HGA688/1995
ID intern unic:  296658
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 688
din  09.10.1995
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor,a subdiviziunilor lor,
clădirilor, construcţiilor şi altor mijloace fixe
Publicat : 15.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 10     art Nr : 45
    HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426
    HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00

     NOTĂ:
    Pe tot cuprinsul anexei nr.2 la sus-numitul regulament sintagma "Departamentul privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova" se substituie cu sintagma "Departamentul Privatizării" la cazul cerut prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00


    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de transmitere  a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi altor mijloace fixe (se anexează).
    2. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 465 din 7 iulie1994 "Cu privire la delegarea provizorie a unor funcţii privind dispunerea de patrimoniul statului, ministerelor, departamentelor, altor organe administrative de stat" se completează după cum urmează: după cuvîntul  "înstrăinarea" se introduc cuvintele "activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor".
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr.75 din 18 februarie1980 "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor organizaţiilor, asociaţiilor, instituţiilor, clădirilor şi edificiilor" (Veştile R.S.S.M.,1980, nr. 3, art. 20);
    alineatele 2 şi 3 ale punctului 3 al Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al  R.S.S.Moldoveneşti  nr. 447 din 31 decembrie 1987 "Cu privire la abrogarea şi introducerea modificărilor în hotărîrile Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti ce se referă la  finanţe, credit şi achitări în economia naţională";
    alineatul 2 din punctul 10 al Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S.Moldoveneşti nr. 266 din 20 iulie 1987 "Cu privire la Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al U.R.S.S. din 4 iunie 1987 nr. 645 "Cu privire la măsurile de îmbunătăţire a activităţii şi dezvoltare a  industriei, transportului feroviar în cincinalul al doisprezecelea";
    punctul 4 al  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 542 din 26 iulie 1994 "Cu privire la privitizarea obiectelor din sfera socială".

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       ANDREI SANGHELI
    Contrasemnată:
    Ministrul privatizării şi
    adminisrării proprietăţii
    de stat                                                                               Ceslav Ciobanu

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.688 din 9 octombrie 1995
R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor,
organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor
lor, clădirilor, edificiilor mijloacelor fixe şi altor active
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la  modul  de  transmitere  a întreprinderilor, organizaţiilor,  instituţiilor de stat,  a subdiviziunilor  lor, clădirilor, edificiilor şi altor mijloace fixe (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza Legilor "Cu privire la proprietate", "Cu  privire la întreprinderea de stat cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale", "Cu privire la privatizare", "Privind administraţia  publică locală" şi altor acte normative în scopul reglementării de primire-transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat (în continuare - întreprinderi), a subdiviziunilor lor, precum şi a clădirilor, edificiilor aparte şi altor mijloace fixe (în continuare - obiecte aparte a altor active).
    [Pct.1 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    2. Regulamentul stabileşte:
    1) temeiurile şi modul de transmitere a întreprinderilor, subdiviziunilor lor, a unor obiecte aparte şi a altor active din proprietatea publică a statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;    
    [Pct.1 introdus prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00; subpunctele 1), 2) şi 3) vor deveni, respectiv, subpunctele 2), 3) şi 4)]
    2) temeiurile şi  modul de transmitere a  întreprinderilor, subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte în cadrul unei autorităţi a administraţiei  publice (minister, departament, autoritatea centrală de specialitate asimilată la acestea sau autoritatea administraţiei publice locale),  precum şi din gestiunea unei  autorităţi a administraţiei publice în gestiunea altei autorităţi a administraţiei publice;
    3) temeiurile şi modul de transmitere a întreprinderilor, subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte din gestiunea autorităţilor administraţiei publice în proprietatea uniunilor profesionale, organizaţiilor obşteşti, religioase şi altor organizaţii nestatale sau întreprinderilor  cu capital mixt ori privat (în continuare - structuri nestatale) şi de la structurile nestatale în proprietate publică;
    4) modul deosebit  de transmitere  în proprietate privată a întreprinderilor, subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte  în procesul privatizării.
    3. Temeiul pentru transmiterea întreprinderilor, subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor active, menţionate în subpunctele 1), 2) şi 3) ale punctului 2 din prezentul Regulament, îl constituie decizia de transmitere adoptată de către autoritatea de administrare autorizată, în modul stabilit de prezentul Regulament şi alte acte normative.
    Decizia de transmitere poate fi cumulată cu hotărîrile cu privire la reorganizarea autorităţilor administraţiei publice sau cu privire  la crearea, reorganizarea, asanarea ori lichidarea întreprinderilor.
    [Pct.3 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    4. Patrimoniul se transmite:
    1) gratuit -  în cazurile menţionate în subpunctele 1) şi 2) al punctului 2 din prezentul Regulament;
    2) contraplată - la transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor
lor  şi  unor obiecte aparte a altor active din gestiunea autorităţilor  administraţiei publice în proprietatea structurilor nestatale;
    3) contra plată sau  gratuit - la transmiterea  întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte din proprietatea structurilor nestatale  în gestiunea autorităţilor administraţiei  publice.
    Caracterul transmiterii (gratuit sau contraplată) se stabileşte în decizia de transmitere.
    [Pct.1modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    5. Transmiterea  întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte  aparte se efectuează împreună cu documentele, care confirmă dreptul de posesie şi folosinţă a terenului, pe care ele sînt amplasate, sau dreptul de proprietate asupra lui. În cazul în care aceste documente lipsesc, ele urmează a fi întocmite (restabilite) în modul stabilit.
    6. Obiectele  stabilite de lege ca obiecte exclusiv ale proprietăţii publice nu pot fi transmise structurilor nestatale.
    7. Transmiterea  întreprinderilor,  a subdiviziunilor lor şi a  unor obiecte aparte care  funcţionează, se efectuează fără suspendarea activităţii  lor, dacă altceva  nu este  prevăzut în decizia de transmitere.
  8. Transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor, a unor obiecte aparte şi a altor active din proprietatea publică a statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în conformitate cu legea cu privire la proprietate, legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, alte acte legislative şi normative.
    [Pct.8 în redacţia HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    9. Transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor active în cadrul gestiunii autorizaţiei administraţiei publice locale sau cu participarea întreprinderilor care se află în gestiunea acestor autorităţi, se efectuează în conformitate cu  legislaţia cu privire la administraţia publică locală, prezentul Regulament şi  alte acte normative.
    10. Transmiterea depunerilor patrimoniale în capitalul social al întreprinderilor mixte, create cu atragerea patrimoniului public, se efectuează în temeiul  Legii "Cu privire la investiţiile străine", Regulamentului cu privire la fondarea şi activitatea întreprinderilor cu investiţii străine, capitalul social al cărora include patrimoniu de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.371 din 6 iunie 1995, prezentului Regulament şi altor acte normative.
    11. Transmiterea  în  proprietate privată a întreprinderilor supuse privatizării, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor active se efectuează  în  conformitate  cu legislaţia cu privire  la privatizare, prezentul Regulamentul şi alte acte normative.
    12. Transmiterea din gestiunea întreprinderilor de stat a activelor care nu se utilizează în procesul lor tehnologic se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de determinare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor şi  de vînzare  a lor.
    [Pct.12 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    13. Decizia de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor, a unor obiecte aparte şi a altor active din proprietatea publică a statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, se adoptă de către guvernul republicii moldova cu acordul consiliului local respectiv. Bunurile ce se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se stabilesc, la solicitarea organelor administraţiei publice locale, de către organele centrale de specialitate corespunzătoare.
    Criteriile de selectare a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor, a altor obiecte aparte şi a altor active (în continuare la punctul respectiv - obiecte), care urmează să fie transmise în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sînt:
    1) pentru obiectele cu destinaţie social-culturală, locativ-comunale, de comerţ şi prestări servicii, din transport şi construcţii - utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici din teritoriul în cauză a serviciilor (lucrărilor) prestate de acestea, cu excepţia obiectelor patrimoniului naţional sau de importanţă naţională, finanţarea activităţii cărora se efectuează din contul mijloacelor bugetului public şi fondurilor extrabugetare;
    2) pentru obiectele de telecomunicaţie şi transport, drumuri şi obiectele din domeniul drumurilor - localizarea lor pe teritoriul în cauză, cu excepţia obiectelor de telecomunicaţie a operatorilor naţionali, drumurilor naţionale, obiectelor transportului feroviar, aviatic, fluvial şi prin conducte, precum şi obiectelor întreprinderilor-monopol;
    3) pentru obiectele din agricultură - apartenenţa lor teritorială, cu excepţia obiectelor incluse în programele de stat în domeniul producerii seminţelor de culturi agricole şi de selecţie şi reproducere a animalelor şi păsărilor de prăsilă;
    4) pentru obiectele din industrie - utilizarea preponderentă de către populaţie şi agenţii economici din teritoriul respectiv a producţiei fabricate;
    5) pentru obiectele din toate ramurile economiei naţionale - finanţarea activităţii lor din contul mijloacelor unităţii administrativ-teritoriale.
    Transmiterea obiectelor din proprietatea publică a statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se efectuează conform legislaţiei şi prezentului regulament.
    Organele administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, indiferent de termenele de transmitere în proprietatea lor a obiectelor, efectuează privatizarea acelor obiecte, care sînt incluse în legea cu privire la programul de privatizare pentru perioada respectivă.
    Veniturile de la privatizarea obiectelor transmise în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se varsă în bugetul public şi bugetul unităţii administrativ-teritoriale în modul stabilit de legea bugetului pentru anul respectiv"
    [Pct. 13 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
II.  MODUL DE ADOPTARE A DECIZIILOR
DE TRANSMITERE A ÎNTREPRINDERILOR,
A SUBDIVIZIUNILOR LOR ŞI A UNOR
OBIECTE APARTE A ALTOR ACTIVE

    14. Deciziile de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor, a unor obiecte aparte şi altor active se adoptă de către:
    1) Guvern - în cazul:
    schimbării subordonării întreprinderilor şi a subdiviziunilor lor în legătură cu reorganizarea autorităţilor administraţiei publice;
    transmiterii întreprinderilor şi subdiviziunilor lor din gestiunea unei autorităţi centrale de specialitate în gestiunea altei autorităţi centrale de specialitate;
    transmiterii întreprinderilor, subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte din gestiunea autorităţii centrale de specialitate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau structurilor nestatale;
    2) autoritatea centrală de specialitate, cu informarea obligatorie a Guvernului - în cazul:
    transmiterii intrastructurale a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor în legătură cu fondarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor;
    transmiterii intrastructurale a subdiviziunilor întreprinderilor şi a unor obiecte aparte, ce nu ţine de fondarea, reorganizarea sau lichidarea întreprinderilor;
    transmiterii unor obiecte aparte şi altor active din gestiunea sa în gestiunea altei autorităţi centrale de specialitate, cu acordul sau la solicitarea acesteia din urmă. În cazul dezacordului uneia din părţile implicate în transmiterea respectivă, decizia definitivă o adoptă Guvernul.
    [Pct. 14 în redacţia HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
    [Pct.14 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    15. Decizia de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte, întreţinerea cărora este finanţată integral ori parţial sau, după transmiterea lor, vor fi finanţate din bugetul public, se efectuează cu acordul Ministerului Finanţelor.
    16. Decizia de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi  a unor obiecte  aparte a altor active, ce se află  în  gestiunea autorităţii administraţiei publice locale se adoptă  în modul stabilit de legislaţie de:
    1) autoritatea  administraţiei publice locale care transmite cu acordul autorităţii publice locale care primeşte - în cazul transmiterii din gestiunea unei autorităţi a administraţiei publice locale  în gestiunea altei autorităţi a administraţiei publice locale;
    2) autoritatea administraţiei publice locale ce transmite cu acordul autorităţii centrale de specialitate ce primeşte şi informarea Ministerului Privatizării - în cazul transmiterii în gestiunea autorităţii centrale de specialitate;
    3) autoritatea administraţiei publice locale ce transmite - în cazul transmiterii  intrastructurale sau în cazul transmiterii în proprietatea structurilor nestatale.
    [Pct.16 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    17. Hotărîrea de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor din gestiunea sau proprietatea structurii nestatale în gestiunea autorităţii administraţiei publice este adoptată de organul autorizat de administrare cu acordul autorităţii administraţiei publice care primeşte.
    [Pct. 17 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
    18. În calitate de iniţiatori ai transmiterii întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor active pot fi întreprinderile de stat şi alte întreprinderi create în baza proprietăţii publice, autorităţile administraţiei publice, structurile nestatale.
    Iniţiatorul transmiterii prezintă autorităţilor împuternicite pentru punerea de acord şi adoptarea deciziilor de transmitere, argumentarea necesităţii transmiterii şi, după caz, avizele, iar în cazurile prevăzute de prezentul  Regulament, şi permisul autorităţilor administraţiei  ierarhic  superioare precum şi consimţămîntul altor autorităţi interesate.
   În cazul dezacordului uneia sau ambelor părţi (întreprinderi de stat) cu transmiterea proprietăţii, organul de stat împuternicit este în drept să adopte decizia de transmitere şi să aprobe actul de primire-predare fără acordul uneia sau ambelor părţi.
    [Pct.18 al.3) inclus prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    19. Argumentarea transmiterii trebuie să conţină dovezi şi, după caz calcule care argumentează necesitatea, caracterul şi modul de transmitere, inclusiv modul de separare a subdiviziunilor întreprinderii ce se transmit, a unor obiecte  aparte a altor active ale ei, precum şi data transmiterii şi termenele de executare a operaţiilor de transmitere.
    Data transmiterii  întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte trebuie să fie coincidentă cu prima zi a lunii. Executarea  lucrărilor ce ţin de transmitere trebuie să înceapă pînă  la ziua de transmitere.
    20. Data transmiterii, precum şi termenele de executare a lucrărilor ce ţin de transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor activesînt stabilite în decizia de transmitere.
    21. În decizia de transmitere se numeşte comisia de primire-predare a întreprinderii, a subdiviziunilor ei şi a unor obiecte  aparte a altor active (în continuare - Comisia) în componenţa a cel puţin trei persoane din reprezentanţii întreprinderii care transmite şi care  primeşte, de asemenea, după  caz, din reprezentanţii  autorităţilor administraţiei ierarhic superioare şi altor autorităţii interesate.
    22. După adoptarea deciziei de transmitere a întreprinderii, a subdiviziunii ei din gestiunea autorităţii centrale de specialitate  în gestiunea altei autorităţi a administraţiei publice, partea care transmite nu are dreptul să efectueze excluderi din mijloacele fixe şi circulante, precum şi din documentele întreprinderii care se transmite, a subdiviziunii ei.
    Patrimoniul şi  documentele excluse cu  încălcarea prevederilor menţionate urmează a fi retrocedate părţii care primeşte.
III. MODUL DE TRANSMITERE A ÎNTREPRINDERILOR,
A SUBDIVIZIUNILOR LOR ŞI A UNOR OBIECTE
APARTE A ALTOR ACTIVE
    23. Întreprinderile se transmit împreună cu toate activele şi pasivile,  alocările bugetare, precum şi cu toate documentele contabile, tehnice, contractuale, de proiectare şi deviz şi alte documente necesare pentru activitatea întreprinderii.
    24. Comisia este obligată să efectueze inventarierea patrimoniului întreprinderii, a subdiviziunilor ei, să determine starea reală şi valoarea estimativă a obiectelor, să întocmească bilanţul de transmitere sau de divizare, actul de primire-predare a  întreprinderii,  a subdiviziunii ei şi să transmită bilanţul şi actul  menţionate  pentru aprobare.
    La schimbarea  în  procesul transmiterii numai a  subordonării întreprinderilor,  inventarierea patrimoniului şi alcătuirea actului de primire-predare a întreprinderilor nu se efectuează, dacă în decizia de transmitere nu este indicat altceva.
    Actul de primire-predare a  întreprinderii, a subdiviziunii ei se întocmeşte conform anexei nr. 1.
    25. Valoarea estimativă a întreprinderii ce se transmite, a subdiviziunilor ei se determină în modul stabilit în baza materialelor inventarierii, datelor contabile, evaluării stării reale şi reevaluării (indexării) mijloacelor fixe şi altor active. La transmiterea patrimoniului care se află în proprietatea publică, fără schimbarea tipului de proprietate, reevaluarea (indexarea) lui nu se efectuează, dacă ea a fost efectuată anterior în modul şi termenele stabilite de legislaţie şi dacă în decizia de transmitere nu este indicat altceva.
    Actele inventarierii sau reevaluării (indexării) servesc drept temei pentru  întocmirea bilanţului de transmitere sau divizare. În  bilanţul menţionat  pierderile anilor precedenţi admise de  întreprinderea care transmite se reflectă ca  pierderi  ale anului de gestiune ale întreprinderii care primeşte.
    Bilanţul de transmitere sau de divizare serveşte drept temei pentru întocmirea actului de primire-predare a întreprinderii, a subdiviziunii ei, precum şi pentru reflectarea în evidenţa contabilă a faptului predării-primirii patrimoniului.
În cazul schimbării valorii de bilanţ a patrimoniului, partea care transmite îl exclude din bilanţ la valoarea veche, iar partea care primeşte îl ia la bilanţ la valoarea estimativă indicată în actul de primire-predare.
    [Pct.25 al.4) inclus prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    26. Subdiviziunea  întreprinderii separată la un bilanţ aparte se transmite în modul  analogic transmiterii  întreprinderilor, dacă  în decizia de transmitere nu este indicat altceva.
    27. În cazul în care subdiviziunea întreprinderii ce se transmite nu este separată la un bilanţ aparte, Comisia trebuie se separe patrimoniul acestei subdiviziuni prin inventarierea, reevaluarea (indexarea) lui şi întocmirea bilanţului de divizare.
    În bilanţul menţionat  se  includ, dacă altceva nu este prevăzut  în decizia de transmitere, din bilanţul general al  întreprinderii  toate articolele (părţile  lor) care ţin direct de activitatea subdiviziunii sau decurg din ea.
    Mijloacele circulante şi datoriile de creditor pentru subdiviziunea ce se transmite se determină reieşind din nivelul mediu de asigurare cu mijloace  circulante şi nivelul mediu al datoriilor de debitor în raport cu volumul de producţie şi servicii al întreprinderii sau cu numărul personalului, organizaţiei, instituţiei în ansamblu. Nivelul mediu de aprovizionare cu mijloace circulante şi al datoriilor de creditor se calculează conform bilanţului  general  al  întreprinderii  la data transmiterii.
    28. Actul de primire-predare a întreprinderii, a subdiviziunii  ei, precum şi bilanţul de transmitere sau de divizare se aprobă  într-un termen de 10 zile de către autoritatea sau autorităţile care au adoptat decizia de transmitere.
    În cazul în care decizia de transmitere este adoptată de Guvern, actul de primire-predare a întreprinderilor, a subdiviziunii ei, bilanţul de transmitere sau de divizare se aprobă de autorităţile centrale de specialitate, antrenate în transmiterea obiectelor respective.
    [Pct. 28 modificat prin HG1376 din 10.12.01, MO155/20.12.01 art.1426]
    29. Transmiterea unor obiecte aparte şi a altor active, cu excepţia acţiunilor este efectuată prin întocmirea şi aprobarea actului sau actelor de primire-predare a mijloacelor fixe, excluderea lor de la bilanţul întreprinderii care transmite şi reflectarea lor la bilanţul  întreprinderii care primeşte, reînregistrarea obiectelor imobile, mojloacelor de transport şi  altor obiecte stabilite de legislaţie la organul teritorial cadastral,  poliţia rutieră de stat şi alte organe autorizate  (în continuare - organele autorizate).
    [Pct.29 al.1) modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    Actele de primire-predare a mijloacelor fixe se întocmesc conform formelor-tip de evidenţă primară, aprobate în modul stabilit.
    30. Actele de primire-predare a mijloacelor fixe se întocmesc în baza materialelor de inventariere şi estimare a lor, paşapoartelor tehnice şi altor documente tehnice, precum şi documentelor despre înregistrarea precedentă a acestor obiecte, efectuată de organele autorizate pe numele întreprinderii care transmite.
    În cazul lipsei documentelor, care confirmă faptul  înregistrării precedente a obiectelor mijloacelor fixe, confirmarea drepturilor patrimoniale în privinţa lor se efectuează pe cale administrativă sau judiciară, stabilită de legislaţie.
    31. Valoarea estimativă a obiectelor mijloacelor fixe se stabileşte conform  datelor inventarierii şi reevaluării (indexării), efectuate  în modul stabilit.
    32. Actele de primire-predare a mijloacelor fixe şi a altor active sînt aprobate în termen de cinci zile de către autoritatea care a adoptat decizia de transmitere sau, la dispoziţia ei, de managerii-conducători ai întreprinderii care primeşte şi a celei care transmite.
    [Pct.32 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    33. Patrimoniul care se transmite gratuit trebuie să fie exclus de la bilanţul întreprinderii care transmite numai după recepţionarea de la întreprinderea care primeşte a înştiinţării contabile (avizo) despre primirea la bilanţ a patrimoniului menţionat.
    34. Patrimoniul şi drepturile patrimoniale,  inclusiv asupra pămîntului şi altor resurse naturale care se află în proprietate publică şi  care urmează să fie transmise în proprietatea  unei  întreprinderi mixte,  trebuie să fie esimate conform preţurilor pieţei  mondiale, inclusiv conform obiectelor analogice, iar în lipsa lor - în conformitate  cu preţurile interne ţinînd cont de rata inflaţiei la data încheierii  contractului constitutiv. Nivelul concret al acestor preţuri şi  data estimării se determină prin acordul fondatorilor întreprinderii mixte.
    În cazul în care drept depunere patrimonială în capitalul social al întreprinderii cu capital mixt se transmite dreptul de posesie şi folosinţă a unor obiecte aparte, inclusiv dreptul de posesie şi folosinţă a terenului aferent  acestor obiecte, valoarea în bani a depunerii menţionate se determină reieşind din plata de arendă şi termenul de utilizare a acestor obiecte, coordonate de fondatorii acestei întreprinderi, ţinînd cont de preţurile pieţei mondiale.
    35. Reflectarea transmiterii întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte a altor active în evidenţa contabilă, precum şi soluţionarea achitării întreprinderilor care transmit şi celor care primesc cu bugetul de stat şi bugetele raionelor, oraşelor şi satelor se efectuează în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    36. Decompletarea patrimoniului supus transmiterii nu se admite.
    Mijloacele fixe, uzura fizică reală a cărora, după reevaluare, este egală  cu  100 la sută şi care nu pot fi restabilite, nu se transmit  şi urmează a fi lichidate în modul stabilit.
IV. TRANSMITEREA PATRIMONIULUI ÎN
PROPRIETATE PRIVATĂ ÎN PROCESUL PRIVATIZĂRII
    37. Acest capitol stabileşte modul deosebit de transmitere a patrimoniului  întreprinderilor şi a unor obiecte aparte  în  procesul privatizării.
    38. La transmiterea patrimoniului de la întreprinderea de stat sau de la întreprinderea de arendă către societatea pe acţiuni, acţiunile de stat ale căreia urmează a fi privatizate, drept act de primire-predare se recunoaşte actul de evaluare a patrimoniului întreprinderii de stat sau de arendă.
   [Pct.38  în redacţia HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    39. Transmiterea patrimoniului de la bilanţul întreprinderilor privatizate la licitaţiile "cu strigare" sau la concursuri, la bilanţul întreprinderilor  transformate după licitaţie sau concurs, se efectuează în temeiul contractului de vînzare-cumpărare a obiectului patrimoniului de stat  legalizat notarial  şi înregistrat la organul teritorial cadastral.
    În cazul în care tot patrimoniul privatizat la  licitaţia "cu strigare" sau la concurs se află la bilanţul întreprinderii, drept  act de primire-predare a întreprinderii se consideră actul de evaluare a patrimoniului, anexat  la contractul de vînzare-cumpărare  a  obiectului patrimoniului de stat, dacă contractul menţionat nu prevede altceva.
     [Pct.39 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    40. Încăperile, clădirile şi construcţiile arendate, supuse privatizării în modul stabilit împreună cu întreprinderile sferei sociale (comerţului, alimentaţiei publice, deservirii sociale şi farmaceutice), sînt supuse inventarierii, reevaluării  (indexării) şi transmiterii la bilanţul întreprinderilor privatizate, în modul următor.
    Hotărîrea privind transmiterea încăperilor, clădirilor şi construcţiilor menţionate la bilanţul întreprinderilor supuse privatizării se adoptă de departamentul privatizării în termenele, care asigură inventarierea şi reevaluarea (indexarea) la  timp a acestor obiecte pînă la desfăşurarea licitaţiei sau a concursului.
    În hotărîre se  indică  lista  încăperilor şi a obiectelor care se transmit. Totodată,  încăperile de uz comun (etajele toate culuoarele etc.), comunicaţiile şi construcţiile inginireşti, amplasate  în obiectele care se transmit, se află în folosinţă şi a altor persoane juridice,  nu pot  fi transmise şi rămîn la  bilanţul  întreprinderilor sepcializate de deservire, dacă contractul dintre persoanele  juridice respective nu prevede altceva.
    Comisia de inventariere, constituită în baza hotărîrii Ministerului Privatizării, asigură  îndeplinirea funcţiilor, prevăzute de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 542 din 26 iulie 1994 "Cu privire la privatizarea obiectelor din sfera socială" şi de Indicaţiile  metodice privind  modul de efectuare a inventarierii, estimării valorii  iniţiale şi  restante a  mijloacelor fixe, a  valorilor materiale,  articolelor valutare  a altor active şi pasive din bilanţul de lichidare a întreprinderilor, indiferent de formele de proprietate, aprobate prin hotărîrea Ministerului Finanţelor nr. 11-3-27-153 din 20 septembrie 1994. Rezultatele inventarierii se perfectează prin actul de forma stabilită.
    În cazul în care este edentificată o necorespundere între suprafaţa încăperilor, clădirilor şi construcţiilor de facto ocupată şi suprafaţa indicată în extrasele (copiile) lor de plan sau în contractul (contractele) de arendă, comisia de inventariere informează  Ministerul Privatizării, persoana care dă în arendă şi arendaşul.
    Departamentul privatizării (agenţia  sa teritorială), în termen de 15 zile după privatizarea întreprinderilor din sfera socială, numeşte Comisia de primire-predare din reprezentanţii părţii care transmite şi a părţii care primeşte şi, după caz, ai Ministerului Privatizării (agenţiei sale teritoriale) şi ai autorităţii administraţiei publice locale. În termen de 7 zile, Comisia dată efectuează transmiterea şi perfectează actele de primire-predare a mijloacelor fixe pentru fiecare încăpere, clădire şi construcţie în parte.
    Actele de primire-predare a mijloacelor fixe (încăperilor, edificiilor şi construcţiilor) se aprobă de  Ministerul  Privatizării (agenţia sa teritorială) în termen de cinci zile.
     În cazul dezacordului uneia sau ambelor părţi cu transmiterea, departamentul privatizării este în drept să adopte decizia de transmitere şi să aprobe actul de primire-predare fără acordul uneia sau ambelor părţi.
    [Pct.40 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    41. De la data reînregistrării la organul teritorial cadastral a încăperilor, clădirilor, construcţiilor transmise întreprinderii privatizate din sfera socială, contractele de arendă a acestor încăperi, clădiri, construcţii, încheiate anterior se consideră nule în legătură cu răscumpărarea lor de către arendaşi. Arendaşul este obligat în termen de 5 zile din ziua reînregistrării să informaze persoana care dă în arendă despre încetarea contractului de arendă.
    Datoria plăţii de arendă pentru aceste  încăperi, clădiri  şi construcţii  se calculează pînă la data indicată  şi se achită de întreprinderea care le-a primit.
    [Pct.41 modificat prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
    42. Ministerul Privatizării eliberează adeverinţă de privatizare (anexa nr. 2) societăţilor pe acţiuni, acţiunile cărora  au  fost  în procesul privatizării realizate la licitaţie sau la concurs şi care  au început să ţină, în modul stabilit, registrul acţionarilor.
    Această adeverinţă se eliberează societăţii pe acţiuni supuse privatizării  numai cu condiţia că cota-parte a proprietăţii private în capitalul ei social a atins nu mai puţin de 67 la sută. Adeverinţa de privatizare serveşte drept temei pentru  introducerea modificărilor şi completărilor în documentele de constituire a societăţii pe acţiuni, reînregistrării mijloacelor fixe privatizate la organele  autorizate şi înstrăinarea lor ulterioară fără a cere permisul autorităţii administraţiei publice.
    La operarea modificărilor şi completărilor în documentele de constituire structura capitalului statutar al societăţii pe acţiuni privatizate se exprimă prin cota-parte a statului, deţinătorul căruia este Ministerul Privatizării, şi prin cota-parte integrală a proprietăţii private.
V. DISPOZIŢII FINALE
    43. Subdiviziunile întreprinderii, unele obiecte aparte transmise la bilanţul altei întreprinderi, trebuie să fie separate de la întreprinderea care li-a transmis prin amenajarea intrărilor separate, scărilor, gardurilor şi, după caz, prin separarea, în modul stabilit, a părţii corespunzătoare a terenului.
    44. Pentru reînregistrarea  la autorităţile autorizate a obiectelor mijloacelor fixe, întreprinderea ce le-a primit prezintă următoarele documente:
    1) decizia de transmitere sau adeverinţa de privatizare eliberată de departamentul privatizării sau contractul de vînzare-cumpărare a obiectului patrimoniului de stat;
    2) copiile legalizate  ale actel or (actului) de primire-predare care sînt întocmite şi aprobate în modul stabilit de prezentul Regulament;
    3) documentele ce confirmă  faptul  înregistrării  precedente a obiectelor ce s-au  transmis, pe numele  întreprinderii care le-a  transmis;
    4) copia certificatului  înregistrării de stat şi copiile legalizate notarial ale documentelor de constituire a întreprinderii care a primit, cu toate modificările şi completările.
    Reînregistrarea obiectelor de către organele autorizate se face numai pe numele întreprinderilor nou-create sau reînregistrate.
    45. În caz în care în rezultatul transmiterii  întreprinderii, a subdiviziunilor ei şi a unor obiecte  aparte a altor active se schimbă  mărimea capitalului social, subordonarea  întreprinderii sau alte date, care trebuie să  fie înscris în Registrul comercial de stat,  întreprinderea respectivă este obligată să opereze, în termen de 15 zile de la data primirii-predării, modificările şi completările necesare în documentele de constituire şi să le prezinte pentru înregistrarea de stat în  modul stabilit.
    În acest caz, suplimentar la modul stabilit de operare a modificărilor şi completărilor în documentele de constituire se prezintă copia actului (actelor) de primire-predare.
    46. Problemele ce ţin de schimbările în relaţiile de muncă, care au apărut în legătură cu transmiterea întreprinderilor şi subdiviziunilor lor, se rezolvă în conformitate cu legislaţia muncii, decizie de transmitere şi contractele de muncă.
    47. Preşedintele şi  membrii  Comisiei poartă  răspundere  în conformitate cu  legislaţia  pentru  incompletitatea şi  lipsa de autenticitate a documentelor perfectate de ei.
    Dacă transmiterea întreprinderii, a subdiviziunii ei sau a unor obiecte aparte a altor active din careva cauze n-a fost executată în termenele stabilite, Comisia este obligată să informeze autoritatea administraţiei prin decizia căreia ea a fost creată.
    48. Transmiterea în proprietate privată a întreprinderii, subdiviziunii ei sau a unor obiecte aparte nu poate servi drept temei pentru rezilierea contractului de arendă a terenului pe care sînt amplasate, precum şi schimbarea hatarelor şi suprafeţei acestui teren în cazul în care întreprinderea a fost privatizată integral.
    49. Irosirea, inclusiv decompletarea şi stricarea patrimoniului supus transmiterii, precum şi eschivarea de la transmiterea patrimoniului atrage răspunderea în condiţiile legii.
    Transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a obiectelor aparte a altor active, efectuată cu  încălcarea prezentului Regulament, poate fi recunoscută nulă în modul stabilit.
    50. Decizia privind transmiterea sau refuzul de transmitere a întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi a unor obiecte aparte poate fi contestată pe cale administrativă sau judiciară în condiţiile legii.

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la modul
de transmitere a întreprinderilor,
organizaţiilor,instituţiilor de stat,
a subdiviziunilor lor, clădirilor,
edificiilor şi altor mijloace fixe a altor active
    APROBAT
    ----------------------------------
                     (funcţia)
    __________________________________
                       (denumirea autorităţii)
    _____________  ___________________
    (semnătura)    (numele,prenumele)
    "___"_____________199__
ACT DE PRIMIRE-PREDARE
A ÎNTREPRINDERII, SUBDIVIZIUNII
          Localitatea___________                 "___"____________199__
          Comisia în componenţa:
                     preşedintele Comisiei  ________________________________
                                                                (numele,prenumele,funcţia)
                     membrii Comisiei        _________________________________
                                                                   (numele,prenumele,funcţia)
                                                       _________________________________
                                                                  (numele,prenumele,fucţia)
                                                       _________________________________
                                                                     (numele,prenumele,funcţia)
                                                      __________________________________
                                                                  (numele,prenumele,funcţia)
         în temeiul____________________________________________________________
                                           (hotărîrea sau ordinul, denumirea autorităţii
         ___________________________________________________________________
                                  care a adoptat decizia de transmitere)
         a efectuat transmiterea__________________________________________________a
                                       (gratuit, contra plată)
         ___________________________________________________________________
           (denumirea deplină a întreprinderii sau subdiviziunii care
         ___________________________________________________________________
            este transmisă, sediul ei)
         conform situaţiei la "____"_________199___din gestiunea economică  
         (din proprietate)      
         ___________________________________________________________________
            (denumirea autorităţii administraţiei sau întreprinderii
          ___________________________________________________________________
              care transmite)
          în gestiunea economică (în proprietatea)
          ___________________________________________________________________
                (denumirea autorităţii administraţiei sau întreprinderii
          ___________________________________________________________________
                     care primeşte, sediul)
          care este succesorul de drept.
          1. Caracteristică generală a întreprinderii, subdiviziunii care se transmite
          
         1.1._________________________________________________________________
               (date referitoare la capacitatea de producere,la producţia
         ____________________________________________________________________
                   lucrările şi serviciile de bază)
         1.2._________________________________________________________________
                (date referitoare la numărul personalului scriptic al
         ____________________________________________________________________
                   lucrătorilor)
       II. Starea mijloacelor fixe
         ____________________________________________________________________
           (caracteristica succintă a uzurii fizice şi morale a
         ____________________________________________________________________
           clădirilor, construcţiilor, utilajului, mijloacelor de trans-
         ____________________________________________________________________
           port)
         ____________________________________________________________________
      III. Active şi pasive care se transmit
    3.1. Valoarea  totală a activelor şi pasivelor  întreprinderii (subdiviziunii) ce se transmite
    conform bilanţului de transmitere (divizare) conform situaţiei la "_____"___________199___
    este de ____________________) lei, inclusiv:                     
                (cu cifre şi litere)
                                 Active
    I.      Mijloace fixe şi alte active extracirculante        __________lei
    II.     Rezerve şi cheltuieli                                        __________lei
    III.    Mijloace băneşti, decontări şi alte active         __________lei
        Pierderi conform bilanţului                                  __________lei
                                 Pasive
    I.      Surse ale mijloacelor proprii - total               __________lei
        Din ele profitul nerepartizat al anilor
        precedenţi                                                        __________lei
    II.     Pasive pe termen lung                                 __________lei
    III.    Decontări şi alte pasive                              __________lei
    
    3.2. Lista creanţei de debit şi credit, succesorul de drept al căreia este întreprinderea care
    primeşte se expune în anexa nr. 1 la  prezentul act.
    3.3. Patrimoniul depus în calitate de gaj:_______________________________________
                                                                           (tipul patrimoniului,
    _____________________________________________________________________
                             costul lui în lei şi cui a fost depus în gaj)
    _____________________________________________________________________
    3.4. Activele nete transmise constituie_____________(___________________________
    _____________________________________________)lei.
                      (cu cifre şi cu litere)
    3.5.  Patrimoniul transmis, reflectat în conturile din afara bilanţului:
    _____________________________________________________________________
             (tipul patrimoniului, valoarea lui în lei,cui îl aparţine)
    IV. Terenul
    4.1. Suprafaţa  terenului  pe  care este  amplasată  întreprinderea, subdiviziunea care se
     transmite constituie______ha.
    4.2. Întreprinderea care se transmite sau care transmite utilizează acest teren cu drept
    de_____________________în baza_________________________________________
                                                                (posesie şi folosinţă, arendă,proprietate)
    ______________________________________________________________________
      (denumirea documentului, cînd şi de cine a fost eliberat)
    V. Lista documentelor care se transmit
    Lista documentelor  care  se  transmit se expune în anexa nr.  2  la prezentul act şi este parte
    inerenţă a lui.
    VI. Altă informaţie
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    VII. Dispoziţii generale
    Prezentul act  este întocmit în____exemplare, dintre care cîte  unul din ele se transmite:
    _______________________________________________________________________
               (denumirea întreprinderii care transmite)
    _______________________________________________________________________
               (denumirea întreprinderii care primeşte)
    _______________________________________________________________________
               (denumirea autorităţii publice)
    _______________________________________________________________________
    Anexe: Lista creanţelor de debitor şi creditor ale subdiviziunii care se transmite pe_________pagini
    (anexa nr. 1)
       Lista documentelor care se transmit pe_____pagini (anexa nr. 2)
       Preşedintele comisiei         ________________   ___________________
       de primire-predare               (semnătura)          (numele,prenumele)
       Membrii comisiei
    de la partea care transmite:            de la partea care primeşte:
    ___________ ________________          ____________ _______________________
        (semnătura) (numele,prenumele)            (semnătura)              (numele, prenumele)
    ___________ ________________          ____________ _______________________
        (semnătura) (numele,prenumele)            (semnătura)              (numele,prenumele)
           L.Ş.                                    L.Ş.

    [Anexa nr.1 modificată prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]
Anexa nr. 1
la actul de primire-predare
a întreprinderii,subdiviziunii
L I S T A
creanţelor de debitor şi de creditor,
ale subdiviziunii care se transmite
    ______________________________________________________________
                   (denumirea subdiviziunii care se transmite)
    ____________________________________________________________
            Tipul şi  temeiul creanţei                      ! Suma       ! Suma
                                                                       !creanţei    !creanţei
                                                                       !de debitor  !de credi-
                                                                       !   lei        !tor,lei
    ____________________________________________________________
    1. Decontări cu debitorii:                                                   x
    1.1. Conform contractului__________________________                    x  
     nr.______din___ ____________9___
    1.2._______________________________________________
    2. Creanţe de creditor
    2.1. Conform contractului__________________________          x
     nr._____din____ _____________9___
    2.2._______________________________________________          x
    3. Creanţă în bugetul public:
    3.1. În bugetul de stat pentru impozite pe                       x
    ___________________________________________________
    3.2. În bugetul local pentru impozite pe                         x
    ___________________________________________________
    4. Creanţă privind asigurările şi asistenţa socială              x
    5. Alte creanţe  
    __________________________________________________________
                                     Total
    __________________________________________________________
  
    Preşedintele comisiei
    de primire-predare     ________________  ____________________    
                                      (semnătura)          (numele,prenumele)
                            Membrii comisiei
    din partea care transmite:                                din partea care primeşte:
    _______________ __________________      _____________ _____________
       (semnătura)     (numele,prenumele)                (semnătura)    (numele, prenumele)
    _______________  __________________    _____________  ______________
       (semnătura)     (numele,prenumele)                  (semnătura)       (numele, prenumele)
               L.Ş.                                   L.Ş.
Anexa nr. 2
la actul de primire-predare
a întreprinderii,subdiviziunii
L I S T A
documentelor care se transmit
    ________________________________________________________________________
                            (denumirea întreprinderii care transmite şi care primeşte)
    _______________________________________________________________________
             (conform situaţiei la 1_______________199____)
    _______________________________________________________________________
              Denumirea documentului                     ! Numărul de
                                                                        !   pagini
    ______________________________________________________________________
            1. Documentele privind transmiterea
    1.1. Bilanţul de transmitere (de divizare) la
     01._____.9___ cu notă explicativă
    1.2. Procesul-verbal privind estimarea tuturor
     articolelor activelor şi pasivelor bilanţului
     contabil la 01._____9___
    1.3. Procesul-verbal privind inventarierea şi
     estimarea valorii mărfurilor şi stocurilor la
     01_____9____
    1.4. Procesul-verbal privind inventarierea,
     estimarea valorii iniţiale şi restante a
     mijloacelor fixe la 01.___.9___
    1.5. ___________________________________________________________________
            2. Documentele contabile
            3. Documentele tehnice
            4. Documentele de proiectare şi deviz
            5. Documentele contractuale
            6. Alte documente
    ______________________________________________________________________
    Preşedintele comisiei
    de primire-predare       ______________   ____________________
                                             (semnătura)          (numele,prenumele)
                      Membrii comisiei
        din partea care transmite        din partea care primeşte:
        __________ _________________     ____________   ________________
        (semnătura)     (numele,prenumele)      (semnătura)   (numele,prenumele)
        __________ _________________     ____________   ________________
        (semnătura)     (numele, prenumele)      (semnătura)   (numele, prenumele)
                  L.Ş.                                  L.Ş.
Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la modul de
transmitere a întreprinderilor,organizaţiilor,instituţiilor
de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor,edificiilor
şi altor mijloace fice a altor active


REPUBLICA MOLDOVA
ADEVERINŢĂ DE PRIVATIZARE
    Data_________________         nr._________     Codul____________
    Departamentul Privatizării al Republicii Moldova prin prezenta adevereşte că conform rezultatelor
    _______________________________________________________________________
                                      (denumirea lecitaţiei sau
    _______________________________________________________________________
             concusrului)
    _______________________________________________________________________
    procesul-verbal nr.____din "___"__________199__, în caputalul statutar al
    ________________________________________________________________________
            (denumirea deplină a societăţii pe acţiuni)
    ________________________________________________________________________
    numărul înregistrării de stat___________________din
    "___"____________199__, cu sediul 27_____,___________________________________
    ________________________________________________________________________
    cota proprietăţii private constituie_________(________________________) la sută.
                                                   (cu cifre şi cu litere)
    Cota statului în capitalul statutar al societăţii pe acţiuni menţionate constituie _______ la sută, sau
     (____________________________________________________________) lei
            (cu cifre şi cu litere)
    În capitalul social conform actului de estimare a patrimoniului de la ____________________ 
    se introduc următoarele obiecte imobiliare: ______________________________________
                                                                                      (denumirea obiectului, valoarea lui reziduală în lei)
    _______________________________________________________________________
     Pe lîngă aceasta, societăţii pe acţiuni i-au fost transmise cu drept de gestiune economică
    următoareleobiecte proprietate de stat:
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
                                (denumirea obiectelor,valoarea lor restantă în lei)
    Directorul general
    al Departamentul Privatizării
                                           L.Ş.
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1376/10.12.2001, MO155/20.12.2001 art.1426]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG502 din 30.05.00, MO65/08.06.00]


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.688
din 19 august 2013

LISTA

bunurilor materiale din proprietatea publică a statului, aflate

în gestiunea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,

care se transmit în proprietatea publică a oraşului Ştefan Vodă 

Nr.
d/o
Denumirea
Anul procurării
Cantitatea
Valoarea iniţială,
lei
Uzura calculată,
lei
1.
Scaune de piele artificială
1999
22
7920,00
7920,00
2.
Scaune cu spetează
2005
40
6880,00
6880,00
3.
Masa
2004
6
5376,00
5376,00
4.
Masă pentru şedinţă
2004
1
9840,00
9840,00
5.
Masă
2006
1
2337,43
2337,43

TOTAL:

70
32353,43
32353,43
  [Anexa introdusă prin HG613 din 19.08.13, MO187-190/30.08.13 art.725]