HPM217/1990
ID intern unic:  306843
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 217
din  28.07.1990
cu privire la aderarea R.S.S. Moldova la Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor
internaţionale
ale drepturilor omului
Publicat : 30.08.1990 în Veştile Nr. 8     art Nr : 223     Data intrarii in vigoare : 28.07.1990
    MODIFICAT
    HP13-XII din 31.03.94, MO4/30.04.94; în vigoare 31.03.94

    Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, - recunoscînd că garantarea libertăţilor şi apărarea demnităţii umane asigurarea egalităţii efective în drepturi între oameni se numără printre obiectivele şi îndătoririle principale ale statelor, - asumîndu-şi răspunderea de a respecta principiile fundamentale general-valabile ale dreptului internaţional contemporan în domeniul dreptului omului,
    - urmărind scopul desfăşurării ireversibile a procesului de democratizare din R.S.S. Moldova,
    - călăuzindu-se de năzuinţele poporului moldovenesc spre conveţuirea paşnică, bună înţelegere şi colaborare cu toate popoarele lumii,
    - în conformitate cu clauzele Declaraţiei despre suveranitatea R.S.S. Moldova,
h o t ă r ă ş t e:
    1. A proclama aderarea R.S.S. Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948.
    2. A ratifica Pactele internaţionale "Cu privire la drepturile civile şi politice" şi "Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale", adoptate de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 19 decembrie 1966.
    3. A transmite actele de aderare a R.S.S. Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de ratificare a pactelor internaţionale ale drepturilor omului la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    4. A obliga comisiile permanente ale Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova şi organele respective să se călăuzească, în procesul elaborării noii Constituţii şi a altor legi ale R.S.S. Moldova, de prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi de pactele internaţionale ale drepturilor omului.
    [Pct. 5 abrogat prin HP13-XII din 31.03.94, MO4/30.04.94; în vigoare 31.03.94]

    PREŞEDINTELE
    SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA                  M. SNEGUR

    Chişinău, 28 iulie 1990.
    Nr.217-XII.