HGM641/1996
ID intern unic:  296604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  25.11.1996
privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 20.02.1997 în Monitorul Oficial Nr. 12     art Nr : 37
    HG777 din 13.08.97, MO59/11.09.97 art.635
    HG701 din 18.12.96, MO59/11.09.97 art.635

    Întru executarea Legii bugetului  de stat pe anul 1996, Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă  Modificările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (se anexează).
    2. Se abrogă hotărîrile Guvernului Republicii Moldova conform listei anexate.
    [Pct.3 abrogat prin HG118 din 11.02.13, MO31-35/15.02.13 art.163]

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                                    Andrei Sangheli
    Contrasemnată:
    Ministrul finanţelor                                                        Valeriu Chiţan
    Ministrul economiei                                                        Valeriu Bobuţac
    Ministrul justiţiei                                                            Vasile Sturza
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Dumitru Nidelcu
    Ministrul agriculturii
    şi alimentaţiei                                                                  Vitalie Gorincioi
    Ministrul sănătăţii                                                           Timofei Moşneaga
    Ministrul afacerilor
    interne                                                                              Constantin Antoci
    Ministrul afacerilor
    externe                                                                             Mihai Popov
    Directorul general al
    Departamentului Standarde,
    Metrologie şi Supraveghere
    Tehnică                                                                            Dumitru Cimpoieş
    Directorul general al
    Departamentului Arhitecturii
    şi Construcţiilor                                                               Valeriu Cebotari
    Directorul general al
    Departamentului Protecţiei
    Mediului Înconjurător                                                     Sergiu Fandofan

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.641
din 25 noiembrie 1996
 
M O D I F I C Ă R I L E
operate în unele hotărîri ale Guvernului
Republicii Moldova
    1. În punctul 8 al Regulilor de eliberare a certificatelor şi licenţelor persoanelor juridice şi fizice, care acţionează în calitate de  intermediari la organizarea angajării provizorii a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 451 di 29 iunie 1992 (Monitorul  Parlamentului, 1992, nr.6, art.144):
    din alineatele 4 ale subpunctelor 1 şi 2 cuvintele "(pe contul  de decontare al Fondului Social)" se exclud.
    2. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 615 din 16 septembrie 1992 "Cu privire la Registrul de Stat al actelor juridice aleRepublicii Moldova" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.9, art.279):
    din alineatul 7 al punctului 2 cuvintele "din care 50 procente rămîn la dispoziţia Ministerului Justiţiei pentru consolidarea şi dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului informaţional" se exclud;
    alineatul 8 al punctului 2 se abrogă.
    3. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.705 din 11 noiembrie 1993 "Pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea reţelelor electrice şi a Regulamentului privind modalităţile de despăgubire a daunelor cauzate de perturbarea liniilor de telecomunicaţii aeriene şi prin cablu, reţelelor de radioficare, construcţiilor şi utilajului de telecomunicaţii, televiziune şi radiofuziune" (Monitorul Parlamentului, 1993,  nr.11, art.365):
    în alineatul 2 al punctului 3 cifra "50" se substituie prin  cifra "70";
    alineatul 4 al punctului 3 se abrogă.
    [Pct.4 abrogat prin HG777 din 13.08.97, MO59/11.09.97 art.635]
   [Pct.5 abrogat prin HG1209 din 08.11.07,MO180-183/23.11.07 art.1281]
    6. Din punctul 10 al Regulamentului privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat în Republica Moldova nr.816 din 12 decembrie 1995, se exclid cuvintele "sumele acumulate de la amenzile aplicate pentru încălcarea normelor şi regulilor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice, precum şi".

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.641
din 25 noiembrie 1996
L I S T A
hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.287 din 5 iunie 1991 "Cu privire la măsurile de eficientizare a activităţii inspectoratelor fiscale de stat, Fondului Social al Republicii Moldova, poliţiei economice şi auto de stat şi inspectoratelor pentru supravegherea tehnică a Republicii Moldova".
    2. Alineatul  4 al punctului 3 şi punctul 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova nr. 565 din 15 octombrie 1991 "Cu privire la crearea Societăţii pe acţiuni "Seabeco-Moldova".
    3. Alineatul 2 al punctului 9 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.579 din 17 octombrie 1991 "Cu privire la formarea sistemului unic de stat pentru supravegherea calităţii construcţiilor în  Republica Moldova".
     4. Punctul 5  din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.113 din 25  februarie 1992 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei  de Stat pentru Drepturile de Autor a Republicii Moldova".
    5. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova dnr. 532 din 10 august 1992 "Despre repartizarea venitului, provenit din comercializarea masei lemnoase pe picior, între gospodăriile silvice şi bugetele  locale ale Republicii Moldova "(Monitorul Parlamentului, 1992, nr.8, art.244).
    6. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28 decembrie 1992 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recuperare a prejudiciului  cauzat prin contravenţii  silvice" (Monitorul Parlamentului, 1992, nr.12, art.402).
    7. Punctul 7 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.63 din 15 februarie 1993 "Cu privire la schimbarea regimului vamal în operaţiunile de import-export cu ţările  fostei URSS şi măsurile de optimizare a activităţii organelor controlului vamal".
    8. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.247 din 13 mai 1993 "Cu privire  la întroducerea unei  modificări  în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 15 februarie 1993, nr. 63".
    9. Alineatul 3 al punctului 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.333 din 2 iunie 1993 "Cu privire la salarizarea lucrătorilor instituţiilor şi organizaţiilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei  în baza Reţelei tarifare unice" (modificată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.525 din 24 iulie 1995). GREŞIT
    10. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.569 din 7 septembrie 1993 "Privind prestarea de servicii cu  plată de către oficiul paşapoarte şi vize al Ministerului Afacerilor Interne" (Monitorul Parlamentului, 1993, nr.9, art.264).
    11. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.22 din 14 ianuarie 1994 "Cu privire la stabilirea recompensei lunare pentru vechimea în muncă personalului din organele administraţiei de stat" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.1, art.20).
    12. Alineatele 14 şi 15 ale punctului 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.60 din 31 ianuarie 1994 "Pentru măsurile de realizare a Regulamentului provizoriu cu privire la gaj" (Monitorul Parlamentului, 1994, nr.1, art.32).
    13. Punctul 2  din Modificările introduse în  hotărîrile  Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.436 din 24 iunie 1994.
    14. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.669 din 7 septembrie 1994 "Cu privire la măsurile de optimizare a activităţii organelor controlului şi de consolidare a bazei tehnico-materiale a sistemului vamal al Republicii Moldova".
    15. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.720 din 23 septembrie 1994 "Cu  privire la modul de utilizare a beneficiului provenit în urma prestării serviciilor cu plată, acordare de către Departamentul Standarde Metrologie şi Supraveghere Tehnică".
    16. Subpunctele 1 şi  2 ale punctului 7 din  Hotărîrea Guvernului Republicii  Moldova Nr.901 din 12 decembrie 1994 "Cu privire la  măsurile de normalizare a activităţii societăţii pe acţiuni "Ciment" din Rezina".
    17. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.44 din 18 februarie 1995 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XII din 18 mai 1994" (Monitorul Oficial, 1995,  nr.14, art.70).
    18. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.121 din 23  februarie 1995 "Privind aprobarea Regulamentului provizoriu, structurii, personalului scriptic, categoriilor de salarizare şi coeficienţilor tarifari pentru personalul Departamentului Control financiar şi revizie" (Monitorul Oficial, 1995, nr.20, art.141), completată  prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.525 din 24 iulie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.51-52, art.420).
    19. Alineatul 4 al  punctului 7 din Regulamentul cu privire  la tarifele pentru executarea lucrărilor de testare a produselor chimice şi biologice  de  protecţie şi stimulare a creşterii plantelor şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti acumulate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.200 din 27 martie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.23, art.190).
    20. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.263 din 28 aprilie 1995 "Cu privire la prelungirea termenului de acţiune a experimentului economic la unele întreprinderi ale Concernului republican "Inmacom" (Monitorul Oficial,1995, nr.28, art.227).
    21. Punctul 7 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.288 din 10 mai 1995 "Cu privire la salarizarea personalului Serviciului Fiscal de Stat în baza Reţelei tarifare unice " (Monitorul Oficial, 1995, nr.31-32, art.248).
    22. Punctul 12 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.371 din 6 iunie 1995 "Privind perfecţionarea mecanizmului de reglementare a relaţiilor economice externe" (Monitorul Oficial, 1995,  nr.41-42, art.307).
    23. Punctul 19 al Regulamentului provizoriu cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.377 din 6 iunie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.36-37, art.284).
    24. Alineatul opt al punctului 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.413 din 19 iunie 1995 "Privind instituirea Registrului de stat al filmelor şi programelor video şi Regulamentul cu privire la demonstrarea publică a filmelor şi programelor  video  pe  teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial, 1995, nr.45-46, art.336).
    25. Alineatul 5 din subpunctul 1 al punctului 9 şi subpunctul 2 al punctului 13 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.525 din 24 iulie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.51-52, art.420).
    [Pct.26 exclus prin HG701 din 18.12.98, MO59/11.09.97 art.635]
    27. Punctul 1 din Modificările şi completările unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.696 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.71-72, art.589).
    28. Alineatele unu-cinci ale punctului 4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.697 din 10 octombrie 1995 "Cu privire la constituirea Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară" (Monitorul Oficial, 1995, nr.68-69, art.556).
     29. Punctul 25  al anexei  nr.3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.713 din 23 octombrie 1995 "Privind remuniraţia de autor pentru folosirea drepturilor de autor şi conexe în Republica Moldova" (Monitorul Oficial, 1995, 1995, nr.64, art.517).
    30. Punctul 14 al Regulamentului Comitetului Naţional de Radioprotecţie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.748 din 3 noiembrie 1995 "Cu privire la crearea Comitetului Naţional de Radioprotecţie".
    31. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.782 din 21 noiembrie 1995 "Cu privire la mărimea şi modul de percepere a plăţii pentru înregistrarea articolelor de uz medical" (Monitorul oficial, 1996, nr.11-12, art.59).