HGM632/1994
ID intern unic:  296592
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  24.08.1994
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul şi mărimile de
compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi
şi organizaţii în vederea executării lucrărilor de montaj, reglare,construcţie,
reparaţie şi restaurare, precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrările
cu un caracter mobil şi ambulant şi cele executate prin metoda de schimb
Publicat : 15.09.1994 în Monitorul Oficial Nr. 4     art Nr : 34
MODIFICAT
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi şi organizaţii în vederea executării lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare, precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrările cu un caracter mobil şi ambulant şi cele executate prin metoda de schimb (anexa nr. 1).
2. Ministerele, departamentele, serviciile şi inspectoratele de stat vor asigura controlul asupra utilizării corecte şi eficiente a mijloacelor pentru compensarea cheltuielilor menţionate.
3. Se aprobă modificările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (anexa nr. 2).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Andrei SANGHELI

Chişinău, 24 august 1994
nr. 632
ANEXA nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 632 din 24 august 1994
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul şi mărimile de compensare a cheltuielilor în
cazul repartizării lucrătorilor din întreprinderi şi organizaţii în vederea
executării lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare,
precum şi a cheltuielilor necesare pentru lucrărilecu un caracter mobil
şi ambulant şi cele excutate prin metoda de schimb
 
I. Plata suplimentului în cazul detaşării pentru executarea lucrărilor
 de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare la locul
de muncă provizoriu şi de trai
1. Suplimentul prevăzut în această parte se plăteşte lucrătorilor repartizaţi pentru executarea lucrărilor în afara locului permanent de lucru şi de trai, în cazul în care, după terminarea zilei de muncă, aceştia nu au posibilitate să se reîntoarcă la domiciliu.
2. Muncitorilor, specialiştilor şi conducătorilor detaşaţi pentru executarea lucrărilor sus-menţionate li se plăteşte în loc de diurne pentru fiecare zi calendaristică de muncă, un supliment la salariu  în mărime de 50 la sută din salariul tarifar (salariul de funcţie), care însă nu va depăşi norma în vigoare a diurnelor pentru deplasări de serviciu.
3. Acestei categorii de lucrători i se pune la dispoziţie  spaţiu locativ gratuit.
II. Plata suplimentului pentru executarea lucrărilor cu
 caracter mobil şi ambulant
4. Suplimentul pentru executarea lucrărilor cu caracter mobil se acordă  lucrătorilor care îndeplinesc lucrări de montaj, reglare, construcţie, reparaţie şi restaurare, în scopul compensării cheltuielilor majorate legate de strămutările dese ale organizaţiilor (lucrătorilor) sau de izolare de locuit de trai permanent.
5. Suplimentul pentru executarea lucrărilor cu caracter ambulant se stabileşte lucrătorilor care muncesc la obiective amplasate la distanţe considerabile de la locul de bază al organizaţiei şi sînt nevoiţi să se deplaseze în zilele nelucrătoare de la locul aflării organizaţiei (centrului de adunare) pînă/ de la locul de muncă.
6. Oportunitatea executării lucrărilor cu caracter mobil sau ambulant e determinată de beneficiar şi organizaţia de proiectare în baza calculelor tehnico-economice în cadrul elaborării  proiectelor de organizare a construcţiilor şi altor documente de proiectări şi tehnice.
7. Pentru asigurarea evidenţei stricte a zilelor aflării lucrătorilor la obiectivele, unde este prevăzută plata suplimentelor, precum şi a zilelor de aflare în drum spre/de la locul de muncă organizaţia stabileşte modul acestei evidenţe de comun acord cu beneficiarul.
Modul şi mărimea plăţii suplimentului pentru
caracterul mobil al lucrărilor
8. Suplimentul pentru caracterul mobil al lucrărilor executate de muncitorii organizaţiei de construcţie (subdiviziunii ei), transferaţi în altă localitate, se plăteşte pe un termen de pînă la 3 ani.
Termenul concret de achitare a suplimentului se stabileşte de către conducătorul organizaţiei (şeful de şantier) în baza contractului  de antrepriză.
9. Suplimentul pentru caracterul mobil al lucrărilor nu se plăteşte:
a) lucrătorilor pentru timpul aflării în concediu, la tratament balneo-sanatorial şi pentru zilele de absenţă nemotivată de la serviciu;
b) lucrătorilor care execută lucrările de construcţie, montaj, reglare, reparaţie şi restaurare şi primesc suplimente în loc de diurne;
c) lucrătorior care execută  lucrările prin metoda de schimb şi primesc pentru ele suplimente corespunzătoare.
10. Lucrătorilor organizaţiilor de construcţie (subdiviziunilor lor), transferaţi  în altă  localitate, care primesc suplimentar pentru caracterul  mobil al lucrărilor, nu li se plăteşte indemnizaţie unică de transfer.
11. Suplimentul pentru caraterul mobil al lucrărilor se stabileşte în mărime de 30 la sută din salariul tarifar (salariul de funcţie), fără a se  lua în calcul coeficienţii şi plăţile suplimentare, care însă nu  va depăşi diurnile plătite pentru deplasări de serviciu.
Modul şi mărimea plăţii suplimentului pentru
caracterul ambulant al lucrărilor
12. Pentru caracterul ambulant al lucrărilor se stabilesc suplimente în  mărime de 20 la sută din salariul tarifar lunar în cazurile, în care deplasarea în zilele nelucrătoare de la locul aflării organizaţiei (şefului de şantier) sau punctului de adunare pînă la locul de muncă pe zi constituie cel puţin trei ore, iar dacă timpul călătoriei este de cel puţin 2 ore - 15 la sută din salariul tarifar lunar, fără a se lua în calcul coeficienţii şi plăţile suplimentare.
Mărimea corectă a suplimentului  se aprobă de către conducătorul organizaţiei de comun  acord cu comitetul sindical şi  nu  trebuie să depăşească diurnile plăţile pentru deplasări de serviciu.
13. Dacă lucrătorii se află în deplasare nu toată luna, plata suplimentului se efectuează conform numărului real al zilelor de călătorie spre/de la locul de muncă (de executare a lucrărilor). Lucrătorilor care primesc supliment pentru caracterul  ambulant al lucrărilor nu li se plăteşte supliment pentru caracterul  mobil al lucrărilor.  Suplimentul pentru caracterul ambulant al lucrărilor se stabileşte şi pentru lucrătorii şi specialiştii de linie care fac parte din personalul scriptic.
III. Organizarea lucrărilor prin metoda de schimb
14. Metoda de schimb este o formă specifică de organizare a lucrărilor, bazată pe folosirea resurselor de muncă în afara locului de trai permanent, în cazurile în care nu poate fi asigurată în fiecare zi întoarcerea lucrătorilor la domiciliu stabil. Această metodă prevede un regim special de muncă, de regulă, cu o evidenţă însumată a timpului de muncă, iar odihna  între schimburi se acordă în locurile de trai permanent.
Repartizarea lucrătorului pentru executarea lucrărilor prin metoda de schimb nu poate fi apreciată drept deplasare de serviciu.
15. Oportunitatea aplicării metodei de schimb la obiective e argumentată prin calcule tehnico-economice în cadrul elaborării proiectelor de organizare a construcţiei, de executare a lucrărilor şi coordonare obligatorie cu beneficiarul.
16. Lucrătorilor repartizaţi pentru executarea lucrărilor prin metoda de schimb pentru fiecare zi de aflare în locul de executare a lucrărilor în perioada de schimb, cînd lucrările din anumite motive n-au fost efectuate, precum şi pentru zilele reale de deplasare din locul dislocării organizaţiei (punctului de adunare) spre /de la locul de muncă  li se plăteşte în loc de diurne un supliment în mărime de 30 la sută din salariul tarifar lunar (salariul de funcţie).
Lucrătorilor care execută  lucrări prin această metodă, inclusiv personalului de deservire, li se plăteşte în locul diurnelor un supliment  în mărime de 75 la sută din salariul tarifar lunar (salariul de funcţie). În toate cazurile suplimentele nu trebuie să depăşească diurnele plătite pentru deplasări de serviciu.
17. În cazul în care nu e posibilă punerea la dispoziţie a spaţiului locativ, lucrătorilor angajaţi la executarea lucrărilor de montaj, reglare, construcţie, reparaţie, restaurare, precum şi a celor cu un caracter mobil, cheltuielile pentru închirierea spaţiului  locativ se recuperează  în modul stabilit pentru deplasările de serviciu. Faptul în cauză se confirmă de către beneficiar.
18. Costul drumului dus-întors al lucrătorilor deplasaţi pentru executarea lucrărilor sus-numite (cu excepţia cazurilor în care lucrătorii sînt asiguraţi, în modul stabilit, cu mijloace corespunzătoare de locomoţie) se  restituie la fel ca în cazul deplasărilor de serviciu.
19. Suplimentele plătite în baza prezentului Regulament se exclud din calculul determinării cheltuielilor pentru remunerarea muncii, aplicate la calcularea beneficiului  impozabil. În dependenţă de condiţiile concrete de muncă  întreprinderile sînt  în drept să stabilească suplimente mai mari din contul mijloacelor cîştigate şi  respectîndu-se legislaţia în vigoare privind impunerea beneficiului întreprinderilor.
20. Cheltuielile ce ţin de aplicarea prezentului Regulament se vor efectua în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
21. Suplimentele plătite în mărimile prevăzute de prezentul Regulament nu se iau în considerare la calcularea salariului mediu şi la calcularea cotizaţiilor pentru asigurări sociale de stat şi sînt neimpozabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
22. Lucrătorilor, cărora în baza prezentului Regulament, li s-au stabilit suplimente nu li se plătesc diurnele prevăzute pentru deplasări.

ANEXA nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 632 din 24 august 1994
MODIFICĂRILE
ce se întroduc în unele hotărîri al Guvernului
Republicii Moldova
1. În Regulamentul asupra modului şi mărimilor de recuperare a cheltuielilor de întreţinere pentru personalul flotant din unităţile de telecomunicaţii, transport feroviar, fluvial, auto şi cele de deservire a şoselelor, reţelelor electrice şi de gaze, precum şi a cheltuielilor de deplasare în raza sectoarelor deservite de acesta", aprobat  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 362 din 11 iunie 1993 (Monitor, 1993, nr. 6, art. 197) alineatul întîi al punctului 8 se va expune în următoarea redacţie:
"8. Suplimentele plătite în mărimile prevăzute de prezentul Regulament nu se iau în considerare la calcularea salariului mediu şi la calcularea cotizaţiilor pentru asigurări sociale de stat şi sînt neimpozabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare".
[Pct.2 abrogat prin HG805 din 07.11.94, MO16/08.12.94 art.113]
3. În Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 31 din 14 ianuarie 1994 (Monitor, 1994 nr. 1, art. 23):
din punctul 3 se exlclude alineatul 9;
în punctul 4 din alineatul 6 se exclud cuvintele "cu excepţia adausurilor pentru personalul flotant; solda de companie".