă darea de seamă privind activitatea sa în faţa  adunării  generale  a membrilor întovărăşirii;
11) organizează paza bunurilor întovărăşirii şi a membrilor ei, a culturilor şi recoltei:
12) efectuează inventarierea culturilor şi a construcţiilor de pe loturile de livadă, precum şi a construcţiilor şi instalaţiilor de uz comun, întreprinde măsuri asupra executării la timp a reparaţiei clădirilor şi construcţiilor de folosinţă comună;
13) ţine evidenţa  lucrărilor  executate  în mod colectiv  de  către membrii  întovărăşirii  şi reflectă rezultatele evidenţei  în  conturile personale;
14) acordă ajutor membrilor întovărăşirii la vînzarea surplusurilor de fructe, legume, pomuşoare şi a altor produse agricole, precum şi  la transmiterea benevolă gratuită a acestor surplusuri caselor de copii, caselor-internat de bătrîni şi invalizi, instituţiilor preşcolare;
15) acordă sprijin organelor de asigurare la efectuarea operaţiilor de asigurare a bunurilor membrilor întovărăşirii;
16) întreprinde măsuri de lichidare a neajunsurilor scoase la iveală de comisia de revizie;
17) angajează pe bază de contract lucrători şi funcţionari  în structurile întovărăşirii, remunerarează, concediază în modul stabilit;
18) încheie contracte  privind executarea lucrărilor şi prestarea de servicii.
36. Direcţia  întovărăşirii  este împuternicită să  adopte  hotărîri dacă la şedinţe sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii săi.
Direcţia întovărăşirii  pomicole prezintă  adunării  generale a întovărăşirii hotărîrile cu privire la  excluderea din  rîndurile membrilor  întovărăşirii a persoanelor care au încălcat Statutul întovărăşirii, au folosit în mod iraţional pămîntul, au comis abateri de la normele şi regulile de construcţie.
37. Procesele-verbale ale adunărilor  generale  ale membrilor întovărăşirii  pomicole se întocmesc în termen de 3 zile, fiind  semnate de preşedintele şi secretarul direcţiei şi ştampilate. Se păstrează în permanenţă în dosarele întovărăşirii.
Procesele-verbale ale şedinţelor direcţiei întovărăşirii se întocmesc în decurs de 24 ore, fiind semnate de preşedintele direcţiei şi adjunctul  lui, autentificate şi păstrate în permanenţă în  dosarele întovărăşirii.
38. Hotărîrile adunării generale a membrilor întovărăşirii pomicole şi a direcţiei întovărăşirii, care vin în contradicţie cu prezentul Statut şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova pot fi anulate în baza hotărîrii organului de autoadministrare locală pe teritoriul căruia se află întovărăşirea.
39. Preşedintele direcţiei  întovărăşirii pomicole asigură îndeplinirea  hotărîrilor adunării generale a membrilor întovărăşirii şi a  direcţiei  întovărăşirii. Preşedintele şi locţiitorul lui  reprezintă întovărăşirea  în organele de stat şi în alte instituţii şi organizaţii, sînt  în drept să încheie din partea întovărăşirii,  fără autorizaţie specială, contracte în limitele devizului de venituri-cheltuieli,  să elibereze procuri şi să deschidă conturi de decontare şi alte conturi în instituţiile bancare sau la banca de economii.
40. Comisia de  revizie a întovărăşirii pomicole este un organ, care controlează activitatea  economico-financiară a direcţiei, este  aleasă din membrii întovărăşirii pe un termen de 2-3 ani, în număr de cel puţin 3 persoane.
Comisia de revizie alege un preşedinte din componenţa sa.
41. Comisia de revizie a întovărăşirii pomicole este obligată:
1) să controleze cel puţin o dată pe an activitatea  economico-financiară a direcţiei întovărăşirii şi să raporteze adunării generale a întovărăşirii despre rezultatele reviziei;
2) să prezinte avize adunării generale a membrilor  întovărăşirii privind darea de seamă anuală a direcţiei;
3) să prezinte adunării generale a membrilor întovărăşirii o dare de seamă cu privire la activitatea sa economică.
Suspendarea activităţii întovărăşirii pomicole
42. Întovărăşirea pomicolă se lichidează prin:
1) hotărîrea organului de autoadministrare locală,  pe teritoriul căruia se află întovărăşirea, în cazul cînd au fost constate abateri de la scopul, prevăzut de Statutul întovărăşirii;
2) hotărîrea adunării generale a membrilor întovărăşirii.
43. Adunarea generală, organul de autoadministrare locală, care a adoptat  hotărîrea cu privire la lichidarea  întovărăşirii, crează  o comisie de lichidare.
Controlul asupra  activităţii comisiei de lichidare îl execută organul care a creat-o.
44. Toate bunurile rămase după lichidarea întovărăşirii se folosesc în modul stabilit de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

Anexa nr. 2
la hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 12 noiembrie nr. 629

MODUL
de calculare a impozitului funciar şi impozitului
asupra posesorilor construcţiilor capitale,
percepute de la întovărăşirile pomicole
I. Impozitul funciar
1. Contribuabilii  funciari sînt întovărăşirile pomicole, care şi-au înregistrat  statutele la comitetele executive raionale  şi  primăriile oraşelor şi au primit în folosinţă loturi de pămînt pînă la 1 iulie 1991.
2. Impozitului funciar sînt supuse toate suprafeţele de pămînt, date în folosinţă întovărăşirilor pomicole, atît sectoarele repartizate membrilor întovărăşirilor pomicole, cît şi terenul utilizat în scopuri agricole. Suprafeţele ocupate de drumuri, pasaje, construcţii, instalaţii şi alte obiecte de uz comun nu sînt excluse din suprafaţa impozabilă.
3. Cotele impozitului funciar se stabilesc de organele autoadministrării  locale, pe teritoriile cărora se află întovărăşirile pomicole, în dependenţă de fertilitatea solului, apreciată  conform scării de 100  grade,  în mărime de pînă la 10 copeici pe an  pentru fiecare metru pătrat de pămînt repartizat.
Indicii fertilităţii solului în grade pentru calcularea cotelor impozitului funciar se stabilesc pe baza materialelor cercetării solurilor, întocmite de serviciul respectiv al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova şi puse la dispoziţia organelor autoadministrării locale şi întovărăşirilor pomicole.
În caz dacă pe suprafeţele de pămînt afectate întovărăşirilor pomicole, se află sectoare cu indici de fertilitate diferiţi, la calcularea cotelor impozitului  funciar se aplică  indicii  medii  de fertilitate.
Direcţiile întovărăşirilor stbilesc pentru membrii  întovărăşirilor pomicole cote de import diferenţiate în  dependenţă de fertilitatea solului pe sectoarele de pămînt repartizate.
4. Sumele impozitului  funciar, ce urmează a fi vărsate în buget  de către întovărăşirile pomicole, se calculează conform cotelor impozitului stabilite şi dimensiunile suprafeţelor de pămînt, date lor în folosinţă.
Mărimea impozitului funciar se stabileşte în baza dimensiunilor suprafeţei de pămînt primit în folosinţă, ce-i revine în mediu unui membru al întovărăşirii, şi a cotei diferenţiate de impozit, stabilite în dependenţă de fertilitatea solului sectorului, care  i-a fost repartizat.
Încasarea impozitului funciar de la membrii întovărăşirilor pomicole cade în sarcina conducerii întovărăşirilor pomicole.
5. Impozitul  funciar de la întovărăşirile pomicole se calculează şi se  varsă în buget,  începînd cu semestrul doi al anului 1991. Suma impozitului, calculată pentru semestrul doi al a.c., întovărăşirile pomicole o virează pe conturile organelor autoadministrării, pe teritoriile  cărora sînt situate, pînă la 31 decembrie 1991, iar pentru anul 1992 şi pentru anii următori - pînă la 15 octombrie anual.
[Pct. 6-13 abrogate prin HG311 din 18.05.94, MO5/30.05.94]